Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 72 ze dne 27.04.2010

Usnesení č. 1

Rada schvaluje návrh Kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2010 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje návrh Komise pro zájmové činnosti na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2010 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí informaci o využití příspěvku z rozpočtu města na rok 2009 příjemcem FK APOS Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Muzeum Blansko na uspořádání akce „Blanenská muzejní noc“ dne 14.05.2010 v době od 18:00 do 01:30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7 /2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli MATRAS.CZ s. r. o., Blansko na uspořádání koncertu skupiny Divokej Bill na stadionu TJ Olympia Blansko dne 09.07.2010 v době od 20:30 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli Muzeum Blansko na akci „Blanenská muzejní noc“ ve venkovních prostorách Muzea Blansko dne 14.05.2010 na dobu od 18:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje v souladu s ustanovením § 9 odst. 3c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, abys účinností od 01.01.2010 bylo vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v těchto příspěvkových organizacích zřízených Městem Blansko:

 • Základní škola Blansko, Dvorská 26
 • Základní škola Blansko, Erbenova 13
 • Základní škola T.G.Masaryka Blansko, Rodkovského 2
 • Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
 • Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2
 • Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace
 • Kulturní středisko města Blanska
 • Muzeum Blansko
 • Městská knihovna Blansko

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s podáním nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění komunitního plánování na úrovni Města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji,“ ukládá odboru SOC předložit smlouvu k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 275/11 zahrada o výměře cca 250 m2 v k. ú. Blansko (části, která je vyznačena na přiložené situaci z PD ze dne 09.04.2010), za účelem vybudování – rozšíření montážní haly (Staré Blansko, při ul. Luční).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2009-INV-Poz-S176/NS-Ne ze dne 29.10.2009 na nájem pozemků v k. ú. Dolní Lhota a Blansko dohodou smluvních stran, ke dni uzavření nového smluvního vztahu na pozemky, které jsou předmětem nájmu dle uvedené smlouvy.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky, příp. jejich části v k. ú. Dolní Lhota, a to

 • část parc. č. 570/37 o vým. 5.894 m2, parc. č. 570/43 ostatní plocha – 466 m2, 570/41 ostatní plocha – 344 m2, 570/38 ostatní plocha – 1283 m2, 570/40 ostatní plocha – 96 m2, 570/34 ostatní plocha – 764 m2, 570/33 ostatní plocha – 22.930 m2 , 561/1 lesní pozemek – 5.890 m2, 558 orná půda – 3.767 m2, všechny v lokalitě „Lom Dolní Lhota“, vše o celkové výměře 41.434m2, všechny za účelem dokončování technické a biologické rekultivace, za účelem postupného předávání pronajímateli a

 • pozemky příp. jejich části, a to pozemky parc. č. 644/3, 644/10, 663/4, 663/10, 663/11, 668/8, 668/9, 669/7, 670/10, 670/11 o celkové výměře 4.005 m2, všechny v lokalitě „Lom Spešov“, za účelem dotěžení písků, provádění technické a biologické rekultivace a postupného předávání pronajímateli,

to vše z důvodu převodu dobývacího prostoru Dolní Lhota e. č. 60236 na společnost Kalcit s .r. o. a změny práva těžby.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S162/NS-Mu ze dne 06.10.2008 na nájem pozemku parc. č. 808/16 trvalý travní porost o výměře 443 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (v zahrádkářské lokalitě Lovětín, pod SENIOR centrem Blansko a Nemocnicí Blansko).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 808/16 trvalý travní porost o výměře cca 380 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek-zahrádka v zahrádkářské lokalitě Lovětín, pod SENIOR centrem Blansko a Nemocnicí Blansko).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky, příp. jejich části parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k.ú. Blansko za účelem výstavby části bytového domu a souvisejících staveb (parkovací plochy apod.) na těchto pozemcích a na pozemku parc. č. 746/65 a po kolaudaci staveb odprodat části pozemků, které budou zastavěny částí bytového domu a pověřuje místostarostu Ing. Krále stanovením podmínek prodeje pozemků, či jejich částí.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky, případně spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 1243, parc. č. st. 1244, parc. č. st. 1245/1, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko za účelem úpravy práv k těmto pozemkům (pozemky pod bytovým domem).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Svazku VaK Boskovice na obecních pozemcích v k. ú. Blansko, parc. č. 859/5 vodní plocha, 862/311 ostatní plocha, 862/8 vodní plocha, 862/24 ostatní plocha, 862/282 ostatní plocha, 862/304 ostatní plocha, 862/300 ostatní plocha, 862/301 ostatní plocha, a to věcné břemeno umístění, provozování a oprav odlehčovací stoky DN 800 mm, stoky A DN 800 a DN 900 a stoky A1 DN 500, DN 600 a DN 800, vše v rámci stavby „Zkapacitnění odlehčení z OK Sloupečník“, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH (lokalita Sloupečník a Zborovce).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch PAPENO 2 s. r. o., IČ: 28355377, se sídlem Brno, Bohuslava Martinů 802/9 na obecních pozemcích v k. ú. Horní Lhota u Blanska parc. č. 541/13, 541/20, 541/18, 541/19, 541/38, 523/1, 523/9 a 543/1, a to věcné břemeno umístění, provozování a oprav podzemního kabelového vedení VN v rámci stavby: „Ráječko-FVE“, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 11.620 Kč + platná sazba DPH (lokalita Průmyslová zóna).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na obecních pozemcích v k. ú. Horní Lhota u Blanska parc. č. 156 a 147/3, a to věcné břemeno umístění, provozování a oprav podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Horní Lhota – úprava DS škola“, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 2.100 Kč + platná sazba DPH (lokalita u bývalé MŠ v Horní Lhotě).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 49 z 37. schůze Rady města Blansko dne 30.09.2008, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 205/1v k. ú. Blansko (břemeno na ul. Svitavská).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 905/7 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 35 m2 (5x7 m), za účelem dočasného odkládání materiálu, výpěstků, hnojiva, apod. panu Ing. Tihelkovi, bytem Brno a paní Haně Ratislavové, bytem Blansko, každému id. ½ předmětné části pozemku, za dohodnuté nájemné 120 Kč/rok (za id. ½ části pozemku tedy 60 Kč/rok), na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce (zahrádkářská lokalita Zborovec).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 268/8 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 100 m2 společnosti KOLEJOVÁ o. s., Divišova 45, Blansko, IČ: 26572991, za účelem zajištění obslužnosti umístěného vlečkového mostu na části pozemku p. č. 268/8 v k. ú. Blansko, na dobu určitou do 31.10.2015 (u řeky Svitavy, za Billou).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Frouzovi, Blansko ve výši 3.919,- Kč za nájemné a služby z bytu Pod Javory 32, Blansko.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 49 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1559/49, tzn. že bude prodána jednotka č. 1559/49 o výměře 27,85 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2785/244365), a to v následujícím pořadí:

 1. pan Řezník, Blansko za kupní cenu 705.000 Kč
 2. paní Přikrylová, Blansko za kupní cenu 625.000 Kč
 3. paní Sedláková, Blansko za kupní cenu 573.000 Kč
 4. pan Kudláček, Tišnov za kupní cenu 573.000 Kč
 5. paní Zouharová, Vysočany za kupní cenu 551.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1163/8, tzn. že bude prodána jednotka č. 1163/8 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2865/68550 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1319/1 a parc. č. st. 1319/2 v k. ú. Blansko a spoluvlastnický podíl id. ½ z id. 2865/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3) paní Kříčkové, Blansko za cenu 560.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 17 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1163/17, tzn. že bude prodána jednotka č. 1163/17 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2860/68550 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1319/1 a parc. č. st. 1319/2 v k. ú. Blansko a spoluvlastnický podíl id. ½ z id. 2860/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3) paní Machačové, Rudice za cenu 500.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1163/24, tzn. že bude prodána jednotka č. 1163/24 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2825/68550 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1319/1 a parc. č. st. 1319/2 v k. ú. Blansko a spoluvlastnický podíl id. ½ z id. 2825/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3) panu Kudláčkovi, Tišnov za cenu 565.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pana Olaha, Blansko do 31.08.2010.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/24 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Kiporovi, Blansko, do 31.10.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s výměnou stávajícího bytu paní Skalické za uvolněný byt č. 84 v domě A. Dvořáka 4A, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s odprodejem objektu čp. 78 s pozemkem dle přijaté žádosti z důvodu nabízené ceny.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem objektu Salmova mlýna sfz o. s., Blansko, zastoupenému Jaroslavem Musilem, předsedou, Blansko; IČ: 28555601 na dobu neurčitou za účelem zřízení střediska na podporu amatérské tvorby v Blansku pod podmínkou, že bude doložena studie nutných úprav včetně finančního propočtu a stanovisko Krajské hygienické stanice k požadovanému účelu a konkretizována výše nájmu za rok. Teprve poté bude nájemní smlouva předložena k odsouhlasení Radě města Blansko.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor vinárny v suterénu budovy na ul. Sadová 2, Blansko – nájemce GAME LAND s. r. o., Sadová 2, Blansko – pro MaDoCompany s. r. o., zast. jednatelem firmy panem Dvořáčkem, Horní Lhota 130, Blansko, IČ:28269560 na dobu 1 roku.

PhDr. Jaroslava Králová

starostka

PhDr. Jaroslava Králová
starostka