Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 80 ze dne 21.09.2010

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s využitím pozemků Města Blansko p. č. 808/18, 808/21 v k. ú. Blansko pro novou parkovací kapacitu při Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 10/10 „Parkovací plocha v areálu Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2010.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcných darů Nemocnicí Blansko ve výši 27.868,50 Kč – uzavřený vozík na kontejnery a koše ve výši 11.080 Kč a 5 ks zvlhčovačů O2 od společnosti FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, spol. s r. o., Lužná 591, 160 05 Praha 6, IČ: 45790884.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím věcného daru – invalidní transportní vozík mechanický, typ FS 904 B/46, v zůstatkové hodnotě 6.500 Kč, pro pacienty lůžkové péče Nemocnice Blansko, od společnosti Ortika, a. s., IČ: 25337408, Hulín, Vrchlického 848.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč, účelově určeného na zakoupení antidekubitních dek pro oddělení následné péče Nemocnice Blansko, od paní Heleny Šamánkové, Blansko, jako projev poděkování za vzornou péči o její matku.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s přijetím finančního, účelově určeného daru na pořízení lékových a klientských karet pro zákazníky lékárny Nemocnice Blansko v celkové hodnotě 40.000 Kč, a to od společností: 10.000 Kč od společnosti Beiersdorf, spol. s r. o., IČ: 48117099, Praha 5, Pekařská 16, 10.000 Kč od společnosti Teva Pharmaceuticals ČR, s. r. o., IČ: 25629646, Praha 5, Radlická 3185/1c, 10.000 Kč od společnosti Sanofi-aventis, s. r. o., IČ: 44848200, Praha 6, Evropská 846/176a a 10.000 Kč od společnosti Zentiva, k. s., IČ: 49240030, Praha 10, U kabelovny 130.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s umístěním kamery městského kamerového dohlížecího systému městské policie na budově polikliniky Nemocnice Blansko a s uzavřením smlouvy pro tento účel.

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí výsledek analýzy pravomocného usnesení Krajského soudu v Brně č. j. To 70/210 a postup vedoucí k ukončení řízení – se závěrem v řízení dále nepokračovat.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 11/10 „Rozšíření licence TomoCon PACS pro čtečku FCR CAPSULA na oddělení RDG Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2010.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Crlovi, Blansko na uspořádání hudební produkce na zahrádce Restaurace Velvet v době od 20:00 do 01:00 hodin v jednom z termínů uvedených v písemné žádosti (01.10.2010 nebo 02.10.2010).

Usnesení č. 11

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 90.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 na financování opravy telekomunikačního systému ALCATEL 4/16.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 211.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko na pořízení majetku podle předložené žádosti.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli Občanská demokratická strana na předvolební mítinky na náměstí Republiky a ulici Rožmitálova ve dnech 12. a 13.10.2010.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Blansko a bytovým družstvem BLANSEK, o zániku věcného břemene týkajícího se strpění užívání prostor stálého tlakově odolného úkrytu na ul. Čapkova k účelům civilní obrany.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli blanenské organizaci TOP 09 na předvolební mítink na ul. Rožmitálova dne 11.10.2010 na dobu od 13:00 do 17:00 hodin.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání řemeslného jarmarku v rámci Blanenského vítání sv. Martina dne 13.11.2010 v areálu zámeckého parku v době od 09:00 do 17:00 hodin.

Usnesení č. 18

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík 2010 v Blansku.

Usnesení č. 19

Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2010 Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko na sociální službu – odlehčovací služba.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2010/14 až č. RO 2010/16 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21

Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2010/4 a č. ZPR 2010/5.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje směrnici Vymáhání pohledávek Města Blansko.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 241/56 ostatní plocha o výměře cca 17 m2 v k. ú. Blansko za účelem prodloužení dřevěného plůtku a za účelem umístění pergoly (před vchodem do domu A. Dvořáka 4a, Blansko).

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část obecního pozemku parc. č. 1213 ostatní plocha v k. ú. Těchov v rozsahu dle projektové dokumentace, za účelem vybudování místní komunikace.

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup veřejných ploch včetně komunikací a technické infrastruktury, ploch odpočinkové zóny, ploch pro úklid sněhu + cca 750 m2 pozemku pro budoucí cyklostezku včetně pozemků pod těmito stavbami od vlastníka těchto staveb a pozemků v k. ú. Těchov, a to po kolaudaci a geometrickém zaměření staveb (Lesní město).

Usnesení č. 26

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 310/17 zahrada o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko za účelem parkování automobilů (ul. Hořická).

Usnesení č. 27

Rada odkládá projednání žádosti paní Celé do doby, kdy bude znám záměr výstavby žadatelky na svém pozemku a s tím souvisejícího dopravního napojení (nejdříve do doby územního řízení).

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 398/8 v k. ú. Klepačov v rámci stavby „Klepačov – lokalita 5 RD“, přičemž rozsah věcného břemene je specifikován geometrickým plánem číslo 336-246/2010 ze dne 16.07.2010, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 7.980 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN a smyčkové skříně SS200 – provedení pilíř, v rámci stavby „Těchov-DP Babíček“, na části pozemku parc.č. 1106/4 v k. ú. Těchov, přičemž rozsah věcného břemene bude po dokončení stavby specifikován geometrickým plánem, ve prospěch E.ON Distribuce, a.s ., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového telekomunikačního vedení na částech pozemků parc. č. 559/21, 1389/34, 1750/2, 1750/3, 1750/4 a 1750/5, vše v k. ú. Blansko ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 14.070 Kč + platná sazba DPH. Toto usnesení nahrazuje v celém rozsahu usnesení č. 20 z 26. Rady města Blansko dne 16.12.2003.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodního řadu a objektů v rámci stavby „Blansko – zaokruhování vodovodu Salmova-Horní Palava“ na částech obecních pozemků v k. ú. Blansko, a to pozemků parc. č. 844/1, 845/18, 845/70, 845/84, vše ostatní plocha, parc. č. st. 543/5 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. PK st. 543/5 a parc. č. PK st. 543/1, ve prospěch Svazku VaK měst a obcí, se sídlem v Boskovicích, IČ: 49468952, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby NTL plynovodu v rámci stavby „SO 501 Přeložka NTL plynovodu“ včetně součástí a příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na části pozemku parc. č. 789/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve prospěch JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, Plynárenská 1, Brno, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 33

Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájmu pozemku dle nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S077/NS-Ne ze dne 16.06.2008 nájemcem a konstatuje, že nájem skončí dnem 31.10.2010.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s prominutím dlužného nájemného ve výši 4.220 Kč, za období roku 2009 a 2010 dle nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S077/NS-Ne ze dne 16.06.2008.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí vždy po předchozím zveřejnění záměru dle usnesení č. 121 z 79. schůze Rady města Blansko dne 24.08.2010 s pronajímáním příslušných id. částí pozemku parc. č. st. 2437 zast. plocha v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v domě Podlesí 5, Blansko, vždy na dobu určitou do doby rozhodnutí ve věci restituce na pozemek uplatněné, vždy za nájemné 7 Kč/m2/rok, a to postupně každému novému vlastníku bytové jednotky, který ještě nemá uzavřenou nájemní smlouvu. Rada k činnosti dle tohoto usnesení pověřuje odbor INV.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko (části, jak je zakreslena v situaci v mapě), za účelem vybudování nájezdů do garáží v plánovaném bytovém domě v budově na pozemku parc. č. st. 2381 zast. pl. v k. ú. Blansko společnosti VRBA, s. r. o., IČ: 46993223, Sukova 6, Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2011.

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko (části, jak je zakreslena v situaci v mapě), za účelem vybudování nájezdů do garáží v plánovaném bytovém domě v budově na pozemku parc. č. st. 2381 zast. pl. v k. ú. Blansko, a to po kolaudaci stavby, společnosti VRBA, s. r. o., IČ: 46993223, Sukova 6, Blansko, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 757/2 ovocné sady o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko panu Brázdilovi, bytem Blansko k zahrádkářským účelům, za dohodnuté nájemné 5Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek před bytovým domem Sadová 90, 92, 94 v Blansku).

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 79/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 240 m2 občanskému sdružení Dětský koutek Matýsek, o. s., Klemov 433, Doubravice nad Svitavou, provozovna Svitavská ul., Blansko, IČ: 22838015, za účelem zřízení dětského hřiště v rámci činnosti mateřského centra, na dobu platnosti a účinnosti nájemní smlouvy na nebytový prostor (v budově bývalé mateřské školy na ul. K. J. Mašky v Blansku).

Usnesení č. 40

Rada schvaluje novou směrnici Veřejné zakázky.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s investičním záměrem II/374 BLANSKO PRŮTAH a ukládá odboru INV připravit k projednání podmínky spolupráce a finanční spoluúčasti na této stavbě, které budou zakotveny do smlouvy o spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s advokátem JUDr. Jiřím Gottweisem ve věci zaslání předžalobní upomínky, podání žaloby na plnění – uložení povinnosti odstranit vady, na společnost GEOSAN GROUP, a. s., IČ 25671464, se sídlem Kolína zastupování JUDr. Jiřím Gottweisem v případném soudním sporu, a pověřuje starostku k podpisu plné moci a mandátní smlouvy.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s konáním propagační a prodejní akce regionálních potravin hodnocených v rámci 1. ročníku soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje 2010 na 15 stáncích, umístěných na prostranství v parku před radnicí na nám. Svobody v Blansku, a to dne 29. září 2010 od 8:00 do 16:00 hodin a v zájmu propagace spotřeby regionálních potravin poskytuje toto prostranství včetně připojení na el. energii a vodu pořadateli akce – Okresní agrární komoře Blansko – bezplatně.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.10.2010 do 31.12.2010 po úpravách dle bytové komise.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kučerové, Blansko, a to do 31.12.2010.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Balažovičové do 31.12.2010, v případě úhrady dluhu a placení řádného nájemného následně prodloužit o další rok.

Usnesení č. 47

Rada nesouhlasí s prominutím dlužného nájemného manželů Ulahelových, Blansko.

Usnesení č. 48

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Ulahelovou, Blansko.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v přízemí na ul. Sadová 2, Blansko, pronajatých smlouvou č. 13/99/NP/Ku – nájemce GAME Land, s. r. o., Sadová 2, Blansko – pro COLOSEUM Corporation, s. r. o., Květná 167/3, 603 00 Brno, IČ: 27740935 na dobu 1 roku.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko pro rok 2011.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o provozování sběrného střediska odpadů s firmou SITA CZ, a. s. do 31.12. 2011.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách předložený firmou .A.S.A., spol. s r. o. na rok 2011.

Usnesení č. 53

Rada schvaluje Ceníky za odložení některých druhů odpadů na jednotlivých sběrných střediscích odpadů s platností od 01.01.2011.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje Plán zimní údržby.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje Nařízení, které stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a vymezuje neudržované úseky chodníků ve městě Blansku.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje č.:3309/10/OKH ve výši 70.000 Kč na výstroj a výzbroj pro JSDH Těchov.

PhDr. Jaroslava Králová

starostka