Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 60 ze dne 20.10.2009

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 15.000 Kč na nákup rehabilitačních pomůcek oddělení rehabilitační Nemocnice Blansko od manželů Klepáčových.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje směrnici Nemocnice Blansko č. 3/2008 Organizační řád Nemocnice Blansko – vydání č. 2.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s převodem částky 44.000 Kč z provozních prostředků příspěvkové organizace Muzeum Blansko (účetní položka 501 32 Nákup sbírkových předmětů) do jejího investičního fondu na financování nákupu sbírkových předmětů.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko nabyla do svého vlastnictví dary ve formě knih pro studijní knihovnu a sbírkových předmětů do sbírkového fondu, které nebudou vyžadovat další investice z rozpočtu zřizovatele.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2010 na činnosti uvedené v předložené žádosti.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Městská knihovna Blansko nabyla do svého vlastnictví dary ve formě knih, hudebnin a časopisů.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2009/7.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2009/19 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí se změnou účelu dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu Města Blansko v roce 2009 Diecézní Charitě Brno, Oblastní charitě Blansko v celkové výši 220 tis. Kč pro zařízení Centrum „PRO“ Blansko na provozní náklady sociální služby – azylové domy a sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s tím, že Diecézní Charita Brno, Oblastní charita Blansko vrátí dotaci na účet Města Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 1316/2 a 1318, oba ostatní plocha o výměře cca 232 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby zeleně (za RD J. Lady 13, Blansko).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/145/99/Ne ze dne 16.11.1999 na nájem části pozemku parc. č. 79 (dle PK) k. ú. Blansko o výměře 8 m2, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2009.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 79 (dle PK) k. ú. Blansko o výměře 8 m2, za účelem užívání jako záhonek pro pěstování květin a zeleniny (za byt. domem Družstevní 2a, b).

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 136/14 orná půda o výměře 172 m2 v k. ú. Olešná u Blanska.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1378/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k. ú. Blansko za účelem parkování osobního vozidla (pozemek vedle RD Žižkova 25, při křižovatce ul. Žižkova – Bartošova v Blansku).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně (po kolaudaci) odprodat pozemky, příp. jejich části parc. č. 519/1 a parc. č. 519/3, oba orná půda a parc. č. 523/1, parc. č. 523/2, parc. č. 523/9, parc. č. 541/23 a parc. č. 543/1, vše ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska (část pozemků, jak je vyznačena na mapě), za účelem investiční výstavby v průmyslové zóně s tím, že zálohová platba kupní ceny ve výši 100 % předpokládané kupní ceny bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a dále za dodržení podmínek z umístění do průmyslové zóny Blansko vyplývajících.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 808/11 trvalý travní porost o výměře 400 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrádka paní Ivetě Rafaelové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 600 Kč/rok.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního vedení sítě NN, realizované kabelem 1× NAYY-J 4x150 mm2 na částech pozemků 421, 422, 426/1, 385 všechny v k. ú. Klepačov v rámci stavby „Klepačov-Černošek, kabelové vedení NN“ – kabelové přípojky NN pro areál a objekt ranče Samsara ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 6, České Budějovice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 6.090 Kč+ platná sazba DPH.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 39 z 58. schůze Rady města Blansko takto:
za text „Rada souhlasí se zřízením věcného břemene“ se doplňuje „na části pozemku parc. č. 752/2 zahrada v k. ú. Blansko“.....dále pokračuje původní text usnesení.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2002-INV-S028/Ko-NS ze dne 09.12.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2008, která je uzavřena mezi Městem Blansko a JEDNOTOU, spotřebním družstvem v Boskovicích, IČ: 00032221, kterým bude nově vymezen předmět nájmu – celková výměra pronajímaných pozemků se sníží o pozemek parc. č. st. 60/2 zastavěná plocha o výměře 183 m2 a část pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 70 m2, oba v k. ú. Těchov a nájemné ve smlouvě bude upraveno dle nové výměry předmětu nájmu (pozemek zastavěný prodejnou bývalé JEDNOTY).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout, odprodat, případně dát do výpůjčky pozemky v k. ú. Těchov, za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů pozemků a nemovitostí na nich stojících, a to:
pozemek parc. č. st. 60/2 zastavěná plocha o výměře 183 m2 za účelem užívání budovy na pozemku postavené,
část pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 600 m2, za účelem užívání jako manipulační a přístupová plocha k budově na pozemku parc. č. st. 60/2 v k. ú. Těchov (pozemky pod a okolo bývalé prodejny Jednoty v Těchově).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s prodloužením termínu uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S175/Ma-BKS ze dne 12.10.2006, a to do 31.12.2010 za podmínky, že budoucí kupující uhradí druhou zálohovou platbu kupní ceny ve výši 50.000 Kč do 15.12.2009.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s převodem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S175/Ma-BKS ze dne 12.10.2006 z manželů Riznerových na Ing. Zdeňka Riznera.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 202/1 ostatní plocha, parc. č. 202/3 vodní plocha a parc. č. 202/10 ostatní plocha, vše o výměře cca 140 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování, užívání, oprav a údržby parkoviště k plánované budově na pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko dle vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby č. j.: SÚ ÚR 50/2008-21797/2006/Ša ze dne 15.04.2008 (lokalita ul. Sv. Čecha, Blansko, při vyústění parku Zborovák na ul. Rožmitálova).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Odehnalové, Blansko dohodou, a to k 31.10.2009.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem bytu v ZŠ Erbenova, Blansko panu Strejčkovi, Vysočany od 01.11.2009.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem bytu 2+1 v domě A. Dvořáka 4A, Blansko v následujícím pořadí:
1. Pan Sabol, Blansko za nájemné 72,10 Kč/m2 + vrácení městského bytu
2. Paní Stejskalová, Blansko za nájemné 60,50 Kč/m2 + vrácení městského bytu.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem bytu 2+1 v ZŠ Salmova, Blansko panu Měšťanovi, Blansko za nájemné 84,- Kč/m2 za podmínek uvedených na záměru.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2009 – 2010.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje Nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a vymezení neudržovaných úseků chodníků ve městě Blansku.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje č.: 1-406/2009-14 ve výši 500.000 Kč na pořízení požární techniky pro JSDH.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje č. 1-407/2009-14 ve výši 250.000 Kč na výstroj a výzbroj pro JSDH.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka