Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 70 ze dne 23.03.2010

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci paní Marty Mokré na členství v Komisi pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s přijetím finančního daru pro Nemocnici Blansko ve výši 20.000 Kč od paní Věry Vašíčkové.

Usnesení č. 3
Rada ukládá Nemocnici Blansko převést vyřazený majetek na Město Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 1.419 Kč pro Nemocnici Blansko od společnosti S.A.B. Impex, s. r. o.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s uzavřením Dohody o bezplatném poskytnutí služebního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 4. čtvrtletí roku 2009.
Rada schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2009 v částce 4.998.349,41 Kč převedením do:
- fondu odměn         500.000 Kč
- rezervního fondu         4.498.349,41 Kč

Usnesení č. 7
Rada schvaluje směrnici Nemocnice Blansko č. 3/2008 Organizační řád Nemocnice Blansko – vydání 3.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje poskytnutí daru specifikovaného v příloze tohoto materiálu v hodnotě 4.307,54 Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, se sídlem Komenského 19, Blansko a ukládá kontrolnímu oddělení vypracovat darovací smlouvu.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Muzea Blansko, Městské knihovny Blansko a Kulturního střediska města Blansko za rok 2009 a plány činnosti na rok 2010.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2009, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2010/11 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 z 25 dětí na 27 dětí, a to s účinností od 01.05.2010 do 01.09.2013. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku školy k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 13
Rada povoluje od 01.05.2010 do 01.09.2013 výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17, na počet 27 dětí.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací tiskárny HP Laser Jet 100 (inv. č. 142050000141) z inventáře Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 19
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blansko: Městské knihovně, Muzeu a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2010 a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 70. schůzi rady města.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s prominutím poplatku z prodlení ve výši 400 Kč paní Trávníčkové, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada nesouhlasí se zpětzařazením žádosti o byt pana Hlouška, Blansko do pořadí žadatelů o byt.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Beljašce, Blansko do 31.03.2011.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s výměnou bytu panu Graffymu, Blansko za uvolněný byt v domě Údolní 23, Blansko z důvodu uvedeného v materiálu.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej pozemků níže uvedených (v rámci prodeje bytových domů):
id. ½ pozemku parc. č. st. 1319/3 o výměře 162 m2
id. ½ pozemku parc. č. st. 1324/1 o výměře 83 m2
id. ½ pozemku parc. č. st. 1326/2 o výměře 256 m2

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 11 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, paní Koblásové, Blansko, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 26
Rada revokuje usnesení č. 26 z 59. schůze Rady města Blanska konané dne 06.10.2009.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nemovitosti čp. 57 na pozemku parc. č. st.169, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Blansko (Salmova mlýna).

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí s dlouhodobými podnájmy objektu bývalé hasičky dle žádosti nájemce.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s odprodejem budovy čp. 63 na pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 a pozemku parc. č. 315-zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Těchov České tábornické unii – T. K. DELFÍN Brno, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna; IČ: 65340892, za kupní cenu 1.400.000 Kč s podmínkami:
- strpění pobočky městské knihovny v jedné místnosti v přízemí budovy po pravé straně (užívané městskou knihovnou v současné době) za účelem užívání jako pobočka městské knihovny za nájemné ve výši 1 Kč/rok + paušál na služby ve výši 1.000 Kč/rok (který by byl vždy po 2 letech aktualizován s ohledem na změny cen energií nebo změny režimu knihovny) na dobu určitou 10 let se zakotvením možnosti dalšího prodloužení.
- zachování stávajícího účelu užívání min. po dobu 10 let
- předkupní právo města po dobu 10 let
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 39 m2 na ul. Sadová 2, Blansko, v pořadí:
1. paní Řeháčková, Moravská Nová Ves, IČ: 70292051, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok za účelem provozování jako kancelář a prezentační místnost
2. BEVE, spol. s r. o. Vyškov, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok za účelem rozšíření poradenského a školícího střediska.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje Nařízení o zrušení Nařízení č. 5/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a vymezení neudržovaných úseků chodníků ve městě Blansku.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. nákup víceúčelového stroje na čištění komunikací a zimní údržbu.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s úpravou cen parkovného, a to u osobních automobilů stanovuje minimální částku 10, Kč (po první hodině 6 minut za 1 Kč), u autobusů stanovuje minimální částku 30 Kč (po první hodině 6 minut za 1 Kč).

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí se zavedením služby placení parkovného formou SMS zprávy.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů k zajištění uskladnění zpětného odběru elektrozařízení na SSO v Horní Lhotě se společností Elektrowin, a. s., Michelská 300/60, Praha 4, IČ: 27257843 a pověřuje starostku města Blanska jejím podpisem.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování sběrného střediska odpadů se společností SITA CZ, a. s. a pověřuje starostku města Blanska jejím podpisem.

Usnesení č. 37
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. st. 4642/1, parc. č. st. 4644/1, parc. č. 1017/96 ostatní plocha a parc. č. 1017/95 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SMM-NS/4/98/Ne ze dne 23.02.1998 na část pozemku parc. č. 905/7 orná půda v k. ú. Blansko dohodou ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 905/7 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 35 m2 (5x7 m), za účelem dočasného odkládání materiálu, výpěstků, hnojiva, apod. (zahrádkářská lokalita Zborovec).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc.č. 268/8 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 100 m2 za účelem zajištění obslužnosti umístěného vlečkového mostu na části pozemku (u řeky Svitavy, za Billou).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1369/22 ostatní plocha o výměře cca 24 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování letního posezení – zahrádky k restauraci U Štěpánků a jejího provozování panu Marku Popelkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 260 Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2011.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo INV-NS/7/02/Ne ze dne 29.08.2002 ve znění dodatků takto:
a) předmětem nájmu jsou pozemky parc. č. 5092 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1.836 m2 a části pozemků parc. č. 1022 (dle PK), 1023 dle PK, parc. č. 1022/7 orná půda, parc. č. 1022/14 ostatní plocha o výměře celkem 2.804 m2, vše v k. ú. Blansko (označeny dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 3569-10374/2009 jako pozemky parc. č. st. 5092 o výměře 1.889 m2 a parc. č. 1022/22 o výměře 2.751 m2)
b) nájemné ve výši dle čl. IV, odst. 1, písm. b) předmětné nájemní smlouvy bude hrazeno od 01.01.2010 a zvyšováno o míru inflace od roku 2011,
c) účel nájmu se mění takto:„za účelem užívání budovy a staveb na pozemcích umístěných dle Kolaudačního rozhodnutí č. j. SÚ-KR 232/2009-50518/2009, které nabylo právní moci dnem 17.12.2009 a nezpevněných ploch za účelem užívání jako součást zaploceného areálu společnosti OMSZ na ul. Poříčí v Blansku“
d) čl. V - Práva a povinnosti smluvních stran –
- odst. 1 a odst. 2 bude upraven tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu, pro případ přístavby k montážní hale budou do odst. 1 doplněny podmínky, za jakých může nájemce stavbu realizovat,
- odst. 3 a odst. 5 bude vypuštěn celý.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky
- parc. č. 5092 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1.836 m2 a část parc. č. 1022 (PK) o výměře 53 m2 (v dosud nezapsaném GP číslo 3569-10374/2009 označeny jako pozemek parc. č. st. 5092 o vým. 1889 m2), vše v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení vlastnického a užívacího vztahu k zastavěnému pozemku budovou čp. 2469 v Blansku,
- části pozemků parc. č. 1022 PK, 1023 PK, 1022/7 ost. pl., 1022/14, o výměře všech částí dohromady 2.751 m2 (v dosud nezapsaném GP číslo 3569-10374/2009 označeny jako pozemek parc. č. 1022/22 orná půda o vým. 2.751 m2), vše v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako manipulační a parkovací plochy k budově čp. 2469 v Blansku, Poříčí 21 a za účelem přístavby k této budově,
min. za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s ukončením platnosti nájemní smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S198/R-NS/Ne ze dne 18.10.2006 ve znění dodatku č. 1 ke dni rozhodnutí rady a souhlasí s tím, že nájemné dle této smlouvy již od 01.01.2010 nebude předepisováno.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí, aby nájemné dle nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S035/NS-NE,Něm ze dne 16.06.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.09.2009 již nebylo na rok 2010 předepisováno, protože za pozemky byla již zaplacena kupní cena.

Usnesení č. 46
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 242/3 zahrada o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko za účelem zarovnání hranice pozemku parc. č. 567/45 v k. ú. Blansko a vybudování nového oplocení k pozemku parc. č. 567/45 v k. ú. Blansko společnosti DITTO, s. r. o., IČ: 25306219, Blansko, Lesní 5, za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené včetně znalečného a kupní cena bude zvýšena o částku daně z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zániku věcného břemene na části p. č. 242/3 zahrada v k. ú. Blansko, která bude předmětem odprodeje dle předchozího usnesení, a to mezi Svazkem VaK Boskovice a Městem Blansko.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s úhradou částky za užívání pozemků parc. č. 746/49, parc. č. 1662 a parc. č. 1665, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko spoluvlastníkům těchto pozemků za rok 2008 a 2009 v celkové výši 7.200 Kč.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s úhradou částky za užívání pozemků parc. č. 746/51 a parc. č. 1663, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko spoluvlastníkům těchto pozemků, a to za rok 2009 a za poměrnou část roku 2008 v celkové výši 4.705 Kč.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení kategorie „B“ do vlastnictví obce uzavřené dle z.č. 92/1991 Sb., Dohodě o zajištění závazků, Smlouvě o zřízení předkupního práva, č. 01235-2004-231-S-Z/001/2004 ze dne 01.02.2004, kterým bude zajištěna možnost převést část pozemku parc. č. 795/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 1.500 m2 (dle dosud nezapsaného GP č. 3188-10097/2008 nově označené jako pozemek parc. č. 795/16) do vlastnictví třetí osoby.

Usnesení č. 51
Rada ukládá odboru INV jednat s Tělocvičnou jednotou Sokol Blansko, společností SKI AREAL BK, s. r. o. a vlastníky pozemků v k. ú. Hořice u Blanska, se kterými má Město Blansko uzavřeny nájemní smlouvy za účelem provozování lyžařských vleků, o uzavření dohod o převodu práv a povinností vyplývajících z příslušných uzavřených smluvních vztahů, kterými by veškerá práva a povinnosti přešly z původního nájemce (Město Blansko) na nového nájemce (SKI AREAL BK, s. r. o.) a souhlasí s uzavřením těchto dohod o převodu práv a povinností.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/5/00/Ne ze dne 08.03.2000 na nájem části pozemku parc. č. 423/2 (PK) o výměře cca 30 m2 v k. ú. Dolní Lhota, nyní označen jako pozemek 468/2 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota dohodou smluvních stran ke dni 31.03.2010 (u komunikace ke střelnici v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 1217/1 zahrada v k. ú. Blansko, a to umístění provozování, oprav a údržby stožáru č. 13 VN 2x110 kV, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH (lokalita Hluchov).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí se změnou termínů v uzavřených smlouvách, a to v nájemní smlouvě číslo 2007-INV-Poz-S155/Ne,Něm ve znění dodatků a ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S016/Ma-BKS ve znění dodatku, a to takto:
pro vydání stavebního povolení z „do 30.11.2009“ na termín „do 30.06.2010“,
termínu uzavření kupní smlouvy z termínu „nejpozději však do 30.11.2011“ na termín „nejpozději však do 30.11.2012“,
termínu zápisu rozestavěné stavby bytového domu do katastru nemovitostí z „nejpozději do 30.09.2011“ na nový termín „nejpozději do 30.09.2012“.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.