Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 77 ze dne 22.06.2010

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí jmenování ekonomického a provoznětechnického náměstka ředitelky Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí změnu hodnoty věcného daru – Transportní ventilátor na CPD, poskytnutého společností FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, spol. s r. o., Lužná 591, 160 05 Praha 6, IČ: 45790884 Nemocnici Blansko z původní hodnoty 90.346 Kč na 49.500 Kč.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 9/10 „Stavební úpravy plicního oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí, aby bylo pro zlepšení současného vzhledu vstupního prostoru vestibulu polikliniky Nemocnice Blansko provedeno odstranění mozaiky a dřevěného obložení.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory situované v budově Nemocnice Blansko k zabezpečení úklidových prací, číslo místností 3, 48, 30, 0.20, 0.33, 1.26, 1.72, 1.24, 22, 25, 40+41, 6 a podíly na pomocných prostorách, a to o celkové výměře 98,04 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí navrhované využití denní místnosti ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko pro provozní potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí organizační změnu, zřízení pracoviště marketingu v přímé řídící působnosti ředitelky nemocnice.

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí změnu v organizaci centrálního příjmu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje znění smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s Moravským zemským muzeem Brno smlouvu o výpůjčce skafandru Karla Divíška (inv. č. K 149) pro výstavu „Moravský kras známý i neznámý“ na dobu do 27.02.2011.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s Národním zemědělským muzeem Praha smlouvu o výpůjčce sedmi litinových sbírkových předmětů uvedených v předloženém materiálu pro výstavu „Venkov v proměnách času“ na dobu do 31.10.2012.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s Muzeem Brněnska smlouvu o výpůjčce sbírkového předmětu Konopné lano opatřené 4 karabinami (inv. č. K 570) pro výstavu „Dobrodružství vertikál“ na dobu do 28.09.2010.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 14

Rada bere na vědomí informaci o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2010/11.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 70.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 na financování počítačového vybavení učebny informatiky na odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě .

Usnesení č. 16

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Crlovi, Blansko na uspořádání hudebních produkcí na zahrádce Restaurace Velvet v době od 19:00 do 24:00 hodin v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Fialovi, Blansko na uspořádání taneční zábavy na výletišti Obůrka dne 02.07.2010 v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Klimešovi, Blansko na uspořádání hudebního večera na Pizzeria Terrazza dne 14.08.2010 v době od 19:00 do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Římskokatolická farnost Blansko na uspořádání 2. cyrilometodějské pouti v prostranství nad kaplí v městské části Lažánky dne 04.07.2010 v době od 14:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Bravin Group s. r. o. na uspořádání tanečních večerů s živou a reprodukovanou hudbou v prostorách Restaurace U Zámečku (včetně letní zahrádky) v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska uzavřela smlouvu o pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 209 (malá klubovna) o výměře 35 m2 v budově Galerie města Blanska, Dvorská 2099/2 za nájemné ve výši 1.440 Kč/ m2 /rok (vč. DPH) se žadatelkami v následujícím pořadí:

 1. paní Erika Skotáková, Blansko

 2. paní Bc. Marcela Poláková, Němčice.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání filmových představení Kinematografu bratří Čadíků na náměstí Republiky ve dnech 26.-29.07.2010 v době od 21:00 do 23:30 hodin.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli Kulturní středisko města Blanska na akci Kinematograf bratří Čadíků na náměstí Republiky ve dnech 26.-29.07.2010 vždy v době od 21:00 do 23:30 hodin.

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí podání přihlášky pohledávky za firmou DAK BLANSKO, s. r. o. do insolvenčního řízení a nesouhlasí s tím, aby Město Blansko bylo členem věřitelského výboru, případně prozatímního věřitelského výboru, ani náhradníkem či zástupcem věřitelů.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje vydání nařízení města, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Blansko.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje vydání nařízení města, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Blansko.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.07.2010 do 30.09.2010 po úpravách bytové komise.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s výpovědí z nájmu bytu paní Jeřábkové, Blansko z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 10 v domě Jungmannova 10, Blansko jako přístřeší paní Jeřábkové, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu paní Skoumalové, Blansko do 31.12.2010 za podmínek uvedených v materiálu odboru.

Usnesení č. 31

Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Hlavičkové, Blansko.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Balažovičové, Blansko do 30.09.2010.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1181/18 (včetně podílu na společných částech budovy) panu Svobodovi, Blansko, do 10.07.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – 3 kanceláří o celkové výměře 86,98 m2 + ostatní 11,30 m2 (chodba, WC) na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, sdružení Dětský koutek Matýsek o. s., Blansko, za účelem užívání dle žádosti za nájemné ve výši 122,- Kč/ m2/rok.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s ukončením nájmu 3 kanceláří specifikovaných v materiálu odboru s Městskou knihovnou Blansko, dohodou k 30.06.2010.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s narovnáním smluvního vztahu č. 2005-KOM-S054/Pe s Úřadem práce v Blansku dle materiálu odboru.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s výpůjčkou kanceláře č. 409 ve 4. patře budovy na nám. Republiky 1, Blansko, o výměře 17,70 m2 + ost. 3,90 m2 (chodba a WC) za účelem zřízení a užívání informačního centra pro podnikatele.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s pronájmem budovy čp. 78 (restaurace a vinárny Sýpka) panu Hudcovi, Blansko, za nájemné ve výši 372.000 Kč/rok na dobu určitou do 20.07.2010 a v případě úhrady současného dluhu bude smlouva automaticky prodloužena do 31.12.2010 s možností případného dalšího prodloužení.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej objektu čp. 78, Blansko, restaurace a vinárny Sýpka na pozemku parc. č. 58/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 291 m2 včetně tohoto pozemku vše v k. ú. Blansko za částku minimálně 6.500.000 Kč.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s pronájmem střechy zimního stadionu společnosti M.S.TRADE-CZ s. r. o., Pražská 1965/5, 678 01 Blansko, IČ: 25530461 na dobu 20 let, za nájemné (pevná složka) ve výši 62.100 Kč/rok zvyšované o roční míru inflace a pohyblivé složky 5,0 %/rok/KWp za účelem instalace, provozování, údržby a oprav fotovoltaických panelů a jejich příslušenství.

Usnesení č. 42

Rada nesouhlasí s podnájmem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, pronajatých smlouvou č. 13/99/NP/Ku.

Usnesení č. 43

Rada města schvaluje návrh úprav cen za vytříděný odpad ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004.

Usnesení č. 44

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 646/1 trvalý travní porost, ani celý pozemek parc. č. 646/1 a ani celý pozemek parc. č. 624/86, vše v k. ú. Těchov.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o vým. 19 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (po Leoši Kryštofovičovi).

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-Poz/143/99/Ne ze dne 16.11.1999 na nájem části parc. č. 79 (dle PK) v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran k 31.12.2010.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část parc. č. 79 (dle PK) o vým. cca 10 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům.

Usnesení č. 48

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout tuto část pozemku za účelem údržby, příp. výsadby zeleně s možností zaplocení jednoduchým oplocením (u komunikace z ul. Sloupečník do Sloupečníku).

Usnesení č. 49

Rada ruší usnesení č .18 z 65. schůze rady města dne 12.01.2010.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 60/1 orná půda o vým. cca 220 m2 v k. ú. Těchov (části, která je vyznačena na přil. kopii geom. plánu), za účelem úklidu a údržby pozemku a za účelem provizorního oplocení a souhlasí se zveřejněním záměru odprodat tuto část pozemku s věcným břemenem, a to po dokončení stavby vodovodního řadu.

Usnesení č. 51

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemku parc. č. 687/1 lesní pozemek v k. ú. Lažánky u Blanska, o výměře cca 65 m2 a o výměře cca 35 m2 za účelem srovnání pozemků fyzických osob a výstavby oplocení (v městské části Blansko – Lažánky, nad hřištěm, za nemovitostmi – pozemky za rodinnými domy fyzických osob).

Usnesení č. 52

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 278 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 25 m2 za účelem vybudování dočasného provizorního parkovacího místa a jeho užívání k parkování osobního vozidla (pozemek přiléhající k rodinnému domu č. p. 173 v k. ú. Lažánky).

Usnesení č. 53

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře cca 356 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

Usnesení č. 54

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 495/7 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 1102 m2 za účelem zřízení zahrádky (v lokalitě „Lohy“, za řadovými garážemi a koupalištěm v části města Blansko – Horní Lhota).

Usnesení č. 55

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky: parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m2,parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 215 m2, parc. č. st. 3130 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2, parc. č. st. 3202 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2, všechny v k. ú. Blansko za účelem provozování Dětského dopravního hřiště v Blansku (pozemky v zaploceném areálu Dětského dopravního hřiště v Blansku, při ul. Horní Palava a ul. Absolonova).

Usnesení č. 56

Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat pozemky parc. č. 541/16, parc.č. 541/17, parc. č. 541/40, parc. č. 541/41, vše ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, parc. č. 774/4, parc. č. 778/6, parc. č. 1359/5, parc. č. 1364/6, parc. č. 1364/38, parc. č. 1364/39, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko a parc. č. 28/5 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska za účelem recipročního převodu pozemků s Jihomoravským krajem v souvislosti s budováním cyklostezky.

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru, tj. bezplatný převod pozemků parc. č. 1754/70, parc. č. 1754/71 v k. ú. Blansko parc. č. 543/3, parc. č. 543/4, parc. č. 543/5, parc. č. 543/6, parc. č. 543/8, parc. č. 543/9, parc. č. 543/10, parc. č. 543a id. 9/10 pozemku parc. č. 543/7 v k. ú. Horní Lhota u Blanska Městu Blansko od vlastníka těchto pozemků (pozemky podél komunikace Blansko – Ráječko).

Usnesení č. 58

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 301/2 zastavěná plocha a část pozemku parc. č. 301/1 orná půda o výměře 970 m2, jak je vyznačena v dosud v katastru nemovitostí nezapsanémgeometrickém plánu č. 342-312/2008 z 23.10.2008 v k. ú. Hořice u Blanska (manipulační prostor techniky lyžařského areálu v Hořicích).

Usnesení č. 59

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 1255, parc. č. st. 1256 a parc. č. st. 1257, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko za účelem úpravy práv k těmto pozemkům (pozemky pod bytovým domem).

Usnesení č. 60

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1337/17 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, za účelem uskladnění palivového dříví pro RD na ul. J. Lady (při ul. J. Lady, veřejná zeleň).

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s pronájmem pozemků, příp. jejich části v k.ú. Dolní Lhota, a to:

 • částí parc. č. 570/37 o vým. 5.894 m2, parc. č. 570/43 ostatní plocha – 466 m2, 570/41 ostatní plocha – 344 m2, 570/38 ostatní plocha – 1283 m2, 570/40 ostatní plocha – 96 m2, 570/34 ostatní plocha – 764 m2, 570/33 ostatní plocha – 22.930 m2 , 561/1 lesní pozemek – 5.890 m2, 558 orná půda – 3.767 m2 , všechny v lokalitě „Lom Dolní Lhota“, vše o celkové výměře 41.434 m2, všechny za účelem dokončování technické a biologické rekultivace, za účelem postupného předávání pronajímateli a

 • pozemků příp. jejich částí, a to pozemků parc. č. 644/3, 644/10, 663/4, 663/10, 663/11, 668/8, 668/9, 669/7, 670/10, 670/11 o celkové výměře 4.005 m2, všechny v lokalitě „Lom Spešov“, za účelem dotěžení písků, provádění technické a biologické rekultivace a postupného předávání pronajímateli,

to vše z důvodu převodu dobývacího prostoru Dolní Lhota e. č. 60236, společnosti Kalcit s. r. o., IČ: 26245311, se sídlem Brno, Třískalova 902/10a, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, za nájemné ve výši 138.544 Kč/rok + zvyšování o míru inflace od r. 2011 s tím, že nájemní smlouva bude obsahovat ujednání, jako v předchozím smluvním vztahu na předmětné pozemky.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 589/22 orná půda v k. ú. Dolní Lhota o výměře 224 m2, a to za účelem jejího užívání z důvodu zastavění stavbou čerpací stanice pro lom v městské části Blansko – Dolní Lhota na výměře 40 m2 a užívání manipulační plochy okolo této stavby na výměře 184 m2 společnosti Kalcit s. r. o., IČ: 26245311, se sídlem Brno, Třískalova 902/10a, na dobu neurčitou, za nájemné 13.513 Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2011 s tím, že nájemní smlouva bude obsahovat ujednání, jako v předchozím smluvním vztahu na předmětný pozemek.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 808/16 trvalý travní porost o výměře cca 380 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům za nájemné 1.000 Kč/rok manželům Brázdovým, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek – zahrádka v zahrádkářské lokalitě Lovětín, pod SENIOR centrem v Blansku a Nemocnicí Blansko).

Usnesení č. 64

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 65 z 62. schůze Rady města Blansko dne 24.11.2009, a to tak, že se ruší na konci usnesení část textu, který zní: „.....s tím, že Městu Blansko náleží náhrada za zhodnocení pozemku povinného ve výši 5.000 Kč“ (chodník u Kauflandu).

Usnesení č. 65

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 275/11 zahrada o výměře cca 250 m2 v k. ú. Blansko (tj. části, která je vyznačena na přiložené situaci z PD ze dne 09.04.2010), za účelem vybudování – rozšíření montážní haly, a to společnosti TRIDO s. r. o., IČ: 65278151, Na Brankách 3, Blansko za těchto podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši obvyklé, stanovené znaleckým posudkem,

 • náklady s převodem spojené a znalečné bude hradit kupující v plné výši a kupní cena bude povýšena o daň z převodu nemovitosti,

 • po schválení prodeje zastupitelstvem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, vlastní prodej – uzavření kupní smlouvy bude realizován až po vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu na plánovanou stavbu haly,

 • v případě, že územní rozhodnutí či souhlas na stavbu haly nebude vydán, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a  odprodej nebude realizován,

 • v případě, že by kupní smlouva byla uzavřena z jakýchkoliv důvodů až po vydání stavebního povolení na plánovanou stavbu haly, bude kupní cena zvýšena o platnou sazbu DPH (Staré Blansko, při ul. Luční).

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce číslo 2005-INV-Poz-S152/Ne-Výp ze dne 15.07.2005 ve znění dodatku č. 4, a to do 31.12.2010 a od 01.01.2011 se doba výpůjčky mění na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemky kolem galerie Ve Věži, Hybešova ul.).

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 131 z 48. schůze Rady města Blansko dne 24.03.2009 tak, že se do odstavce 7) usnesení doplňuje pozemek parc. č. 310/17 zahrada v k. ú. Blansko (zřízení břemene).

Usnesení č. 68

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 759/1 orná půda v k. ú. Blansko, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, a to umístění sloupu Telefónica O2, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 69

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup částí pozemků parc. č. 903/4 trvalý travní porost, parc. č. 903/2 zahrada, parc. č. 908/21 orná půda, parc. č. 908/24 orná půda, parc. č. 919/4 zahrada v k. ú. Blansko dotčených částí komunikace od vlastníka těchto pozemků za cenu 240 Kč/m2 (lokalita Zborovce).

Usnesení č. 70

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 755/72, parc. č. 755/73, parc. č. 756/3 a parc. č. 766/108, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků(ul. Chelčického).

Usnesení č. 71

Rada revokuje 42. usnesení přijaté na 15. schůzi rady konané dne 28.08.2007.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí s uzavíráním smluv o právu provést stavbu či opatření na pozemku/cích ve vlastnictví Města Blanska a pověřuje starostku k podpisu těchto smluv, a to v případech, kdy není vhodné uzavřít jiné smluvní vztahy či nestačí souhlas města do stavebně správního řízení, a to u těchto staveb či opatření:

 1. sjezdy z pozemních komunikací

 2. přípojky na inženýrské sítě

 3. přestřešení vstupů, či přesahy staveb

 4. zpevněná odstavná stání pro jeden osobní automobil

 5. inženýrské sítě, kde stavebník z povahy věci je odlišný, či lze vznik odlišnosti předpokládat, od budoucího vlastníka inženýrské sítě

 6. rozšíření sítě místních komunikací

Rada dále souhlasí, aby Smlouva o právu provést stavbu či opatření na pozemku/cích ve vlastnictví Města Blansko obsahovala povinnost stavebníka složit na účet města finanční jistinu pro splnění závazků z těchto smluv plynoucích, a to ve výši min. 20.000 Kč pro stavebníky – právnické osoby a min. 2.000 Kč pro stavebníky – fyzické osoby.

Usnesení č. 73

Rada revokuje 42. usnesení přijaté na 28. schůzi rady konané dne 01.04.2008.

Usnesení č. 74

Rada pověřuje starostku města Blanska k uzavírání dohod se stavebníky pro dočasné použití pozemků města k realizaci staveb.Rada dále souhlasí, aby dohody o dočasném použití pozemků města k realizaci stavebobsahovaly povinnost stavebníka složit na účet města finanční jistinu pro splnění závazků z těchto smluv plynoucích, a to ve výši min. 20.000 Kč pro stavebníky – právnické osoby a min. 2.000 Kč pro stavebníky – fyzické osoby.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Řešení nebezpečného úseku na Jantarové stezce v úseku most pod Novým Hradem (379-023) – most u ČKD Blansko (379-030)“ a přijetím dotace, případně uzavření samostatného smluvního vztahu.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Pěší komunikace Blansko, ul. Poříčí – doplňkové osvětlení přechodů pro chodce“ a přijetím dotace, případně uzavření samostatného smluvního vztahu.

PhDr. Jaroslava Králová

starostka