Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 67 ze dne 01.02.2010

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s Dohodou o narovnání v právní věci vedené u Okresního soudu v Blansku pod spisovou značkou 6 C 223/2008.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky pro provoz nestátního zdravotnického zařízení – ordinace praktického lékaře pro dospělé, místnosti č. 4 a č. 10, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,77 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33) lékaři MUDr. Koskovi, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada projednala doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení pod názvem Opatření na úsporu energie školských zařízení a rozhodla o jejím zrušení z důvodu nepřidělení finančních prostředků z fondů EU.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli kulturní středisko města Blanska na uspořádání Sousedského bálu v prostorách Dělnického domu dne 05.02.2010 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka