Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 58 ze dne 22.09.2009

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci Ing. Bc. Pavla Fišera na členství v Komisi pro životní prostředí.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí změnu lůžkového fondu v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje 1. změnu rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2009.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se změnou nejvyššího povoleného počtu žáků ve vzdělávacím oboru 79-01-C/01 Základní škola ze stávajícího počtu 6 žáků na 12 žáků na Základní škole speciální, Blansko, Žižkova 27.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje text veřejného oznámení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ky Městské knihovny Blansko ve znění podle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje Smlouvu o pronájmu uzavřenou mezi městem Blansko a firmou ČAD Blansko a. s. a souhlasí s roční výší nájmu 1 Kč.

Usnesení č. 8
Rada bere na vědomí informaci o vložení smlouvy o bezúplatném převodu majetku TJ ČKD Blansko do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 9
Rada odvolává PhDr. Jaroslavu královou, Ing. Jindřicha Krále a Ing. Lubomíra Toufara z funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o. Rada jmenuje Ing. Radka Snopka do funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o. s účinností od 01.10.2009

Usnesení č. 10
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce mezi službami Blansko, s. r. o. a jednatelem Ing. Radkem Snopkem.

Usnesení č. 11
Rada odvolává PhDr. Jaroslavu Královou, Ing. Jindřicha Krále a ing. Lubomíra Toufara z funkce jednatele společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. Rada jmenuje Emanuela Svěráka do funkce jednatele společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. s účinností od 01.10.2009.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce mezi Technickými službami Blansko, s. r. o. a jednatelem Emanuelem Svěrákem.

Usnesení č. 13
Rada jmenuje s účinností od 01.10.2009 členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. Ing. Františka Ladiče, Ing. Eduarda Vávru, Mgr. Ivo Poláka, Ing. Josefa Hasoně a Ing. Stanislava Pelikána.

Usnesení č. 14
Rada jmenuje s účinností od 01.10.2009 členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. RSDr. Milana Šebelu, Ing. Vítězslava Nečase, Mgr. Michala Součka, Ing. Jana Pořízka a Ing. Petra Fialu.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Odehnalové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Furchové, Blansko s podmínkou vrácení stávajícího bytu č. 20 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 53 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Sopouchovi, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 50 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Skotákové, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 64 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Danielové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje náhradnice na pronájem uvolněného bytu č. 53 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku a uvolněných bytů č. 50 a 64 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku, a to první náhradnici paní Janouškovou, Blansko a druhou náhradnici paní Urbánkovou, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 43 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manželům Vozdeckým, Blansko.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 43 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manžele Bezděkovi, Blansko.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se změnou členění mzdových a provozních nákladů dotace poskytnuté Sdružení Podané ruce, o. s., Brno na rok 2009 ve výši 200 tis. Kč na mzdové a provozní náklady sociální služby „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „pro zařízení Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko, a to 100 tis. Kč na mzdové náklady a 100 tis. Kč na provozní náklady a ukládá odboru SOC uzavřít příslušný dodatek smlouvy.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu vyhlášeného Jihomoravským krajem „Podpora projektu Family point“ pro rok 2009.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2009/5.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2009/18 a č. RO 2009/19 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 173/2 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem umístění zahradního domku na nářadí.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejnění záměru pronajmout a následně (po kolaudaci) odprodat pozemky, příp. jejich části parc. č. 961/4 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, v k. ú. Blansko a parc. č. 516/1, parc. č. 516/2 a parc. č. 523/15, vše orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem investiční výstavby v průmyslové zóně s tím, že zálohová platba kupní ceny ve výši 100% předpokládané kupní ceny bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a dále za dodržení podmínek definovaných vztahy se stávajícími investory (podíl na výstavbě komunikace, výše záloh, výše nájmu a další).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejnění záměru pronajmout a následně (po kolaudaci) odprodat pozemky, příp. jejich části parc. č. 515/1, parc. č. 541/24, parc. č. 541/29, parc. č.541/30, vše ostatní plocha, parc. č. 516/1 a parc. č. 523/23, oba orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 967/5, parc. ć. 967/9, parc. č. 967/11, parc. č. 967/17, vše orná půda a parc. č. 967/10, parc. č. 967/18, parc. č. 984/2, parc. č. 984/23, parc. č. 984/24, parc. č. 984/44, vše ostatní plocha a parc. č. 180, parc. č. 960, parc. č. 967/2 vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v v k. ú. Blansko za účelem investiční výstavby v průmyslové zóně s tím, že zálohová platba kupní ceny ve výši 100% předpokládané kupní ceny bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a dále za dodržení podmínek definovaných vztahy se stávajícími investory (podíl na výstavbě komunikace, výše záloh, výše nájmu a další).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 345/1 trvalý travní porost, parc. č. 256 ostatní plocha a parc. č. 568/4 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota o výměře 130 m2 za účelem výstavby z důvodu zpřesnění výměry pozemků schválených k prodeji.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem pozemků, příp. jejich částí v k. ú. Dolní Lhota, a to:
– lokalita lom Dolní Lhota – parc. č. 570/37 – část 5.894 m2, parc. č. 570/43 ostatní plocha – 466 m2, 570/41 ostatní plocha – 344 m2, 570/38 ostatní plocha -1.283 m2, 570/40 ostatní plocha – 96 m2, 570/34 ostatní plocha – 764 m2, část parc. č. 1134/1 (dle PK) – cca 4.130 m2, 570/33 ostatní plocha – 22.930 m2, 561/1 lesní pozemek – 5.890 m2, 558 orná půda – 3.767 m2, tj. o celkové výměře 45.564 m2, to vše za účelem dokončování technické a biologické rekultivace, za účelem postupného předávání městu,
– lokalita lom Spešov parc. č. 644/3, 663/4, 663/11, 668/8, 668/9, 669/7, 670/10, 670/11, 644/10, 663/10, všechny v k. ú. Dolní Lhota o celkové výměře 4.005 m2, a to za účelem dotěžení, provádění technické a biologické rekultivace, postupného předávání městu,
vše na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 149.645 Kč za rok 2009 + zvyšování o míru inflace od 01.01.2010 s tím, že nájemní smlouva bude mimo jiné obsahovat ujednání, uvedená v bodě B) stanoviska INV v materiálu do rady k této věci.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2262 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání pro garážování osobního automobilu paní Lucii Zajícové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné včetně platné sazby DPH, tj. ve výši 360 Kč/rok (ul. Vodní, Blansko).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2130 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby k parkování osobního automobilu panu Františku Klíčovi, bytem Blansko, Dvorská 70, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši včetně platné sazby DPH, tj. 360 Kč/rok (lokalita u potoka Sloupečník, za pálenicí).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 793 trvalý travní porost v k. ú. Lažánky o výměře 1.750 m2 za účelem užívání jako pastvina pro koně paní Petře Dryšlové, bytem Lažánky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 1.750 Kč/rok (Lažánky, naproti odbočce na Vilémovice).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 268/1 ostatní plocha o výměře cca 300 m2 v k. ú. Blansko, pro KOLEJOVÁ, o. s., Divišova 45, Blansko, IČ: 26572991, za účelem umístění vlečkového mostu („Ježkova mostu“).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 582/10 ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k. ú. Blansko, společnosti BLUECAP Invest, a. s., se sídlem v Brně, IČ: 26235528, za účelem umístění kontejneru a zpevnění části pozemku zámkovou dlažbou, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 500 Kč/rok (travnatá plocha, nachází se vedle hotelu PROBE, při ulici Sušilova v Blansku).

Usnesení č. 37
Rada nesouhlasí s prodloužením termínu umístění prodejního stánku na části pozemku parc. č. 712/37 ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Olešná u Blanska za účelem vytvoření a užívání jako zázemí budovy č. p. 20 v Olešné u Blanska.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění vrtu pro umístění a provozování tepelného čerpadla a 2 přípojek tepelného vedení čerpadla pro budovu č. p. 1840 Žižkova 3, Blansko ve vlastnictví Ing. Pavla Němce a Berty Němcové, bytem Blansko, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH (park na ul. Žižkova).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě prodloužení vodovodního řadu na částech obecních pozemků parc. č. 370/1 ostatní plocha a parc. č. 373 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + 19% DPH a se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě kanalizace na částech obecních pozemků parc. č. 372 orná půda, parc. č. 373 orná půda a parc. č. 463/3 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + 19% DPH ve prospěch Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, IČ: 49468952, se sídlem v Boskovicích, 17. listopadu 138/14, jako oprávněného.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. 2008/000205/INV/DS ze dne 15.10.2008, ve znění dodatků, jímž se umožní, aby Tělocvičná jednota Sokol Blansko darovala nepoužívaný elektrický kabel (definovaný v materiálu k této věci) panu Alexandru Vítovi, majiteli pozemků parc. č. 317/2, 306/2 a 319/1 vše v k. ú. Hořice u Blanska za podmínky, že pan Vít umožní:
– provoz lyžařského areálu Hořice
– bezplatné využití elektrického kabelu i dalším osobám a to až do technické kapacity tohoto kabelu
– přeložku vodovodního přivaděče Lažany-Blansko

Usnesení č. 42
Rada nesouhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu panu Mikuláškovi, Blansko s důvodu uvedených v materiálu.

Usnesení č. 43
Rada ruší druhou část usnesení č. 25 ze 48. schůze rady města konané dne 24.03.2009 týkající se přidělení přístřeší.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 5/1 v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Vdolečkovou, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 45
Rada nesouhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvě č. 2005-KOM-S097/Pe se společností FALKO Invest, s. r. o. o firmu s názvem Ing. Milan Janíček, Projektování a realizace pozemních staveb, Dlouhá 196, Klepačov; IČ: 41552326.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s podáním výpovědi společnosti FALKO Invest, s. r. o. ze smlouvy č. 2005-KOM-S097/Pe dle čl. VII. odrážka 3. smlouvy z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem části střechy budovy bez čísla popisného užívané občanskou aktivitou Olešná za účelem umístění antény společnosti SLUNETA s. r. o., Horní Huť 481, 696 03 Dubňany; IČ: 27303837; DIČ: CZ27303837 za nájemné 3.500 Kč/rok + platná sazba DPH.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka