Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 79 ze dne 24.08.2010

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za členku komise pro zahraniční styky paní Janu Navrátilovou.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí roku 2010.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím peněžitého daru ve výši 6.624 Kč, určeného k úhradě nákladů spojených se stáží pracovnic Nemocnice Blansko ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v září 2010, od společnosti BAXTER CZECH, spol. s r. o., IČ: 49689011, se sídlem Praha 5, Smíchov, K. Engliše 3201/6.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím daru – infuzního dávkovače Technic v hodnotě 27.770 Kč vč. DPH, který bude využit pro potřebu zlepšení vybavení lůžkového interního oddělení, od společnosti Pfizer, spol. s r. o., IČ: 49244809, se sídlem Praha 5, Stroupežnického 17.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s přijetím peněžitého daru ve výši 350.000 Kč účelově určeného na nákup čtečky FCR CAPSULA pro radiodiagnostické oddělení od společnosti Amgen, IČ: 27117804, se sídlem Praha 1, Klimentská 46.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s doplněním (rozšířením) investiční akce č. 26/09 „Jednodenní péče“ v plánu investic pro rok 2010 o myčku nástrojů, svářečku folií, ultrazvukovou čističku, termostat pro ohřev roztoků, pistoli pro vysokotlak voda+vzduch vč. úpravny demineralizované vody, EKG a defibrilátor.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 9/10 „Temperovací systém pro uchování krevní plazmy na interní JIP Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2010.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v budově Nemocnice Blansko k zabezpečení úklidových prací, kancelář – místnost č. 3 o výměře 17,17 m2 a pomocné prostory, místnosti č. 48, 30, 0.20, 0.33, 1.26, 1.72, 1.24, 22, 25, 40+41, 6 o výměře 51,60 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33) společnosti OLMAN, spol. s r.o., Brno, zastoupené jednatelem Bc. Martinem Olejárem.

Usnesení č. 9

Rada bere na vědomí předloženou analýzu možnosti převodu sportovišť velkých tělovýchovných jednot do majetku města.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 250.000 Kč na vybudování schodiště do zpřístupněných sklepů blanenského zámku v části jeho východního křídla za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje, aby žádost o dotaci z projektu „EU peníze školám“ podaly tyto příspěvkové organizace zřízené Městem Blansko: Základní škola Blansko, Erbenova 13, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podala žádosti o dotaci na projekty uvedené v předložené žádosti.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 100.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 na financování akcí podle předložené žádosti.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 295.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 na financování vybavení 3 tříd základní školy výškově stavitelným nábytkem.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska uzavřela smlouvu o pronájmu nebytových prostor – místnosti č.209 (malá klubovna) o výměře 35 m2 v budově Galerie města Blanska, Dvorská 2099/2 za nájemné ve výši 1.440 Kč/m2 /rok (vč. DPH) s paní Lenkou Tajovskou, Stvolová a paní Alenou Suchánkovou, Blansko.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje přijetí následujících dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Kulturní středisko města Blanska:

a) Podpora kulturních hudebních akcí ve výši 60.000 Kč

b) Český videosalon – Zlaté Slunce Blansko 2010 – školní kategorie ve výši 20.000 Kč

c) Koncertní činnost a provoz Komorního orchestru města Blanska ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR pro Kulturní středisko města Blanska ve výši 220.000 Kč na projekt Výstavní činnost Galerie města Blanska.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska podala žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na rok 2011 na projekty podle předložené žádosti.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předložených seznamů.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s vyrovnáním nájemného ve všech bytech, se kterými hospodaří město, na částku 56 Kč/m2/měsíc, v bytech se sníženou kvalitou na částku 50,40 Kč/m2/měsíc, v termínech dle materiálu odboru.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Sloukovi, Blansko ve výši 9.232 Kč za nájemné z bytu Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Lukáškovi, Blansko ve výši 10.053 Kč za nájemné z bytu Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelé paní Církvové, Blansko ve výši 4.506 Kč za vyúčtování služeb z bytu Dvorská 56, Blansko.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Waškovi, Blansko ve výši 3.329 Kč za nájemné a vyúčtování z bytu 9. května 1, Blansko.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Bartoňkovi, Blansko ve výši 40.471 Kč za nájemné a vyúčtování z bytu Údolní 19, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1164/20 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Musilové, Blansko, do 31.10.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1159/21 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Popelkovi, Blansko, do 30.09.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/11 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Drahonskému, Blansko, do 20.09.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1161/24 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Hrubé, Blansko, do 30.09.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/31 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Štrajtové, Blansko, do 31.08.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/16 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Koštuříkové, Blansko, do 01.10.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1181/22 (včetně podílu na společných částech budovy) panu Sekaninovi, Blansko, do 31.08.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1178/3 (včetně podílu na společných částech budovy) panu Pazderovi, Blansko, do 30.09.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 46/5 (včetně podílu na společných částech budovy a pozemku) panu Škvareninovi, Blansko, do 30.10.2010 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 36

Rada revokuje svoje usnesení č. 23 z 69. schůze rady konané dne 09.03.2010, a to z důvodu nově doložených podkladů.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 46/7 o výměře 94,70 m2 v bytovém domě čp. 46 na ulici Komenského 4, na pozemku parc. č. st. 128/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 ve výši 9470/48605 paní Schnitzingerové za cenu 877.540 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s výpovědí z nájmu bytu panu Rybářovi, Blansko z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 1/1 v domě Jungmannova 10, Blansko jako přístřeší panu Rybářovi, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s výpovědí z nájmu bytu panu Brichtovi, Blansko z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 4A v domě Jungmannova 10, Blansko jako přístřeší panu Brichtovi, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s vrácením jistiny uhrazené paní Jeřábkovou a panem Hniličkou za převod bytu z důvodu změny rodinných a zdravotních poměrů a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/4 o výměře 50,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 5095/48605 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 128/1 v k.ú. Blansko v pořadí:

1. paní Meišnerová, Brno, za kupní cenu 755 000 Kč

2. Bc. Lizna, Blansko, za kupní cenu 605 000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 2 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/2 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2865/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 žadatelům v pořadí:

1. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu 552 000 Kč

2. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 532 007 Kč

3. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu 526 500 Kč

4. pan Bc. Lizna, Blansko, za kupní cenu 515 000 Kč

5. pan Ing. Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 513 020 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/10 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2810/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2810/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí:

1. paní Baďurová, Blansko, za kupní cenu 636 600 Kč

2. manželé Dolákovi, Blansko, za kupní cenu 602 670 Kč

3. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 583 020 Kč

4. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu 581 500 Kč

5. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu 581 000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/13 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2860/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2860/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí:

1. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu 526 500 Kč

2. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu 516 000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/24 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2840/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2840/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Vitouchové DiS., Blansko za cenu 535.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 14 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/14 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68210 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1320 v k. ú. Blansko manželům Blatovým, Blansko za cenu 526.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/24 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/68210 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1320 v k. ú. Blansko paní Divácké, Blansko za cenu 530.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 17 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/17 o výměře 27,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2795/90470 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 v k. ú. Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 503.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 20 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/20 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 v k. ú. Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 502.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 22 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/22 o výměře 28,15 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2815/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. manželé Dolákovi za kupní cenu 561.800 Kč

2. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 512.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/21 o výměře 28,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2845/68110 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1321/1, 1321/2 a 1321/3 a  id. ½ z id. 2845/68110 pozemku parc. č. st. 1321/4 vše v k. ú. Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 505.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s přerušením splátek ze splátkového kalendáře s panem Křížem, Blansko, do konce listopadu 2010 a ukládá odboru KOM uzavřít dodatek k dohodě o uznání závazku.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 5 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Olahovi, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců s tím, že neprodleně vrátí byt č. 12 na ul. 9. května 16, Blansko. Pokud bude hrazen běžný nájem a splácen dluh z bytu na ul. 9. května 16, bude smlouva prodloužena o dalších 6 měsíců.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s prodloužením podnájmu nebytových prostor kadeřnictví v OS Písečná – nájemce M. Hejčová, Blansko – pro paní Břouškovou, Blansko, IČ: 68119941, za účelem provozování kadeřnictví na dobu 1 roku.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor na nám. Svobody 6 – nebytová jednotka č. 1817/106 – o celkové výměře 66,59 m2 na dobu neurčitou žadatelům v pořadí:

1. ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko, IČ: 27741028 za nájemné ve výši 2.690 Kč/m2/rok za prvních 6 měsíců nájmů a poté 3.050 Kč/m2/rok za účelem zřízení a provozování prodejny šperků a módních doplňků

2. Vladimír Kunc, Blansko, IČ: 72472286 za nájemné ve výši 2.400 Kč/m2/rok za účelem zřízení a provozování prodejny dárkového zboží.

3. Marie Stařecká, nám. Svobody 8, Blansko za nájemné ve výši 2.150 Kč/m2/rok za účelem prodeje pánské obuvi a kožené galanterie.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s prodejem objektu čp. 78 (restaurace Sýpka) na pozemku parc. č. 58/2-zast. plocha o výměře 291 m2 a pozemku parc. č. 58/2-zast. plocha o výměře 291 m2 jedinému žadateli Ing. Chládkovi za cenu 6.500.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí se zvýšením úhrady za přenocování v noclehárně pro muže, a to na částku 40 Kč/noc s účinností od 01.10.2010 a ukládá odboru KOM v tomto smyslu vypracovat dodatek ke smlouvě č. 2202-KOM-S144/Pe.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s rozšířením podmínek pronájmu ve smlouvě č. 2009/000294/KOM/OS-Pe o nájmu a provozování zdroje tepla o dodávání přebytečné elektrické energie do distribuční sítě za předpokladu garance úspor nákladů pro odběratele tepla.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí se snížením nájmu dle žádosti pana Hudce a ukládá odboru KOM uzavřít dodatek ve smyslu dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícím v umístění, provozování, opravách a údržbě kanalizačního řadu na části pozemku parc. č. 307/12 – trvalý travní porost v k. ú. Blansko, ve vlastnictví pana Ivo Špičáka, Hořická 1821/32, Blansko, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 792 Kč.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce k zajištění sběru vyseparovaných složek komunálních odpadů (papír, plast) se společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701 a pověřuje starostku města Blanska jejím podpisem.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje změnu městské autobusové dopravy v Blansku, a to od 12.12.2010.

Usnesení č. 65

Rada nesouhlasí s pronájmem uvolněného jednopokojového bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Šimčíkovi, Blansko.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manželům Slabým, Blansko.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku, a to manžele Čermákovi, Blansko.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Mynaříkové, Blansko.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Špikové, Blansko.

Usnesení č. 70

Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 46 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku a uvolněného bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku, a to v uvedeném pořadí: pana Gromeše, Blansko, paní Trávníčkovou, Blansko, paní Novotnou, Blansko, paní Kocmanovou, Blansko, pana Vykydala, Blansko, paní Strunovou, Blansko a paní Žilkovou, Blansko.

Usnesení č. 71

Rada schvaluje Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, vzorovou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a Ceník pečovatelské služby s účinností od 01.10.2010 a souhlasí s tím, aby nadále byla ze strany starostky města pověřena zastupováním Města Blansko v těchto smluvních vztazích vedoucí odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje předloženou směrnici Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko s účinností od 01.09.2010.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje odpis šesti pohledávek za vyplacené dávky sociální péče v celkové výši 8.632 Kč dle materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávek.

Usnesení č. 74

Rada schvaluje odpis dvou pohledávek za vyplacený příspěvek na zakoupení motorového vozidla v celkové výši 112.929 Kč dle materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávek a ukládá odboru SOC předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 75

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisůmezi Městem Blansko a Obcí Bukovina od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 1.500 Kč.

Usnesení č. 76

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Bukovinka od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 1.500 Kč.

Usnesení č. 77

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Dlouhá Lhota od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 750 Kč.

Usnesení č. 78

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Holštejn od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 750 Kč.

Usnesení č. 79

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Městysem Jedovnice od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 37.500 Kč.

Usnesení č. 80

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Kotvrdovice od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 81

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Krasová od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 1.500 Kč.

