Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 63 ze dne 08.12.2009

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě, jejímž předmětem je upřesnění stanovení výše nájemného.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje úpravu rozpočtového provizoria Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2010 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2009/26 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s poskytnutím půjčky TJ ČKD Blansko ve výší 350.000 Kč, se splatností do 30.11.2011, 1. splátka ve výši 100 tis. Kč k 30.11.2010 a 2. splátka ve výši 250 tis. Kč k 30.11.2011, s úrokovou sazbou 3% p. a. a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s doplněním čl. V nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S122/NS-Ne ze dne 29.10.2008 ve znění dodatku č. 1 o odstavec 7 – Další ujednání pronajímatele a nájemce, který zní:
a) pronajímatel bere na vědomí, že výstavba fotovoltaické elektrárny na pozemcích pronajímatele bude financována z úvěru poskytnutého nájemci LBBW Bank CZ a.s. (dále jen „banka“) s tím, že pohledávka banky z úvěru bude zajištěna zástavním právem k veškerému technologickému zařízení fotovoltaické elektrárny,
b) v souvislosti s výše uvedeným úvěrovým financováním pronajímatel rovněž bere na vědomí, že nájemce je vůči bance smluvně zavázán, proto lze činit případné změny této nájemní smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem banky,
c) pronajímatel tímto potvrzuje, že pokud by došlo k situaci, která by ohrožovala provozování fotovoltaické elektrárny stávajícím nájemcem a pronajímatel by dostal návrh na převod práv a povinností z této nájemní smlouvy na nového nájemce způsobilého zajistit pokračování nerušeného provozu fotovoltaické elektrárny, potom takový návrh posoudí a svůj souhlas s takovým převodem nebude bezdůvodně odepírat.

Usnesení č. 6
Rada revokuje usnesení č. 73 přijaté na 62. schůzi Rady města Blansko 24.11.2009.

Usnesení č. 7
Rada doporučuje zastupitelstvu schválení pořízení Změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Těchov pro vymezení funkční plochy fotovoltaické elektrárny v plochách orné půdy východně od zastavěného území dle návrhu PAJU s. r. o., zastoupené JUDr. Pavlem Novákem.

Usnesení č. 8
Rada doporučuje zastupitelstvu schválení pořízení Změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko pro vymezení funkční plochy fotovoltaické elektrárny v plochách orné půdy pod lesními pozemky na k. ú. Olešná u Blanska a k. ú. Hořice u Blanska, dle návrhu PAPENO s. r. o., zastoupené JUDr. Pavlem Novákem.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje č.: 1-605/2009-14 ve výši 7.980 Kč určené k zajištění výdajů spojených s odbornou přípravou jednotek SDH.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka