Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 81 ze dne 19.10.2010

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s přijetím věcného daru – 4 ks skartovaček á 600 Kč/1 ks, které budou využity na interním oddělení nemocnice, od společnosti KRKA ČR, s. r. o., IČ: 65408977, se sídlem Praha 1, Mezibranská 7/579.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 40.000 Kč, určeného na dovybavení ambulantních a lůžkových provozů nemocnice, od společnosti Nycomed s. r. o., IČ: 604 69 803, se sídlem Novodvorská 994/138 00, Praha 4.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcných darů – defibrilátor Lifepack 20 v hodnotě 212.520 Kč včetně DPH a EKG přístroj CardioExpres v hodnotě 89.730 Kč včetně DPH pro využití v lůžkových a ambulantních provozech Nemocnice Blansko, od společnosti Společnost PURO – KLIMA, a. s., IČ: 001 49 331, Praha 10, Štěchovická 2266/2.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 2.000 Kč od fyzické osoby pro pracoviště rehabilitačního oddělení na pořízení rehabilitačních pomůcek.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s přijetím věcného daru – klozetu k lůžku v hodnotě 1.975 Kč od fyzické osoby pro pracoviště následné péče nemocnice.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 12/10 „Defibrilátor Lifepack 20“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 13/10 „EKG přístroj CardioExpres“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce Vánoční trh a rozsvěcování vánočního stromu dne 26.11.2010 na náměstí Republiky na dobu od 09:00 do 18:00 hodin.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 nabyla do svého vlastnictví dar podle předložené žádosti.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s Obcí Senetářov smlouvu o výpůjčce sbírkového předmětu inv. číslo B 1852 pro stálou expozici Obecního muzea Senetářov na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2010/17 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2010/6 a ZPR 2010/7.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení VN a NN na částech pozemků parc. č. 319/3, 319/8 a 1344, všechny v k. ú. Těchov v rámci stavby Těchov – Češkovice, 12 RD „U Vyhlídky“, přičemž rozsah věcného břemene bude specifikován geometrickým plánem po dokončení stavby, a to ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 12.250 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Blanskem a Jihomoravským krajem o právu provedení stavby „Řešení nebezpečného úseku cyklostezky na Jantarové stezce v úseku od silničního mostu pod Novým Hradem (379-023) až po most u ČKD Blansko (379-030)“, v souvislosti se kterou je řešena stavba nového vodorovného a svislého dopravního značení, výměny havarijního zábradlí a svodidel a odstranění náletové vegetace bránící výhledu.

Usnesení č. 15

Rada bere na vědomí informaci o projetku návštěvnického centra „Dům přírody Moravského krasu“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit zpaojení města Blansko do tohoto projektu formou členství v obecně prospěšné společnosti a ročního finančního příspěvku na provoz „Domu přírody Moravského krasu“ ve výši 20.000 Kč. Rada dále ukládá odboru OKT předložit tuto záležitost k projednání na nejbližším pracovním zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru.

PhDr. Jaroslava Králová

starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.