Usnesení č. 82

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Městysem Křtinyod 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 83

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Kulířovod 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 750 Kč.

Usnesení č. 84

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Lažany od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 1.500 Kč.

Usnesení č. 85

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Lipovec od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 12.000 Kč.

Usnesení č. 86

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Lipůvka od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 12.000 Kč.

Usnesení č. 87

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Milonice od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 1.500 Kč.

Usnesení č. 88

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Olomučany od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 89

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Městysem Ostrov u Macochy od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 12.000 Kč.

Usnesení č. 90

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Petrovice od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 91

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Ráječko od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 12.000 Kč.

Usnesení č. 92

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Senetářov od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 93

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Městysem Sloup od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 94

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Spešov od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 95

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Svinošice od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 1.500 Kč.

Usnesení č. 96

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Šebrov – Kateřina od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 97

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Šošůvka od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 98

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Vavřinec od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 99

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Vilémovice od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 1.500 Kč.

Usnesení č. 100

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Vysočany od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 7.500 Kč.

Usnesení č. 101

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Závist od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 750 Kč.

Usnesení č. 102

Rada schvaluje uzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Žďár od 01.01.2011 do 31.12.2014 za roční úhradu nákladů ve výši 1.500 Kč.

Usnesení č. 103

Rada revokuje usnesení č. 24 z 77. schůze rady ze dne 22.06.2010 a nahrazuje je tímto zněním: Rada bere na vědomí podání přihlášky pohledávky za firmou DAK BLANSKO, s. r. o. do insolvenčního řízení, souhlasí s tím, aby Město Blansko bylo členem věřitelského výboru a pověřuje Mgr. Markétu Mikuláškovou jednáním ve věřitelském výboru jménem Města Blansko.

Usnesení č. 104

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s bezplatným členstvím Města Blansko v Okresní hospodářské komoře Blansko a jmenovat starostu zástupcem Města Blansko v orgánech OHK Blansko.

Usnesení č. 105

Rada doporučuje zastupitelstvu zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Blansku na období 2010 až 2014 tyto občany:

Jméno a příjmení

Trvalé bydliště

Sylvie Boudová

Kamnářská 2e, Blansko

Zina Černá

Nerudova 3, Blansko

Mgr. Lenka Dražilová

Okružní 1a, Blansko

Iveta Dvořáčková

Kamnářská 9, Blansko

Irena Haasová

Těchovská 1, Blansko

Dagmar Hýsková

Krajní 2, Blansko

Dagmar Kuncová

Dvorská 86, Blansko

Václav Kunčák

Horní Palava 35, Blansko

Bc. Viktor Kutil

Sloupečník 3, Blansko

JUDr. Dana Lakotová

Masarykova 14, Blansko

Ing. Václav Mikulášek

K. H. Máchy 5, Blansko

PaeDr. Lenka Podsedníková

Těchovská 3, Blansko

Ing. František Pokorný

Palackého 5, Blansko

Libuše Prokopová

Obůrka 155, Blansko

Václav Srba

Horní Lhota 122, Blansko

Miluše Brázdová

Hybešova 35, Blansko

Pavel Podsedník

Těchovská 3, Bansko

Ing. David Mandys

Čelakovského 39, Blansko

JUDr. Bohuslav Šauer

Dvorská 20, Blansko

Usnesení č. 106

Rada souhlasí s návrhem textu Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí mezi Blanskem, Boskovicemi a K Brewery Trade, a. s. a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení této dohody.

Usnesení č. 107

Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2010.

Usnesení č. 108

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2010/7 až č. RO 2010/13 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 109

Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2010/2 a č. ZPR 2010/3.

Usnesení č. 110

Rada neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč Společnosti katolického domu v Blansku, občanské sdružení, Blansko, Komenského 341/15, poněvadž není v souladu s dohodou o využití finančních prostředků z prodeje městských bytů.

Usnesení č. 111

Rada na základě doporučení komise souhlasí s poskytnutím účelové půjčky v celkové výši 150.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, Společenství vlastníků jednotek, Sadová 1329/5, Blansko společenství na rekonstrukci střechy bytového domu. Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelové půjčky ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 112

Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.06.2010 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 113

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zrušení závazků uvedených v článku VII. kupní smlouvy č. 2010-INV-Poz-PRÁV/S008/Ma, Ně-KS z 21.6.2010 a ukládá odboru INV uvést důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí a předložit zastupitelstvu.

Usnesení č. 114

Rada souhlasí, aby město upřednostňovalo v rámci podpory rozvoje lokalit pro bydlení lokalitu RD Zborovce.

Usnesení č. 115

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání revokaci usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 22.09.2003 (usnesení č. 4) a z 9. zasedání dne 18.03.2008 (usnesení č. 2), kterými byl schválen odprodej částí pozemku parc. č. 301 orná půda v k. ú. Hořice u Blanska.

Usnesení č. 116

Rada nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu města odprodej části pozemku p.č. 301/1 o výměře 970 m2 a pozemku p. č. 301/2 zastavěná plocha, oba v k. ú. Hořice u Blanska fyzickým osobám na základě jejich žádosti ze dne 19.07.2010, doručené městu dne 22.07.2010 a na základě žádosti paní Šmídkové ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 117

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej pozemku parc. č. st. 301/2 zastavěná plocha, nádvoří o vým. 20 m2 a části pozemku parc. č. 301/1 orná půda o vým. 970 m2, oba v k. ú. Hořice u Blanska, a to společnosti SKI AREAL BK, s. r. o. , IČ: 28324471, za cenu dle znaleckého posudku č. 3867-9/08, který bude aktualizován k současnému datu s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude zvýšena o částku daně z převodu nemovitostí.”

Případné splátky by byly navrženy až v materiálu do zastupitelstva.

Usnesení č. 118

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemek parc. č. 901/59 ostatní plocha v k. ú. Blansko za id. 1/8 pozemku p. č. 903/4 v k. ú. Blansko z důvodu potřeby získání id. 1/8 p.č. 903/4 v k. ú. Blansko do vlastnictví města, za účelem přípravy a realizace stavby komunikačního napojení lokality Zborovec (zahrádkářská lokalita Zborovec).

Usnesení č. 119

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko (části, jak je zakreslena v situaci v mapě), za účelem vybudování nájezdů do garáží v plánovaném bytovém domě v budově na pozemku parc. č. st. 2381 zast. pl. v k. ú. Blansko a po kolaudaci stavby odprodat tuto část pozemku za účelem užívání jako nájezdy do garáží v bytovém domě (ul. Absolonova).

Usnesení č. 120

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/36/00/Ne ze dne 21.02.2001 na nájem id. části pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na příslušnou id. část pozemku (pod BD Podlesí 5, Blansko).

Usnesení č. 121

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajímat pozemek parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko za účelem užívání příslušných id. částí zastavěného pozemku v souvislosti s vlastnictvím bytových jednotek v domě, na pozemku stojícím (Podlesí 5, Blansko).

Usnesení č. 122

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/108/99/Ko ze dne 28.04.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.01.2001 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 kultura ovocné sady o výměře 56 m2 v k. ú. Blansko s Herbertem Doleželem, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (pozemek-4 záhony před bytovým domem Sadová 90, 92, 94 v Blansku).

Usnesení č. 123

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/130/99/Ko ze dne 28.04.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2001 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 kultura ovocné sady o výměře 28 m2 v k. ú. Blansko s Jiřinou Minxovou, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (pozemek-2 záhony před bytovým domem Sadová 90, 92, 94 v Blansku).

Usnesení č. 124

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 kultura ovocné sady o výměře cca 84 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek-6 záhonů před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

Usnesení č. 125

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 342/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 70 m2 (příjezdová cesta před RD čp. 62 v Lažánkách).

Usnesení č. 126

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 300 m2 za účelem užívání jako dvě oplocené zahrádky (pozemek v Lažánkách u RD č. p. 55 a č. p. 115 a vedle penzionu Pavla).

Usnesení č. 127

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 79/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 240 m2 za účelem zřízení dětského hřiště v rámci činnosti mateřského centra (pozemek u bývalé MŠ na ul. K. J. Mašky).

Usnesení č. 128

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby, příp. výsadby zeleně s možností zaplocení jednoduchým oplocením, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 10 Kč/m2/rok, a to Haně a Janu Urbanovým, bytem Blansko (u komunikace z ul. Sloupečník do Sloupečníku).

Usnesení č. 129

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o vým. 19 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům panu Liboru Kryštofovičovi, bytem Brno, za nájemné 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 130

Radasouhlasís pronájmem části pozemku parc. č. 1337/17 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, za účelem uskladnění palivového dříví pro RD na ul. J. Lady a za účelem údržby a úklidu pozemku manželům Aleně a Zdeňku Ťoupkovým, bytem Blansko, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok za část zarovnanou dřívím s tím, že zbývající plocha předmětné části pozemku, která bude pouze údržována, se poskytuje bezplatně (při ul. J. Lady, veřejná zeleň).

Usnesení č. 131

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 60/1 orná půda o vým. cca 220 m2 v k. ú. Těchov (části, která je vyznačena na přil. kopii geom. plánu), za účelem úklidu a údržby pozemku a za účelem provizorního oplocení panu Ing. Brabencovi, bytem Brno, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 10 Kč/m2/rok, s podmínkou odstranění oplocení vlastním nákladem.

Usnesení č. 132

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 220 m2 v k. ú. Těchov (části, která je vyznačena na přil. kopii geom. plánu) panu Ing. Brabencovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje – tržní, s věcným břemenem jak je uvedeno v materiálu k této věci, za podmínek, jak jsou uvedeny v materiálu k této věci.

Usnesení č. 133

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře cca 356 m2 v k. ú. Blansko Radku Záviškovi a Sabině Záviškové, oba bytem Blansko k zahrádkářským účelům, za dohodnuté nájemné 534 Kč ročně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko-Zborovce, pod ulicí Okružní).

Usnesení č. 134

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 278 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 25 m2 panu Jindřichu Keprtovi, bytem Krásensko a paní Šárce Nejezchlebové, bytem Lažánky, za účelem vybudování dočasného provizorního parkovacího místa a jeho užívání k parkování osobního vozidla, za nájemné 20 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek přiléhající k rodinnému domu č. p. 173 v k. ú. Lažánky).

Usnesení č. 135

Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků: parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m2,parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 215 m2, parc. č. st. 3130 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2, parc. č. st. 3202 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2, všechny v k. ú. Blansko Centru služeb pro silniční dopravu, IČ: 70898219, se sídlem Letňanská 65/24,Praha 9 – Vysočany za účelem provozování Dětského dopravního hřiště v Blansku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemky v zaploceném areálu Dětského dopravního hřiště v Blansku, při ul. Horní Palava a ul. Absolonova).

Usnesení č. 136

Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 963 (dle PK), parc. č. 1006/47 příp. 1001/5, parc. č. 623/2 a parc. č. 881/61 včetně billboardu, vše v k. ú. Blansko společnosti HATREND, s. r. o., IČ: 28272340, Blansko, Svitavská 500, na dobu určitou kratší jak 30 dnů ode dne podpisu nájemní smlouvy, za účelem umístění 3-5 ks billboardů pro prezentaci kandidáta do senátních voleb za stranu SPOZ, za nájemné 830 Kč/1 ks po celou dobu nájmu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 137

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2010-INV-Poz-S045/NS-Ne ze dne 05.03.2010 na nájem části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran, ke dni 25.08.2010 s tím, že nájemné za měsíc srpen 2010 již nebude požadováno.

Usnesení č. 138

Rada ruší usnesení č. 39 z 58. rady města dne 22.09.2009 a usnesení č. 18 z 60. rady města dne 20.10.2009.

Usnesení č. 139

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 752/2 zahrada v k. ú. Blansko, v rozsahu specifikovaném geom. plánem č. 3773-10122/2010 ze dne 18.05.2010, které spočívá v právu vstupu a vjezdu na část p. č. 752/2 v k. ú. Blansko za účelem umístění, provozování, oprav, údržby, příp. odstranění vrtu pro umístění a provozování tepelného čerpadla a 2 přípojek tepelného vedení čerpadla, obojí pro dům čp. 1840 v Blansku, a to ve prospěch každého vlastníka nemovitostí – budovy čp. 1840 na pozemku p. č. st. 2472 zast. plocha, pozemku parc. č. 2472 zastavěná plocha, nádvoří a pozemku parc. č. 751/7 zahrada, všechno v k. ú. Blansko, nyní manželů Berty a Pavla Němcových, bytem Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč+platná sazba DPH.

Usnesení č. 140

Rada souhlasí s prodloužením termínu uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S175/Ma-BKS ze dne 12.10.2006, a to nejpozději do 31.12.2011.

Usnesení č. 141

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. INV-Výp/69/2000/Ne ze dne 10.11.2000 na výpůjčku části pozemku parc. č. 885/67 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k. ú. Blansko s Alešem a Ludmilou Zábojovými, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31.08.2010 (pozemek před bytovým domem Kamnářská 1, Blansko).

Usnesení č. 142

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S145/Ne-NS ze dne 18.11.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.05.2005 na nájem části pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 350 m2 v k. ú. Klepačov s Magdalenou Skalickou, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31.08.2010 (za bývalou základní školou na Klepačově).

Usnesení č. 143

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS-44/98/Ne ze dne 11.11.2998 na nájem části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře cca 125 m2 v k. ú. Blansko s paní Janou Orálkovou, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2010 (pozemek v lokalitě zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a-c, Blansko).

Usnesení č. 144

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/37/97/Ko ze dne 30.05.1997 na nájem části pozemku parc. č. 58 zahrady o výměře cca 52 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska s Innocencem a Ludmilou Ondrouškovými, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 30.09.2010 (pozemek při komunikaci v  Lažánkách, před zahradou na pozemku parc. č. 75/4 v k. ú Lažánky).

Usnesení č. 145

Rada souhlasí s úhradou kupní ceny za prodej pozemku, který byl schválený zastupitelstvem města dne 16.09.2008 – usnesení č. 1, formou splátek, a to tak, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci.

Usnesení č. 146

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 310/10 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 23 m2 za účelem užívání jako přístupová cesta k RD Hořická 42 a za účelem údržby pozemku (ul. Hořická).

Usnesení č. 147

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej pozemků, příp. jejich části parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, za účelem zastavění částí pětipodlažního bytového domu a souvisejících staveb (parkovací plochy, apod.) na těchto pozemcích a na pozemcích parc. č. 746/65 a parc. č. 746/67 v k. ú. Blansko dle předložené studie zpracované Ing. arch. Monikou Sirnou v červenci 2010, varianta „X“, a to těch částí, které budou zastavěny částí bytového domu, přičemž k odprodeji dojde po kolaudaci staveb na předmětných pozemcích, za cenu 3.000 Kč/m2 společnosti HOPA Group, s. r. o., Blansko, Bezručova 632/46, IČ: 29213967 (pozemky při ul. 9. května).

Usnesení č. 148

Rada souhlasí s pronájmem pozemků, příp. jejich části parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem zastavění částí bytového domu a souvisejících staveb (parkovací plochy apod.) na těchto pozemcích a na pozemcích parc. č. 746/65 a parc. č. 746/67 v k. ú. Blansko dle předložené studie zpracované Ing. arch. Monikou Sirnou v červenci 2010, varianta „X“, na dobu neurčitou, za nájemné 30 Kč/m2/rok společnosti HOPA Group, s. r. o., Blansko, Bezručova 632/46, IČ: 29213967 za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválen odprodej částí výše uvedených pozemků, které budou zastavěny částí bytového domu dle předložené studie zpracované Ing. arch. Monikou Sirnou v červenci 2010, varianta „X“,společnosti HOPA Group, s. r. o., Blansko (pozemky při ul. 9. května).

Usnesení č. 149

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města vyplacení příspěvku na vybudování dvou inženýrských sítí, specifikovaných ve Smlouvě o bezúplatném převodu ze dne 15.09.2009, uzavřené mezi Svazkem VaK a investory sítí, zastoupených Ing. Sedláčkem, a to ve výši 146.321 Kč investorům sítí, zastoupených Ing. Sedláčkem, Blansko.

Usnesení č. 150

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného z věcného břemene, za účelem umístění, provozování, oprav a údržby dešťové kanalizace DN 300 na částech pozemků parc. č. 134, 53, 55, 57, vše v k. ú. Hořice u Blanska, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 72 Kč/m2 (dle ZP) s tím, že veškeré náklady se zřízením věcného břemene nese oprávněné Město Blansko.

Usnesení č. 151

Rada doporučujezastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkup části pozemku parc. č. 55 v k. ú. Hořice u Blanska o výměře cca 50 m2 od vlastníka pozemku za cenu, kterou požaduje majitel pozemku.

Usnesení č. 152

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení – vložky kabelu TCEPKPFLE 5 XN – na částech pozemků parc. č. 541/21 a parc. č. 523/23, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, IČ: 60193336, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem + platná sazba DPH (pro VASCELLO, prům. zóna).

Usnesení č. 153

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby „Blansko, Okružní, 66 b. j. – kabel NN“ na pozemcích parc. č. 885/1, 885/87, 885/88, 885/92, 885/91, 885/89, 885/90, 885/31, 885/93, 885/27, 885/64, 885/86, 885/63, 885/65, 885/66, 885/67, 885/68, 881/40, 881/50, 881/68, st. 4417, všev katastrálním území Blansko, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 17.535 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 154

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 18 z 72. schůze Rady města Blansko dne 27.04.2010, a to tak, že do usnesení se doplňuje místo pozemku parc. č. 156 v k. ú. Horní Lhota u Blanska pozemek parc. č. 159 k. ú. Horní Lhota u Blanska. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn.

Usnesení č. 155

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodního řadu v rámci stavby „Blansko-zokruhování vodovodních řadů na sídlišti Zborovce“, na pozemcích parc. č. 862/272, 862/276, 862/295, 862/303, 881/53,881/54, 881/55, 881/56, 881/57, 881/61, 885/27, 885/29, všechny v k. ú. Blansko ve prospěch Svazku VaK Boskovice, IČ: 49468952,na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 156

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby cyklostezky na části pozemku parc. č. 242/8 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve prospěch Města Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH (za objektem ve vlastnictví společnosti Lidl na ul. Svitavská -pás souběžný s řekou Svitavou).

Usnesení č. 157

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 755/72, parc. č. 755/73, parc. č. 756/3 a parc. č. 766/108, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 170.000 Kč tím, že náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí uhradí Město Blansko(ul. Chelčického).

Usnesení č. 158

Rada souhlasí s uzavřením nezbytně nutných smluv pro realizaci přeložek a úprav inženýrských sítí pro akce „Parkoviště u nemocnice Blansko, ulice K. H. Máchy, Sadová – Blansko“ a „ Blansko, úprava křižovatky ulic Masarykova x Hybešova“ s podmínkou, že zřízení jednotlivých věcných břemen bude projednáno samostatně.

Usnesení č. 159

Rada schvaluje uzavření smlouvy o účasti města Blanska na investiční akci a financování díla „Blansko-zokruhování vodovodních řadů na sídlišti Zborovce“

Usnesení č. 160

Rada schvaluje uzavření smlouvy o účasti města Blanska na investiční akci a financování díla „Blansko-Dolní Lhota – propojení vodovodu u školy“

Usnesení č. 161

Rada pověřuje starostku města Blanska k podpisu smluv o účasti města Blanska na investičních akcích vodohospodářské infrastruktury, realizovaných „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, na které je možné čerpat plusovost města Blanska, přičemž z plusovosti města je možno pokrýt veškeré investiční náklady předmětné investiční akce.

Usnesení č. 162

Rada schvaluje po úpravě předložený Organizační řád Městského úřadu Blansko.

Usnesení č. 163

Rada schvaluje návrh programu 19 zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 164

Rada bere na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 165

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na dresy hráčů hokejového oddílu Dynamiters Blansko HK.

PhDr. Jaroslava Králová

starostka