Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 10 ze dne 03.05.2011

Usnesení č. 1

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na projekt s názvem „Za vzděláním společně“.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se změnou účelu využití finančního daru od fyzické osoby, který byl schválen na 80. schůzi rady města usnesením č. 5, na zakoupení rehabilitačních pomůcek pro oddělení následné péče Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 5/11 „Rozšíření strukturované kabeláže
v Nemocnici Blansko“ do plánu investic pro rok 2011.

Usnesení č. 4

Rada ukládá odboru FIN, aby do zhodnocování krátkodobě volných finančních prostředků zapojil
i účet hospodářské činnosti.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje zapojení úroků ze zhodnocování krátkodobě volných finančních prostředků
z hospodářské činnosti do hlavní činnosti rozpočtu města.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí Sebehodnotící zprávu MěÚ Blansko vypracovanou v rámci zavedení modelu CAF a souhlasí s navrženým Akčním plánem zlepšování pro období květen 2011-březen 2012.

Usnesení č. 7

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 147/1 ostatní plocha
v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 35 m2 (za bývalou školou v Horní Lhotě).

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/82/99/Ko ze dne 18.10.1999, na nájem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 69 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku
(v zaplocené zahradě kolem BD Křížkovského 29).

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/62 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 69 m2 za účelem zahrádkaření (po paní Janouškové, v zaplocené zahradě kolem BD Křížkovského 29).

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce čís. SM-Výp/104/94/Ko ze dne 08.11.1994 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.02.1997 mezi Městem Blansko a S.M.K., a. s., IČ: 49432036, se sídlem Skalní mlýn 96, Blansko, na výpůjčku pozemku parc. č. 548 v k. ú. Těchov o výměře
2.506 m2, a to dohodou obou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětný pozemek (pozemek naproti hotelu Skalní mlýn v Moravském krasu, vedle parkoviště).

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 548/1 zahrada o výměře 2.227 m2 v k. ú. Těchov, za účelem vybudování nového dětského hřiště, kterým se rozšíří vybavenost této lokality (naproti hotelu Skalní mlýn v Moravském krasu, vedle parkoviště).

Usnesení č. 12

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 147 ostatní plocha
o výměře 6 m2 v k. ú. Hořice u Blanska za účelem provozování telekomunikačního zařízení včetně technologického zděného domku (u místní komunikace k chatové lokalitě na Hořicích).

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Blansko, přípojka p. Kadrmas“ na pozemku parc. č. 290/1 v k. ú. Blansko, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice,
F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Těchov – Češkovice, DP p. Malysz“, na pozemku parc.
č. 1106/1 v k. ú. Těchov, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice,
F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc.
č. 1394/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 30 m2 v k. ú. Blansko, a to části, jak je vyznačena na snímku z mapy, a to za účelem scelení s pozemky parc. č .st. 1394/3, 1394/4,1395/5, vše zast. pl. v k. ú. Blansko a jejího zaplocení, panu Ing. Husákovi, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku tržní s tím, že kupující uhradí všechny náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 31/3 ostatní plocha a části pozemku parc.
č. 1473 ostatní plocha o výměře celkem cca 570 m2, oba v k. ú. Blansko (tj. částí, jak jsou vyznačeny v přiložené situaci Ing. arch. Martina Habiny, za účelem užívání pozemků pro provedení rekonstrukce budovy Sýpky včetně souvisejících komunikací a parkovacích ploch, na dobu určitou do doby odprodeje předmětných pozemků, a to Ing. Chládkovi, Brno, za nájemné 30 Kč/m2/rok
+ zvyšování o míru inflace od roku 2012.

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemků parc. č. 31/3 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1473 ostatní plocha o výměře celkem cca 570 m2, oba v k. ú. Blansko (tj. částí, jak jsou vyznačeny v přiložené situaci Ing. arch. Martina Habiny
a tak, aby odprodávaná část p. č. 31/3 nezasahovala do původní parcely p. č. PK 31/1
v k. ú. Blansko), za účelem provedení rekonstrukce budovy Sýpky včetně souvisejících komunikací a parkovacích ploch, a to Ing. Chládkovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku tržní
v době prodeje s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitostí. Odprodej může být realizován až po kolaudaci příslušných staveb.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 776 zahrada o výměře cca 100 m2 (cca 8x12 m) v k. ú. Blansko, za účelem zřízení a provozování letního posezení k restauraci „Sklípek Stará Fabrika“ na ulici Hybešova v Blansku, a to v období vždy duben až září roku, společnosti Game Land, s. r. o., IČ: 28269560, se sídlem v Blansku, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za nájemné ve výši 130 Kč/m2/rok bez DPH + zvyšování o míru inflace od roku 2012 s tím, že nájemné bude placeno jen za měsíce provozu, tj. za duben až září roku a s tím, že nájemce bude provádět sečení trávy na zbývající, nepronajaté části parc. č. 776 zahrada v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 19

Rada nesouhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 624/1, 1479/1, 1480/13, 1479/2, všechny
v k. ú. Blansko za účelem umístění reklamních zařízení – billboardů a jejich užívání pro reklamu společnosti Prima Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 624/1, 1479/1, 1480/13, 1479/2, všechny
v k. ú. Blansko o výměře cca 6 m2 za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení společnosti AutoActivity, spol. s r. o., IČ: 25589768, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 10.000 Kč/rok +platná sazba DPH + zvyšování o míru inflace od roku 2012, za předpokladu, že reklamní zařízení bude umístěno v souladu s příslušným rozhodnutím či vyjádřením stavebního úřadu.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 624/1, 1479/1, 1480/13, 1479/2, všechny
v k. ú. Blansko (částí pozemků, které nejsou pronajaty), za účelem umístění a provozování 5 až 6 ks reklamních zařízení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou společnosti RESYS
steel, s. r. o., IČ: 28319419 s tím, že ostatní podmínky pronájmu budou upřesněny dalším usnesením rady města, jakmile to bude možné.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 12/13 zahrada o výměře 303 m2 v k. ú. Blansko paní Drahovzalové, Blansko, za účelem užívání jako zahrada, za dohodnuté nájemné ve výši
4 Kč/m2/rok, bez DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek při ulici Horní Palava v Blansku).

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 12/4 zahrada o výměře 363 m2 v k. ú. Blansko panu Hromatkovi, Blansko, za účelem užívání jako zahrada, za dohodnuté nájemné ve výši
4 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek za budovou čp.100, Horní Palava 26 v Blansku).

Usnesení č. 24

Rada projednala peticiproti plánované výstavbě parkovacích ploch v sídlišti Zborovce, mezi domy Pekařská 2, 4 a Sloupečník 1, 3, projednala sdělení zástupců samosprávy jednotlivých domů
a ukládá odboru INV projekt v roce 2011 nerealizovat s výjimkou výsadby části nové zeleně.

Usnesení č. 25

Rada nesouhlasí s provedením zpevnění stávajícího, v současnosti technicky neupravovaného stavu pozemků pro parkovaní dle žádosti občanů ze zahrádkářské lokality Češkovice.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Černé, Blansko, dohodou ke dni 31.05.2011.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor vinárny v suterénu budovy na ul. Sadová 2, Blansko – nájemce GAME LAND, s. r. o., Sadová 2, Blansko – proMaDoCompany, s. r. o., zast. jednatelem firmy panem Dvořáčkem, Horní Lhota 130, Blansko, IČ:28269560 na dobu 1 roku.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí po úpravě s vypsáním výběrového řízení na vyřešení zásobování elektřinou
a teplem vybraných objektů v areálu Sportovního ostrova dle předložené zadávací dokumentace.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout prostor současné kotelny v budově krytých lázní pro instalaci technologického zařízení na výrobu elektrické energie a tepla pro potřeby sportovního ostrova vítězi veřejné soutěže na toto zařízení.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2011.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.