Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 74 ze dne 18.05.2010

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena komise pro prevenci kriminality paní Mgr. Michaelu Kruckou.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí roku 2010.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě, jejímž předmětem je snížení výměry pronajaté plochy u p. č. 795/11 v k. ú. a obci Blansko.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí, že hodnota věcného daru od společnosti Pfizer, IČ 49244809, spol. s r. o. Praha 5, Stroupežnického 17, na zakoupení pohovky pro plicní oddělení Nemocnice Blansko, činí částku 20.789 Kč.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s poskytnutím věcných darů Nemocnici Blansko ve výši 90.346 Kč – Transportní plicní ventilátor na CPD a ve výši 9.980 Kč – 2 ks křeslo na oddělení nefrologie Nemocnice Blansko od společnosti FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, spol. s r. o., Lužná 591, 16005 Praha 6, IČ: 45790884.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 8/10 „Transportní plicní ventilátor na CPD Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2005-MP-S001/Ja ze dne 2.05.2005, v znění dodatku č. 1 ze dne 03.05.2006.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje návrh pracovní skupiny a sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2010 a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 9

Rada ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro žadatele TJ Olympia Blansko, OREL – jednota Blansko, TJ ČKD Blansko, FK APOS Blansko, ASK Blansko na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje předloženýnávrh na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru finančnímu předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 11

Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2010/11 a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Michalu Kuglerovi, Blansko na uspořádání veřejných produkcí na nádvoří Baru Koruna v době od 18:00 do 24:00 hodin dne 22.05., 05.06. a 25.07.2010. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Crlovi, Blansko na uspořádání hudební produkce na terase Restaurace Velvet dne 04.06.2010 v době od 14:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Martinu Klíčovi, Žernovník na uspořádání 5 tanečních zábav ve venkovním  areálu restaurace „U Kaštánka“ v Horní Lhotě v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 250.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace k posílení jejího investičního fondu.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 250.000 Kč z investičního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace na financování rekonstrukce školní zahrady na pracovišti Blansko, Dvorská 96.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli OVV ČSSD Blansko na předvolební mítink na nám. Republiky dne 25.05.2010 na dobu od 16:00 do 18:00 hodin.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s navýšením paušální úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ve veřejnoprávních smlouvách uzavřených s obcemi ve správním obvodu ORP Blansko na období po 01.01.2011 takto:

Obec dle počtu obyvatel

Výše příspěvku v Kč

Do 200

750

Od 201 do 500

1500

Od 501 do 1000

7500

Od 1001 do 1500

12000

Od 1501 do 2000

18000

Od 2001 do 3000

37500

Od 3000 do 6000

75000

Usnesení č. 19

Rada schvaluje Dodatek č. 3 směrnice č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2009.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje po úpravách hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje hospodaření společností s majetkovou účastí města za rok 2009 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje po úpravách předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 příspěvkových organizací dle materiálu finančního odboru ze dne 07.05.2010 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s převodem finanční částky 109.589,27 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Muzea Blansko na nákup sbírkových předmětů.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku společností s majetkovou účastí města za rok 2009 dle materiálu finančního odboru ze dne 07.05.2010 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje hospodaření Města Blansko za rok 2009 bez výhrad, včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Blansko za rok 2009 vyhotovené společností HZ Brno, spol. s r. o., a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko 2010 – 2013 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28

Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků města a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2010/2 až č. RO 2010/5 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 30

Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2010/1.

Usnesení č. 31

Rada bere na vědomí zprávu o prověření plánu sanace a rekultivace dobývacího prostoru Dolní Lhota předloženou odborem životního prostředí.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manželům Čermákovým, Blansko.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku, a to první náhradníky manžele Rytířovi, Šebrov a druhé náhradníky manžele Hniličkovi, Újezd u Černé Hory.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Kolouchové, Blansko.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Urbánkové, Blansko.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Pařízkové, Blansko.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 49 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Zburníkovi, Blansko.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje náhradnice na pronájem uvolněného bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku a uvolněných bytů č. 21, 1 a 49 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku, a to v uvedeném pořadí: paní Schmuckovou, Blansko, paní Zezulovou, Blansko, paní Preisovou, Blansko a paní Adámkovou, Blansko.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2009 tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 40

Rada v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2009 ve výši 530.173,27 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje zprávu o vtazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2009 tak, jak byla předložena a dále v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převodu celého čistého zisku ve výši 1.237.327,14 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zprávu o vtazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 44

Rada revokuje usnesení č. 89 – 97 z 68. schůze rady konané dne 16.02.2010 týkajících se prodejů jednotek v domě čp. 1163 na ul. 9. května 20, Blansko.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/1 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2870/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2870/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 panu Havlíkovi za cenu 238.200 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/2 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2855/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2855/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Rafaelové za cenu 248.330 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/4 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2865/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Vrtěnové za cenu 237.820 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/5 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2890/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2890/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Němečkové za cenu 239.710 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/12 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2880/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2880/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 panu Kučerovi za cenu 240.090 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/13 o výměře 28,95 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2895/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2895/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 panu Jenešovi za cenu 240.090 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/15 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2850/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2850/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Keprtové za cenu 236.690 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/20 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2875/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2875/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Kadlecové za cenu 238.580 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/22 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2850/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2850/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 manželům Pernicovým za cenu 237.070 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 54

Rada revokuje usnesení č. 24 – 36 z 66. schůze rady konané dne 26.01.2010 týkajících se prodejů jednotek v domě čp. 1160 na ul. Údolní 15, Blansko.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/1 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemcích parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2865/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Skácelové za cenu 251.410 Kč adoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/2 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp.1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2815/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2815/68430 pozemku parc. č. st. 1319/3 manželům Peslarovým za cenu 246.270 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 57

Rada souhlasís převodem bytové jednotky č. 1160/4 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko,včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2780/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2780/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Břouškové za cenu 243.500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/6 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2875/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2875/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 panu Pantůčkovi za cenu 251.010 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/7 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2865/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 panu Puklovi za cenu 250.220 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/11 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2880/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2880/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Jeřábkové a panu Hniličkovi za cenu 251.410 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/12 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2855/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2855/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Škarkové za cenu 249.430 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/14 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2870/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2870/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 manželům Štoudkovým za cenu 250.620 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/16 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko,včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2875/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2875/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Polákové za cenu 251.010 Kč a doporučujek projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/17 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2875/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2875/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Frolové za cenu 251.010 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/20 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2865/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 panu Mrázkovi za cenu 250.220 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/22 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2835/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2835/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 manželům Řehákovým za cenu 247.850 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/23 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2820/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2820/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 manželům Brucknerovým za cenu 246.660 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 68

Rada revokuje usnesení č. 58, 59 a 61-66 z 68. schůze rady konané dne 16.02.2010 týkajících se prodejů jednotek v domě čp. 1158 na ul. Údolní 13, Blansko.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/1 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2890/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2890/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 manželům Škrabalovým za cenu 247.450 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 70

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/5 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2890/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2890/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 panu Danielovi za cenu 255.250 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/12 o výměře 28,85 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2885/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2885/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 manželům Součkovým za cenu 246.670 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/17 o výměře 28,35 m2v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2835/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2835/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 panu Sterzovi za cenu 242.780 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 73

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/19 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2820/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2820/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 paní Chlupové za cenu 242.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 74

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/22 o výměře 28,50 m2v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2850/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2850/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 manželům Plhoňovým za cenu 243.950 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/23 o výměře 28,25 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2825/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2825/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 paní Ševčíkové za cenu 250.200 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/24 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13,na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2820/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2820/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 manželům Tihonovým za cenu 241.610 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 14 z 66. schůze rady konané dne 26.01.2010, a to se změnou kupujícího ze zemřelé paní Nejezchlebové na její dceru paní Hulalovou, Blansko, za stejných podmínek a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 78

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu manželům Kubalovým, Blansko do 31.12.2010.

Usnesení č. 79

Rada nesouhlasí s odpuštěním nájemného z bytu manželům Ulahelovým, Blansko.

Usnesení č. 80

Rada nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení v plné výši pro pana Malíka, Rájec-Jestřebí.

Usnesení č. 81

Rada souhlasí s prominutím ½ poplatku z prodlení pro pana Malíka, Rájec-Jestřebí.

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1178/28, tzn. že bude prodána jednotka č. 1178/28 o výměře 28,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2895/101870 na společných částech budovy v k. ú. Blansko v následujícím pořadí:

1. pan Kovář, Molenburk za kupní cenu 561.600 Kč

2. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 552.000 Kč

3. pan Procházka, Blansko za kupní cenu 550.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 83

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1181/8, tzn. že bude prodána jednotka č. 1181/8 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2835/102325 na společných částech budovy v k. ú. Blansko v následujícím pořadí:

1. pan Přibyl, Obora za kupní cenu 601.000 Kč

2. paní Přikrylová, Marianín za kupní cenu 600.000 Kč

3. pan Procházka za kupní cenu 600.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 84

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1186/21, tzn. že bude prodána jednotka č. 1186/21 o výměře 28,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2875/116330 na společných částech budovy v k. ú. Blansko v následujícím pořadí:

1. manželé Šenkýřovi, Blansko za kupní cenu 600.000 Kč

2. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 543.000 Kč

3. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 522.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 33 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1181/33, tzn. že bude prodána jednotka č. 1181/33 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy v k. ú. Blansko v následujícím pořadí:

1. pan Kudláček, Tišnov za kupní cenu 611.000 Kč

2. pan Kratochvíl, Rozstání za kupní cenu 572.000 Kč

3. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 511.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 86

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej 5 volných bytů v domech na ulici 9. května 22, Údolní 17 a Komenského 4, Blansko, Blansko, dle materiálu odboru.

Usnesení č. 87

Rada revokuje usnesení č. 24 a č. 26 ze 72. schůze rady konané dne 27.04.2010.

Usnesení č. 88

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1163/24, tzn. že bude prodána jednotka č. 1163/24 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2825/68550 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1319/1 a parc. č. st. 1319/2 v k. ú. Blansko a spoluvlastnický podíl id. ½ z id. 2825/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3) paní Kříčkové, Blansko za cenu 560.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 89

Rada nesouhlasí s uzavřením další dohody o uznání závazku s panem Olahem, Blansko a doporučuje panu Olahovi splácet dluh i bez uzavřené dohody.

Usnesení č. 90

Rada souhlasí se změnou prostor daných do výpůjčky Úřadu práce v Blansku dle materiálu odboru a ukládá odboru KOM vypracovat dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 2005-KOM-S054/Pe s účinností od 01.05.2010.

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy č. 2003-KOM-S007/Pe na pronájem restaurace Sýpka (čp. 78) z důvodu nehrazení nájemného.

Usnesení č. 92

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu čp. 78, Blansko, – restaurace a vinárny Sýpka.

Usnesení č. 93

Rada souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy č. 5/2001/Pe na pronájem nebytových prostor na nám. Svobody, Blansko, z důvodu nehrazení nájemného.

Usnesení č. 94

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor na nám. Svobody, Blansko.

Usnesení č. 95

Rada souhlasí s prodejem nemovitostí na Starém Blansku na ul. Brněnská v k. ú. Blansko uvedených v materiálu odboru žadatelům v pořadí:

1. Ing. Šustáček, Blansko, za kupní cenu ve výši 352.000 Kč

2. Automotoklub Trabantklub, zast. jednatelkou Ivanou Nesrstovou, Brněnská 26, Blansko IČO: 62075063, za kupní cenu ve výši 330.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 96

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 2006-KOM-S032/Pe s Regionální hospodářskou komorou Brno dohodou k 31.05.2010

Usnesení č. 97

Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2010 a ponechává cenu za služby stejné jako v roce 2009, tedy 20 Kč/m2.

Usnesení č. 98

Rada souhlasí se sníženým nájemným ve výši 250 Kč/ha/rok tj. 1.200 Kč za rok za pronájem vodních nádrží Palava I a Palava II Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Blansko, Rožmitálova 40, 67801 Blansko, IČ:00546712 do 01.03.2012 z důvodu omezení výkonu rybářského práva.

Usnesení č. 99

Rada schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb.

Usnesení č. 100

Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci zajišťujícímu pro příjemce na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb.

Usnesení č. 101

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2009-INV-Poz-S059/NS-Mu na nájem části pozemku parc. č. 589/22 orná půda v k. ú. Dolní Lhota o výměře 224 m2 dohodou smluvních stran, ke dni uzavření nového smluvního vztahu na pozemek, který je předmětem nájmu dle uvedené smlouvy.

Usnesení č. 102

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 589/22 orná půda v k. ú. Dolní Lhota o výměře 224 m2, a to za účelem jejího užívání z důvodu zastavění stavbou čerpací stanice pro lom v městské části Blansko – Dolní Lhota na výměře 40 m2 a užívání manipulační plochy okolo této stavby na výměře 184 m2.

Usnesení č. 103

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 1352/7 v k. ú. Ráječko ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, a to umístění, provozování, oprav a údržby nového nadzemního vedení VN v rámci stavby: „Silnice Rájec – Blansko, III.stavba – SO 415“, a to v trase, jak je vyznačena geometrickým plánem č. 491-261/2010 ze dne 23.03.2010, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu v nabídnuté výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 104

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 812/1, 812/20, 812/21 a 813/2, všechny v k. ú. Blansko, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, a to umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN, pojistkové skříně, nového kabelového vedení VN a podpěrného bodu VN, vše v rámci stavby: „Blansko – 14RD Pod Sanatorkou“, a to v trase, jak je vyznačena geometrickým plánem č. 3764-419/2010 ze dne 12.04.2010, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 5.950 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 105

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 812/1, 812/15, 812/20, 812/21, 813/2 a 813/4, všechny v k. ú. Blansko, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, a to umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby: „Blansko – přeložka NN, Pod Sanatorkou“, a to v trase, jak je vyznačena geometrickým plánem č. 3763-422/2010 ze dne 13.04.2010, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 5.880 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 106

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech pozemků parc. č. 310/10 a 310/19, oba v k. ú. Blansko, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, a to umístění, provozování, oprav a údržby veřejného vedení komunikační sítě v rámci stavby: „Blansko, ul. Hořická-ÚPS“, a to v trase, jak je vyznačena geometrickým plánem č. 3594-467/2009 ze dne 23.03.2010, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.610 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 107

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 346 v k. ú. Klepačov, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, a to umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby: „Klepačov – rozšíření sítě Kargo“, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 108

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 589/8 v k. ú. Dolní Lhota, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, a to umístění, provozování, oprav a údržby nového stožáru č. 19 VVN 110 kV v rámci připravované rekonstrukce vedeni VVN, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 109

Rada doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 3 z 22. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 22.06.2002.

Usnesení č. 110

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení odprodej pozemků

  • parc. č. 5092 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1.836 m2 a část parc. č. 1022 (PK) o výměře 53 m2 (v dosud nezapsaném GP číslo 3569-10374/2009 označeny jako pozemek parc. č. st. 5092 o vým. 1889 m2), vše v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení vlastnického a  užívacího vztahu k zastavěnému pozemku budovou čp. 2469 v  Blansku,

  • části pozemků parc. č. 1022 PK, 1023 PK, 1022/7 ost. pl., 1022/14, o výměře všech částí dohromady 2.751 m2 ( v dosud nezapsaném GP číslo 3569-10374/2009 označeny jako pozemek parc. č. 1022/22 orná půda o vým. 2.751 m2), vše v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako manipulační a  parkovací plochy k budově čp. 2469 v Blansku, Poříčí 21 a za účelem přístavby k této budově, za cenu

  • dle znaleckého posudku č. 4103-31/10 ze dne 16.04.2010, a to cenu obvyklou s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s  převodem spojenéa daň z převodu nemovitostí (jen v případě ceny zjištěné) a s  tím, že pokud nebude uzavřena kupní smlouva do 1 roku od přijetí usnesení zastupitelstvem, pozbývá toto usnesení platnosti a  odprodej již nemůže být dle tohoto usnesení realizována za podmínky, že kupující nebude mít žádné závazky vůči Městu Blansko, a to ke dni odevzdání materiálu k projednání v  zastupitelstvu.

Usnesení č. 111

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. 482/6 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota za účelem přístupu na pozemky parc. č. 496/6, 492/50, 493/4, vše v k. ú. Dolní Lhota Mgr. Jakubcové, bytem Blansko – Dolní Lhota, za cenu dle znaleckého posudku zjištěnou nebo obvyklou (tu, která bude vyšší) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti (u komunikace ke střelnici v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 112

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schváleníuzavření zástavní smlouvy na pozemky parc. č. 812/22, parc. č. 812/23, parc. č. 812/24 a parc. č. 812/25 vše ostatní plocha v k. ú. Blansko (označení dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3100-402/2007 z 05.06.2007) mezi Městem Blansko a společností AO REAL, a. s., k zajištění závazku akciové společnosti AO REAL, a. s.

Usnesení č. 113

Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 84/23 ostatní plocha o výměře 78 m2 a parc. č. 83/6 trvalý travní porost o výměře 26 m2, oba v k. ú. Blansko za účelem úklidu, údržby, užívání jako součást zahrady Ing. Husákovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměs. výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok (u řeky Svitavy, za úřadem práce).

Usnesení č. 114

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení výkup id. ¼ pozemku parc. č. 788/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 2206 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka id. ¼ tohoto pozemku, za cenu 250 Kč/m2 (lokalita ul. K. H. Máchy a B. Němcové, Blansko).

Usnesení č. 115

Rada bere na vědomí, žepro přeložku přípojky vody pro areál Nemocnice Blansko na ulici Pod Sanatorkou nelze zřídit věcné břemeno z důvodu totožnosti vlastníka pozemku a této sítě.

Usnesení č. 116

Rada souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení částky 468 tis. Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Usnesení č. 117

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2010.

Usnesení č. 118

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blanska pro ZŠ Dvorská 26, Blansko pro projekt „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak.“

Usnesení č. 119

Rada bere na vědomí předloženou monitorovací právu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 120

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit pro volební období 2010 – 2014 počet členů Zastupitelstva města Blansko na 25 členů.

Usnesení č. 121

Rada schvaluje návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

místostarosta

Ing. Lubomír Toufar
místostarosta