Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 81 ze dne 19.10.2010

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s přijetím věcného daru – 4 ks skartovaček á 600 Kč/1 ks, které budou využity na interním oddělení nemocnice, od společnosti KRKA ČR, s. r. o., IČ: 65408977, se sídlem Praha 1, Mezibranská 7/579.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 40.000 Kč, určeného na dovybavení ambulantních a lůžkových provozů nemocnice, od společnosti Nycomed s. r. o., IČ: 604 69 803, se sídlem Novodvorská 994/138 00, Praha 4.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcných darů – defibrilátor Lifepack 20 v hodnotě 212.520 Kč včetně DPH a EKG přístroj CardioExpres v hodnotě 89.730 Kč včetně DPH pro využití v lůžkových a ambulantních provozech Nemocnice Blansko, od společnosti Společnost PURO – KLIMA, a. s., IČ: 001 49 331, Praha 10, Štěchovická 2266/2.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 2.000 Kč od fyzické osoby pro pracoviště rehabilitačního oddělení na pořízení rehabilitačních pomůcek.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s přijetím věcného daru – klozetu k lůžku v hodnotě 1.975 Kč od fyzické osoby pro pracoviště následné péče nemocnice.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 12/10 „Defibrilátor Lifepack 20“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 13/10 „EKG přístroj CardioExpres“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2010.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce Vánoční trh a rozsvěcování vánočního stromu dne 26.11.2010 na náměstí Republiky na dobu od 09:00 do 18:00 hodin.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 nabyla do svého vlastnictví dar podle předložené žádosti.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s Obcí Senetářov smlouvu o výpůjčce sbírkového předmětu inv. číslo B 1852 pro stálou expozici Obecního muzea Senetářov na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2010/17 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2010/6 a ZPR 2010/7.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení VN a NN na částech pozemků parc. č. 319/3, 319/8 a 1344, všechny v k. ú. Těchov v rámci stavby Těchov – Češkovice, 12 RD „U Vyhlídky“, přičemž rozsah věcného břemene bude specifikován geometrickým plánem po dokončení stavby, a to ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 12.250 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Blanskem a Jihomoravským krajem o právu provedení stavby „Řešení nebezpečného úseku cyklostezky na Jantarové stezce v úseku od silničního mostu pod Novým Hradem (379-023) až po most u ČKD Blansko (379-030)“, v souvislosti se kterou je řešena stavba nového vodorovného a svislého dopravního značení, výměny havarijního zábradlí a svodidel a odstranění náletové vegetace bránící výhledu.

Usnesení č. 15

Rada bere na vědomí informaci o projetku návštěvnického centra „Dům přírody Moravského krasu“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit zpaojení města Blansko do tohoto projektu formou členství v obecně prospěšné společnosti a ročního finančního příspěvku na provoz „Domu přírody Moravského krasu“ ve výši 20.000 Kč. Rada dále ukládá odboru OKT předložit tuto záležitost k projednání na nejbližším pracovním zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru.

PhDr. Jaroslava Králová

starostka