Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 55 ze dne 29.07.2009

Usnesení č. 1
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 30/09 „Zateplení objektů Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s realizací projektů „Zateplení a modernizace objektu SO 04 – G (lůžková část)“ a  „Zateplení a modernizace objektu SO 01 a SO 02 – A1, A2, B  (objekty Polikliniky)“, které odpovídají Programovému prohlášení Rady Města Blansko i Koncepci strategického rozvoje Města Blansko, vč. provedení nezbytných stavebních a instalačních prací na nemovitostech ve vlastnictví města Blansko p. č. 2325 a 3282  pro k. ú. a obec Blansko.
Město Blansko, jako zřizovatel příspěvkové organizace – Nemocnice Blansko, umožní konečnému uživateli následnou péči a údržbu realizovaného opatření v rámci projektů „Zateplení a modernizace objektu SO 04 – G (lůžková část)“ a  „Zateplení a modernizace objektu SO 01 a SO 02 – A1, A2, B  (objekty Polikliniky)“ po dobu minimálně 5 let.       

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě, jejímž předmětem je nájem nemovitostí a dalšího majetku, jak je specifikován v příloze č. 2 nájemní smlouvy uzavřené dne 02.03.2009 mezi Městem Blansko jako pronajímatelem, Nemocnicí Blansko jako nájemcem a Ministerstvem financí ČR jako vedlejším účastníkem.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu s paní Martinkovou, Blansko do 31.12.2009.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Gažové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 7A v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Gažovou, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 6
Rada revokuje usnesení č. 41 z 54. schůze konané dne 30.06.2009.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – přídělením přístřeší č. 7/1 v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Hrazdírovou, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce E-domku sloužícího k uskladnění zpětného odběru elektrozařízení na SSO v Horní Lhotě se společností ASEKOL, s. r. o., Dobrušská 1/1797, Praha 4, IČ: 27373231 a pověřuje strarostku města Blanska jejím podpisem.

Usnesení č. 9
Rada projednala petici občanů k řešení dešťové kanalizace v části ulice Hořická, Blansko a ukládá odboru KOM odpovědět dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním dát do výpůjčky pozemek parc. č. 700/13 ostatní plocha v k. ú Blansko za účelem využívání jako fotbalového hřiště (fotbalové hřiště na ul. Údolní).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2009-INV-Poz-S009/Výp-Ne ze dne 16.02.2009 uzavřené mezi Městem Blansko a Fotbalovým klubem FK APOS Blansko, kterým bude změněna doba nájmu na dobu určitou 20 let a půjčitel se zaváže, že pozemky nepřevede na třetí osobu, nezřídí zástavní právo ve prospěch třetí osoby a nezmaří svým jednáním účel na splnění podmínek příjemci dotace (vypůjčiteli).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uzavřením Dohody o dočasném užití pozemků města pro realizaci stavby: Stavební úpravy bytového domu Bezručova 3, Blansko s tím, že finanční jistinu pro splnění závazků z dohody plynoucí stanovuje ve výši 40.000 Kč.

Usnesení č. 13
Rada projednala petici na nerealizaci 3 parkovacích míst ze dne 13.07.2009 a ukládá odboru INV odpovědět dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 37 z 52. schůze Rady města Blansko dne 19.05.2009, a to tak, že nájemní smlouva č. INV-NS-34/98/Ne byla uzavřena 01.09.1998. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka