Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 56 ze dne 25.08.2009

Usnesení č. 1
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí provedení archivace v Nemocnici Blansko v souladu s platnou legislativou ave spolupráci s Moravským zemským archivem – Státním okresním archivem v Blansku.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí roku 2009.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s novým zněním Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit nové znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5
Rada pověřuje statutární orgán příspěvkové organizace Nemocnice Blansko podáváním návrhů ve věcech obchodního rejstříku.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se změnou obsahu zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o. spočívající ve změně počtu jednatelů, zřízení dozorčí rady, konkretizaci postavení a pravomoci orgánů společnosti a úpravě předmětu podnikání a se zrušením stanov společnosti Služby Blansko, s. r. o. a doporučuje zastupitelstvu schválit nové znění zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko s. r. o., navrhnout členy dozorčí rady a pověřit starostku k podpisu příslušného notářského zápisu v dané věci.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se změnou obsahu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. spočívající ve změně počtu jednatelů, zřízení dozorčí rady, konkretizaci postavení a pravomoci orgánů společnosti a úpravě předmětu podnikání a doporučuje zastupitelstvu schválit nové znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., navrhnout členy dozorčí rady a pověřit starostku k podpisu příslušného notářského zápisu v dané věci.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2009.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s podáním výzvy na výběr dodavatele studie proveditelnosti a s podáním žádosti o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu „Technologická centra a elektronické spisové služby v území“dle Výzvy č. 4 IOP, vč. navrhovaných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s uzavíráním dohod o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby na území obce s rozšířenou působností Města Blansko“s obcemi Adamov, Bořitov, Brťov – Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Holštejn, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lažany, Lipovec, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec – Jestřebí, Ráječko, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Svinošice, Šebrov – Kateřina, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, Vavřinec, Vilémovic, Vysočany, Závist, Žďár, Žernovník dle přiložených vzorů dohod o partnerství.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy pro předkládání IP 4.1 – Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za I. pololetí 2009.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2009/4.

Usnesení č. 14
Rada stanovuje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizaci města Blanska, a to městské knihovně v usměrňování prostředků na platy pro rok 2009, ve smyslu rozpočtového opatření č. RO 2009/14 předloženého finančním odborem na 56. schůzi rady města.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ponížením zapracované dotace v rozpočtu města na rok 2009 na provoz městské knihovně o 375.000 Kč a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ZŠ TGM ul. Rodkovského 2, Blansko ve výši 1.000 Kč na pokrytí cestovních nákladů na Zborovském závodě branné zdatnosti v Bučovicích a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2009/12 až RO 2009/16 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 vykonávala s účinností od 01.09.2010 pod názvem Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 rovněž činnost mateřské školy ve dvou třídách o celkové kapacitě 50 dětí. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s novým zněním zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury podle předložených návrhů a doporučuje zastupitelstvu schválit nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s podáním návrhu na zápis dosud nezapsaných příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury zřízených Městem Blansko do obchodního rejstříku a pověřuje statutární orgány příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury zřízených Městem Blansko podáváním návrhů ve věcech obchodního rejstříku.

Usnesení č. 21
Rada povoluje s účinností od 01.09.2009 podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy takto :
Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace – výjimka na počet 26 dětí ve všech třídách;
Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace – výjimka na počet 26 dětí ve 2 třídách, ve kterých nejsou zařazeny děti se zdravotním postižením;
Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace – výjimka na počet 26 dětí ve třídě.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou využití příspěvku z rozpočtu města ve výši 150.000 Kč poskytnutého TJ Sokol Lažánky z původního účelu rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště na nový účel zatravnění plochy fotbalového hřiště, a doporučuje zastupitelstvu schválit uvedenou změnu účelu využití poskytnutého příspěvku.

Usnesení č. 23
Rada pověřuje s účinností od 01.09.2009 pana Pavla Svobodu řízením Městské knihovny Blansko do doby nástupu nového ředitele Městské knihovny Blansko.

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se rozdělení bytů v domě č. p. 1230 na ul. Sadová 46, Blansko, na 4 bytové jednotky a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s převodem bytových jednotek č. 1230/1 až 4 v bytovém domě č. p. 1230 na ulici Sadová 46, na pozemku parc. č. st. 1370 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1370 ve výši podílů dle velikosti bytové jednotky a id. 1 pozemku parc. č. 772/3 – zahrada o celkové výměře 572 m2 a id. 1 pozemku parc. č. 1634 – ostatní plocha o celkové výměře 192 m2 vše v k. ú. Blansko žadatelům takto:
manželům Odehnalovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/1 o výměře 91,10 m2) za cenu 675.940 Kč
paní Bumbové, Blansko (bytová jednotka č. 1230/2 o výměře 69,70 m2) za cenu 518.510 Kč
panu Hanzlovi, Blansko (bytová jednotka č. 1230/3 o výměře 91,20 m2) za cenu 676.680 Kč
manželům Mullerovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/4 o výměře 69,00 m2) za cenu 513.360 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů s regulovaným nájemným na částku 56 Kč/m2 od 01.01.2010.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytů se sníženou kvalitou, a to u bytů s regulovaným nájemným (Jungmannova 10, Blansko) na částku 50,40 Kč/m2 od 01.01.2010.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje slevu na nájemném u všech bytů s regulovaným nájemným pro rok 2010 ve výši 17 Kč/m2.

Usnesení č. 29
Rada stanovuje výši nájemného v nově obsazovaných městských bytech ve výši stanovené radou pro rok 2010, podle kategorie bytu, a to s okamžitou platností. Nájemné bude dále zvyšováno v souladu s platnou legislativou.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje slevu na nájemném u všech nově pronajímaných bytů do konce roku 2010 ve výši 17 Kč/m2.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu č. 85 o velikosti 2+1 v bytovém domě na A. Dvořáka 4A, Blansko podle směrnice č. 6/2009 a za podmínek uvedených v materiálu.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu v přízemí ZŠ Salmova, Blansko o velikosti 2+1, za podmínek uvedených v materiálu.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Sameše ve výši 75.953 Kč za nájemné z bytu Bezručova 5, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Nespěšné ve výši 61.743 Kč za nájemné z bytu Údolní 19 a Jungmannova 10 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro slečnu Šenkýřovou, Blansko a trvá na žalobě na vyklizení bytu.

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí se zařazením žádosti pana Hlouška do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s prominutím dluhu ve výši 1.731 Kč dle materiálu po zemřelém p. Hasmandovi, Blansko.

Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí se změnou nájemní smlouvy s paní Pernicovou, Blansko, dle její žádosti.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s prominutím nájemného za měsíc červen ve výši 961 Kč pro paní Svobodovou, Blansko z důvodu neobyvatelnosti bytu.

Usnesení č. 40
Rada nesouhlasí se snížením nájemného z bytu pro paní Polákovou, Blansko. Rada souhlasí s ponecháním nájemného ve stejné výši po 3 roky (nájem nebude zvyšován o inflaci v letech 2009 – 2011) z důvodu zhodnocení bytové jednotky.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Družstvem domu 9. května 11, 13, 15, družstvo, se sídlem 9. května 11, Blansko; IČ: 255 39 493 – dar 1 ks kontejneru, 9 ks kovových sušáků, 2 ks klepačů, 22 ks kovových sloupků s řetězem.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem Salmova mlýna. Rada ukládá odboru KOM stanovit s garantem odboru podmínky pronájmu.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se změnou v nájemní smlouvě č. 2007-KOM-S013/Pe dle materiálu odboru a ukládá odboru KOM vypracovat dodatek k nájemní smlouvě.

Usnesení č. 44
Rada projednala žádost společnosti Liška Group s. r. o. o posunutí termínu získání pravomocného kolaudačního souhlasu dle kupní smlouvy č. 2008/000017/KOM/O-Pe. Rada v současné době považuje prodloužení termínu za předčasné.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitosti – garáže č. e. 933 na ul. 9. května na pozemku parc. č. st. 2716 o výměře 22 m2 včetně tohoto pozemku v k. ú. Blansko, minimálně za cenu 130.000 Kč.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s prodloužením podnájmu nebytových prostor kadeřnictví v OS Písečná – nájemce M. Hejčová, Blansko – pro paní Břouškovou, Blansko; IČ: 68119941 za účelem provozování kadeřnictví na dobu 1 roku.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s odprodejem budovy č. p. 63 na pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 a pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Těchov České tábornické unii – T.K. DELFÍN Brno, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna; IČ: 65340892, za kupní cenu 1.400.000 Kč s podmínkami:
strpění pobočky městské knihovny v jedné místnosti v přízemí budovy po pravé straně (užívané městskou knihovnou v současné době) za účelem užívání jako pobočka městské knihovny za nájemné ve výši 1 Kč/rok + paušál na služby ve výši 1.000 Kč/rok na dobu určitou 15 let se zakotvením možnosti dalšího prodloužení.
zachování stávajícího účelu užívání min. po dobu 10 let
předkupní právo města po dobu 10ti let
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 9,35 m2 + ostatní (chodba, WC) o výměře 7,57 m2 v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 32 na nám. Svobody 3 panu Křížovi, Blansko; IČ: 697 08 606 za nájemné ve výši 640 Kč/m2/rok za účelem provozování podnikatelské činnosti v oblasti reklamy a propagace, tvorby počítačové grafiky a grafických návrhů pro tisk a internet.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části střechy, příp. komínu budovy bez čísla popisného užívané občanskou aktivitou Olešná na pozemku parc. č. 124/1 – zast. plocha a pozemku parc. č. 124/2 – zast. plocha v k. ú. Olešná u Blanska za minimální nájemné 3.500 Kč/rok + platná sazba DPH.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2262 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání pro garážování osobního automobilu (ul. Vodní, Blansko).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/93/93/Ně/Ko ze dne 30.08.1993 na nájem pozemku parc. č. 808/11 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětnému pozemku.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/11 trvalý travní porost o výměře 400 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrádka.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/40/99/Ko ze dne 30.06.1999 ve znění dodatků na nájem pozemku parc. č. 2130 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětnému pozemku (lokalita Sloupečník, pod garáží).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2130 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby k parkování osobního automobilu (lokalita u potoka Sloupečník, za pálenicí).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 793 trvalý travní porost v k. ú. Lažánky o výměře 1750 m2 za účelem užívání jako pastvina pro koně (Lažánky, naproti odbočce na Vilémovice).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 582/10 ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění kontejneru a zpevnění části pozemku zámkovou dlažbou (travnatá plocha, nachází se vedle hotelu PROBE, při ulici Sušilova v Blansku).

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby přípojky optického kabelu na části parc. č. 1378/5 ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 500 Kč + 19% DPH, ve prospěch oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336 v rámci stavby „0231/09 JON (1), Husova 1994, Blansko, DWDM“ (ul. Husova, Blansko).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení VN v délce 245 m a kabelového vedení NN v délce 20 m do částí pozemků parc. č. 857/214, 1430, 857/229, 857/231, 857/227, vše v k. ú. Blansko v rámci stavby „Blansko-TS Čelakovského“, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 18.550 Kč + 19% DPH, ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice (ul. Čelakovského, Blansko).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodních přivaděčů v rámci stavby „Blanensko – Rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“, ve prospěch Svazku VaK měst a obcí se sídlem v Boskovicích, IČ: 49468952, a to:
v k. ú. Hořice u Blanska na obecních pozemcích parc. č. 147 ost. pl., 333/48 orná půda, 149/1 ost. pl., 155/1 ost. pl., 156 orná půda, 14 ost. pl., na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + 19% DPH,
v k. ú. Dolní Lhota na obecních pozemcích parc. č. 213, 159, 158/2, 644/11, 579/2, 286/1, vše ostatní plocha, parc. č. 156 , 578, 577, vše zahrada a 591/6 orná půda, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + 19% DPH.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě prodloužení vodovodního řadu na částech obecních pozemků parc. č. 56 a 426/1, oba ostatní plocha v k. ú. Klepačov, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.120 Kč + 19% DPH a se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě prodloužení plynovodu na částech obecních pozemků parc. č. 56 a 426/1, oba ostatní plocha v k. ú. Klepačov, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.820 Kč + 19% DPH ve prospěch společnosti RANČ SAMSARA s. r. o., Blansko, Klepačov, Polní 202, IČ 28301994, jako investora.

Usnesení č. 61
Rada ruší usnesení č. 105 z 54. schůze Rady města Blansko konané dne 30.06.2009.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 6, a to umístění, provozování, opravy a údržba přípojky VN na částech obecních pozemků parc. č. 319/3, 319/8, 882, 1106/4, 1015, 1014/1, 1013, 1213, 1215/1, 1216, vše k. ú. Těchov, délka trasy přípojky VN je 569 m, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 39.830 Kč + 19 % DPH (pro 35 RD Lesní město).

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s výpůjčkou id. části 720/9852 pozemku parc. č. 2441 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, za účelem jeho užívání v souvislosti s vlastnictvím bytové jednotky v domě, na pozemku stojícím, a to manželům Romanu a Veronice Grögerovým, bytem Blansko, na dobu určitou do doby rozhodnutí ve věci restituce na zastavěný pozemek uplatněné (Podlesí 13, Blansko).

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 479/1 lesní pozemek o výměře cca 340 m2 v k. ú. Horní Lhota, a proto ukládá odboru INV:
jednat s vlastníkem pozemku o podmínkách nájemní smlouvy, a pak tyto podmínky předložit radě k odsouhlasení,
podat žádost příslušnému státnímu orgánu o vydání rozhodnutí o odnětí předmětné části pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 700/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko Fotbalovému klubu APOS Blansko, za účelem užívání jako součást fotbalového stadionu, a to formou dodatku ke smlouvě 2009-INV-Poz-S009/Výp-Ne ze dne 16.02.2009.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 298/1 orná půda o výměře 3517 m2, parc. č. 299 trvalý travní porost o výměře 3490 m2, parc. č. 300 trvalý travní porost o výměře 664 m2, parc. č. 301/1 orná půda o výměře 1131 m2 a části pozemku parc. č. 155/1 ostatní plocha o výměře 500 m2 v k. ú. Hořice u Blanska společnosti SKI AREAL BK s. r. o., IČ 28324471, za účelem provozování lyžařských vleků včetně technického zasněžování a za účelem úklidu a údržby těchto pozemků, a to na dobu určitou do 30.6.2014 (pozemky v lyžařském areálu Hořice)

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s úhradou částky za užívání pozemku parc. č. 1754/7 ostatní plocha v k. ú. Blansko Boženě Jakubcové, Ráječko, a to dva roky zpětně v celkové výši 2.100 Kč.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o celkové výměře cca 55 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, panu Karlovi Prokešovi, bytem Brno za účelem zřízení přístupu k RD a rozšíření předzahrádky k parc. č. st. 226 o výměře cca 40 m2 za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok, parkování osobního vozidla na cca 15 m2 včetně drobných stavebních úprav za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a oplocení celé části pozemku živým plotem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek se nachází vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách).

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o celkové výměře 161 m2 v k. ú. Blansko, paní PaedDr. Haně Sedláčkové, bytem Blansko a panu Ivo Kalovi, bytem Blansko z důvodu částečného zastavění pozemku garáží o výměře cca 7 m2 ve vlastnictví fyzických osob a jejího užívání ke garážování osobního automobilu za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH a za účelem užívání zbývající části pozemku – 154 m2 k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (oplocený pozemek částečně zastavěný garáží u RD Horní Palava 59 v Blansku).

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 62/1 zahrada o výměře cca 6 m2 v k. ú. Blansko za účelem jeho osázení zelení v kombinaci s valouny a mulčovací kůrou, umístěním loutky „Pohádkové země“, úklidu a údržby, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (předmět výpůjčky je travnatou plochou a nachází se před bytovým domem Bezručova 1 – před vchodem do „Obchůdku u žirafky“ v Blansku).

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 624/1 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 a parc. č 1479/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 oba v k. ú. Blansko, Ing. Milanovi a Ing. Janě Královým, bytem Blansko za účelem jejich využití pro výstavbu opěrné zdi, jejich oplocení včetně údržby a úklidu, vše před RD č. p. 639 v Blansku, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemky při ulici Na Vyhlídce v Blansku).

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 481 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 a parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 75 m2 vše v k. ú. Těchov, „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice, IČ: 49468952, za účelem zařízení staveniště, přípravy a realizace stavby vodovodního řadu a přípojky NN stavby „Blansko, úprava tlaku ve vodovodní síti Těchov na normované hodnoty“, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemky se nachází v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 73
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1014/1 trvalý travní porost v k. ú. Těchov o výměře cca 120 m2, Ing. Aleně Lacinové, bytem Brno za účelem jeho úklidu, údržby a sečení trávy, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v zahrádkářské lokalitě na Češkovicích, bezprostředně navazuje na pozemek parc. č. 1014/8 v k. ú. Těchov ve vlastnictví fyzických osob).

Usnesení č. 74
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko, panu Petrovi Meluzínovi, bytem Spešov k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300 Kč/rok (lokalita Blansko – Zborovce, pod bytovým domem Okružní 3a – c, Blansko).

Usnesení č. 75
Rada souhlasí s tím, aby ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, jako nájemce dle nájemní smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S069/NS-Ne ze dne 04.04.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.06.2009, mohla dát část předmětu nájmu – část pozemku parc. č. 786/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko do podnájmu třetí osobě za účelem parkování vozidel.

Usnesení č. 76
Rada souhlasí s tím, že část nájemného ve výši 170 Kč/rok dle uzavřené nájemní smlouvy číslo SM-NS-17/98/Ko ve znění dodatků č. 1 a č. 2 je včetně 19% DPH.

Usnesení č. 77
Rada souhlasí se změnou průběhu části hranice mezi pozemky parc. č. st. 3 zastavěná plocha a parc. č. 14 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska tak, jak je vyznačena v geometrickém plánu č. 143-032-011-73 z 27.3.1973.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí se vzájemným započtením pohledávek vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S058/Ma-BKS z 16.6.2008 ve znění dodatků a Smlouvy o dílo č. 2009/000381/INV/DS uzavřených mezi Městem Blansko a společností AO REAL, a. s.

Usnesení č. 79
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodloužení termínu pro dokončení technické infrastruktury pro 14 ŘRD v lokalitě Pod Sanatorkou do 30.11.2009.

Usnesení č. 80
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. SM-Výp/44/94/Ně ze dne 25.03.1994 uzavřené za účelem užívání pozemku parc. č. 744/1 ostatní plocha o výměře 1.880 m2 v k. ú. Blansko, který sloužil jako veřejné parkoviště města, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.08.2009 (pozemek při ulici Hybešova v Blansku).

Usnesení č. 81
Rada doporučuje zastupitelstvu schválení podání žádosti o dotaci a vyčlenění finančních prostředků v roce 2010 pro zajištění projektu „Sběrné středisko odpadů Blansko“.

Usnesení č. 82
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci na projekt Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. etapa.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování akce v rozpočtu města na rok 2010.

Usnesení č. 83
Rada doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města  uzavření předloženého Dodatku  č. 5 ke smlouvě o dílo č. A.04056.1.1203/2004 na akci „Garáže – Písečná“ a Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. 2227/2002 na akci „Bytové domy Písečná – Blansko“ s firmou GEOSAN GROUP a. s., IČ 25671464, jejichž předmětem je odstranění reklamovaných vad.

Usnesení č. 84
Rada schvaluje posunutí termínu dokončení výrobního areálu v průmyslové zóně Blansko definovaném v nájemní smlouvě čís. 2007-INV-PRÁV-S029/Ma, Št, Doč-NS ze dne 30.06.2008, z „30.11.2009“ na „30.11.2010“ a to za předpokladu schválení prodloužení termínu prodeje pozemků zastupitelstvem uvedeném ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2007-INV-PRÁV-S030/Ma, Št, Doč-BKS ze dne 30.06.2008.

Usnesení č. 85
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodloužení termínu prodeje pozemků v průmyslové zóně Blansko uvedeném ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2007-INV-PRÁV-S030/Ma, Št, Doč-BKS ze dne 30.06.2008 a to z „nejpozději však do 30.05.2010,“ na „nejpozději však do 30.05.2011,“.

Usnesení č. 86
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení převzetí závazků společnosti BETcom s. r. o., se sídlem Karolín 52, Rájec-Jestřebí, IČ: 27679217 společností VASCELLO a. s., se sídlem Merhautova 1024/155, Brno, IČ: 28283520, které jsou definovány smlouvami čís. 2007-INV-PRÁV-S029/Ma, Št, Doč-NS ze dne 30.06.2008, čís. 2008-INV-Poz-S097/BS-Bř/Ne ze dne 23.07.2008, čís. 2007-INV-PRÁV-S030/Ma, Št, Doč-BKS ze dne 30.06.2008 a dále definovány dohodou o převedení investorství pro potřeby stavebně-správních řízení ze dne 30.06.2008, vše ve znění platných dodatků.

Usnesení č. 87
Rada schvaluje posunutí termínů realizace výrobního areálu v průmyslové zóně Blansko definovaném v nájemní smlouvě čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S099/Ma-NS ze dne 28.02.2008, následně: zahájení stavby z 30.12.2008 na 30.03.2011, vydání stavebně správního dokumentu opravňujícího stavbu zřídit z 30.09.2008 na 30.11.2010 a dokončení stavby z 30.09.2009 na 30.11.2011, a to za předpokladu schválení prodloužení termínu prodeje pozemků zastupitelstvem uvedeném ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S098/Ma, Št, -BKS ze dne 28.02.2008.

Usnesení č. 88
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodloužení termínu prodeje pozemků v průmyslové zóně Blansko uvedeném ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S098/Ma, Št, -BKS ze dne 28.02.2008 a to z „nejpozději však do 31.03.2010,“ na „nejpozději však do 30.05.2012,“.

Usnesení č. 89
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení převzetí závazků společnosti DAK BLANSKO, s. r. o. se sídlem Pražská 66, Blansko, IČ 25531476 Jiřím Ruliškem, se sídlem Zborovec 344/1, Blansko, IČ 72367008 které jsou definovány smlouvami čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S099/Ma-NS ze dne 28.02.2008, čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S098/Ma, Št, -BKS ze dne 28.02.2008, čís. 2008-INV-Poz-S049/BS-Bř/Ne ze dne 23.04.2008 a dále definovány dohodou o převedení investorství pro potřeby stavebně-správních řízení ze dne 03.03.2008, vše ve znění platných dodatků.

Usnesení č. 90
Rada bere na vědomí návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 91
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 19 z 54. schůze rady města konané dne 30.06.2009, a to tak, že panu Jančímu je pronajat byt zvláštního určení – bezbariérový byt č. B 321. Ostatní text usnesení zůstává beze změn a platný.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka