Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 61 ze dne 03.11.2009

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ordinace praktického lékaře pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 1, pomocné prostory: podíl na místnostech č. 18 a 161, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 32,83 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 497.000 Kč na nákup dialyzačního monitoru „Fresenius 5008 S“ pro pacienty nefrologického oddělení Nemocnice Blansko od společnosti AMGEN, s. r. o., se sídlem: Klimentská 46, Praha 1.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zvýšenými náklady na investiční akci č. 26/09 „Jednodenní péče“ a její úpravou v plánu investic Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Městská knihovna Blansko podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na výkon regionální funkce knihovny v roce 2010.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti, které nebudou vyžadovat další investice z rozpočtu zřizovatele.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením „Smlouvy o převodu práv a povinností z Nájemní smlouvy čís. 2008-INV-Poz-S122/NS-Ne ze dne 29.10.2008“ a s ohledem na uzavření této smlouvy souhlasí rada se změnou subjektu na straně nájemce v nájemní smlouvě číslo 2008-INV-Poz-S122/NS-Ne ze dne 29.10.2008, a to na společnost SLUNETA SOLAR, s. r. o., IČ: 28104609, se sídlem Lišov, Miletínská 376.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se změnou termínů definovaných smlouvami čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S099/Ma-NS ze dne 28.02.2008 a čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S098/Ma, Št, -BKS ze dne 28.02.2008 tak, jak jsou uvedeny ve stanovisku odboru INV k této věci.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se změnou termínů definovaných smlouvami čís. 2007-INV-PRÁV-S029/Ma,Št,Doč-NS ze dne 30.06.2008 a čís. 2007-INV-PRÁV-S030/Ma, Št, Doč-BKS ze dne 30.06.2008 tak, jak jsou uvedeny ve stanovisku odboru INV k této věci.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se změnou termínů definovaných smlouvami čís. 2006-INV-Poz-S117/Ma-NS ze dne 28.02.2007 a čís. 2006-INV-Poz-S060/Ma-BKS ze dne 15.11.2006 tak, jak jsou uvedeny ve stanovisku odboru INV k této věci.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. části pozemků parc. č. 4031/1, 4031/2, 4031/3, 4031/4, 4031/5, 4031/6 vše zastavěná plocha, nádvoří, vše k. ú. Blansko, za účelem užívání příslušných id. částí pozemků z důvodu vlastnictví bytových jednotek v domech Sloupečník 82 až 92.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani pronajmout pozemek parc. č. 857/93 ostatní plocha o výměře cca 858 m2 v k. ú. Blansko (pozemek nad moštárnou, vedle hřbitova v Blansku).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 967/17 orná půda v k. ú. Blansko, která je součástí plochy schválené zastupitelstvem města k odprodeji společnostem NOVATISK, a. s. a BMA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o. pro investiční výstavbu v průmyslové zóně z důvodu upřesnění označení pozemků.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení sítě NN, na částech pozemků parc. č. 844/57 ostatní plocha a parc. č. 857/71 ostatní plocha, oba v k.ú. Blansko v rámci stavby „Blansko, přeložka NN ulice Dvorská“, specifikované geometrickým plánem číslo 3543-178/2009 ze dne 16.09.2009 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 6, České Budějovice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 11.480 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby plynárenského zařízení – prodloužení STL plynovodu na částech pozemků parc. č. 572/5 ostatní plocha, parc. č. 1380/1 (dle PK), parc. č. 736/1 ostatní plocha a parc. č. 576/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko v rámci stavby „Prodloužení STL plynovodu a přípojky, ul. Mahenova, Blansko“ ve prospěch JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 27689841, přičemž rozsah břemene bude specifikován geometrickým plánem, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/bm + platná sazba DPH.

Usnesení č. 18
Rada revokuje usnesení č. 7 z 58. schůze rady města ze dne 22.09.2009 a souhlasí s prodloužením termínu umístění prodejního stánku na části pozemku parc. č. 712/37 ostatní plocha v k. ú. Blansko do 02.11.2014.

Usnesení č. 19
Rada bere na vědomí dopisy Jindřicha Růžičky doručené Městu Blansko dne 04.08.2009 a 01.10.2009 ve věci pozemků parc. č. 885/4 a 885/7, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko (původní označení) a nesouhlasí s úhradou za užívání těchto pozemků z toho důvodu, že Jindřich Růžička, Blansko není vlastníkem těchto pozemků, resp. pozemků z nich vytvořených.

Usnesení č. 20
Rada ruší usnesení č. 35 přijaté na 58. schůzi rady dne 22.09.2009.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 268/8 ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v k. ú. Blansko, pro KOLEJOVÁ, o. s., Divišova 45, Blansko, IČ: 26572991, za účelem umístění vlečkového mostu („Ježkova mostu“) v jejich vlastnictví a jeho provozování jako muzeum (v blízkosti trati ČD, v parku vedle řeky, poblíž parkoviště u Billy v Blansku).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 479/1 lesní pozemek v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označené dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 302-10161/2006 jako pozemek parc. č. 479/9 lesní pozemek o výměře 382 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ve vlastnictví Lesů ČR, s. p., za účelem využívání pro provoz areálu „Verandy Obůrka“, jako místo konání společenských akcí a místo pro posezení u občerstvení, na dobu určitou do 31.12.2014, za nájemné ve výši 12 Kč/m2/rok + platná sazba DPH + zvyšování o míru inflace s tím, že za bezesmluvní užívání dva roky zpětně uhradí Město Blansko Lesům ČR, s. p. částku ve výši, odpovídající dvěma ročním nájmům.

Usnesení č. 23
Rada bere na vědomí zápis pracovní skupiny řešící problematiku bezpečnosti dopravy.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2009/8 a ZPR 2009/9.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s odpisem pohledávky zemřelé paní Hoferkové ve výši 3.559 Kč za nájemné z bytu 9. května 22, Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí paní Prohászkové, Blansko za podmínek uvedených v materiálu odboru.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 40/99/Pe na pronájem garážového boxu č. 23 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, s panem Kuchařem dohodou.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 18 o výměře 16,50 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok panu Kuchařovi, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor – garážového boxu č. 19 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, panu Vítkovi, Rájec, a to z důvodu, že garážový box pro parkování svého vozidla neužívá.

Usnesení č. 30
Rada stanovuje částku za podíl na čistém zisku z výnosu reklamních ploch umístěných na čekárnách, dle smlouvy se společnosti CITY-TOOLS, s. r. o. a následných dodatků, jako částku bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora projektu Family point“ pro rok 2009.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.