Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 64 ze dne 15.12.2009

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí odstoupení JUDr. Miroslava Bíny z funkce místopředsedy komise pro životní prostředí a jmenuje do této funkce PhDr. Jaroslava Konečného s účinností od 01.01.2010.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 1.000.000 Kč od společnosti AMGEN, s. r. o., se sídlem: Klimentská 46, Praha 1.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku Města Blansko – licence k používání „Virtuální aukční síně PROe.biz“.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje projekty prevence kriminality pro rok 2010 a souhlasí s podáním žádostí o poskytnutí dotací na Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Galerie města Blansko za rok 2009 a plán na rok 2010.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se stanovením cen krátkodobých podnájmů a zajišťovaných služeb pro plesy konané v roce 2010 v prostorách Dělnického domu v rámci doplňkové činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska podala žádosti o dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na rok 2010 na projekty podle předložené žádosti.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uzavřením Muzea Blansko pro veřejnost dne 31.12.2009 s tím, že v případě objednávky prohlídky expozicí skupinou alespoň 30-ti návštěvníků bude zajištěna průvodcovská služba.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje poplatek za konání svatebního obřadu v prostotách blanenského zámku s účinností od 01.01.2010 ve výši 2.500 Kč.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s bezúplatným převodem majetku podle předložené žádosti z inventáře Městského televizního vysílání do vlastnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Myslivecké sdružení Macocha na uspořádání Mysliveckého plesu v prostorách Dělnického domu dne 16.01.2010 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 4 předpisu Komise Rady města Blansko.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod na projekt „Úprava zahrady u MŠ Údolní Blansko“.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu v přízemí ZŠ a MŠ Salmova, Blansko o velikosti 2+1, za podmínek uvedených v materiálu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Müllerovou, Blansko za podmínek uvedených v materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Vykoukalovou, Blansko za podmínek uvedených v materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Oláhem, Blansko za podmínek uvedených v materiálu odboru.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pro pana Oláha, Blansko o 3 měsíce. V případě řádného placení nájemného a splácení dluhu následného prodloužení o 6 měsíců.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitostí – domu čp. 562 na ul. Vodní 3, Blansko na pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha a nádvoří o výměře 231 m2 a pozemku parc. č. st. 84/2 – zahrada o výměře 54 m2 vše v k. ú. Blansko za cenu min. 2.200.000 Kč.

Usnesení č. 21
Rada ukončuje užívání bytu č. A6/2 v domě Okružní 1b, Blansko, jako bytu integračního.

Usnesení č. 22
Rada ukládá odboru KOM zveřejnit záměr na převod členských práv a povinností k bytu č. A 6/2 v domě Okružní 1b, Blansko, za cenu min. 750 tis. Kč.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s provedením úprav STA pro příjem digitálního signálu na bytových domech v majetku města za následujících podmínek:
1. Všichni nájemníci bytového domu se dohodnou na jednotném provedení ve všech bytech.
2. Vynaložené náklady do 1.000 Kč na byt budou jednorázově zahrnuty do vyúčtování služeb. V případě vyšší částky budou náklady rozpočítány na měsíční splátky a tyto zahrnuty do nájemného jako vybavení bytu po dobu dvou let.
3. V případě prodeje bude o náklady připadající na byt zvýšena prodejní cena bytu.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2002-KOM-S61/Pe s panem Novákem, Blansko, dohodou k 31.12.2009.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem garáže č. e. 932 na pozemku parc. č. st. 2715-zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2 na ul. 9. května, Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s vyhlášením rybářského revíru na vodní nádrži Češkovice a ukládá odboru KOM podat příslušnou žádost na KÚ Jm kraje Brno.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2009/12.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezplatně převést nebo odprodat část pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 1.500 m2 v k. ú. Blansko, za účelem rekonstrukce budovy č. p. 1992, za účelem výstavby okapového chodníku, únikového schodiště, zajištění přístupu ke kanalizační přípojce, vybudování parkovacích míst k budově a komplexní zlepšení funkčnosti a vzhledu budovy s tím, že ve věci bude postupováno, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci (za Úřadem práce v Blansku).

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 1352/41 ost. pl. – u chodníku naproti drogerii W+D na nám. Svobody, parc. č. 783/14 ost. pl. – zeleň v zatáčce u hotelu Dukla, parc. č. 1380/3 ost. pl. – zeleň při schodišti z nám. Republiky na Wanklovo nám., vše v k. ú. Blansko za účelem umístění reklamních tabulí pevně spojených se zemí.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky, případně spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 3453/1, parc. č. st. 3453/2, parc. č. st. 3454/1, parc. č. st. 3454/2 a parc. č. st. 3455, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko za účelem úpravy práv k těmto pozemkům (pozemky pod bytovým domem).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2781 zastavěná plocha o výměře 166 m2 v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného geometrického plánu se jedná o pozemky parc. č. st. 2781/1 o výměře 123 m2 a parc. č. st. 2781/2 o výměře 43 m2) za účelem úpravy práv k těmto pozemkům (pozemek pod BD na ul. Dvorská)

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s výpůjčkou id. části pozemků parc. č. 4031/1, 4031/2, 4031/3, 4031/4, 4031/5, 4031/6 vše zastavěná plocha, nádvoří, vše k. ú. Blansko, za účelem užívání příslušných id. částí pozemků z důvodu vlastnictví bytových jednotek v domech Sloupečník 82 až 92, všem vlastníkům těchto bytových jednotek, jak jsou zapsáni v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska Ladislavu Hrachovinovi, Blansko, za nájemné 20 Kč/m2/rok za účelem dokončení stavby garáže na tomto pozemku dle pravomocného stavebního povolení, a to na dobu neurčitou (pozemek v blízkosti hřiště).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 539/27 lesní pozemek v k. ú. Lažánky o výměře 2 m2 za id. ½ části pozemku parc. č. 567/22 zahrada v k. ú. Blansko, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s prodloužením termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy dle článku IV. Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-PRÁV-S066/Ma, Št, Ně-BKS ze dne 29.07.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.03.2009, a to do 31.03.2010 v souladu s textem uvedeným v materiálu k této věci.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN, realizovaného v rámci stavby „Blansko-přeložka kabelů NN pro stavbu bj. p.č. 2794“ na částech pozemků parc. č. 844/38, 844/40, 844/43, 844/44, vše v k. ú. Blansko, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.220 Kč + platná sazba DPH (lokalita u nového byt. domu na ul. Dvorská).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění provozování, oprav a údržby nového podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – zemního metalického kabelu realizovaného v rámci stavby M-093-2-1279 Olešná u Blanska 32, Přikryl, KR na části pozemků parc. č. 105 ostatní plocha a parc. č. 106 ostatní plocha, oba v k. ú. Olešná u Blanska, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.610 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 131 z 48. schůze Rady města Blansko dne 24.03.2009 takto:
odstavec 1 usnesení nově zní: „umístění, provozování, oprav a údržby kabelu NN a smyčkové přípojkové skříně v rámci stavby „Těchov, DP Kyzlink“ na části pozemku parc. č. 318 ostatní plocha v k. ú. Těchov, za cenu 840 Kč jednorázově + platná sazba DPH.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s opravou a doplněním usnesení č. 59 z 56. schůze Rady města Blansko dne 25.08.2009 takto:
odrážka druhá usnesení nově zní: “v k. ú. Dolní Lhota na obecních pozemcích parc.č. 213, 159, 158/2, 644/10, 644/11, 579/2, 283/1, vše ostatní plocha, parc.č. 156 , 578, 577, vše zahrada a 591/16 orná půda, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + 19 % DPH“.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Řešení nebezpečného úseku na Jantarové stezce v úseku most pod Novým Hradem (379-023) – most u ČKD Blansko (379-030)“ a přijetím dotace.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Pěší komunikace Blansko, ul. Poříčí – doplňkové osvětlení přechodů pro chodce.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – II. etapa.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu pro oblast poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kultury a památkové péče na Blanenské Vítání sv. Martina 2010.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka