Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 59 ze dne 06.10.2009

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci paní Drahoslavy Křivánkové na členství v komisi pro občanské aktivity a ukončení předsednictví v občanské aktivitě Olešná z důvodu časové zaneprázdněnosti.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 20.000 Kč na nákup vozíků pro přípravu léků a toaletních křesel pro pacienty lůžkového interního oddělení Nemocnice Blansko od společnosti sanofi–aventis, s. r. o., se sídlem: Evropská 2590/33c, Praha 6, IČ: 48848200.

Usnesení č. 3
Rada ukládá Nemocnici Blansko převést vyřazený majetek dle přílohy na Město Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 33/09 „Přemístění příjmové ambulance na kožním oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2009.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 31/09 „Nákup elektroléčebného přístroje Phyaction Guidance na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2009.
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 32/09 „Nákup přístroje pro krátkovlnnou diatermii na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2009.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje poskytnutí daru specifikovaného v příloze tohoto materiálu v hodnotě 4.661,20 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko a ukládá kontrolnímu oddělení vypracovat darovací smlouvu mezi Městem Blansko a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Blansko.

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 60.000 Kč pro TJ ČKD Blansko na odstranění škod na sportovních zařízeních , ke kterým došlo v důsledku záplav.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje komisi pro výběrové řízení na obsazení místa ředitele/lky Městské knihovny Blansko podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s bezúplatným převodem datového projektoru (inv. č. 1000140) a promítacího plátna (inv. č. 1000141) z inventáře Městského televizního vysílání do vlastnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s Národním muzeem Praha smlouvu o výpůjčce skafandru Karla Divíška (inv. č. K 149) do výstavy „Pojďte s námi do jeskyně“ na dobu od 10.10.2009 do 05.02.2010.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvkové organizace podle předložených seznamů.

Usnesení č. 14
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání 11. ročníku festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík 2009.

Usnesení č. 15
Rada uděluje v souladu s čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích vztahující se dne 14.11.2009 od 09:00 do 17:00 v zóně STŘED jen na zámecký park a vinný sklípek v zámeckém sklepení.

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí informace související s rozsudkem Krajského soudu č. 29 Ca 312/2006 a pro další postup v této záležitosti souhlasí s řešením navrženým právním oddělením odboru kancelář tajemníka.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2009/6.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.10.2009 do 31.12.2009.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Kopeckému, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 1/1 v domě Jungmannova 10, Blansko pro pana Kopeckého, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Frolové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 10 v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Frolovou, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu pro paní Studnařovou, Blansko za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou s notářským zápisem.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor vinárny v suterénu budovy na ul. Sadová 2, Blansko – nájemce GAME LAND, s. r. o., Sadová 2, Blansko – pro pana Petra Raibla, Olomučany 37, Olomučany, IČ: 74785192 na dobu 1 roku.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 12 o výměře 14,55 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, panu Plškovi, Blansko za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem přízemních prostor Salmova mlýna sfz o. s., Blansko, zastoupenému Jaroslavem Musilem, předsedou, Blansko; IČ: 28555601 za nájemné ve výši 18.000 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení střediska na podporu amatérské tvorby v Blansku pod podmínkou, že bude doložena studie nutných úprav včetně finančního propočtu a stanoviska Krajské hygienické stanice k požadovanému účelu.
Návrh nájemní smlouvy bude předložen k odsouhlasení Radě města Blansko.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s podepsáním kupní smlouvy s firmou Expal, s. r. o. o odprodeji dřeva z kácení ve městě Blansku.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s prodloužením termínu v čl. V odst. 1 písm. d) nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S122/NS-Ne, tj. dokončení stavby a jejího uvedení do provozu nejpozději do 31.01.2010.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí se změnou smluvního vztahu mezi Městem Blansko a Slunetou, s. r. o., tzn. s nahrazením nájemní smlouvy smlouvou o zřízení věcného břemene a nesouhlasí se změnou subjektu na straně stávajícího nájemce.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení VN, realizovaného v rámci stavby „Blansko Vojánky ČBE, kab. smyčka VN a rozvaděč“ na částech pozemků parc. č. 519/1, 519/3, 523/1, 523/2, 523/51, 541/9, 541/18, 541/19, 541/20, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ve prospěch oprávněného – společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši, stanovené znaleckým posudkem + platná sazba DPH, přičemž náklady se zřízením břemene včetně znalečného hradí oprávněný (v souladu s částí usn. č. 19 z 11. RM).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení VN, realizovaného v rámci stavby „Blansko, Synthon, kab. smyčka VN + rozvaděč“ na části pozemku prac.č. 1750/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko, ve prospěch oprávněného – společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v nabídnuté výši 1.000 Kč + platná sazba DPH, přičemž náklady se zřízením břemene hradí oprávněný.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko pro Moravský METROPOL, Mečová 8, 602 00 Brno, na přílohu týdeníku, která bude hovořit o městu Blansku, o jeho historii apod.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka