Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 51 ze dne 05.05.2009

Usnesení č. 1
Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko. Zveřejněním pověřuje kontrolní oddělení.

Usnesení č. 2
Rada zřizuje pro výběrové řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko komisi pro otevírání obálek a jmenuje za členy komise: PhDr. Jaroslavu Královou, Ing. Lubomíra Toufara a Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 3
Rada zřizuje pro výběrové řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko komisi pro výběrové řízení a jmenuje za členy komise:
– 1 člena Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR při Nemocnici Blansko na základě návrhu předloženého tímto odborovým svazem,
– 1 člena Profesní odborové Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska při Nemocnici Blansko na základě návrhu předloženého touto odborovou unií,
– 1 člena České lékařské komory na základě návrhu komory,
– 4 zástupce zřizovatele (členové Dozorčí rady Nemocnice Blansko): MUDr. Zdeněk Grünwald, PhDr. Jaroslava Králová, Ing. Lubomír Toufar, Ing. Jindřich Král (náhradník Mgr. Miroslav Starý).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s vypracováním nového znění společenské smlouvy a stanov společnosti Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s vypracováním nového znění společenské smlouvy společnosti Technické Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 6
Rada ukládá právnímu oddělení odboru OKT ve spolupráci s notářem vypracovat nové znění společenských smluv společnosti Služby Blansko, s. r. o. a společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. a předložit je do 15.10.2009 Radě města Blansko ke schválení.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s tím, aby Město Blansko bylo v soudním sporu se žalobcem MiTTaG, spol. s r. o., pozemní a průmyslové stavitelství, vedeném pod sp. zn. 17Cm 11/2009 zastupováno JUDr. Jiřím Gottweisem a pověřuje starostku k podpisu plné moci a dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č. 44-1/2007.

Usnesení č. 8
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků a ukládá OKT předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2009/10 a ukládá odboru ŠKOL předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Muzeum Blansko na uspořádání akce „Blanenská muzejní noc“ dne 15.05.2009 v době od 19:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Martinu Klíčovi, Žernovník na uspořádání 4 tanečních zábav v areálu TJ Sokol Horní Lhota v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek rada zmocňuje místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace podle předložených seznamů.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace v maximální výši 29.000 Kč na financování rekonstrukce přístupového chodníku do školní budovy.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na informační materiály pro Tatra klub Brno v AČR, Hrázská 4, Brno.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí v rámci podpory podnikání s bezplatným využitím zasedacích místností v objektu nám. Republiky 1, Blansko pro jednání Hospodářské komory okresu Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí v rámci podpory podnikání s bezplatným používáním malé zasedací místnosti objektu nám. Republiky 1, Blansko pro pravidelné jednání představenstva Hospodářské komory.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu paní Hejčové, Blansko za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou s notářským zápisem.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Barkoczyové, Blansko na dobu 3 měsíce.

Usnesení č. 20
Rada projednala petici proti odprodeji bytů za cenu stanovenou Zastupitelstvem města Blansko. Rada nesouhlasí s pozastavením prodeje a s novým projednáním výše stanovené ceny.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Staňka ve výši 53.523 Kč za nájemné z bytu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí se zařazením žádosti o byt paní Cebákové, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nesplnění podmínek směrnice č. 6/2009.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 12 o výměře 14,55 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko paní Nečasové, Blansko za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok (včetně DPH).

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na stavbu přestupní zastávky Blansko, nacházející se na částech pozemků p. č. 452/3, 453/4, 280/1 a 280/5 k. ú. Blansko.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s prodloužením termínů zakotvených ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S016/Ma-BKS ze dne 23.05.2008 uzavřené mezi Městem Blansko a Tenzou, a. s., a to:
termínu zápisu rozestavěné stavby bytového domu do katastru nemovitostí (čl. VI, odst. 4 smlouvy) nejpozději do 30.09.2011
termínu uzavření vlastní kupní smlouvy (čl. IV smlouvy) nejpozději do 30.11.2011
termínu bezplatného převodu 3 zkolaudovaných bytů 1+kk každý o výměře 30 m2 v bytovém domě nacházejícím se na předmětu budoucího prodeje do vlastnictví Města Blansko (čl. XI, odst. 7 smlouvy) nejpozději do 31.10.2014,
za podmínky, že budoucí kupující uhradí do 30.09.2009 Městu Blansko splátku kupní ceny ve výši 950.000 Kč , což bude řešeno uzavřením dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S155/NS-Ne,Něm ze dne 21.02.2008 mezi Městem Blansko a Tenzou, a. s., ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.11.2008, a to uzavřením dodatku č. 2 k této smlouvě, kterým budou změněna příslušná ustanovení smlouvy takto:
doba nájmu – na dobu určitou do 31.12.2013 (čl. III, odst. 1 smlouvy)
termín vydání stavebního povolení – nejpozději do 30.11.2009 (čl. V, odst. 1, písm. f.1. smlouvy),
termín dokončení výstavby – nejpozději do 31.10.2013 (čl. V, odst. 1, písm. f.2. smlouvy),
termín geometrického zaměření staveb a zápisu příslušného geom. plánu do KN nejpozději do 31.12.2013 (čl. V, odst. 2, písm. c, smlouvy).

Usnesení č. 27
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o převzetí závazků mezi TENZOU, a. s., se sídlem Brno, Svatopetrská č. p. 35, or. č. 7, PSČ 617 00, IČ: 25570722, TENZOU Real, s. r. o., se sídlem Brno, Svatopetrská č. p. 35, or. č. 7, PSČ 617 00, IČ: 25576321 a Městem Blansko, s tím, že v případě nemožnosti splnění závazků ze strany společnosti Tenza Real, s. r. o. vůči městu, za tyto závazky ručí společnost Tenza, a. s.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2009.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje stanovení doby pro uzavření manželství na dobu od 10:00 hodin do 14:00 hodin (vyjma dne 06.06.2009, kdy se doba pro uzavření manželství prodlužuje do 18:00 hodin).

Usnesení č. 30
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2009/2.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2009/1 až č. RO 2009/3 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 32
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 487/3 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat část pozemku parc. č. 1380/2 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko (dle nezapsaného geometrického plánu č. 3065-19/2007 z 01.03.2007 označenou jako parc. č. 1380/18) za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv (pozemek v areálu čistírny odpadních vod v Blansku u lomu).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce číslo 2005-INV-Poz-S152/Ne-Výp ze dne 15.07.2005 ve znění dodatku č. 3, a to do 15.07.2010 (pozemky kolem galerie Ve Věži, Hybešova ul.).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se změnou doby nájmu u nájemních smluv na pronájem pozemků v lyžařském areálu Hořice uzavřených s fyzickými osobami, a to na dobu určitou do 30.06.2010 a v jednom případě i se změnou pronajímatele, přičemž vše bude řešeno uzavřením dodatků k těmto smlouvám.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se změnou doby nájmu u smlouvy o podnájmu č. 2007-INV-Poz-S053/Podnáj-Ma ze dne 14.06.2007 na podnájem pozemků v lyžařském areálu Hořice uzavřené s Lesy města Brna, a. s., a to na dobu určitou do 30.06.2010, což bude řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se změnou doby nájmu u smluv o podnájmu č. 2004-INV-Poz-S062/Ma-PNS z 11.06..2004, č. 2004-INV-Poz-S060/Ma-PNS z 11.06.2004 a č. 2004-INV-Poz-S063/Ma-PNS z 20.06.2004, a to na dobu určitou do 30.06.2010, což bude řešeno uzavřením dodatků k těmto smlouvám.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a odprodat části pozemků parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 813/2 orná půda a parc. č. st. 3765 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře 202 m2 v k. ú. Blansko (označených dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 3100-402/2007 jako parc. č. 812/27 ostatní plocha) za účelem zástavby čtrnáctým řadovým rodinným domem nájemcem a budoucím kupujícím dle uzavřených smluv s Městem Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, a to:
a) uložení, provozování, opravy a údržba kabelového vedení VN na části pozemků parc. č. 620/77, 639/27 a 639/48, všechny v k. ú. Blansko, specifikováno geometrickým plánem číslo 3256-134/2008, za jednorázovou úplatu 3.542 Kč + platná sazba DPH,
b) uložení, provozování, opravy a údržba kabelového vedení NN na části pozemků parc .č. 137/1, 1362/4, 1362/8, 1362/16, 1362/34, 1362/35, 1362/36, 1362/37, 1362/40, 1364/2, 1364/42, vše v k. ú. Blansko, specifikováno geometrickým plánem číslo 3200-133/2008, za jednorázovou úplatu 23.079 Kč + platná sazba DPH,
c) uložení, provozování, opravy a údržba kabelového vedení NN na části pozemků parc. č. 853/24, 857/45, 1015/8, 1016, 1017/47, 1017/58, 1363/2, 1364/1, 1364/2, 1368/2, 1368/5, 1368/6, 1369/22, 1414/1, 1414/2, 1414/5, 1723/2, 1723/3, vše v k. ú. Blansko, specifikováno geometrickým plánem číslo 3263-135/2008, za jednorázovou úplatu 55.979 Kč + platná sazba DPH,
d) uložení, provozování, opravy a údržba kabelového vedení NN na části pozemků parc. č. 853/25, 853/26, 853/65, 870/6, 870/16, 1363/19, 1364/1, 1366/1, 1368/6,1368/7, 1368/8, 1368/10, 1723/2 , vše v katastrálním území Blansko, specifikováno geometrickým plánem číslo 3257-135/2008, za jednorázovou úplatu 24.178 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 523/51, 523/50, 523/52, 523/15, vše orná půda a parc. č. 523/17 ostatní plocha, všechny v k. ú. Horní Lhota u Blanska a na částech pozemků parc. č. 962, 963, 998/1, 967/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě budované v rámci stavby pod označením „M-083-2-0570, Blansko, APOS BINDING, hala Novatisk – PK“, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ: 601 93 336, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu, která bude stanovena znaleckým posudkem (průmyslová zóna).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 67/2, 67/3, 67/4, 79/1, 79/2, 79/5, 79/9, 79/13, 79/15, 79/19, 79/21, 79/22, 79/23, 79/24, 79/25, 79/30, 84/9, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 97/3, 97/4, 1352/22, 1352/73, 1362/2, 1362/4, 1362/8, 1362/11, 1362/16, 1362/17, 1362/18, 1362/20, 1362/23, 1362/37, 1362/40, 1364/2,1683 a parc. č. 91/2 (dle PK), parc. č. 79 (dle PK), parc. č. 90/2 (dle PK), všechny v k. ú. Blansko, které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na dotčené pozemky, to vše ve prospěch JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem Brno, Plynárenská 1 v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene naše číslo 2006-INV-Poz-S108/BS-Bř/Ne ze dne 13.07.2006, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 61.150 Kč + platná sazba DPH (ul. Vodní).

Usnesení č. 42
Rada schvaluje doplnění usnesení č. 50 ze 41. schůze rady města tak, že výkup pozemků v usnesení uvedených doporučuje vykoupit za cenu 102.080 Kč.

Usnesení č. 43
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení umístění firem do průmyslové zóny:
KOPLAST, spol. s r. o., IČ: 60737689, NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291 + BMA Trading International s. r. o., IČ: 26973821, PREZENT.CZ s. r. o., IČ: 25321111, WILMAR s. r. o., IČ: 27677575, KAPITÁNKA, spol. s r. o., IČ: 25596781 s tím, že město požaduje úhradu kupní ceny ve výši 100 % po podpisu příslušných smluv.

Usnesení č. 44
Rada pověřuje místostarostu Ing. Jindřicha Krále, aby stanovil umístění jednotlivých firem do průmyslové zóny.

Usnesení č. 45
Rada doporučuje občanům města navštívení 3D modelu města Blansko na webových stránkách https://www.blansko.cz/mesto/3dmapa.php.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje výši úplaty od podnikatelských subjektů za umístění informací na jeden rok v 3D modelu města Blanska o podnikatelských subjektech ve výši 1.000 Kč za rok a jeden subjekt + DPH v platné výši.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka