Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 71 ze dne 13.04.2010

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena komise pro občanské aktivity pana Josefa Molla.

Usnesení č. 2

Rada odvolává na základě návrhu Police ČR z členství v komisi pro prevenci kriminality por. Bc. Michala Hanušku a por. Bc. Lenku Vondroušovou a jmenuje za členy této komise por. Mgr. Ivu Šebkovou a npor. Mgr. Jaroslava Hlouška.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v I. podlaží budovy polikliniky – ordinace praktického lékaře pro provoz nestátního zdravotnického zařízení místnost č. 11.2, 4.4 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 39,47 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 4/10 „Nákup přístrojového vybavení pro bodyforming na kožní oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 5/10 „Instalace zábradlí kolem bazénu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 6/10 „Nákup diagnostického fibrolaryngoskopu na ORL Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 7/10 „Rozšíření strukturované kabeláže v Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Městská knihovna Blansko uzavřela smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře cca 0,5 m2 ve 3. NP budovy Městské knihovny Blansko, Rožmitálova 2302/4 se žadatelem ALCO PLUS, s. r. o., 679 22 Lažany 49 za účelem umístění nápojového automatu za nájemné ve výši 1.300 Kč/ m2 /rok. Dále rada souhlasí s tím, abynáklady žadatele související s vybudováním přípojky pitné vody k automatu byly umořeny z jeho plateb za pronájem účtovaných Městskou knihovnou Blansko.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městských akcí: „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekreační oblasti Palava dne 30.04.2010 v době od 16:00 do 24:00 hodin a „Jarmark“ v prostorách zámeckého parku dne 29.05.2010 v době od 07:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli Kulturní středisko města Blanska na městskou akci „Jarmark“, která se bude konat v prostorách zámeckého parku dne 29.05.2010 v době od 07:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli sfz o. s. na část akce Den na Zemi, Noc na Měsíci, která se bude konat v prostorách zámeckého parku dne 17.04.2010 v době od 13:00 do 17:00 hodin.

Usnesení č. 15

Rada bere na vědomí informaci o zamýšleném projektu Komunikačního monitorovacího a varovného SMS systému Jihomoravského kraje s tím, že město Blansko se do něj v současné době nezapojí.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s přijetím nepatrného majetku po zemřelé Anně Danielové na úhradu nákladů za pohřeb.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s přijetím nepatrného majetku po zemřelém Martinu Urbánkovi na úhradu nákladů za pohřeb.

Usnesení č. 18

Rada v souladu se směrnicí č. 3/2005 souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků a ukládá odboru kancelář tajemníka předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 19

Rada bere na vědomí informaci o systému vymáhání poplatku za „komunální odpad“.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje rozdělení finančních prostředků na poskytování sociálních služeb v roce 2010 podle předloženého materiálu a ukládá odboru sociálních věcí uzavřít s příjemci příslušné smlouvy a u subjektu Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko ukládá odboru sociálních věcí předložit dotace ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Hájkové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Tomanové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Slámkové, Blansko.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje náhradnice na pronájem uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku, a to první náhradnici paní Kohoutkovou, Blansko a druhou náhradnici paní Kocourkovou, Blansko.

Usnesení č. 25

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 84/23 ostatní plocha o výměře 78 m2 a parc. č. 83/6 trvalý travní porost o výměře 26 m2 , oba v k. ú. Blansko (u řeky Svitavy, za úřadem práce).

Usnesení č. 26

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 84/23 ostatní plocha o výměře 78 m2 a parc. č. 83/6 trvalý travní porost o výměře 26 m2 , oba v k. ú. Blansko za účelem úklidu, údržby, užívání jako součást zahrady (u řeky Svitavy, za úřadem práce).

Usnesení č. 27

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 250 m2 v k. ú. Blansko ( u komunikace z ul. Sloupečník do Sloupečníku).

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 482/6 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota za účelem přístupu na pozemky parc. č. 496/6, 492/50, 493/4, vše v k. ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 29

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 187/2 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 317 m2 (svažitá zahrada při ulici Komenského v Blansku).

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby plynové přípojky pro výrobní a servisní halu v kat. území Horní Lhota u Blanska, na částech obecních pozemků parc.č. 523/1, 523/23, 541/19, 541/20, 541/21, 541/22, 541/23, 541/58, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve prospěch VASCELLO, a. s., Merhautova 1024/155, 613 00 Brno, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku + platná sazba DPH (v průmyslové zóně).

Usnesení č. 31

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.04.2010 do 30.06.2010 po zapracování úprav dle návrhu bytové komise.

Usnesení č. 32

Rada nesouhlasí se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu a přidělením bytu mimo pořadí pro paní Šturdíkovou, Blansko.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Vykoukalové, Blansko do 31.12.2010.

Usnesení č. 34

Rada nesouhlasí se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu a přidělení bytu mimo pořadí panu Kudrymu, Blansko.

Usnesení č. 35

Rada nesouhlasí se zpětzařazením žádosti o byt paní Hájkové, Blansko, do pořadí žadatelů o byt.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej 4 volných bytů v domech na ulici Chelčického 32, 48 a 56, Blansko, Blansko, dle materiálu odboru.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v bytovém domě na ul. 9. května 3, Blansko – nájemce občanské sdružení Lavina – pro Sdružení neslyšících v Moravském krasu, a to na dobu 1 rok.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitostí:

  • budovy čp. 476 na ul. Brněnská 26, na pozemku parc. č. st. 463-zast. plocha a nádvoří o výměře 102 m2

  • pozemku parc. č. st. 463-zast. plocha a nádvoří o výměře 102 m2

  • budovy bez čp., včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc. č. st. 4430-zast. plocha a nádvoří o výměře 29 m2

  • pozemku parc. č. st. 4430-zast. plocha a nádvoří o výměře 29 m2

  • budovy bez čp., včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc. č. st. 4431-zast. plocha a nádvoří o výměře 27 m2

  • pozemku parc. č. st. 4431-zast. plocha a nádvoří o výměře 27 m2

  • pozemku parc. č. st. 4429-zast. plocha a nádvoří o výměře 95 m2

vše v k. ú. Blansko za cenu minimálně 330.000 Kč.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko pro ČAD Blansko, a. s., Nádražní 2369/10, Blansko na vnější vzhled autobusů městské hromadné dopravy.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka