Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 2 ze dne 14.12.2010

Usnesení č. 1

Rada schvaluje 1. změnu rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2010.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2011.

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2011 z vlastního majetku Nemocnice Blansko.

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2011 z majetku Města Blansko svěřeného Nemocnici Blansko do správy.

Rada schvaluje plán investic na rok 2011.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím finančního daru od společnosti ADAM ARCHITECS, s. r. o., se sídlem Brno, Kroftova 45, IČ: 26921014, účelově určeného pro plicní oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě ze dne 02.03.2009, jejímž předmětem je výše nájemného.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s kompenzací technického zhodnocení formou zvýšeného nájmu. Kompenzace bude vypočtena na základě finálních faktur a způsob umoření bude řešen dodatkem k Nájemní smlouvě.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí výsledek celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2010“, v němž se Nemocnice Blansko v kategorii příspěvkových organizací umístila jako nejlepší nemocnice Jihomoravského kraje v parametru spokojenosti pacientů a finanční zdraví nemocnic.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje Knihovní řád Městské knihovny Blansko podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Městská knihovna Blansko podala žádosti o dotaci na rok 2011 z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 3 – Informační centra knihoven.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dar podle předložené žádosti.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace podle předložených seznamů.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s Pražskou informační službou Praha smlouvu o výpůjčce sbírkového předmětu busta císaře Františka Josefa I. (inv. číslo M 99) pro výstavu na zámku Ctěnice na dobu do 31.12.2012.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko ve výši 30.000 Kč na cyklus koncertů Hudba na blanenském zámku.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s tím, aby ASK Blansko použila příspěvek ve výši 8.000 Kč, schválený na zajištění Půlmaratónu Moravským krasem, na úhradu nákladů souvisejících s uspořádáním tenisových turnajů v měsících červenec a srpen v prostorách tenisového areálu.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu panu Rybářovi, Blansko za podmínky uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volného bytu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prodej bytu č. 24 v domě Chelčického 32, Blansko za částku 585.000 Kč. Tento záměr je zveřejněn na základě žádosti současného nájemce bytu – paní Beljašky, Blansko.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s podporou revitalizace bytových domů, kde vznikla SVJ po prodeji bytů městem a kde je město členem SVJ a doporučuje ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje, že na úhradu odpovídajícího podílu města na revitalizace domů s byty ve vlastnictví města budou použity finanční prostředky získané prodejem bytů podle „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko“ a doporučuje ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 20

Rada nesouhlasí s financováním odpovídajícího podílu města na revitalizace domů s byty ve vlastnictví města prostřednictvím úvěru a doporučuje ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 21

Rada nesouhlasí se zvýšením současné platby do fondu oprav SVJ v domě Chelčického 1178/32, Blansko.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí paní Nezvalové, Blansko do 31.3.2011 za podmínky úhrady dlužného nájemného včetně penále a řádného placení nájemného.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí paní Blažkové, Blansko do 31.3.2011 za podmínky úhrady dlužného nájemného včetně penále, nákladů souvisejících s podanou žalobou a řádného placení nájemného.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Ježe, ve výši 25.242 Kč za vyúčtování služeb za rok 1998 z důvodu uvedeného v materiálu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Rachůnka, ve výši 71.325 Kč za nájemné a vyúčtování služeb z důvodu uvedeného v materiálu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 26

Rada nesouhlasí s rekonstrukcí objektu čp. 5 (bývalá požární zbrojnice) dle požadavku současného nájemce, a to z důvodu předpokládané celkové rekonstrukce celého podzámčí.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje Dodatek č. 8 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM předložit tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje předložený Ceník služeb a materiálů pro rok 2011 vypracovaný společností Technické služby Blansko, s. r. o.

Rada ukládá odborům INV a KOM využívat do zásypů a podkladních vrstev na jejich akcích přednostně materiál uložený na překladišti.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2010/21 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 30

Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2010/9.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2010/22 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 32

Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2010/10.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodního řadu v rámci stavby „Blansko, Dolní Lhota – vodovod u lomu“ na pozemcích parc. č. 302 a parc. č. 337, oba v k. ú. Dolní Lhota ve prospěch Svazku VaK Boskovice, IČ:49468952,na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 58 z 56. schůze Rady města Blansko dne 25.08.2009, a to tak, že do usnesení se doplňují pozemky parc. č. 857/235 a parc. č. 857/236 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S170/NS-Ne ze dne 29.11.2007 a dodatku č. 1 ze dne 08.06.2009 na nájem části pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 2030 m2 v k. ú. Blansko se společností KUDU, s. r. o., IČ: 26981262 dohodou ke dni podpisu nového smluvního vztahu s novým vlastníkem budovy čp. 2369 v Blansku.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 2030 m2 v k. ú. Blansko, za účelem přístupu k budově čp. 2329 v Blansku, za účelem parkování vozidel, za účelem umístění, provozování, oprav a údržby inženýrských sítí na předmětu nájmu vybudovaných a sloužících budově č. p. 2329 v Blansku.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro předložení geometrických plánů na vyznačení věcných břemen dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-Poz-S099/BS-Bř/Ma z 5.9.2008, a to do 31.12.2011.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S157/Ma-BKS ze dne 20.12.2006, a to do 31.12.2011.

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit vypořádání spoluvlastnických podílu na pozemku parc. č. st. 2835 zastavěná plocha v k. ú. Blansko tak, že spoluvlastnický podíl Města Blansko bude činit id. 1739/18778 (pozemek zastavěný bytovým domem Pekařská 3 v Blansku).

Usnesení č. 40

Rada pověřuje starostu k uzavírání Smluv o právu provést stavbu/opatření města na cizím pozemku nebo Dohod o dočasném užití cizích pozemků ke stavbě/opatření města, a to za předpokladu, že tyto jiná práva nebudou zpoplatněna či zavazovat město k dalším právním úkonům, jako jsou zřízení věcných břemen, budoucí odkup pozemků či nájem.

Usnesení č. 41

Rada bere na vědomí petici proti zprůjezdnění lokality sídliště Sever u obchodního střediska Sever a s tím spojeného budování parkovacích stání uvnitř sídliště v rámci „ Regenerace sídliště Sever“ a ukládá odboru investičního a územního rozvoje k prověření věcných námitek v rámci projekční přípravy jednotlivých etap regenerace sídliště Sever.

Usnesení č. 42

Rada nesouhlasí s požadovaným poskytnutím příspěvku z prostředků města společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se zapojením Města Blansko do projektu „Zdravá firma – zaměstnanecký program“ v rozsahu stanoveném návrhem smlouvy mezi Městem Blansko a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence VZP ČR.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2011.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby plynárenského zařízení – STL plynovodu v rámci stavby „STL plynovod Horní Lhota-lokalita Za školou“, včetně jeho součástí a příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na obecních pozemcích parc. č. 159, 147/3 a 147/1, všechny v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve prospěch JMP Net, s. r. o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, IČ: 2768984, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 4.550 Kč + platná sazba DPH (lokalita u školy v Horní Lhotě).

Ing. Lubomír Toufar

starosta