Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 66 ze dne 26.01.2010

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Rozhodnutí ředitele č. 33/2009 Schéma organizační struktury a číselník nákladových středisek Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s přijetím dotace ve výši 1.000.000 Kč pro Nemocnici Blansko na projekt „Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou příhodou“, kterou poskytuje KÚ JmK.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 3/10 „Nákup monitorů životně důležitých funkcí a centrální monitor pro iktovou jednotku neurologického oddělení“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podala žádost o dotaci z rozpočtu mezinárodního fondu Visegrad na částečnou úhradu nákladů spojených s pobytem žáků školy v partnerském městě Komárno a v Budapešti v květnu 2010.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí, aby finanční prostředky poskytované Jihomoravským krajem příspěvkové organizaci Základní škola Blansko, Dvorská 26 na projekt „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak“ byly v souladu s ustanovením § 28 odst.11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poukazovány na účet Města Blansko.

Usnesení č. 7
Rada pověřuje odbor finanční vypracováním souhlasu zřizovatele s převáděním finančních prostředků určených na projekt „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak“ realizovaný příspěvkovou organizací Základní škola Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 uzavřela smlouvy o partnerství se Základní školou Mikulov, Valtická 845/3, 692 01 Mikulov a se Základní školou a Mateřskou školou Brno, Kotlářská 655/4, příspěvková organizace, 602 00 Brno-střed na realizaci projektu „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak“.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1369/22 ostatní plocha o výměře cca 24 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování letního posezení – zahrádky k restauraci U Štěpánků a jejího provozování.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování mléčného baru na prodej čerstvého syrového mléka (ul. Rožmitálova).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí, aby nájemné v nájemních smlouvách na nájem pozemků, sloužících k podnikání, u kterých by zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2009 činilo 50 Kč/rok a méně, nebylo o míru inflace za rok 2009 zvyšováno.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 5092 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1.836 m2 a části pozemků parc. č. 1022 (dle PK), 1023 dle PK, parc. č. 1022/7 orná půda, parc. č. 1022/14 ostatní plocha o výměře celkem 2.804 m2, vše v k. ú. Blansko (označeny dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 3569-10374/2009 jako pozemky parc. č. st. 5092 o výměře 1.889 m2 a parc. č. 1022/22 o výměře 2.751 m2), za účelem užívání budovy a staveb na pozemcích umístěných dle Kolaudačního rozhodnutí č. j. SÚ-KR 232/2009-50518/2009, které nabylo právní moci dnem 17.12.2009 a nezpevněných ploch za účelem užívání jako součást zaploceného areálu společnosti OMSZ na ul. Poříčí v Blansku.

Usnesení č. 13
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1165 na ul. 9. května 22, Blansko a doporučuje jej předložit ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/3 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1317/1-zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68555 paní Nejezchlebové za cenu 239.510 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/5 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1317/1-zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68555 manželům Vránkovým za cenu 239.510 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/6 o výměře 27,85 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1317/1-zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2785/68555 paní Chlupové za cenu 237.570 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/10 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1317/1-zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2855/68555 manželům Popovičovým za cenu 242.990 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/12 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1317/1-zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68555 paní Smolíkové za cenu 244.920 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/18 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1317/1-zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2855/68555 paní Sychrové za cenu 242.990 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/19 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1317/1-zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2840/68555 paní Svobodové za cenu 241.830 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/21 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1317/1-zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68555 paní Musilové za cenu 244.150 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/22 o výměře 28,60 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1317/1-zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2860/68555 panu Klevetovi za cenu 243.380 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 23
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1160 na ul. Údolní 15, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/1 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68430 paní Skácelové za cenu 251.360 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/2 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2815/68430 manželům Peslarovým za cenu 246.220 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/4 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2780/68430 paní Břouškové za cenu 243.450 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/6 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68430 panu Pantůčkovi za cenu 250.960 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/7 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68430 0 panu Puklovi za cenu 250.170 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/11 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68430 paní Jeřábkové a panu Hniličkovi za cenu 251.360 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/12 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2855/68430 paní Škarkové za cenu 249.380 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/14 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68430 manželům Štoudkovým za cenu 250.570 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/16 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68430 paní Polákové za cenu 250.960 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/17 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68430 paní Frolové za cenu 250.960 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/20 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68430 panu Mrázkovi za cenu 250.170 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/22 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2835/68430 manželům Řehákovým za cenu 247.800 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/23 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68430 manželům Brucknerovým za cenu 246.610 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 37
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka vymezující bytové a nebytové jednotky v domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, Blansko a doporučuje jej předložit ke schválení v zastupitelstvu.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/1 o výměře 48,95 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4895/244365 paní Veselé za cenu 328.500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/3 o výměře 29,80 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2980/244365 paní Miadikové za cenu 195.860 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/4 o výměře 35,85 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3585/244365 panu Výběrovi za cenu 231.760 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/5 o výměře 42,35 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4235/244365 manželům Machačovým za cenu 289.330 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/6 o výměře 39,10 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3910/244365 panu Balákovi za cenu 270.040 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/8 o výměře 49,10 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4910/244365 paní Krabičkové za cenu 329.390 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/9 o výměře 39,40 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3940/244365 panu Ondrovi za cenu 271.820 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/10 o výměře 29,40 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2940/244365 panu Prokopovi za cenu 193.480 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/11 o výměře 36,05 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3605/244365 panu Drahonskému za cenu 232.950 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/12 o výměře 43,35 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4335/244365 panu Bartálovi za cenu 295.270 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/13 o výměře 37,70 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3770/244365 paní Valouškové za cenu 261.730 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/15 o výměře 49,30 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4930/244365 panu Baršovi za cenu 330.580 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/16 o výměře 38,70 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3870/244365 paní Koštuříkové za cenu 267.670 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/17 o výměře 29,45 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2945/244365 panu Daňkovi za cenu 193.780 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/18 o výměře 35,85 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3585/244365 panu Kalovi za cenu 231.760 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/19 o výměře 43,55 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4355/244365 paní Sedlákové za cenu 296.450 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/22 o výměře 49,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4950/244365 manželům Chalupovým za cenu 331.770 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/23 o výměře 39,15 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3915/244365 paní Smejkalové za cenu 279.020 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/24 o výměře 29,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2925/244365 panu Kiporovi za cenu 195.770 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/26 o výměře 42,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4225/244365 panu Kopeckému za cenu 288.740 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/27 o výměře 38,95 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3895/244365 panu Pernicovi za cenu 269.150 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/29 o výměře 47,40 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4740/244365 manželům Vymazalovým za cenu 319.300 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/31 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/244365 paní Štrajtové za cenu 190.510 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/32 o výměře 35,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3525/244365 manželům Moravcovým za cenu 228.200 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/33 o výměře 43,35 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4335/244365 manželům Schulzovým za cenu 295.270 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/34 o výměře 39,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3925/244365 paní Varhánkové za cenu 270.340 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/35 o výměře 27,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2750/244365 paní Venerové za cenu 182.200 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/36 o výměře 49,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4925/244365 paní Koháčkové za cenu 330.280 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/37 o výměře 39,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3925/244365 paní Skotákové za cenu 270.930 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/38 o výměře 29,90 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2990/244365 panu Procházkovi za cenu 196.450 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/39 o výměře 35,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3550/244365 manželům Melkesovým za cenu 229.690 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/40 o výměře 43,20 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4320/244365 paní Letošové za cenu 294.380 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/41 o výměře 38,90 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3890/244365 panu Ambrožovi za cenu 268.860 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/44 o výměře 37,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3750/244365 panu Kuncovi za cenu 260.550 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/45 o výměře 29,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2950/244365 paní Fajtové za cenu 194.080 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 73
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/46 o výměře 35,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3550/244365 panu Klíčovi za cenu 229.690 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 74
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/47 o výměře 42,70 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4270/244365 panu Novotnému za cenu 291.410 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/50 o výměře 49,55 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4955/244365 paní Hruškové za cenu 332.060 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 76
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/51 o výměře 38,85 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3885/244365 paní Prudilové za cenu 268.560 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 77
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/53 o výměře 35,90 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3590/244365 manželům Pokorným za cenu 232.060 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/55 o výměře 38,60 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3860/244365 paní Rédové za cenu 267.080 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 79
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/56 o výměře 27,55 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2755/244365 manželům Mokrým za cenu 182.500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 80
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/57 o výměře 49,45 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4945/244365 manželům Šenkýřovým za cenu 331.470 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 81
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/59 o výměře 30,05 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3005/244365 paní Kovaříkové za cenu 197.340 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 82
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/60 o výměře 35,75 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3575/244365 manželům Šavrňákovým za cenu 231.170 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 83
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/61 o výměře 44,30 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4430/244365 paní Mikuláškové za cenu 300.910 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 84
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/62 o výměře 39,35 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3935/244365 manželům Odehnalovým za cenu 271.530 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 85
Rada souhlasí s převodem nebytové jednotky č. 1559/101 o výměře 48,60 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4860/244365 společnosti Zahradnictví Helenka, s. r. o. za cenu 640.740 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 86
Rada souhlasí s vrácením neoprávněně vybraného nájemného za nebytový prostor na ul. Bezručova 5, Blansko nájemci – společnosti Zahradnictví Helenka, s. r. o. – za období od 01.11.2007-01.11.2009 – ve výši 73.551 Kč, a to tak, že o tuto částku bude snížena kupní cena při prodeji nebytové jednotky č. 1559/101.

Usnesení č. 87
Rada souhlasí s převodem nebytové jednotky č. 1559/102 o výměře 32,30 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3230/244365 panu Horákovi za cenu 425.840 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 88
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1164 na ul. Údolní 19, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 89
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/4 o výměře 28,60 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2860/68210 paní Kolmačkové za cenu 246.270 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 90
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/6 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68210 paní Svobodové za cenu 242.350 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

,Usnesení č. 91
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/10 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68210 panu Musilovi za cenu 242.350 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 92
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/19 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2840/68210 paní Bláhové za cenu 245.490 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 93
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/20 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2840/68210 paní Musilové za cenu 244.700 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 94
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1169 na ul. 9. května 26, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 95
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/5 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2865/68545 paní Hromátkové za cenu 271.560 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 96
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/6 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2830/68545 manželům Stratilovým za cenu 268.120 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 97
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/7 o výměře 28,00 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2800/68545 panu Javorkovi za cenu 266.830 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 98
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/11 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/68545 panu Novákovi za cenu 270.700 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 99
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/12 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2870/68545 manželům Strakovým za cenu 271.990 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 100
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/14 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/68545 paní Pavlíčkové za cenu 266.830 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 101
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/17 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2830/68545 paní Lohvyn za cenu 268.550 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 102
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/20 o výměře 28,95 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2895/68545 paní Doležalové za cenu 273.710 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 103
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/22 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/68545 paní Mokré za cenu 269.840 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 104
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka vymezující 24 bytových jednotek v domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, Blansko a doporučuje jej předložit ke schválení v zastupitelstvu.

Usnesení č. 105
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/5 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2840/68040 paní Součkové za cenu 263.380 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 106
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/6 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68040 manželům Procházkovým za cenu 264.210 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 107
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/7 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68040 manželům Tomkovičovým za cenu 257.600 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 108
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/10 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68040 panu Kyprovi za cenu 257.600 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 109
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/13 o výměře 27,95 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2795/68040 paní Bačovské za cenu 255.130 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 110
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/19 o výměře 28,25 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – plocha a nádvoří ve výši 2825/68040 panu Nečasovi za cenu 256.780 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 111
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/21 o výměře 28,95 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2895/68040 panu Popelkovi za cenu 264.210 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 112
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/23 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1-zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2850/68040 panu Malounkovi za cenu 260.080 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 113
Rada souhlasí s výměnou stávajícího bytu paní Fialové, Blansko za uvolněný byt v domě A. Dvořáka 4A, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 114
Rada souhlasí s výměnou stávajícího bytu pana Blahy za uvolněný byt č. 1 v domě 9. května 26, Blansko.

Usnesení č. 115
Rada souhlasí s výměnou stávajícího bytu paní Červené za uvolněný byt č. 19 v domě 9. května 18, Blansko.

Usnesení č. 116
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Hanákové, Blansko o 6 měsíců.

Usnesení č. 117
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu panu Kopeckému, Blansko.

Usnesení č. 118
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volných bytů v domě Údolní 19, Blansko, dle materiálu odboru.

Usnesení č. 119
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor na ul. Bezručova 5 – nájemce Zahradnictví Helenka s. r. o. – pro A.S. Blansko, s. r. o., zastoupenou Dušanem Puklem, Pražská 5, Blansko, IČ: 26270773 na dobu 6 měsíců.

Usnesení č. 120
Rada nesouhlasí se snížením nájmu společnosti Služby Blansko, s. r. o. za pronájem objektu čp. 5 (bývalá hasička).

Usnesení č. 121
Rada souhlasí s nezvýšením nájemného společnosti Služby Blansko, s. r. o. za pronájem objektu čp. 5 (bývalá hasička) o míru inflace za rok 2009.

Usnesení č. 122
Rada souhlasí s odepisováním investice vložené do rekonstrukce nebytových prostor dle smlouvy č. 2006-KOM-S080/Pe v účetnictví nájemce.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka