Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 65 ze dne 12.01.2010

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky – ordinace praktického lékaře pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 4 a č. 10, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,77 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s poskytnutím věcného daru Nemocnici Blansko v hodnotě 1.375 Kč od MUDr. Naděždy Formánkové, Havlíčkova 8, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s poskytnutím věcného daru Nemocnici Blansko v hodnotě 13.990 Kč od společnosti Pfizer, IČ 49244809, spol. s. r. o., Praha 5, Stroupežnického 17.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 1/10 „Nákup mrazicího boxu pro oddělení klinických laboratoří“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 2/10 „Rekonstrukce pracoviště IT“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje uzavření Dohody mezi Městem Blansko a Vodárenskou akciovou společností, a. s. podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Haubertovi, Blansko ve výši 17.304 Kč za nájemné z bytu 9. května 14, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Šenkýřovi, Blansko ve výši 16.906 Kč za nájemné z bytu Komenského 4, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Seluckou, Blansko za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou s notářským zápisem.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.01.2010 do 31.03.2010 po úpravách bytové komise.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Vdolečkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu uvedení nepravdivých údajů žádosti.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Hájkové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Hlouška, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Kučerové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Kučery, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zúžením smluvní strany ve smlouvě č. 2004-KOM-S080/Pe ve znění Dodatku č. 1 o pana Čecha, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1319/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov za účelem vybudování vodoměrné šachty a vodovodní přípojky (nad hotelem Vyhlídka, Češkovice).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 400 m2 v k. ú. Těchov (jedná se o část pozemku, jak je specifikována ve stanovisku odboru INV k této věci) panu Brabencovi, bytem Brno, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako manipulační a přístupová plocha, za účelem užívání jako zázemí budovy čp. 142 v Těchově a zařízení staveniště, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, přičemž nájemní smlouva může být ukončena i dohodou nebo skončit dnem odprodeje předmětu nájmu nájemci.

Usnesení č. 19
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit změnu usnesení č. 7 z 10. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 17.06.2008 a to tak, že první odrážka usnesení se mění a nově zní: „Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí obecních pozemků parc. č. 539/21 lesní pozemek o výměře 98 m2 a části parc. č. 539/27 lesní pozemek o výměře 2 m2, obě v k. ú. Lažánky (části, které jsou vyznačeny v dosud nezapsaném geom. plánu č. 273-10301/2008 jako pozemek parc. č. 539/67 lesní pozemek) za id ½ část pozemku parc. č. 567/22 zahrada o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví pana Šindeláře, bytem Lažánky“, ….
Ostatní text usnesení se nemění a zůstává platný.

Usnesení č. 20
Rada ukládá odboru INV vyžádat si stanovisko Nemocnice Blansko k převodu části pozemku parc. č. 795/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 1.500 m2 (dle dosud nezapsaného GP č. 3188-10097/2008 nově označenou jako pozemek parc. č. 795/16), v případě kladného stanoviska Nemocnice Blansko požádat Ministerstvo financí ČR o souhlas s převodem části pozemku parc. č. 795/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 1.500 m2 (dle dosud nezapsaného GP č. 3188-10097/2008 nově označenou jako pozemek parc. č. 795/16) Jihomoravskému kraji a o zrušení předkupního práva k výše uvedenému pozemku.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 40 přijatého na 58. schůzi rady města dne 22.9.2009, a to tak, že pozemky, které budou zatíženy věcnými břemeny budou doplněny o pozemek parc. č. 371 vodní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska a úplata za zřízení věcných břemen bude zvýšena o platnou sazbu DPH (20%).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s opravou a doplněním usnesení č. 59 z 56. schůze Rady města Blansko dne 25.08.2009 takto:
první odrážka usnesení nově zní: “v k. ú. Hořice u Blanska na obecních pozemcích parc. č. 147 ost. pl., 333/48 orná půda, 149/1 ost. pl., 155/1 ost. pl., 156 orná půda, 14 ost. pl., 146 zast.pl., nádvoří, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + 19% DPH,“.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka