Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 53 ze dne 09.06.2009

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 10.000 Kč, účelově určeného na nákup vyšetřovacího lehátka pro pacienty interního oddělení Nemocnice Blansko od společnosti Novo Nordisk, s. r. o., se sídlem: Evropská 33c, Praha 6, IČ: 25097750.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 50.000 Kč od společnosti Sanofi-aventis, s. r. o., Evropská 2590/33c, Praha 6, IČ: 44848200, který bude použit pro zdravotnické účely.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, jejímž předmětem je nájem nemovitostí a dalšího majetku, jak je specifikován v příloze č. 2 nájemní smlouvy uzavřené dne 02.03.2009 mezi Městem Blansko jako pronajímatelem, Nemocnicí Blansko jako nájemcem a Ministerstvem financí ČR jako vedlejším účastníkem.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje úpravu rozdělení finančních prostředků na vlastní sportovní činnost pro rok 2009 podle předloženého návrhu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Salmova 17 ve výši 40.000 Kč na projekt „Přátelské vztahy a důvěra – základ zdravého sociálního klimatu za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s poskytnutím půjčky TJ ČKD Blansko ve výši 200.000 Kč, se splatností do 30.09.2010, s čtvrtletními splátkami, s úrokovou sazbou 3 % p.a. a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2009/9 a RO 2009/10 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 8
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelových půjček v celkové výši 665.700 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko a to následujícím vlastníkům:
– BŘÍZA Blansko, bytové družstvo, Chelčického 14, 678 01 Blansko na opravu střešní krytiny včetně klempířských prvků a opravu svislé izolace ve výši 585.700 Kč,
– Jitce Strakové, bytem Klepačov 197, 678 01 Blansko na rekonstrukci koupelny ve výši 80.000 Kč.
Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9
Rada jmenuje do funkce ředitele Nemocnice Blansko paní MUDr. Vladimíru Danihelkovou, MBA, s účinností od 15.06.2009.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí informaci o činnosti Svazku Vak.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka