Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 68 ze dne 16.02.2010

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí návrh volební strany KSČM na personální změny v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Blansko a ukládá tajemníkovi předložit tento návrh k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 15.000 Kč od společnosti AstraZeneca Czech Republic s. r. o., se sídlem: Plzeňská 3217/16, Praha 5, Smíchov.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s návrhem sportovní komise na rozdělení celkové částky příspěvku pro oblast sportu a tělovýchovy v rozpočtu města na rok 2010 tak, že z celkové částky bude 80% příspěvek na provoz a 20% příspěvek na sportovní činnost.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na podporu jeho činnosti ve výši 450.000 Kč za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce „12-ti hodinovka o pohár města Blansko“, a to dne 17.07.2010 v době od 12:00 do 01:30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na základních školách v Blansku pro školní rok 2010/11.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje předložený projekt do Výzvy č. 6 IOP, vč. Navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ukládá odboru hospodářské správy předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blanska pro JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, na připravovanou akci Obrok 2011.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blanska pro AKTIV 95 OPAVA s. r. o., Slezská 110/24, 747 05 Opava na sběratelskou kolekci znaků měst a obcí ČR na reklamní předměty „BUTON“ s připínáčkem nebo magnetem.

Usnesení č. 10
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit nové znění Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 11
Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s vystoupením města Blansko ze Sdružení obcí a měst jižní Moravy.

Usnesení č. 12
Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s vystoupením Města Blansko z Energetického sdružení obcí Jižní Moravy „ESOM“.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s pronájmem uvolněného jednopokojového bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Šimčíkovi, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manželům Blahovým, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manželům Šimkovým, Blansko.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 4 a 14 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku v níže uvedeném pořadí:
a) manželé Vozdečtí, Blansko
b) manželé Kupčíkovi, Blansko
c) manželé Ševčíkovi, Blansko
d) manželé Lehcí, Blansko
e) manželé Rytířovi, Šebrov
f) manželé Vobrovi, Ostrov u Macochy
g) manželé Hniličkovi, Újezd u Černé Hory
h) manželé Kalovi, Sloup.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Václavkové, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 20 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Klementzové, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Bártové, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje náhradnice na pronájem uvolněného bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku a bytu č. 20 a 21 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku, a to první náhradnici paní Hornou, Blansko a druhou náhradnici paní Pavlouškovou, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 321 na ulici Na Pískách 1 v Blansku paní Šindelářové, Blansko.

Usnesení č. 22
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení II. Komunitní plán sociálních služeb Města Blansko pro období 2010 – 2011. Rada ukládá odboru SOC předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2009) ve výši 15.230.624,53 Kč do rozpočtu města roku 2010 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2010 včetně finanční rozvahy o výnosech a nákladech na správu, provoz a údržbu bytového fondu v majetku Města Blansko na rok 2010 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje po úpravách poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2010 následujícím organizacím:

Účel

Příjemce

tis. Kč

Provozní náklady útulku pro psy

Služby Blansko, s. r. o.

295,4

Provozní náklady malé vodní elektrárny

Služby Blansko, s. r. o.

220,0

Členství informační kanceláře BLANKA v A. T. I. C.

Asociace turistických informačních center ČR, Palackého nám. 160, Polička

4,0

Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS

KORDIS JMK, spol s r. o., Brno

1.600,0

Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa

ČAD Blansko, a. s.

60,0

Zajištění provozu MHD na území města

ČAD Blansko, a. s.

3.900,0

Členství ve Svazku vodovodů a kanalizací

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17.listopadu 14

426,0

Provoz a činnost

MŠ Těchov 124

355,1

Provoz a činnost

MŠ Rodkovského 2a

914,1

Provoz a činnost

MŠ Divišova 2a

695,6

Provoz a činnost

MŠ Údolní 8

962,5

Provoz a činnost

MŠ Dvorská 96

1.326,6

Provoz a činnost

ZŠ Erbenova 13

2.372,0

Provoz a činnost

ZŠ TGM Rodkovského 2

1.669,0

Provoz a činnost

ZŠ Dvorská 26

2.154,0

Provoz a činnost

ZŠ a MŠ Salmova 17

3.244,0

Provoz a činnost

ŠJ Rodkovského 2

345,0

Provozní náklady veřejného hřiště
při ZŠ ul. Erbenova

ZŠ ul. Erbenova 13

23,0

Provozní náklady veřejného hřiště
při ZŠ TGM ul. Rodkovského

ZŠ TGM ul. Rodkovského 2

23,0

Provozní náklady veřejného hřiště
při ZŠ ul. Dvorská

ZŠ ul. Dvorská 26

23,0

Provoz a činnost kina

KSMB Blansko

1.269,0

Provoz a činnost

Městská knihovna Blansko

3.204,0

Provoz a činnost

Muzeum Blansko

3.718,0

Provoz a činnost Městského klubu, galerie, doplňkové činnosti

KSMB Blansko

4.529,0

Na uspořádání Historického jarmarku

KSMB Blansko

120,0

Na uspořádání oslav nového roku na náměstí

KSMB Blansko

50,0

Na akci Zlaté Slunce Blansko 2010

KSMB Blansko

20,0

Provozní náklady lázní a koupaliště

Služby Blansko, s. r. o.

3.325,7

Provozní náklady zimního stadiónu

Služby Blansko, s. r. o.

1.435,8

Provozní náklady rekreační oblasti Palava

Služby Blansko, s. r. o.

334,0

Příspěvek na provozní náklady dětského dopravního hřiště

Autoškola Pernica

47,0

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení města

ASK Blansko, plavecký oddíl

171,1

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení města

HC Blansko

628,4

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení města

Kolpingova rodina

10,4

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení města

MS VZS ČČK Blansko

33,8

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení města

Sport club Mgr. Jany Kuncové

26,0

Dotace na investice

Nemocnice Blansko

8.474,8

Úklid a udržování hřbitova

Pohřební ústav Boskovice

404,4

Provozní náklady veřejného WC

Služby Blansko, s. r. o.

239,9

Mzdové a provozní náklady – denní stacionáře

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Domov OLGA

200,0

Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Centrum VELAN

150,0

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Nízkoprahový klub
pro děti a mládež PVC Blansko

80,0

Mzdové a provozní náklady – terénní programy

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Víceúčelová drogová služba na Blanensku

60,0

Provozní náklady noclehárny, Luční 10

DCHB, OCH Blansko

451,0

Členství ve Svazu obcí a měst Jižní Moravy

Sdružení obcí a měst
Jižní Moravy,
Dominikánské nám. 1, Brno

22,0

Členství ve Svazu obcí a měst ČR

Svaz obcí a měst ČR,
5. května 65, Praha

45,0

Členství v Energetickém svazu obcí a měst

Energetické sdružení obcí, Kounicova 67, Brno

14,0

Usnesení č. 26
Rada schvaluje převod přijaté splátky půjčených prostředků od TJ ČKD Blansko ve výši 200.000 Kč do hospodářské činnosti a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2010/1 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelové půjčky v celkové výši 300.000 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to Miroslavu Fadrnému, bytem Blansko, na opravu střechy včetně klempířských prvků a opravu fasády včetně zateplení, novou elektroinstalaci, topení a zdravotechniku v domě, výměnu podlah ve výši 300.000 Kč. Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelové půjčky ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1161 na ul. 9. května 18, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 30
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/2 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2840/68110 paní Černé za cenu 252.610 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 31
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/3 o výměře 28,60 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2860/68110 manželům Skoumalovým za cenu 253.010 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 32
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/5 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2880/68110 manželům Svánovským za cenu 254.620 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 33
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/15 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2810/68110 panu Růžičkovi za cenu 248.580 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/19 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2810/68110 paní Červené za cenu 248.990 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 35
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/20 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2845/68110 panu Čeladínovi za cenu 251.400 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 36
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/24 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2875/68110 paní Hrubé za cenu 254.620 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 37
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 32 bytových jednotek a 2 nebytových jednotek v domě č. p. 1186 na ul. Chelčického 56, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 38
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/10 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/116330 panu Kristýnovi za cenu 202.380 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 39
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/13 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2830/116330 paní Sedlákové za cenu 210.600 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 40
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/17 o výměře 28,05 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2805/116330 paní Vaňkové za cenu 200.710 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 41
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/18 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/116330 paní Zachovalové za cenu 206.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 42
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/19 o výměře 28,60 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2860/116330 paní Nejezchlebové za cenu 213.230 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 43
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/24 o výměře 28,00 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2800/116330 paní Daňkové za cenu 209.960 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 44
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/28 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/116330 paní Stloukalové za cenu 200.380 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 45
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/30 o výměře 31,20 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3120/116330 paní Pazderové za cenu 215.890 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 46
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 36 bytových jednotek v domě č. p. 1181 na ul. Chelčického 48, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 47
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/3 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2780/102325 paní Hejčové za cenu 254.740 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 48
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/7 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2850/102325 paní Veselé za cenu 267.900 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 49
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/9 o výměře 28,00 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2800/102325 paní Formánkové za cenu 256.810 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 50
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/16 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/102325 panu Ondríkovi za cenu 260.540 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 51
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/18 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2850/102325 panu Svobodovi za cenu 260.540 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 52
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/19 o výměře 28,05 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275-zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2805/102325 paní Jalové za cenu 255.150 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 53
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/22 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2815/102325 panu Sekaninovi za cenu 257.640 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 54
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/25 o výměře 28,85 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2885/102325 paní Bednářové za cenu 264.270 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 55
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/26 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2830/102325 paní Nečasové za cenu 259.710 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 56
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/36 o výměře 28,85 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2885/102325 panu Matuškovi za cenu 262.610 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 57
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1158 na ul. Údolní 13, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 58
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/1 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/68510 manželům Škrabalovým za cenu 247.290 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 59
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/5 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/68510 panu Danielovi za cenu 255.090 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 60
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/6 o výměře 28,25 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2825/68510 manželům Plachým za cenu 253.640 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 61
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/12 o výměře 28,85 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2885/68510 manželům Součkovým za cenu 246.510 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 62
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/17 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 7 st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2835/68510 panu Sterzovi za cenu 242.620 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 63
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/19 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68510 paní Chlupové za cenu 241.850 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 64
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/22 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2850/68510 manželům Plhoňovým za cenu 243.790 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 65
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/23 o výměře 28,25 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2825/68510 paní Ševčíkové za cenu 250.040 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 66
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/24 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68510 manželům Tihonovým za cenu 241.460 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 67
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1162 na ul. Údolní 17, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 68
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/2 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68660 manželům Bukáčkovým za cenu 202.840 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 69
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/3 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2845/68660 manželům Kuncovým za cenu 204.470 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 70
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/4 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68660 paní Řehůřkové za cenu 206.100 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 71
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/5 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68660 MUDr. Hošákové za cenu 206.420 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 72
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/8 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68660 panu Zahálkovi za cenu 206.420 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 73
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/9 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1-zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2-zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68660 paní Hegerové za cenu 206.100 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 74
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/11 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68660 paní Ševčíkové za cenu 205.770 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 75
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/17 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68660 paní Eliskové za cenu 202.180 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 76
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/21 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/68660 paní Mikové za cenu 207.400 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 77
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/22 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68660 panu Kuchařovi za cenu 206.750 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 78
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/23 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2830/68660 panu Kopeckému za cenu 211.380 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 79
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/24 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68660 manželům Berglovým za cenu 206.970 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 80
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1166 na ul. Údolní 21, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 81
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/1 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2845/68550 paní Němečkové za cenu 223.970 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 82
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/10 o výměře 28,00 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2800/68550 panu Vykydalovi za cenu 220.760 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 83
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/12 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1318/1-zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68550 paní Lattenbergové za cenu 232.430 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 84
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/16 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/68550 paní Papírníkové za cenu 235.360 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 85
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/17 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68550 paní Chalupníkové za cenu 225.760 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 86
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/20 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68550 paní Musilové za cenu 227.190 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 87
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/24 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68550 paní Švédové za cenu 225.400 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 88
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1163 na ul. 9. května 20, Blansko a doporučuje k projednání do zastupitelstva.

Usnesení č. 89
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/1 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2870/68550 panu Havlíkovi za cenu 238.100 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 90
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/2 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2855/68550 paní Rafaelové za cenu 248.230 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 91
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/4 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2865/68550 paní Vrtěnové za cenu 237.720 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 92
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/5 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2890/68550 paní Němečkové za cenu 239.610 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 93
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/12 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2880/68550 panu Kučerovi za cenu 239.980 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 94
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/13 o výměře 28,95 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2895/68550 panu Jenešovi za cenu 239.980 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 95
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/15 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2850/68550 paní Keprtové za cenu 236.590 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 96
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/20 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2875/68550 paní Kadlecové za cenu 238.470 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 97
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/22 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2850/68550 manželům Pernicovým za cenu 236.970 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 98
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/1 o výměře 28,45 m2v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/68545 panu Blahovi za cenu 269.840 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 99
Rada bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení bytových a nebytových jednotek v domě č. p. 1174 na ul. 9. května 3, Blansko a doporučuje jej předložit do zastupitelstva.

Usnesení č. 100
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/1 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2850/112720 paní Hořavové za cenu 203.110 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 101
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/4 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/112720 paní Danielové za cenu 199.480 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 102
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/5 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2780/112720 panu Vackovi za cenu 197.170 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 103
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/6 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/112720 panu Pokojovi za cenu 205.090 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 104
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/9 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2835/112720 paní J. Miadikové za cenu 200.470 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 105
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/10 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2815/112720 paní Sehnalové za cenu 198.490 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 106
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/11 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2815/112720 paní Štěpánkové za cenu 204.100 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 107
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/12 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/112720 paní Papírníkové za cenu 198.820 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 108
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/13 o výměře 30,35 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3035/112720 panu Pospíšilovi za cenu 200.140 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 109
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/14 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/112720 paní Dražilové za cenu 205.090 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 110
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/21 o výměře 30,80 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3080/112720 manželům Vrzalovým za cenu 203.110 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 111
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/22 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/112720 paní Novotné za cenu 199.150 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 112
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/24 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2780/112720 manželům Dostálovým za cenu 197.170 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 113
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/25 o výměře 27,90 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2790/112720 paní G. Miadikové za cenu 203.110 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 114
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/26 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/112720 paní Řezníčkové za cenu 199.150 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 115
Rada města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/31 o výměře 27,85 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2785/112720 paní Dvořáčkové za cenu 197.170 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 116
Rada souhlasí po úpravě se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů v domě 9. května 20, Blansko a Bezručova 5, Blansko, dle materiálu odboru.

Usnesení č. 117
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Sopoucha, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 118
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Chlupovou, Blansko.

Usnesení č. 119
Rada souhlasí s výměnou stávajícího bytu paní Skalické za uvolněný byt č. 1 v domě Údolní 23, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 120
Rada nesouhlasí s odprodejem bytu č. 24 v domě Chelčického 32, Blansko manželům Beljaškovým z důvodů uvedených v materiálu.

Usnesení č. 121
Rada souhlasí se změnou nájemného na částku 69,23 Kč/m2 pro manžele Sabolovy, Blansko.

Usnesení č. 122
Rada souhlasí s pronájmem bytu 2+1 v budově ZŠ Salmova 17, Blansko pro paní Mgr. Szabovou, Blansko za podmínek uvedených v materiálu odboru.

Usnesení č. 123
Rada souhlasí s převodem členských práv k bytu A 6/2 v domě Okružní 2385/1b, Blansko pro paní Novotnou, Olomučany za částku 802.000 Kč + zápisné a základní členský vklad bytovému družstvu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 124
Rada souhlasí s prodejem nemovitostí, a to domu čp. 562 na ul. Vodní 3, Blansko, na pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha, nádvoří, pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha a nádvoří o výměře 231 m2 a pozemku parc. č. 84/2 – zahrada o výměře 54 m2 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

  1. pan Hanák, Blansko za cenu ve výši 2.510.000 Kč

  2. pan Matuška, Blansko za cenu ve výši 2.510.000 Kč s tím, že rada nesouhlasí s podmínkou platby uvedenou v žádosti.

  3. paní Ševčíková, Brno za cenu ve výši 2.400.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 125
Rada souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy o výkonu správy bytového fondu v Blansku s firmou VRBA, s. r. o. dle materiálu odboru.

Usnesení č. 126
Rada souhlasí s výměnou bytu panu Moučkovi za byt č. 4 v domě Jungmannova 10, Blansko a současně souhlasí s přechodem nájmu bytu.

Usnesení č. 127
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej budovy čp. 63 na pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 včetně tohoto pozemku s podmínkami dle materiálu odboru.

Usnesení č. 128
Rada ukládá odboru KOM uzavřít dohodu u uznání závazku s panem Hudcem, Blansko tak, že dlužná částka bude uhrazena do konce roku 2010.

Usnesení č. 129
Rada ukládá odboru KOM uzavřít dohodu u uznání závazku s paní Hartmanovou, Blansko tak, že dlužná částka bude uhrazena do konce roku 2010.

Usnesení č. 130
Rada revokuje usnesení č. 24 z 9. schůze rady města konané dne 24.04.2007.

Usnesení č. 131
Rada souhlasí se snížením nájemného na 1 Kč/rok ve smlouvě č. 2006-KOM-S080/Pe s Hnutím humanitární pomoci.

Usnesení č. 132
Rada souhlasí po úpravách se zveřejněním záměru na pronájem střech budov města Blanska uvedených v materiálu za účelem instalace fotovoltaických panelů s podmínkami uvedenými v materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 133
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 242/3 zahrada o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko za účelem zarovnání hranice pozemku parc. č. 567/45 v k. ú. Blansko a vybudování nového oplocení k pozemku parc. č. 567/45 v k. ú. Blansko.

Usnesení č, 134
Rada nesouhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy a strpění existence plyn. přípojky na částech pozemků parc. č. 137/1 a 1394/1 v k. ú. Blansko a nesouhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky těchto částí pozemků dle žádosti pana Husáka, z důvodů uvedených v materiálu k této věci.

Usnesení č, 135
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 137/1 v k. ú. Blansko za účelem příjezdu a zásobování k budově Rožmitálova 32 dle žádosti pana Kuglera, z důvodů uvedených v materiálu k této věci.

Usnesení č, 136
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení bezplatného převodu části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 1.500 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví ČR – Úřadu práce v Blansku s tím, že veškeré náklady s převodem spojené bude hradit Úřad práce a při převodu bude postupováno tak, jak je uvedeno v „postupu“ ve stanovisku odboru INV k této věci v tomto materiálu. Pro případ úplatného převodu je cena převáděného pozemku stanovena znaleckým posudkem č. 4075-2/10 ze dne 27.01.2010.

Usnesení č, 137
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení změnu usnesení č. 2 z 16. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 08.12.2009 tak, že odprodávaná část pozemku parc. č. 60/1 v k. ú. Těchov má výměru cca 700 m2. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn.

Usnesení č, 138
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2009-INV-PRÁV-S111/Ma, Št, Ně-NS ze dne 30.09.2009 a s ukončením dohody o převedení investorství pro potřeby stavebně – správních řízení č. 2009/000175/INV/BF ze dne 30.09.2010, a to dohodou smluvních stran za podmínky, že zastupitelstvem bude schváleno ukončení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-PRÁV-S112/Ma, Št, Ně-BKS ze dne 30.09.2009.

Usnesení č, 139
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit ukončení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-PRÁV-S112/Ma, Št, Ně-BKS ze dne 30.09.2009 dohodou smluvních stran s možností započtení finančních prostředků, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci.

Usnesení č, 140
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržny kabelové smyčky NN + 1 ks přípojkové skříně SS 100/NK na části pozemku parc. č. 207/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve prospěch oprávněného společnosti LUXOR CZ s. r. o., IČ: 25582798, Rájec-Jestřebí, Spešov 153, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.220 Kč.

Usnesení č, 141
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování mléčného baru na prodej čerstvého syrového mléka, družstvu ZEPO Bořitov, IČ:25570480, Úvoz 326, 679 21 Bořitov, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 120 Kč/m2/rok bez zvyšování o inflaci (ul. Rožmitálova).

Usnesení č, 142
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 523/95 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska za obdobných podmínek, jak byly schváleny usnesením č. 60 na 78. schůzi rady města 27.06.2006 a usnesením č. 15 na 21. schůzi rady města dne 27.11.2007 (průmyslová zóna).

Usnesení č, 143
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej pozemku parc. č. 523/95 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem investiční výstavby v průmyslové zóně za cenu 420 Kč/m2 Oldřichu Pokladníkovi, Blansko.

Usnesení č, 144
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. st. 1629/3 zastavěná plocha, parc. č. 854/21 ostatní plocha, parc. č. 854/22 ostatní plocha a parc. č. 1727/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko Městem Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 10.000 Kč (pozemky při ul. Smetanova a při ul. Bezručova).

Usnesení č, 145
Rada doporučuje zastupitelstvu schválení Zadání územního plánu Blansko.

Usnesení č, 146
Rada schvaluje návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka