Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 54 ze dne 30.06.2009

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Radky Ježkové na členství v komisi pro prevenci kriminality.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s prováděním odpisů pohledávek Nemocnice Blansko, ke kterým jsou tvořeny zákonné opravné položky dle postupu stanoveného ve vnitřní směrnici č. 4/2008.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 29/09 „Elektrický kotel na stravovací provoz Nemocnice Blansko“.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 nabyla do svého vlastnictví dar podle předložené žádosti.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 150.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace k posílení jejího investičního fondu.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 150.000 Kč z investičního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace na financování rekonstrukce výdejen jídla ve třech třídách na odloučeném pracovišti Blansko, Dvorská 30.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání filmových představení Kinematografu bratří Čadíků na náměstí Republiky ve dnech 20.07.–23.07.2009 v době od 21:00 hodin do 23:00 hodin.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadatelce paní Anně Žákové, Osiky na uspořádání 6 tanečních zábav na hřišti v Dolní Lhotě v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek rada zmocňuje místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli MATRAS.CZ, s. r. o. na uspořádání koncertu skupiny Čechomor na stadionu TJ Olympia Blansko dne 23.08.2009 v době od 20:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s prominutím části úroků z prodlení ve výši 20.000 Kč obchodní společnosti ČeMeBo, s. r. o. za podmínky, že zbývající část úroků z prodlení ve výši 39.829 Kč bude zaplacena nejpozději do 31.08.2009 a pověřuje starostku k podpisu dohody o narovnání s obchodní společností ČeMeBo, s. r. o.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2009/3.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2009/11 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Alexové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Šimčíkovi, Blansko.
Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněného bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku pana Sopoucha, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí s udělením výjimky z Pravidel pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku města Blansko panu Šimčíkovi, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 411 na ulici Na Pískách 6 v Blansku paní Hlavičkové, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 211 na ulici Na Pískách 1 v Blansku panu Jančímu, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje zřízení veřejné služby s účinností od 01.07.2009.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí se zařazením žádosti paní Procházkové, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí se zařazením žádosti paní Blaškové, Půchov do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro paní Sklenářovou, Blansko.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Paláska, Spešov z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.07.2009 do 30.09.2009 po úpravách dle materiálu.

Usnesení č. 27
Rada pozastavuje přidělování bytů z pořadí žadatelů o byt a bytovou náhradu v bytových domech navržených k prodeji.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Selucké, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 2/1 v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Seluckou, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Studnařové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 5 v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Studnařovou, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Přikryla ve výši 26.543 Kč za nájemné z bytu Jungmannova 10, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelé paní Ševčíkové ve výši 2.184 Kč za vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu Údolní 15, Blansko.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Sameše ve výši 12.326 Kč za vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu Bezručova 5, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Paulinyho ve výši 1.335 Kč za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu 9. května 22, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou bytu pro pana Jílka, Blansko pro opakované odmítnutí jiného bytu a doporučuje panu Jílkovi najít si zájemce o výměnu bytu sám.

Usnesení č. 37
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Lukáše, Blansko a trvá na vyklizení bytu.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s ukončením nájmu služebního bytu s panem Doleželem, Blansko, dohodou, a to ke dni 31.08.2009.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s prodejem nemovitostí, a to domu čp. 562 na ul. Vodní 3 na pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha, nádvoří, pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha a nádvoří o výměře 231 m2 a pozemku parc. č. 84/2 – zahrada o výměře 54 m2 vše v k. ú. Blansko paní Chloupkové, Blansko za cenu ve výši 2.850.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou volného bytu č. 21 v domě 9.května 22, Blansko pro paní Musilovou, Blansko.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – přidělením přístřeší č. 4A v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Hrazdírovou, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Obytným domem Stařeckého 2, 4, 6 zastoupeným Zdeňkem Kovářem, Blansko – dar 1 ks kontejneru a 3 ks kovových sušáků.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem LÍPA, bytové družstvo, Blansko, se sídlem Seifertova 8, Blansko; IČ: 64507955 – dar 2 ks sušáků na prádlo.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Bytovým družstvem nájemníků Seifertova 1012, družstvo, se sídlem Seifertova 10, Blansko; IČ: 25313207 – dar 5 ks sušáků na prádlo.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek – bytů SADA pro domy ul. Sadová or. č. 1, 3 Blansko, společenství, se sídlem Sadová 1, Blansko; IČ: 26250497 – dar 3 ks sušáků na prádlo, 1 ks klepače.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem LÍPA, bytové družstvo, Blansko, se sídlem Seifertova 8, Blansko; IČ: 64507955, s bytovým družstvem nájemníků Seifertova 1012, družstvo, se sídlem Seifertova 10, Blansko; IČ: 25313207 a se společenstvím vlastníků jednotek – bytů SADA pro domy ul. Sadová or. č. 1, 3 Blansko, společenství, se sídlem Sadová 1, Blansko; IČ: 26250497 – dar 2 ks kontejnerů na odpad a přístřešku na kontejnery.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem LÍPA, bytové družstvo, Blansko, se sídlem Seifertova 8, Blansko; IČ: 64507955 a bytovým družstvem nájemníků Seifertova 1012, družstvo, se sídlem Seifertova 10, Blansko; IČ: 25313207 – dar 1 ks klepače.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem 9.květen, bytové družstvo, se sídlem 9.května 7, Blansko; IČ: 25530950 – dar 2 ks sušáků na prádlo.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem BŘÍZA Blansko bytové družstvo, se sídlem Chelčického 14, Blansko; IČ: 25503995 – dar 1 ks kontejneru na odpad, 7 ks kovových sušáků, 2 ks laviček.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Nájemním bytovým domem Erbenova 6, 8, 10, Blansko, zastoupeným správcem Mirkem Neubauerem, Erbenova 10, Blansko – dar 3 ks kovových sušáků, 4 ks kovových klepačů

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se SPOLEČENSTVÍM PRO DOMY PALACKÉHO 16, 18, 20 BLANSKO, se sídlem Palackého 18, Blansko; IČ: 26954371 – dar 1 ks kontejneru na odpad.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Čapkova 12a Blansko, se sídlem Čapkova 1721/12a, Blansko; IČ: 26289776 – dar 1 ks kontejneru na odpad

Usnesení č. 53
Rada nesouhlasí se snížením nájemného panu Hudcovi.

Usnesení č. 54
Rada stanovuje nájemné za pronájem kotelen ve smlouvě O nájmu zdroje tepla jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona. Rada ukládá odboru KOM aktualizovat tuto smlouvu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 55
Rada stanovuje nájemné v nájemní smlouvě č. 21/2006 NP (2007-KOM-S024/Pk) ze dne 19.07.2007 hrazené pronajímateli městu Blansku (51% z celkové výše) jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 56
Rada stanovuje nájemné v nájemní smlouvě č. 22/2006 NP (2007-KO-S023/Pk) ze dne 19.07.2007 hrazené pronajímateli městu Blansku (51% z celkové výše) jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Ing. Hradila, Blansko, ve výši 12.773 Kč z důvodu nedobytnosti.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Kotoučové, Blansko, ve výši 8.441 Kč z důvodu nedobytnosti.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej budovy čp. 63 na pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Těchov včetně tohoto pozemku s podmínkami dle materiálu odboru.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s vyřazením nefunkční rolby na úpravu ledu Destarol LX z majetku města a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 2 o výměře 12m2 ve 2 PP bytového domu na ul. Okružní 1b, paní Hejlové, Blansko, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 62
Rada stanovuje nájemné za hodinu užívání městských sportovních zařízení (zimní stadion, kryté lázně, minigolf) pro všechny sportovní oddíly ve stejné výši jako pro ostatní organizace, a to s účinností od 01.09.2009.

Usnesení č. 63
Rada doporučuje zastupitelstvu v rozpočtu od 01.09.2009 schválit dotaci pro sportovní oddíly se sídlem v Blansku, využívající městská sportovní zařízení, ve výši, která pokryje rozdíl mezi 25 % nákladové ceny za hodinu a cenou účtovanou. O poskytnutí dotace bude uzavřena smlouva, která stanoví účel dotace, její výši, povinnost jejího vyúčtování a vrácení nedočerpané části dotace.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku p. č. 31/2, rybník v katastrálním území Blansko o výměře 1806 m2 za účelem provádění údržby a výkonu rybářského práva v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství panu Ivo Krechlerovi Blansko dle jeho nabídky.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2009, která tvoří přílohu předloženého materiálu a stanovuje cenu za služby hřbitovní ve výši 20 Kč/m2 a cenu za nájem pozemku 15 Kč/m2 a to s účinností od 01.07.2009.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s výpůjčkou 4 ks kontejnerů v majetku Města Blanska Technickým službám Blansko, s. r. o. na dobu neurčitou k zajištění služeb pro Město Blansko a ukládá odboru KOM v tomto smyslu vypracovat smlouvu o výpůjčce.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o provozování sběrného střediska odpadů s firmou SITA CZ, a. s. do 31.12.2010.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o provozování sběrného střediska odpadů s firmou .A.S.A., spol. s r. o. na dobu neurčitou.

Usnesení č. 69
Rada revokuje své usnesení č. 24 z 51. schůze rady konané 05.05.2009

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na stavbu přestupní zastávky Blansko, nacházejících se na částech pozemků p. č. 452/3, 453/4, 280/1 a 280/5, k. ú. Blansko

Usnesení č. 71
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 84/23 ostatní plocha o výměře 78 m2 a parc. č. 83/6 trvalý travní porost o výměře 26 m2 , oba v k. ú. Blansko (u řeky Svitavy, za úřadem práce).

Usnesení č. 72
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky, příp. jejich části v k. ú. Dolní Lhota, a to pozemky, které jsou součástí dobývacího prostoru Dolní Lhota, lom Dolní Lhota a lom Spešov a které jsou vyznačeny na přiložených dvou snímcích z kat. mapy, a to pozemky
lokalita lom Spešov parc. č. 644/3, 663/4, 663/11, 668/8, 668/9, 669/7, 670/10, 670/11, 644/10, 663/10, za účelem dotěžení, provádění technické a biologické rekultivace, postupného předávání městu,
lokalita lom Dolní Lhota parc. č. 492/37, 542/10, 570/37, 570/33, 570/36, 561/1, 558, 559, 570/41, 570/38, 570/40, 570/35, 570/34, 357, 542/6, 542/7, 545/9, 557/2, 557/3, 557/4, 560/1,560/2, 560/3, 560/5, 564/1, 568/4, 570/39, 570/42, 570/43, za účelem dokončování technické a biologické rekultivace, za účelem postupného předávání městu.

Usnesení č. 73
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku parc. č. 267/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 150 m2 za účelem získání části pozemku parc. č. 242/10 v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko (pozemek při ul. Svitavská).

Usnesení č. 74
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat pozemky parc. č. 1352/55, 1352/56, 1352/68, 1352/69, 1362/36, 1364/26, 1364/28, 1364/37 v k. ú. Blansko a parc. č. 55/3 v k. ú. Klepačov o celkové výměře 1881 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o celkové výměře cca 55 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem přístupu k RD a rozšíření předzahrádky k parc. č. st. 226 o výměře cca 40 m2, parkování osobního vozidla na cca 15 m2 včetně drobných stavebních úprav a oplocení předmětné části pozemku živým plotem a ruší usnesení č. 46 z 41. schůze Rady města Blansko dne 02.12.2008 (pozemek se nachází vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách).

Usnesení č. 76
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 268/1 ostatní plocha, parc. č. 268/13 ostatní plocha, parc. č. 268/10 ostatní plocha a parc. č. 268/8 ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, za účelem umístění vlečkového mostu („Ježkova mostu“) a jeho provozování jako muzea, včetně oplocení (v blízkosti trati ČD, poblíž parku u Bille v Blansku).

Usnesení č. 77
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/54/99/Ne ze dne 01.09.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.05.2007 na nájem části pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 161 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2009 (pozemek u RD Horní Palava 59 v Blansku).

Usnesení č. 78
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha v k. ú. Blansko o celkové výměře 161 m2 z důvodu částečného zastavění pozemku o výměře cca 7 m2 garáží ve vlastnictví fyzických osob a jejího užívání ke garážování osobního automobilu a za účelem užívání zbývající části pozemku – 154 m2 k zahrádkářským účelům (oplocený pozemek částečně zastavěný garáží u RD Horní Palava 59 v Blansku).

Usnesení č. 79
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č 62/1 zahrada o výměře cca 6 m2 v k. ú. Blansko za účelem jeho osázení zelení v kombinaci s valouny a mulčovací kůrou, umístěním loutky „Pohádkové země“, úklidu a údržby (předmět výpůjčky je travnatou plochou a nachází se před bytovým domem Bezručova 1 – před vchodem do „Obchůdku u žirafky“ v Blansku).

Usnesení č. 80
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 624/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 a parc. č 1479/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 oba v k. ú. Blansko za účelem jejich využití pro výstavbu opěrné zdi, jejich oplocení včetně údržby a úklidu, vše před RD č. p. 639 (pozemky při ulici Na Vyhlídce v Blansku).

Usnesení č. 81
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatně převést – darovat část pozemku parc. č. 795/11 ostatní plocha o výměře cca 1.500 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení užívacích a vlastnických práv (pozemek v areálu Senior centra v Blansku).

Usnesení č. 82
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. st. 480, parc. č. 481, parc. č. 60/1, parc. č. 318, parc. č. 319/8 vše v k. ú. Těchov, za účelem přípravy a realizace stavby vodovodního řadu a přípojky NN akce „Blansko, úprava tlaku ve vodovodní síti Těchov na normované hodnoty“ (pozemky se nachází v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 83
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě vodovodního řadu a přípojky NN v rámci akce „Blansko, úprava tlaku ve vodovodní síti Těchov na normované hodnoty na částech obecních pozemků parc. č. st. 480, parc. č. 481, parc. č. 60/1, parc. č. 318, parc. č. 319/8 vše v k.ú. Těchov, a to ve prospěch „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem v Boskovicích, IČ: 49468952, na dobu neurčitou, za jednorázovou dohodnutou úplatu v celkové výši 100 Kč + 19 % DPH. Rozsah břemene bude specifikován geometrickým plánem.

Usnesení č. 84
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/151/99/Ne ze dne 17.11.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.06.2009 na nájem části pozemku parc. č. 1014/1 trvalý travní porost o výměře 120 m2 v k. ú. Těchov dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2009 (pozemek v zahrádkářské lokalitě na Češkovicích v Těchově).

Usnesení č. 85
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1014/1 trvalý travní porost v k. ú. Těchov o celkové výměře cca 120 m2 za účelem jeho úklidu, údržby a sečení trávy (pozemek v zahrádkářské lokalitě na Češkovicích, bezprostředně navazuje na pozemek parc. č. 1014/8 v k. ú. Těchov ve vlastnictví fyzických osob).

Usnesení č. 86
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S083/NS-Ne ze dne 11.06.2007 na nájem části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře 356 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2009 (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko-Zborovce, pod ulicí Okružní).

Usnesení č. 87
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře cca 356 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko-Zborovce, pod ulicí Okružní).

Usnesení č. 88
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 813/2 orná půda a parc. č. st. 3765 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře 202 m2 v k. ú. Blansko (označených dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 3100-402/2007 jako parc. č. 812/27 ostatní plocha) za účelem zástavby čtrnáctým řadovým rodinným domem společnosti AO REAL, a. s., Blansko, IČ: 28263278 za stejných podmínek, za jakých jsou pronajaty pozemky pro zástavbu dalších 13 řadových rodinných domů v dané lokalitě.

Usnesení č. 89
Rada souhlasí s pronájmem pozemků, příp. jejich částí parc. č. 516/1, parc. č. 516/2 a parc. č. 523/15, vše orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska a pozemků parc.č. 961/7, parc. č. 961/8, parc. č. 967/5, parc. č. 967/9, parc. č. 967/11, parc. č. 967/17, vše orná půda, parc. č. 967/10, parc. č. 967/18, parc.č. 984/2, parc. č. 984/37, vše ostatní plocha a pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr parc. č. 960, parc. č. 961/4, parc. č. 961/5, parc. č. 962, parc. č. 963, parc. č. 964, parc. č. 965/2, parc. č. 966, parc. č. 967/1, parc. č. 998/1 v k. ú. Blansko za účelem investiční výstavby v průmyslové zóně, a to společnostem KOPLAST spol. s r. o., Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 74, IČ 60737689, KAPITÁNKA, spol. s r. o., Brno, Ráječek 1, IČ: 25596781, Wilmar s. r. o., Blansko, Bezručova 632/46, IČ: 27677575, PREZENT.CZ s. r. o., Blansko, Sloupečník 1a, IČ: 25321111, NOVATISK, akciová společnost, Blansko, Poříčí 2465/28, IČ: 27755291 a BMA TRADING INTERNATIONAL s. r. o., Brno, Tábor 888/21, IČ: 26973821 dle rozmístění schváleného usnesením č. 9 na 14. zasedání zastupitelstva města dne 09.06.2009, za podmínek, jak byly schváleny usnesením č. 60 na 78. schůzi rady města 27.06.2006 a usnesením č. 15 na 21. schůzi rady města dne 27.11.2007 (průmyslová zóna).

Usnesení č. 90
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo 2008-INV-Poz-S133/Výp-Ne ze dne 03.09.2008 na užívání id. části 720/9852 pozemku parc. č. 2441 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni podpisu nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku.

Usnesení č. 91
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 720/9852 pozemku parc. č. 2441 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, za účelem jeho užívání v souvislosti s vlastnictvím bytové jednotky v domě, na pozemku stojícím (Podlesí 13, Blansko).

Usnesení č. 92
Rada souhlasí se změnou kupní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S004/VKS-Mo/Ne ze dne 22.01.2009, a to v čl. III, odst. 2 takto:
záloha kupní ceny ve výši 125.000 Kč bude prodávajícím vyplacena nejpozději do 31.07.2009,
zbývající část kupní ceny ve výši 1.542 Kč bude prodávajícím vyplacena do 30 dnů ode dne, kdy prodávající uhradí Městu Blansko veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene umístění dešťové kanalizace na části p. č. 415/1 v k. ú. Klepačov, a to na základě faktury, kterou Město Blansko přefakturuje vzniklé náklady kupujícím.

Usnesení č. 93
Rada nedoporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení výkup objektu č. p. 2182 na pozemku parc. č. st. 2333 zastavěná plocha a pozemku parc. č. st. zastavěná plocha v k. ú. Blansko (objektu sauny včetně zastavěného pozemku v Blansku).

Usnesení č. 94
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemky parc. č. 533/3 orná půda, parc.č. 529 ostatní plocha, parc. č. 528/2 orná půda a parc. č. 531 orná půda v k. ú. Horní Lhota za po zemek parc. č. 1049/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko (pozemky v k. ú. Horní Lhota při pravé straně jednosměrné komunikace).

Usnesení č. 95
Rada souhlasí s uzavřením Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o podnájmu č. 2007-INV-Poz-S052/Podnáj-Ma ze dne 16.04.2007 mezi Lesy města Brna, a. s. se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356, Městem Blansko a společností SKI AREAL BK, s. r. o. se sídlem Blansko, Hořice 34, PSČ 678 01, IČ: 28324471 s účinností od 01.01.2010.

Usnesení č. 96
Rada ruší usnesení č. 36 z 51. schůze rady města ze dne 05.05.2009 týkající se změny doby nájmu u smlouvy o podnájmu č. 2007-INV-Poz-S053/Podnáj-Ma ze dne 14.06.2007.

Usnesení č. 97
Rada souhlasí ze změnou usnesení č. 35 a č. 37 z 51. schůze rady města ze dne 05.05.2009 tak, že doba nájmu se zkracuje do 31.12.2009. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 98
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2004-INV-Poz-S052/Ma-Výp ze dne 11.06.2004, kterým bude řešena změna předmětu a účelu výpůjčky, kdy předmětem výpůjčky bude pozemek parc. st. 301/2 zastavěná plocha v k. ú. Hořice u Blanska a účelem užívání pozemku zastavěného objektem ve vlastnictví vypůjčitele s tím, že vypůjčitel může předmět výpůjčky přenechat do užívání společností SKI AREAL BK, s. r. o., IČ: 28324471.

Usnesení č. 99
Rada souhlasí se zveřejním záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č.155/1 ostatní plocha o výměře 1121 m2, parc. č. 298/1 orná půda o výměře 3517 m2, parc. č. 299 trvalý travní porost o výměře 3490 m2, parc. č.300 trvalý travní porost o výměře 664 m2 a parc. č. 301/1 orná půda o výměře 1131 m2 v k. ú. Hořice u Blanska za účelem provozování lyžařských vleků včetně technického zasněžování a za účelem úklidu a údržby těchto pozemků (pozemky v lyžařském areálu Hořice).

Usnesení č. 100
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. INV-Výp/1/99/Ko ze dne 11.03.1999 ve znění dodatku č. 1 a 2, která je uzavřena mezi Městem Blansko a Tělovýchovnou jednotou Olympia Blansko, IČ: 45473790, kterým bude upraven předmět výpůjčky, a to tak, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této záležitosti (část pozemku mezi Inženýrskými stavbami Brno a baseballovým areálem v Blansku).

Usnesení č. 101
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. SM-N/9/92/S ze dne 19.03.1992 která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Oldřichem a Zdenou Nožičkovými, bytem Blansko takto:
předmětem nájmu jsou pozemky parc. č. 870/11 zahrada o výměře 286 m2, parc. č. st. 4000/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 8 m2 a pozemek parc. č. st. 4001/2 zastavěná plocha nádvoří,
nájemné u parc. č. 870/11 zahrada je stanoveno ve výši 4 Kč/m2/rok, u pozemku parc. č. 4001/2 zastavěná plocha je nájemné stanoveno ve výši 20 Kč/m2/rok, u pozemku parc. č. 4000/2 zastavěná plocha je nájemné stanoveno ve výši 20 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH. Toto nájemné je stanoveno ode dne podpisu dodatku nájemní smlouvy,
nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
(pozemky mezi areálem Pekáren a RD Zborovecká 8 v Blansku).

Usnesení č. 102
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. SM-NS/57/97/Ko ze dne 20.04.1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.04.2005 uzavřené mezi E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, IČ: 25733591 a Městem Blansko, kterým dojde ke změnám tak, jak jsou uvedeny ve stanovisku odboru INV k této záležitosti.

Usnesení č. 103
Rada nedoporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup budovy č. p. 2438 na obecním pozemku parc. č. 3973 zast. pl. o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka budovy do vlastnictví Města Blansko za cenu 1 mil. Kč.

Usnesení č. 104
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch JMP Net, s. r. o., Brno, Plynárenská 1, IČ: 27689841, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě plynárenského zařízení v rámci stavby „Blansko, ul. Sadová-přeložka STL plynovodu“ včetně příslušenství do části obecních pozemků parc. č. 778/2 a 784/5, oba v k. ú. Blansko, v rozsahu, který je vymezen geometrickým plánem č. 3229-381/2008 ze dne 08.08.2008, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.870 Kč + platná sazba DPH (okružní křižovatka na Sadové).

Usnesení č. 105
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 6, a to umístění, provozování, opravy a údržba přípojky VN na částech obecních pozemků parc.č. 319/3, 319/8, 882, 1213, 1166, vše k.ú. Těchov, délka trasy přípojky VN je 577 m, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 40.390 Kč + 19 % DPH (pro 35 RD Lesní město).

Usnesení č. 106
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, a to umístění, provozování, opravy a údržba přípojky podzemního vedení veřejné komunikační sítě – zemního metalického kabelu a telefonního sloupu na části obecního pozemku parc. č. 787/32 ostatní plocha v k. ú. Blansko, v rámci stavby „VPI Blansko, B.Němcové 9 – překládka“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč + 19 % DPH (ul. B. Němcové).

Usnesení č. 107
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit bezúplatný převod (darování) pozemků parc. č. 789/4 ostatní plocha a parc. č. 789/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemky v blízkosti nemocnice, na kterých se nachází část místní komunikace a chodníku).

Usnesení č. 108
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit nabytí daru – pozemku parc. č. 415/8 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Klepačov, od vlastníka pozemku do vlastnictví Města Blansko s tím, že město uhradí veškeré poplatky a náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 109
Rada souhlasí s prodloužením termínu těžby slévárenských písků Moravským keramickým závodům, a. s., v dobývacím prostoru Dolní Lhota do 31.12.2011 s tím, že podmínky těžby budou potvrzeny v nájemní smlouvě.

Usnesení č. 110
Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo A.04056.1.1203/2004 na akci „Garáže – Písečná“ a Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. 2227/2002 na akci „Bytové domy Písečná – Blansko“ s firmou GEOSAN GROUP, a. s., IČ: 25671464, jejichž předmětem je odstranění reklamovaných vad s tím, že snížení smluvní sankce 300 tis. Kč bude projednáno v orgánech města až po odstranění poslední vady či nedodělku.

Usnesení č. 111
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o spolupráci se společností RANČ SAMSARA s. r. o., IČ: 28301994 na realizaci rekonstrukce komunikace V pasekách, v městské části Lažánky, a na základě této smlouvy vyčlenit v rozpočtu roku 2010 prostředky na realizaci této komunikace.

Usnesení č. 112
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností AO REAL, a. s. na přeložku inženýrských sítí a související stavební práce nutné k zajištění přípravy území pro výstavbu řadových rodinných domů na ulici Pod Sanatorkou.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka