Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 1 ze dne 23.11.2010

Usnesení č. 1

Rada schvaluje projekty prevence kriminality pro rok 2011.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 3. čtvrtletí 2010.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s organizační změnou – přemístěním lékařské služby první pomoci pro dospělé z jejího současného místa provozování v budově Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o., K.H. Máchy 17 v Blansku, do přízemí lůžkové části Nemocnice Blansko – Sadová č. 33, Blansko.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s organizační změnou v Nemocnici Blansko – převedení pracoviště krizové připravenosti a funkce představitele vedení pro krizovou připravenost do přímé řídící působnosti náměstka provozně technického úseku.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s poskytnutím věcného daru Nemocnici Blansko v celkové výši 25.496 Kč od fyzické osoby pro pracoviště nukleární medicíny.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s poskytnutím věcného daru Nemocnici Blansko v celkové výši 200 Kč od fyzické osoby pro diabetologickou ambulanci.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 420.000 Kč od společnosti Amgen, s. r. o., se sídlem: Klimentská 46, Praha 1.

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí informaci Nemocnice Blansko o uvažovaném záměru vybudování mateřské školy v areálu nemocnice. Rada ukládá ředitelce nemocnice předložit v termínu do 30.06.2011 finanční rozvahu na vybudování a provoz mateřské školy a ukládá odboru ŠKOL v termínu do 30.06.2011 předložit k tomuto materiálu demografickou statistiku dětí pro umístění do mateřské školy.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s doplněním (rozšířením) investiční akce č. 26/09 „Jednodenní péče“ v plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010 ve stavební části a dále ve strojní části o sterilizátor a mycí automat včetně úpravny vody.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 15/10 „Nákup plynového kotle 200 litrů na stravovací provoz Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2010.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s poskytnutím věcného daru Nemocnici Blansko ve výši 180.917,20 Kč od společnosti DN FORMED Brno, s. r. o., se sídlem: Hudcová 76a, 612 48 Brno.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Myslivecké sdružení Macocha na uspořádání Mysliveckého plesu v prostorách Dělnického domu Blansko dne 15.01.2011 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s uzavřením Muzea Blansko pro veřejnost dne 31.12.2010 s tím, že v případě objednávky prohlídky expozicí skupinou alespoň 30-ti návštěvníků bude zajištěna průvodcovská služba.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 81.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace na pořízení nábytku a dalšího vybavení podle předložené žádosti.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o místních poplatcích, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá a odstraňování komunálních odpadů, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2011 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje výnosy a náklady bytového a nebytového hospodářství účtované v hospodářské činnosti města na I. čtvrtletí roku 2011 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje dočasné použití  finančních prostředků v maximální výši 31.000.000 Kč z prodeje městských bytů dle pravidel do rozpočtu města v roce 2011.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2011 následujícím organizacím:

Název organizace

Účel

Služby Blansko, s. r. o.

provoz psího útulku

90.000

ČAD, a. s.

provoz městské hromadné dopravy

1.200.000

ČAD, a. s.

provoz MHD za dobrovolné dárce krve

20.000

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

provoz

805.000

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

provoz

566.000

ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2

provoz

117.000

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Dvorská 26

provoz

877.000

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17

provoz

1.100.000

MŠ Blansko, ul. Údolní 8

provoz

288.000

MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a

provoz

309.000

MŠ Blansko, ul. Divišova 2a

provoz

210.000

MŠ Blansko, ul. Dvorská 96

provoz

441.000

MŠ Blansko, Těchov

provoz

110.000

KSMB Blansko, ul. Hybešova 1

provoz

1.900.000

Muzeum Blansko, Zámek 1

provoz

1.300.000

Městská knihovna Blansko,

ul. Rožmitálova 4

provoz

1.500.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz městských lázní

1.600.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz zimního stadiónu

900.000

TJ Olympia Blansko

provoz

43.000

TJ ČKD Blansko

provoz

126.000

ASK Blansko

provoz

108.000

FK APOS Blansko

provoz

67.000

ASK Blansko – plavecký oddíl

pronájmy sportovních zařízení

47.000

HC Blansko

pronájmy sportovních zařízení

113.000

MS VZS ČČK Blansko

pronájmy sportovních zařízení

12.000

Kolpingova rodina

pronájmy sportovních zařízení

4.000

Sport club Mgr. Jany Kuncové

pronájmy sportovních zařízení

10.000

Klub Matýsek

pronájmy sportovních zařízení

7.000

HK Dynamiters Blansko

pronájmy sportovních zařízení

98.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz veřejného WC

70.000

Oblastní charita Blansko,

ul. Komenského 19

provoz noclehárny

129.000

Sdružení tajemníků městských

a obecních úřadů ČR, o. s.,

Dlážděná 6, Praha 1

členství tajemníka

v občanském sdružení

1.000

Společnost sociálních pracovníků ČR, Na Hranicích 674, Praha 8

členství sociálních pracovníků v neziskové organizaci

500

Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí dotací a příspěvků ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2010/18 až č. RO 2010/20 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2010/8.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zajištění zůstatku úvěru na rekonstrukci koupaliště, a to u banky, která ke dni konání zastupitelstva města předloží nejlepší nabídku na toto zajištění a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje splacení zůstatků hypotéčních úvěrů poskytnutých městu Českou spořitelnou a Hypotéční bankou k 31.12.2010 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29

Rada doporučuje přijetí úvěru v maximální výši 14,1 mil. Kč od Komerční banky, a. s., s pevným úrokem 3,19 % na dobu 10 let, a to na zaplacení zůstatků hypotéčních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a. s., a Hypotéční bankou, a. s., a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje prodloužení splatnosti půjčky ve výši 200.000 Kč do 30.09.2011 včetně úhrady úroku za rok 2011.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje úhradu úroku ve výši 9.000 Kč za období 01.07.2009 až 31.12.2010 do termínu 15.12.2010.

Usnesení č. 32

Rada pověřuje k příjímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva Města Blansko: Mgr. Michala Součka, pí Lenku Dvořákovou, Mgr. Ivetu Skotákovou, p. Martina Kopeckého, Ing. Bc. Romana Špačka a PhDr. Jaroslavu Královou.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje užívání závěsného odznaku pro tyto členy zastupitelstva: Mgr. Michala Součka, pí Lenku Dvořákovou, Mgr. Ivetu Skotákovou, p. Martina Kopeckého, Ing. Bc. Romana Špačka a PhDr. Jaroslavu Královou při významných příležitostech a občanských obřadech.

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi s platností od 09.11.2010 v celkové výši 13.000 Kč.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/13 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/68660 na společných částech budovy a pozemcích parč. č. st. 1322/1 a parc. č. st. 1322/2 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

  1. manželé Vychodilovi, Blansko, za kupní cenu 611.000 Kč

  2. pan Gábr, Blansko, za kupní cenu 585.500 Kč

  3. paní Nečasová, Blansko, za kupní cenu 560.000 Kč

  4. paní Ševčíková, Blansko, za kupní cenu 551.000 Kč

  5. paní Chalupová, Blansko, za kupní cenu 544.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/23 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2890/68550 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1318/1 v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. manželé Vychodilovi, Blansko, za kupní cenu 606.000 Kč

2. pan Švec, Blansko, za kupní cenu 566.000 Kč

3. pan Vystrčil, Blansko, za kupní cenu 551.000 Kč

4. paní Ševčíková, Blansko, za kupní cenu 531.000 Kč

5. pan Gábr, Blansko, za kupní cenu 528.500 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/24 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68430 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 a 1324/3 ve výši 2840/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2840/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí:

1. manželé Vychodilovi, Blansko, za kupní cenu 591.000 Kč

2. pan Švec, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč

3. pan Vystrčil, Blansko, za kupní cenu 538.000 Kč

4. paní Stupková, Blansko, za kupní cenu 536.100 Kč

5. pan Gábr, Blansko, za kupní cenu 532.500 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/24 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/102325 na společných částech budovy žadatelům v pořadí:

1. pan Abrahámek, Blansko, za kupní cenu 601.000 Kč

2. paní Korčeková, Blansko, za kupní cenu 570.000 Kč

3. paní Crhová, Tišnov, za kupní cenu 565.000 Kč

4. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu 556.000 Kč

5. paní Chalupová, Blansko, za kupní cenu 552.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/8 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2865/68550 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2865/68550 žadatelům v pořadí:

1. paní Stupková, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč

2. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 541.020 Kč

3. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 531.020 Kč

4. paní Chalupová, Blansko, za kupní cenu 522.000 Kč

5. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 515.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/13 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2860/68430 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 a 1324/3 ve výši 2860/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2860/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí:

1. pan Trávníček, Adamov, za kupní cenu 554.000 Kč

2. pan Krajíček, Olomučany, za kupní cenu 517.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 508.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Urbánkovi, Blansko ve výši 26.291 Kč za nájemné z bytu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Bandym, Blansko ve výši 47.677 Kč za nájemné z bytu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Mirzojana, Blansko ve výši 88.831 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s výpovědí z nájmu bytu paní Grundzové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 15 v domě Jungmannova 10, Blansko, jako přístřeší, paní Grundzové, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí se zařazením žádosti paní Hájkové, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 48

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Prohászkovou, Blansko.

Usnesení č. 49

Rada nesouhlasí se změnou dohody o uznání závazku s paní Hlavičkovou, Blansko, se snížením splátky na 500 Kč, a nedoporučujek projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Macháčkové, Blansko o 6 měsíců, dále dle materiálu odboru.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1160/1 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Skácelové, Blansko, do 31.12.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1160/7 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Puklovi, Blansko, do 30.11.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s dalším prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1164/20 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Musilové, Blansko, do 31.12.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s vymezením hospodářské činnosti dle materiálu odboru.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře o výměře 21 m2 + ostatní (chodba, WC) o výměře 7,56 m2 ve III. nadzemním podlaží budovy čp. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, společnosti HOPA Group s. r. o.,Bezručova 46, 678 01 Blansko; IČ: 292 13 967, za nájemné ve výši 460,- Kč/m2/rok za účelem užívání jako kancelář firmy.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy č. 2/02/Pe se společností LARIX – zahradnické a sadovnické služby, s. r. o. z důvodu neplacení nájmu.

Usnesení č. 57

Rada města schvaluje návrh cen na r. 2011 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004.

Usnesení č. 58

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 1349, 1350/1 a 1350/3, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře cca 1700 m2 (lokalita Staré Blansko, za SÚS).

Usnesení č. 59

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 364/1 v k. ú. Klepačov o výměře cca 100 m2 (části, jak je vyznačena v návrhu odboru INV) za účelem rozšíření pozemku p. č.364/23 v k. ú. Klepačov pro výstavbu RD a vybudování jeho zázemí, za předpokladu, že předmětná část pozemku bude právně volná.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 690/2 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko (pás podél budov – Autodílny Procházka, na ul. 9. května v Blansku, a to obdélník, jak je vyznačen v zákresu) za účelem užívání jako součást Autodílny Procházka, za účelem případného zastřešení či zastavění budovami – rozšířením stávajících budov, za účelem úklidu a údržby pozemků aodprodatpředmětnou část pozemkuza účelem zastřešení a za účelem rozšíření stávajících budov Autodílny Procházka, a to až po zrealizování záměru (při ul. 9.května, Blansko).

Usnesení č. 61

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 523/1 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 3 m2, za účelem umístění reklamního zařízení – upoutávky na firmu ALDO KRBY v průmyslové zóně v Blansku, o rozměrech reklamní plochy 5,1 × 2,4 m (u odbočky z komunikace Blansko – Rájec směrem k Horní Lhotě a Blansku).

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 406 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 56 m2 za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv – scelení a rozšíření pozemku parc. č. 405 zahrada v k. ú. Lažánky (nad rodinným domem č. p. 142 v k. ú. Lažánky).

Usnesení č. 63

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 1213 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 7 m2za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu oplocené zahrady ve vlastnictví fyzické osoby (u zahrady s rekreačním objektem v zahrádkářské a chatové lokalitě Těchov – Češkovice, za hotelem Vyhlídka a Panorama).

Usnesení č. 64

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 1216 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 10 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu oplocené zahrady ve vlastnictví fyzické osoby (u zahrady s rekreačním objektem v zahrádkářské a chatové lokalitě Těchov – Češkovice, za hotelem Vyhlídka a Panorama).

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čís. 2003-INV-Poz-S061/Ko-NS ze dne 29.09.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.07.2007 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 08.06.2009 na nájem pozemků parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří, část parc. č. 981/2 ost. plocha, část parc. č. 982/2 ost. plocha., parc. č. 981/3 ost. pl., parc. č. 982/3 ost. pl., všev k. ú. Blansko, se Stavební společností Blansko, s. r. o., IČ: 25333704, Pražská 3, Blansko, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (v podnikatelském areálu na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 66

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky:

parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2,

části parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 78 m2,

části parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 33 m2,

parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2,

parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2,

všev k. ú. Blansko, za účelem užívání pozemku zastavěného částí stavby garáže a za účelem užívání částečně zpevněné příjezdové a manipulační plochy před stavbou garáže (v podnikatelském areálu společností na ul. Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 67

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 5161 zast. plocha v k. ú. Blansko o výměře 31 m2 za účelem užívání garáže na pozemku se nacházející (pozemek při ulici Úvoz v Blansku).

Usnesení č. 68

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1287 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 105 m2 (65 m2 a 40 m2) za účelem rozšíření a scelení – uzavření pozemků zahrad ve vlastnictví fyzických osob (u zahrad s rekreačními objekty v zahrádkářské a chatové lokalitě Těchov – Češkovice, za hotelem Vyhlídka).

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 241/56 ostatní plocha o vým. cca 17 m2 v k. ú. Blansko za účelem prodloužení dřevěného plůtku a za účelem umístění pergoly vlastním nákladem, a to paní Bendové, Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 10 Kč/m2/rok (před vchodem do domu A. Dvořáka 4a, Blansko).

Usnesení č. 70

Rada souhlasí s výpůjčkou části obecního pozemku parc. č. 1213 ostatní plocha v k. ú. Těchov v rozsahu dle projektové dokumentace (cca 800 m2), za účelem vybudování místní komunikace, na dobu určitou, do doby, kdy stavba komunikace bude zkolaudována a převedena do vlastnictví města, s podmínkou, že vypůjčitel zajistí po celou dobu smluvního vztahu průchod a průjezd k nemovitostem zahrádkářské lokality Češkovice.

Usnesení č. 71

Rada nesouhlasí se zřízením věcného břemene přístupu přes pozemek parc. č. 1017/96 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve prospěch Kameny, v. d. Brno (areál Kameny v Blansku, ul. Poříčí).

Usnesení č. 72

Rada souhlasí s prodloužením doby trvání a užívání dočasné stavby prodejního stánku na pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko do 31.12.2012.

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení směnu pozemku parc. č. 901/59 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část id. 1/8 pozemku p. č. 903/4 v k.ú. Blansko ve vlastnictví p. Koloucha, Blansko (jen část 1/8 pozemku, která bude dotčena stavbou komunikačního napojení lokality Zborovec) z důvodu potřeby získání části id. 1/8 p. č. 903/4 v k. ú. Blansko do vlastnictví města, za účelem přípravy a realizace stavby komunikačního napojení lokality Zborovec (zahrádkářská lokalita Zborovec).

Usnesení č. 74

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SLUŽ-ŽP-5/96-Re ze dne 01.10.1994 ve znění dodatků na nájem částí pozemků v k. ú. Blansko výpovědí ze strany pronajímatele s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S010/Mu-NS ze dne 21.02.2007 na nájem části pozemku parc. č. 364/1 v k. ú. Klepačov, a to výpovědí ze strany pronajímatele s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s prodloužením termínu hrazení sníženého nájemného dle nájemní smlouvy č. 2007-INV-PRÁV-S029/Ma, Št, Doč-NS ze dne 30.06.2008 ve znění dodatku č. 1 do 30.06.2011 s tím, že tento termín je termínem konečným.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby výrobního areálu dle nájemní smlouvy č. 2007-INV-PRÁV-S029/Ma, Št, Doč-NS ze dne 30.06.2008 ve znění dodatku č. 1, a to do 31.12.2011 a s prodloužením termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2007-INV-PRÁV-S030/Ma, Št, Doč-BKS ze 30.06.2008 ve znění dodatku č. 1, a to do 31.05.2012.

Usnesení č. 78

Rada revokuje usnesení č. 89 z 56. schůze rady ze dne 25.08.2009.

Usnesení č. 79

Rada doporučuje zastupitelstvu revokovatusnesení č. 14 z 15. zasedání zastupitelstva ze dne 08.09.2009.

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s hrazením sníženého nájemného dle nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz, PRÁV-S099/Ma-NS ze dne 28.02.2008 ve výši 1 Kč/m2/měsíc, a to ode dne schválení dohody o postoupení práv a závazků ze dne 19.10.2010 uzavřené mezi JUDr. Vlastou Němcovou, insolvenčním správcem dlužníka DAK BLANSKO, s. r. o. a společností PILART s. r. o., se sídlem Blansko, Fügnerova čp. 916/1 do 6. měsíců po kolaudaci stavby, nejpozději však do 31.03.2013, a to za podmínky schválení dohody o postoupení práv a závazků uzavřené dne 19.10.2010 zastupitelstvem města.

Usnesení č. 81

Rada souhlasí s prodloužením termínu dokončení (kolaudace) stavby výrobního areálu dle nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz, PRÁV-S099/Ma-NS ze dne 28.02.2008, a to do 30.09.2012 a s prodloužením termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2007-INV-Poz, PRÁV-S098/Ma, Št,-BKS z 28.02.2008, a to do 31.03.2013.

Usnesení č. 82

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit dohodu o postoupení práv a závazků uzavřenou dne 19.10.2010 mezi JUDr. Vlastou Němcovou, insolvenčním správcem dlužníka DAK BLANSKO, s. r. o. a společností PILART s. r. o., se sídlem Blansko, Fügnerova čp. 916/1, tzn. převzetí práv a závazků společnosti DAK BLANSKO s .r. o., IČ 25531476 vyplývajících z nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz, PRÁV-S099/Ma-NS z 28.02.2008, ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2007-INV-Poz, PRÁV-S098/Ma,Št,-BKS z 28.02.2008 a z dohody o převedení investorství pro potřeby stavebně – správních řízení ze dne 03.03.2008 společností PILART s. r. o., se sídlem Blansko, Fügnerova čp. 916/1.

Usnesení č. 83

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby „Blansko – TS Obtížky“ na pozemcích parc. č. 381/1 trvalý travní porost, 1392/1 ostatní plocha a parc. č. 397/12 trvalý travní porost, všechny v k. ú. Blansko, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 42.560 Kč + platná sazba DPH (zahrádkářská lokality Obtížky).

Usnesení č. 84

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodního řadu v rámci stavby „Dolní Lhota – propojení vodovodu U školy“ na pozemcích parc. č. 357 a parc. č. 394/6, oba v k. ú. Dolní Lhota ve prospěch Svazku VaK Boskovice, IČ: 49468952,na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč+platná sazba DPH.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby „Olešná – 3RD Viktorin“ na pozemcích parc. č. 266/8, parc. č. 266/1 a parc. č. 287/1, všechny ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.050 + platná sazba DPH.

Usnesení č. 86

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch PAPENO 2 s. r. o., IČ: 28355377, se sídlem Brno, Bohuslava Martinů 802/9 na obecních pozemcích v k. ú. Horní Lhota u Blanska parc. č. 523/1, 543/3, 543/4, 543/5, 543/6, id. 9/10 pozemku parc. č. 543/7, 543/8, 543/9, 543/10, 543/11, 541/9, a to věcné břemeno umístění, provozování a oprav podzemního kabelového vedení VN v rámci stavby: „Ráječko-FVE“, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 12.600 Kč + platná sazba DPH (lokalita podél komunikace Blansko – Rájec).

Usnesení č. 87

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby telekomunikačního vedení v rámci stavby „Blansko, ul. Východní, ÚPS, obnova“ na obecních pozemcích parc. č. 759/1 orná půda, parc. č. 760/1 trvalý travní porost, parc. č. 763/3 ostatní plocha, parc. č. 1373/4 ostatní plocha, parc. č. 1619/1 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s. , Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 60193336, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 13.650 Kč + platná sazba DPH (lokalita ul. Východní).

Usnesení č. 88

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby plynárenského zařízení – STL plynovodu v rámci stavby „Rodinné domy Češkovice – SO 02 Plynovod“ na obecním pozemku parc. č. 319/8 ostatní plocha v k. ú. Těchov ve prospěch JMP Net, s. r. o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, IČ: 2768984, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/bm + platná sazba DPH (lokalita Těchov – Češkovice).

Usnesení č. 89

Rada souhlasí s projektem Regenerace sídliště Blansko – Sever, souhlasí s předložením projektu na MMR a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 90

Rada nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání výkup pozemků v k. ú. Dolní Lhota ve vlastnictví SEEIF Ceramic, a. s., pozemků dle přiloženého částečného výpisu z LV č. 151 v k. ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 91

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 306/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko od spoluvlastníků tohoto pozemku za cenu 150 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí uhradí Město Blansko(Staré Blansko, ul. Hořická).

Usnesení č. 92

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 461/3 orná půda v k. ú. Blansko (části vyznačené ve snímku z mapy) od vlastníka tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko a se zřízením předkupního práva pro prodávajícího, tj. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138/14,Boskovice, IČ 49468952 za stejnou kupní cenu, přičemž náklady s převodem a se zřízením předkupního práva spojené ponese Město Blansko (pozemek u kompostárny).

Usnesení č. 93

Rada ukládá odboru INV zaslat spoluvlastníkovi pozemku parc. č. 404/7 ostatní plocha v k. ú. Blansko protinávrh ceny za vypořádání podílového spoluvlastnictví ve výši 50 Kč/m2 a v případě, že bude akceptována, doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit vypořádání spoluvlastnictví pozemku parc. č. 404/7 ostatní plocha v k. ú. Blansko tak, že Město Blansko se stane výlučným vlastníkem tohoto pozemku za tuto cenu.

Usnesení č. 94

Rada souhlasí s odkupem veřejného osvětlení v lokalitě Strana, Klepačov od investorů Komárkových, Maňáka, Adamové za cenu 25% z prokazatelných vynaložených nákladů na vybudování osvětlení, za podmínky, že budou předloženy všechny potřebné listiny pro převod.

Usnesení č. 95

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení bezplatný převod části pozemku parc. č. 398/7 o výměře 2 m2 v k. ú. Klepačov (část zastavěná komunikací), od vlastníka pozemku do vlastnictví města Blansko.

Usnesení č. 96

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení převod komunikace v lokalitě Strana v Klepačově od investorů Komárkových, Maňáka, Adamové do vlastnictví města Blansko, za cenu 25 % z prokazatelných vynaložených nákladů na stavbu komunikace, za podmínky, že budou předloženy všechny potřebné listiny a komunikace bude zcela na obecním pozemku.

Usnesení č. 97

Rada nesouhlasí s vydáním stanovisek a uzavřením smluvních vztahů, které by umožnily oplocení pozemku parc. č. 465/1 v k. ú. Těchov, kterým by bylo zamezeno přístupu veřejnosti na pozemky města a dalších vlastníků.

Usnesení č. 98

Rada doporučuje k projednání Zastupitelstvu města Blansko uzavření Dohody o úpravě práv a povinností smluvních stran při výkonu práv z odpovědnosti za vady plnění uskutečněných v rámci investičních akcí „Bytové domy Písečná – Blansko (90 bytových jednotek)“ a „Garáže Písečná“ v Blansku mezi Městem Blansko a Geosanem Group, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 25671464.

Usnesení č. 99

Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění novel, že po rezignaci Ing. Josefa Kupčíka na mandát člena zastupitelstva města se stala členkou Zastupitelstva města Blansko Mgr. Věra Veselá za volební stranu KDU-ČSL dnem 09.11.2010. Rada ukládá tajemníkovi předat Mgr. Věře Veselé osvědčení o tom, že se stala členkou zastupitelstva města.

Usnesení č. 100

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko.

Usnesení č. 101

Rada schvaluje předložený návrh směrnice Komise Rady města Blansko.

Usnesení č. 102

Rada ukládá tajemníkovi zaslat volebním stranám zastupitelstva výzvu k předložení návrhů na obsazení členů komisí rady města.

Usnesení č. 103

Rada schvaluje předložený návrh směrnice Výbory Zastupitelstva města Blansko a ukládá tajemníkovi předložit tento materiál k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 104

Rada ukládá tajemníkovi zaslat volebním stranám zastupitelstva výzvu k předložení návrhů na obsazení členů výborů zastupitelstva města.

Usnesení č. 105

Rada schvaluje předložený návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 106

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí podpory z jihomoravského kraj ve výši 2.827 kč na opravu vozidla, motorové pily a lišty pro JSDH Olešná.

Usnesení č. 107

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí podpory z Jihomoravského kraj ve výši 3.000 Kč na pořízení nových zásahových kalhot pro JSDH Těchov.

Ing. Lubomír Toufar

starosta