Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 62 ze dne 24.11.2009

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 3. čtvrtletí roku 2009.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2010.
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2010 z vlastního majetku Nemocnice Blansko.
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2010 z majetku Města Blansko předaného Nemocnici Blansko do nájmu.
Rada schvaluje plán investic Nemocnice Blansko na rok 2010.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s poskytnutím věcného daru Nemocnici Blansko, a to 2 ks multifunkční synchronizující biostimulátor BIOSYNCHRON 1000 (matrace, řídící jednotka, světelný generátor, příslušná kabelová připojení), ve výši 61.000 Kč za 1 ks biostimulátoru BIOSYNCHRON, bez DPH, pro pacienty rehabilitačního oddělení Nemocnice Blansko od společnosti Český internetový obchod s. r. o., se sídlem: Datyňská 2/8, Havířov.

Usnesení č. 5
Rada ukládá ředitelce Nemocnice Blansko dát dosud neaktualizované smlouvy o nájmu nebytových prostor do souladu s Nájemní smlouvou ze dne 02.03.2009, uzavřenou mezi Městem Blansko, Nemocnicí Blansko a ČR-Ministerstvem financí a poté informovat ČR-Ministerstvo financí. Rada ukládá ředitelce Nemocnice Blansko, v případě uvolnění nebytových prostor, využít tyto přednostně pro vlastní provoz Nemocnice Blansko a tím řešit naléhavý nedostatek provozních místností.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve II. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ordinace praktického lékaře pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnost č. 1, pomocné prostory: podíl na místnostech č. 18 a č. 161, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 32,83 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33) lékařce MUDr. Ivaně Černé, bytem Skalice nad Svitavou 58, PSČ 679 01.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s tím, aby ASK Blansko použila příspěvek ve výši 2.500 Kč, schválený na zajištění Memoriálu V. Bušové, na úhradu nákladů souvisejících s uspořádáním plaveckých závodů O pohár starostky, a dále příspěvek ve výši 2.500 Kč, schválený na zajištění Závodu mladých plavců, na úhradu nákladů souvisejících s uspořádáním Memoriálu J. Starého. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uvedené změny účelu využití poskytnutých příspěvků.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 4 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s návrhem na podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MVČR č. 53 k předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení v úřadech veřejné správy a doporučuje zastupitelstvu schválení jejího podání.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje po úpravě rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2010 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje výnosy a náklady bytového hospodářství účtované v hospodářské činnosti města na I. čtvrtletí roku 2010 v maximální výši 25% ročního rozpočtu roku 2009 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000,00 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2010 následujícím organizacím:

Název organizace Účel
Služby Blansko, s. r. o. provoz psího útulku 90.000,00
ČAD, a. s. provoz městské hromadné dopravy 1.200.000,00
ČAD, a. s. provoz MHD za dobrovolné dárce krve 20.000,00
ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 provoz 847.000,00
ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 595.000,00
ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 123.000,00
ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 provoz 769.000,00
ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 provoz 1.158.000,00
MŠ Blansko, ul. Údolní 8 provoz 303.000,00
MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a provoz 325.000,00
MŠ Blansko, ul. Divišova 2a provoz 220.000,00
MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 provoz 463.000,00
MŠ Blansko, Těchov provoz 115.000,00
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 provoz 1.900.000,00
Muzeum Blansko, Zámek 1 provoz 1.300.000,00
Městská knihovna Blansko, ul. Rožmitálova 4 provoz 1.800.000,00
Služby Blansko, s .r. o. provoz městských lázní 1.600.000,00
Služby Blansko, s. r. o. provoz zimního stadiónu 800.000,00
TJ Olympia Blansko provoz 33.000,00
TJ ČKD Blansko provoz 110.000,00
ASK Blansko provoz 100.000,00
FK APOS Blansko provoz 50.000,00
Služby Blansko, s. r. o. provoz veřejného WC 70.000,00
Oblastní charita Blansko, ul. Komenského 19 provoz noclehárny 65.000,00
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., Dlážděná 6, Praha 1 členství tajemníka v občanském sdružení 1.000,00
Společnost sociálních pracovníků ČR, Na Hranicích 674, Praha 8 členství sociálních pracovníků v neziskové organizaci 500,00

Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí dotací a příspěvků ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2009/20 až RO 2009/25 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2009 následujícím organizacím: -40- ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 na provoz ve výši 145.772,00 Kč, -41- ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 na provoz ve výši 17.138,00 Kč, -42- ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 na provoz ve výši 145.747,00 Kč, -43- ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 na provoz ve výši 48.768,00 Kč, -44- MŠ Blansko, ul. Údolní 8 na provoz ve výši 113.496,00 Kč, -45- MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a na provoz ve výši 3.033,00 Kč, -46- MŠ Blansko, ul. Divišova 2a na provoz ve výši 78.600,00 Kč, -47- MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 na provoz ve výši 27.600,00 Kč, -48- MŠ Blansko, Těchov na provoz ve výši 33.060,00 Kč, -49- KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 na provoz ve výši 15.024,00 Kč, -50- Služby Blansko, s. r. o. na provoz městských lázní ve výši 504.400,00 Kč, -51- HC Blansko na činnost ve výši 300.000,00 Kč, -52- Nemocnice Blansko, Sadová 33 do investičního fondu ve výši 1.088.520,39 Kč. Rada ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada ukládá odvod provozních prostředků do rozpočtu zřizovatele v souladu s § 28 odst. 6 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, následujícím příspěvkovým organizacím: -40- ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 ve výši 145.772,00 Kč, -41- ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 ve výši 17.138,00 Kč, -42- ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 ve výši 145.747,00 Kč, -43- ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 ve výši 48.768,00 Kč, -44- MŠ Blansko, ul. Údolní 8 ve výši 113.496,00 Kč, -45- MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a ve výši 3.033,00 Kč, -46- MŠ Blansko, ul. Divišova 2a ve výši 78.600,00 Kč, -47- MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 ve výši 27.600,00 Kč, -48- MŠ Blansko, Těchov ve výši 33.060,00 Kč, -49- KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 ve výši 15.024,00 Kč, -50- Nemocnice Blansko, Sadová 33 ve výši 10.000.000,00 Kč.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2009/10 a ZPR 2009/11.

Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.09.2009 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou splácení poskytnuté půjčky TJ ČKD Blansko, a to tak, že celá výše půjčky včetně úroků bude splacena jednorázově k 30.09.2010 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s poskytnutím finanční částky 300 tis. Kč z celkového ročního příspěvku TJ ČKD Blansko v 1. čtvrtletí 2010.

Usnesení č. 24
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelových půjček v celkové výši 140.000,00 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to následujícím vlastníkům: – Společenství vlastníků jednotek, Smetanova 7, Blansko na zařízení společné antény a plastová okna ke sklepům ve výši 100.000,00 Kč, – SBD Železničář, Křížkovského 29, Blansko na opravu dešťové kanalizace ve výši 40.000,00 Kč. Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelové půjčky ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Kalovi, Blansko s podmínkou vrácení stávajícího bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32, Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manželům Hudcovým, Blansko.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manžele Opletalovi, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Vernerové, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje náhradnice na pronájem uvolněného bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku, a to první náhradnici paní Janouškovou, Blansko a druhou náhradnici paní Kohoutkovou, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2009 občanskému sdružení CENTRED, o. s., Pardubice na provoz webových stránek pro seniory.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu pro paní Frolovou, Blansko za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou s notářským zápisem.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Hrachovinovi, Adamov a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 33
Rada nesouhlasí se zrušením exekuce na vyklizení bytu paní Barkoczyové, Blansko.

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro paní Barkoczyovou, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada revokuje usnesení č. 2 z 57. schůze Rady města Blanska konané dne 08.09.2009.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s převodem bytových jednotek č. 1230/1 až 4 v bytovém domě čp. 1230 na ulici Sadová 46, na pozemku parc. č. st. 1370 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1370 ve výši podílů dle velikosti bytové jednotky a id. 1 pozemku parc. č. 772/3-zahrada o celkové výměře 562 m2 a id. 1 pozemku parc. č. 1634 – ostatní plocha o celkové výměře 192 m2 vše v k. ú. Blansko žadatelům takto: – manželům Odehnalovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/1 o výměře 91,10 m2) za cenu 675.685 Kč, z toho byt. jednotka s podílem na společných částech budovy a zast. pozemku za 670.030 Kč a id. 1 přilehlých pozemků za 5.655 Kč – paní Bumbové, Blansko (bytová jednotka č. 1230/2 o výměře 69,70 m2) za cenu 518.285 Kč, z toho byt. jednotka s podílem na společných částech budovy a zast. pozemku za 512.630 Kč a id. 1 přilehlých pozemků za 5.655 Kč – panu Hanzlovi, Blansko (bytová jednotka č. 1230/3 o výměře 91,20 m2) za cenu 676.415 Kč, z toho byt. jednotka s podílem na společných částech budovy a zast. pozemku za 670.760 Kč a id. 1 přilehlých pozemků za 5.655 Kč – manželům Müllerovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/4 o výměře 69,00 m2) za cenu 513.135 Kč, z toho byt. jednotka s podílem na společných částech budovy a zast. pozemku za 507.480 Kč a id. 1 přilehlých pozemků za 5.655 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s neplacením nájemného za byty za měsíce listopad a prosinec pro nájemce bytového domu Sadová 46, Blansko, a to z důvodu prodeje bytů.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s udělením výjimky z Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko schválených na 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 16.12.2008, a to udělení výjimky z čl. 3., odst. 3.2.2. pro domy Údolní 13 Údolní 15 Údolní 17 Údolní 19 Údolní 21 9. května 3 9. května 14 9. května 16 9. května 18 9. května 20 9. května 22 9. května 26 Komenského 4 Chelčického 32 Chelčického 48 Chelčického 56 tzn. že byty v těchto bytových domech mohou být žadateli odkoupeny, a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu vyjmout z prodeje domy Údolní 23
9. května 24
z důvodu nízkého počtu přijatých žádostí a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s udělením výjimky – přijetím žádostí o koupi bytu do termínu 31.01.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 41
Rada revokuje usnesení č. 37 z 56. rady konané dne 25.08.2009

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Hasmandovi, Blansko, ve výši 5.859 Kč.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí – výměnou stávajícího bytu za uvolněný byt dle materiálu pro paní Smolíkovou, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s odprodejem nemovitostí – garáže č. e. 933 (na ul. 9. května) na pozemku parc. č. st. 2716 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 2716 – zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko Ing. Novákovi, Blansko, za cenu 130.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí po konzultaci s OA Těchov s umístěním 2 výherních automatů v prostorách kulturního domu na Těchově.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 47
Rada nesouhlasí se zvýšeném cen na r. 2010 podle návrhu svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl uzavřené dne 12.08.2004. Vzhledem k vývoji inflace požaduje zachování všech sazeb na r. 2010 bez navýšení tak, jak jsou uvedeny v cenících pro rok 2009.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o obstarání záležitosti ze dne 03.12.1999 mezi Městem Blansko a Pohřebním ústavem Blansko s. r. o.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje Dodatek č. 7 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru komunální údržby předložit tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 523/1 orná půda a parc. č. 523/2 orná půda označených dle dosud nezapsaného geometrického plánu jako parc. č. 523/95 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem rozšíření investičního záměru (průmyslová zóna).

Usnesení č. 51
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani pronajmout pozemky parc. č. 663/10 o výměře 919 m2 a parc. č. 644/10 o výměře 1.204 m2 oba ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota (pozemky sloužící jako součást dobývacího prostoru lom Spešov).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 202/1 ostatní plocha, parc. č. 202/3 vodní plocha a parc. č. 202/10 ostatní plocha, vše o výměře cca 140 m2 v k. ú. Blansko panu Ing. Zdeňku Riznerovi, bytem Blansko, za účelem vybudování, užívání, oprav a údržby parkoviště k plánované budově na pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko dle vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby č. j.: SÚ ÚR 50/2008-21797/2006/Ša ze dne 15.04.2008, na dobu neurčitou, za podmínky, že pokud nebude vydáno stavební povolení na plánovanou stavbu budovy na pozemku parc. č. 202/2 v k. ú. Blansko do 3 let ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce, pozbude tato smlouva platnosti (lokalita ul. Sv. Čecha, Blansko, při vyústění parku Zborovák na ul. Rožmitálova).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 1316/2 a 1318, oba ostatní plocha o výměře cca 232 m2 v k. ú. Blansko panu Jaroslavu Slavíčkovi, bytem Blansko, za účelem údržby zeleně, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s tím, že údržba, odstranění a výsadba zeleně bude probíhat dle podmínek odboru KOM MěÚ Blansko (za RD J. Lady 13, Blansko).

Usnesení č. 54
Rada doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení opravu usnesení č. 1 z 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 16.12.2008, a to tak, že výměra odprodávané části pozemku parc. č. 127/1 v k.ú. Olešná činí 360 m2. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo 2004-INV-Poz-S130/Ne-Výp ze dne 25.10.2004, a to dohodou smluvních stran k nejbližšímu možnému termínu, popřípadě k ukončení smlouvy výpovědí s 3měs. výpovědní lhůtou (lokalita ul. J. Lady, Blansko).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s prodloužením termínu pro předložení geometrických plánů na vyznačení věcných břemen dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-Poz-S099/BS-Bř/Ma z 05.09.2008, a to do 31.12.2010 a s tím, že cena za zřízení věcného břemene bude zvýšena o platnou sazbu DPH.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem dokončení stavby garáže na tomto pozemku dle pravomocného stavebního povolení (pozemek v blízkosti hřiště).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s prodloužením termínu kolaudace stavby garáže na pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a to nejpozději do 31.12.2010, což bude smluvně ošetřeno dodatkem ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2005-INV-Poz-S150/Ma-BKS ze dne 26.09.2005.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz-S012/NS-Mu ze dne 21.02.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.07.2009, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a panem Ivo Tronečkem, bytem Klepačov tak, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k tomuto bodu (pozemek vedle RD č. p. 14 v Klepačově).

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout následně odprodat část pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 100 m2 v k. ú. Těchov z důvodu rekonstrukce budovy č. p. 142 ve vlastnictví fyzické osoby nacházející se na přilehlém pozemku parc. č. st. 60/2, za účelem užívání jako manipulační a přístupová plocha a zázemí k budově na pozemku parc. č. st. 60/2, zařízení staveniště pro rekonstrukci budovy č. p. 142 .

Usnesení č. 61
Rada souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce č. 2009-INV-Poz-S158/Výp-Mu ze dne 06.09.2009 uzavřené mezi Městem Blansko a společností „Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí“ Boskovice, IČ: 49468952, a to tak, že dojde ke snížení předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 75 m2 v k. ú. Těchov.

Usnesení č. 62
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. st. 60/2 zastavěná plocha o výměře 183 m2 v k. ú. Těchov panu Ing. Josefovi Brabencovi, bytem Brno, za účelem sjednocení vlastnických práv zastavěného pozemku a objektu nacházejícím se na tomto pozemku, za tržní cenu stanovenou znaleckým posudkem, která bude zvýšena o daň z převodu nemovitostí s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemek zastavěný budovou bývalé prodejny v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 63
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej části pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 600 m2 z důvodu rekonstrukce přilehlé budovy č. p. 142 na pozemku parc. č. st. 60/2 a za účelem užívání pozemku jako manipulační a přístupová plocha a zázemí k budově č. p. 142 v k. ú. Těchov, panu Ing. Josefovi Brabencovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku v době faktického odprodeje, která bude zvýšena o daň z převodu nemovitostí s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a prodej bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci (pozemek v k. ú. Těchov vedle bývalé prodejny).

Usnesení č. 64
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 107 z 35. schůze Rady města Blansko dne 02.09.2008 tak, že nově celé zní: „Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch oprávněné Telefónicy O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, IČ: 60193336, a to umístění, provozování, opravy a údržba veřejné telekomunikační sítě na částech pozemků parc. č. 523/23, 541/21, 541/22, 541/23, 523/1, 541/24, 541/33, 541/36, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši, stanovené znaleckým posudkem číslo 5869/116/2009 + platná sazba DPH (Horní Lhota, ÚR, ALDO, průmyslová zóna)“.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko („in personam“), spočívajícího v právu Města Blansko, jako oprávněného, na části pozemku parc. č. 1015/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Immo – Log – CZ Alpha Beta, s. r. o., jako povinného, umístit chodník, v právu chůze po chodníku, v právu provádět údržbu a opravy chodníku, vše na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že Městu Blansku náleží náhrada za zhodnocení pozemku povinného ve výši 5.000 Kč (lokalita za Kauflandem v Blansku).

Usnesení č. 66
Rada nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu poskytnutí příspěvku na vybudování dvou inženýrských sítí, specifikovaných ve Smlouvě o bezúplatném převodu ze dne 15.09.2009, uzavřené mezi Svazkem VaK a investory sítí, zastoupených Ing. Sedláčkem.

Usnesení č. 67
Rada ukládá odboru investičního a územního rozvoje jednat s firmou ADAST, a. s. v likvidaci, Adamov, zastoupenou insolvenčním správcem dlužníka JUDr. Vlastou Němcovou, o snížení prodejní ceny u pozemků dle písemného materiálu.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí se zrušením smluvních vztahů s těmi firmami, citovaných v materiálu k této věci, umístěnými v průmyslové zóně, které neuhradí závazky z uzavřených smluv a to nejpozději do 30.11.2009.

Usnesení č. 69
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení, nedojde-li k naplnění usnesení č. 68 z 62. schůze rady města ze dne 24.11.2009, aby uvedené firmy: KAPITÁNKA, spol. s r. o., IČ: 25596781, WILMAR s. r. o., IČ: 27677575, PREZENT.CZ s. r. o., IČ: 25321111, NOVATISK, akciová společnost, IČ: 27755291 + BMA Trading International s. r. o., IČ: 26973821, byly nově situovány tak, aby orientace ploch obsazované průmyslové zóny byla co nejefektivnější, a zohlednila se případná odstoupení jednotlivých z uvedených firem.

Usnesení č. 70
Rada schvaluje v souladu s usnesením č. 19 přijatém na 20. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 12.12.2005 předložení IV. etapy projektu „Regenerace panelového sídliště Blansko-Písečná“ na Ministerstvo pro místní rozvoj, jako podklad k žádosti o dotaci pro IV. etapu regenerace.

Usnesení č. 71
Rada bere na vědomí materiál odboru investičního a územního rozvoje Územní energetická koncepce jako strategický dokument města.

Usnesení č. 72
Rada projednala petici občanů proti výstavbě parkovacích stání mezi ulicemi Pekařská – Sloupečník v rámci stavby „Regenerace veřejného prostranství mezi ulicemi Pekařská a Sloupečník sídliště Zborovce-Blansko“ a ukládá odboru investičního a územního rozvoje prověřit citovanou stavbu ve stavebně správních řízeních.

Usnesení č. 73
Rada vzala na vědomí zvolený postup pořizování ÚPD města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválení navrženého postupu, včetně zastavení pořizování nových změn stávajícího Územního plánu sídelního útvaru Blansko.

Usnesení č. 74
Rada vzala na vědomí informaci Pořizovatele o pořizování vyjmenovaných Změn ÚPD a doporučuje zastupitelstvu zastavení pořizování Změn ÚPn SÚ Blansko označených jako T14, B34, B37, K9 a L2 s tím, že daná problematika může být prověřena při pořizování nového územního plánu. V případě Změny T15 bude další postup zvolen dle výsledků či průběhu projednání aktuálně připravovaného návrhu.

Usnesení č. 75
Rada vzala na vědomí informaci Pořizovatele o pořizování vyjmenovaných regulačních plánů a doporučuje zastupitelstvu zastavení pořizování Regulačních plánů řešících území Sportovního ostrova Ludvíka Dańka a okolí kruhové křižovatky u výškové budovy Smetanova 3.

Usnesení č. 76
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2010.

Usnesení č. 77
Rada schvaluje stanovení doby pro uzavření manželství na dobu od 11:00 hodin do 15:00 hodin.

Usnesení č. 78
Rada bere na vědomí návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 79
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko Unii hráčů stolního hokeje BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC, Hybešova 28, Boskovice do Bulletinu, který bude vydán v rámci 30. Mistrovství České republiky v Billiard-Hockey.

Usnesení č. 80
Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Mgr. Pavla Přikryla do funkce ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko s účinností od 2. ledna 2010.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka