Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 52 ze dne 19.05.2009

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí 2009.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s realizací projektu „Solární ohřev TUV Nemocnice Blansko“, který odpovídá Programovému prohlášení Rady Města Blansko i Koncepci strategického rozvoje Města Blansko, vč. provedení nezbytných stavebních a instalačních prací na nemovitostech ve vlastnictví města Blansko p. č. 2325, 3281, 3282 a 3286 pro k. ú. a obec Blansko. Město Blansko jako zřizovatel příspěvkové organizace Nemocnice Blansko umožní konečnému uživateli následnou péči a údržbu realizovaného opatření v rámci projektu „Solární ohřev TUV Nemocnice Blansko“ po dobu minimálně 5 let.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí, aby součástí zadávacích podmínek výběrového řízení na realizaci investiční akce Nemocnice Blansko „Rekonstrukce topného kanálu + měřiče tepelné energie na vstupech do objektů a měřiče množství tepelné energie pro přípravu teplé užitkové vody“ byla i podmínka odložené splatnosti druhé poloviny finančních nákladů po ukončení topné sezóny 2009–2010.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 28/09 „Změna dispozičního řešení ambulantního provozu oddělení rehabilitace“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2009.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s rozšířením místa provozování poskytované zdravotní péče Nemocnice Blansko v druhu zdravotní péče – radiologie a zobrazovací metody, v rozsahu: mamografický screening, o adresu Lidická 935/10, 680 01 Boskovice.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s upraveným návrhem Obecně závazné vyhlášky o Městské policii Blansko a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje návrh pracovní skupiny a sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na provoz a zajištění jednotlivých sportovních soutěží pro rok 2009 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 10
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro žadatele TJ Olympia Blansko, OREL – jednota Blansko, TJ ČKD Blansko, FK APOS Blansko, ASK Blansko, TJ Sokol Blansko a AMK Blansko – klub cyklotrialu na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje návrh odboru ŠKOL na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 6/2004 o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 v maximální výši 130.000 Kč na financování opravy podlahy v tělocvičně školy.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předložených seznamů.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Milanu Klimešovi, Blansko na uspořádání hudebních večerů a společenských akcí v prostorách Pizzeria Terrazza v době od 18:00 do 01:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek rada zmocňuje místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí informaci o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2009/10.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Kulturní středisko města Blanska na projekt Český videosalon – Zlaté Slunce Blansko 2009 – zemské kolo – školní kategorie ve výši 20.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Kulturní středisko města Blanska na projekt Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2009 ve výši 50.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na projekt Hudba na blanenském zámku 2009 ve výši 20.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Crlovi, Blansko na uspořádání hudební produkce na terase Restaurace Velvet dne 23.05.2009 v době od 14:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2008 tak, jak byla předložena a dále schvaluje převod zisku roku 2008 ve výši 8.505,52 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2008 tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2008 ve výši 395.899,55 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky, případně spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 2778, parc. č. st. 2779, parc. č. st. 2780, parc. č. st. 1301, parc. č. st. 1302 a parc. č. st. 1303, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko za účelem úpravy práv k těmto pozemkům (pozemky pod bytovými domy).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky části pozemků parc. č. 269/1 ostatní plocha a parc. č. 1381/1 ostatní plocha o celkové výměře cca 650 m2 oba v k. ú. Blansko za účelem umístění vlečkového mostu („Ježkova mostu“) a jeho provozování jako muzea, včetně oplocení a s možností vybudování parkovací plochy pro návštěvníky (v blízkosti trati ČD, poblíž parku u Bille v Blansku, břeh Svitavy).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S158/NS-Ne ze dne 26.11.2007 na nájem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.05.2009.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zahrádkaření (pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko).

Usnesení č. 32
Rada ruší usnesení č. 21 z 41. zasedání Rady města Blansko dne 05.10.2004 (o zřízení věcného břemene na budově čp. 2385 v Blansku).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s umístěním a provozováním koncového rozvaděče s přívodním kabelem telekomunikačního vedení v budově čp. 2385 v Blansku, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 255 Kč + platná sazba DPH a s uzavřením smlouvy o umístění tohoto zařízení s Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. IČ: 60193336, se sídlem v Praze, Za Brumlovkou 266/2.

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na rozvoj lokalit pro bydlení, s odkupem sítí a pozemků dle žádosti společnosti TP DOMY, s. r. o. a nedoporučuje žádost k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 11 z 50. schůze Rady města Blansko dne 21.04.2009, a to tak, že nájemné činí 23 Kč/rok. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1324/2 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře 450-650 m2 (pozemek při ul. Josefa Lady).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS-34/98/Ne z 01.09.2008 uzavřené mezi Městem Blansko a manž. Zdeňkem Ťoupkem a Alenou Ťoupkovou, bytem Blansko, a to dohodou nebo výpovědí s 6 měsíční výpovědní lhůtou, a to v případě, že Zastupitelstvem města Blansko bude schválena směna části pozemku parc. č. 1324/2 pozemek ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S035/NS-Ne,Něm ze dne 16.06.2008, a to takto:
v čl. V odst. 1, písm. d) smlouvy se mění termín dokončení technické infrastruktury (kolaudace), a to do 31.07.2009,
čl. V, odst. 1, písm. e) smlouvy se mění a nově zní: „vybudovat na předmětu nájmu 14 řadových rodinných domů dle vydaného územního rozhodnutí č.j. ÚR 123/2007-35399/2007/Tr ze dne 20.07.2007 a příslušného stavebního povolení a uvést řadové rodinné domy do užívání nejpozději do 31.12.2011“,
v čl. V, odst. 2, písm b) smlouvy se mění termín geometrického zaměření do 31.12.2011.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění a zůstávají platná.

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 7 přijatého na 9. zasedání zastupitelstva města dne 18.03.2008 tak, že:
navíc bude schválen prodej částí pozemků parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 813/2 orná půda a parc. č. st. 2765 zastavěná plocha o výměře 202 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007 označených jako parc. č. 812/27) v k. ú. Blansko, a to za stejných podmínek, za jakých byl schválen prodej dalších pozemků dle tohoto usnesení
u pozemku parc. č. 812/35 (označení dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007) bude snížena výměra cca o 45-47 m2
kupní cena (další část) bude uhrazena do 60 dnů od podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
termín kolaudace technické infrastruktury včetně komunikace a chodníku na ul. Pod Sanatorkou je do 31.07.2009,
přičemž změny budou řešeny uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S153/NS-Ne na nájem části pozemku parc. č. 857/87 ostatní plocha o výměře cca 4 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady v této věci s tím, že poměrná část nájemného za rok 2009 už nebude požadována (při ul. Příkrá v Blansku).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 304/48 trvalý travní porost o výměře 404 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrada Ing. Bronislavu a Danuši Janků, bytem Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné 404 Kč/rok s tříměsíční výpovědní lhůtou (ulice Pod Strání, za RD č. 16).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Blansko, jako nájemcem a ČAD Blansko, a. s., jako pronajímatelem na nájem pozemků parc. č. 565/3 ostatní plocha a parc. č. 1690 zastavěná plocha, nádvoří, oba v k. ú. Blansko, za nájemné 1.000 Kč/rok včetně DPH, na dobu určitou 12 let ode dne účinnosti nájemní smlouvy, za účelem realizace projektu „Výstavba dopravního terminálu Blansko“, za předpokladu, že městu bude přiznána dotace na realizaci projektu.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úsek „B“.

Usnesení č. 44
Rada vzala na vědomí podklady a návrh rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny Ho1 a doporučuje zastupitelstvu přijetí postupu navrženého Pořizovatelem ÚPD s tím, že námitce vlastníka pozemku parc. č. 333/17 v k. ú. Hořice u Blanska se vyhovuje. V čistopisu Změny Ho1 bude v severní části řešeného území zobrazena pouze část navrženého dopravního zaokruhování v ploše pozemku parc. č. 333/59 v k. ú. Hořice u Blanska, s naznačením pokračování ve východních okrajích pozemků parc. č. 333/3, 333/24, 333/4, 333/26, vše v k. ú. Hořice u Blanska, a v navazujících pozemcích.

Usnesení č. 45
Rada vzala na vědomí výsledky projednání Návrhů Změn ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, Olešná u Blanska a Hořice u Blanska, označených jako B36, B38, O4 a Ho1 a doporučuje zastupitelstvu vydání těchto Změn, včetně jejich odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2008.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje hospodaření společností s majetkovou účastí města za rok 2008 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 a krytí ztrát z hospodaření za rok 2008 příspěvkových organizací dle materiálu finančního odboru ze dne 07.05.2009 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku společností s majetkovou účastí města za rok 2008 dle materiálu finančního odboru ze dne 07.05.2009 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje hospodaření Města Blansko za rok 2008 bez výhrad, včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a ověření účetní závěrky k 31.12.2008 Města Blansko vyhotovené společností HZ Brno, spol. s r. o., a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 52
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků města k 31.12.2008 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2009/4 až č. RO 2009/6 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje vydání Nařízení města, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volné bytové jednotky 2+1+1 v domě Vodní 3, Blansko za minimální cenu 1.000.000 Kč, případně celého rodinného domu včetně pozemků za minimální cenu 2.200.000 Kč.

Usnesení č. 56
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Hrazdírovou, Blansko.

Usnesení č. 57
Rada nesouhlasí se znovuzařazením žádosti paní Berkové, Blansko, do pořadí žadatelů o byt.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s pronájmem areálu Veranda Obůrka panu Fialovi, Blansko, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou za účelem rychlého občerstvení a pořádání kulturních akcí za nájemné ve výši 52.000 Kč/rok (přičemž částka ve výši 40.000 Kč bude vždy použita na nutné opravy areálu) a to s účinností od 15.06.2009. Ve smlouvě bude zakotvena povinnost nájemce umožnit místním organizacím na Obůrce bezplatné pořádání tradičních obůrkovských zábav a jiných společenských akcí (a to max. 5 akcí/rok).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Společenstvím spoluvlastníků bytového domu čp. 1204, 1672, 1673 ulice Chelčického č. or. 64, 66, 68, zastoupeným Ing. Jaromírem Dufkem, Chelčického 64, Blansko – dar 2 ks kovových klepačů, 3 ks kovových sušáků a 22 dílů kovového zábradlíčka.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s odprodejem nemovitostí ve vlastnictví města Blanska, a to pozemku parc. č. st. 817 o výměře 124 m2 s budovou bez čísla popisného, způsob využití jiná stavba, v k. ú. Blansko společnosti Progress Blansko, spol. s r. o., Bezručova 54, Blansko, IČ: 60704250 za cenu 111.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 61
Rada ukládá odboru INV zajistit vypracování projektové dokumentace na dopravní řešení sídliště Sever, které umožní příjezd k jednotlivým bytovým domům.

Usnesení č. 62
Rada schvaluje po úpravách rozdělení finančních prostředků na poskytování sociálních služeb v roce 2009 podle předloženého materiálu a ukládá odboru SOC uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 63
Rada nesouhlasí s výměnou bytu paní Švancarové, Blansko za uvolněný byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 37 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Tilšerové, Blansko.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněného bytu č. 37 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku pana Šimčíka, Blansko.

Usnesení č. 66
Rada nesouhlasí s udělením výjimky z Pravidel pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko paní Šindelářové, Blansko.

Usnesení č. 67
Rada nesouhlasí s uzavřením dohody věřitelů ve věci předluženého dědictví dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 68
Rada stanovuje příspěvek od rodičů na akce v rámci projektu „Dobrodružství – akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost“, a to na víkendový pobyt dítěte ve výši 100 Kč včetně DPH a na letní tábor 550 Kč včetně DPH s účinností od 01.05.2009.

Usnesení č. 69
Rada bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 70
Rada bere na vědomí návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 71
Rada pověřuje Ing. Renatu Švarcovou řízením Nemocnice Blansko s účinností od 01.06.2009 do doby nástupu nového ředitele Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 72
Rada schvaluje náhradníka komise pro otevírání obálek pro výběrové řízení na funkci ředitel Nemocnice Blansko Ing. Josefa Kupčíka.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka