Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 11 ze dne 19.05.2011

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí roku 2011.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s převedením hospodářského výsledku roku 2010 Nemocnice Blansko do rezervního fondu.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí žádost Nemocnice Blansko o změnu v registraci – ukončení činnosti detašovaného pracoviště v Boskovicích, Lidická 935/10 v oboru radiologie a zobrazovací metody v rozsahu mamografický screening.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 6/11 „Dodávka a montáž vyhřívání svodu a okapu budovy „krčku“ Nemocnice Blansko do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2011.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s návrhem vedení Nemocnice Blansko na restrukturalizaci lůžkového fondu v rozsahu a při splnění podmínek jak je uvedeno v odpovědi na žádost JMK o stanovisko ke „Koncepci sítě lůžkových zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje“, adresované panu MUDr. Oldřichu Ryšavému, členu Rady jihomoravského kraje.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje návrh komise pro zájmové činnosti na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2011 podle předloženého materiálu a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje návrh pracovní skupiny a sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2011 s tím, že částky na provoz budou u sportovních subjektů zařazených do připravovaného převodu sportovišť pod město (TJ ČKD Blansko, FK APOS Blansko a ASK Blansko) poměrně kráceny podle data realizace převodu, a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy. Rada ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit ke schválení zastupitelstvu města ty návrhy, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje předložený návrh na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru finančnímu předložit zastupitelstvu města ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 9

Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2011/12 a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Městská knihovna Blansko uzavřela smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře cca 0,5 m2 ve 3. NP budovy Městské knihovny Blansko, Rožmitálova 2302/4 s firmou DELIKOMAT s. r. o., U Vlečky 846, 664 42 Modřice za účelem provozování nápojového automatu podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 91.000 Kč ze státního rozpočtu ČR pro Městskou knihovnu Blansko na realizaci projektu „Rozšíření knihovnického automatizovaného systému Clavius REKS pro knihovny v pověřené působnosti“.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem kotelen v budovách Kulturního střediska města Blanska za účelem jejich provozování firmě Zásobování teplem s. r. o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČ 60731800, a to od 01.07.2011 za nájemné ve výši 36.600 Kč bez DPH, a pověřuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy připravit k uzavření Smlouvu o nájmu a provozování zdroje tepla a smluv s tím souvisejících.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Crlovi, Blansko na uspořádání hudebních produkcí na zahrádce Restaurace Velvet v době od 20:00 do 01:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí po úpravě s uzavřením dohody o narovnání s firmou VRBA, s. r. o., jejímž obsahem bude zpětvzetí žaloby městem Blansko oproti závazku firmy VRBA s. r. o. zaplatit částku 300.000 Kč a pověřuje JUDr. Kyjovského, advokáta, k jejímu podpisu.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli Muzeum Blansko na akci „Blanenská muzejní noc“ ve venkovních prostorách Muzea Blansko dne 20.05.2011 na dobu od 18:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí informaci o připravované sezonní turistické autobusové lince Blansko-Skalní Mlýn-Blansko a souhlasí se zapojením Města Blansko do tohoto projektu pro rok 2011, včetně spolufinancování zahájení tohoto projektu a podílu na úhradě případné ztráty z jejího provozu za rok 2011.

Usnesení č. 17

Rada revokuje usnesení č. 55, 56, 57 a 58ze 7. schůze rady ze dne 24.03.2011.

Usnesení č. 18

Rada odvolává s účinností od sepsání notářského zápisu o změně zakladatelské listiny členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. Ing. Františka Ladiče, Ing. Eduarda Vávru, Mgr. Ivo Poláka, Ing. Josefa Hasoně a Ing. Stanislava Pelikána.

Usnesení č. 19

Rada jmenuje s účinností od sepsání notářského zápisu o změně zakladatelské listiny za členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s.r.o. Ing. Romana Špačka, Ing. Karla Krause,  Ing. Miloše Poláka, Mgr. Bohumila Hlaváčka, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Stanislava Pelikána
a Ing. Františka Ladiče.

Usnesení č. 20

Rada odvolává s účinností od sepsání notářského zápisu o změně zakladatelské listiny členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. RSDr. Milana Šebelu, Ing. Vítězslava Nečase, Mgr. Michala Součka, Ing. Jana Pořízka a Ing. Petra Fialu.

Usnesení č. 21

Rada jmenuje s účinností od sepsání notářského zápisu o změně zakladatelské listiny za členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. Michala Brázdu, Jindřicha Pelana,
Ing. Vítězslava Nečase, Mgr. Bohumila Hlaváčka, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Ivo Dobiáška
a RSDr. Milana Šebelu.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2010.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje hospodaření společností s majetkovou účastí města za rok 2010 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 příspěvkových organizací dle materiálu finančního odboru ze dne 06.05.2011 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje závěrečný účet Města Blansko za rok 2010 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko 2012-2013 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28

Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 31.12.2010 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2011/2 až č. RO 2011/4 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 30

Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2011/2.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s převodem 6 mil. Kč z hlavní činnosti města do hospodářské činnosti města na revitalizaci bytových domů.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ŠJ Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Blansko, Rodkovského 2a.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Blansko, Divišova 2a.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Blansko, Údolní 8.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Blansko, Dvorská 96.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Blansko,Těchov 124.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace KSMB Blansko, Hybešova 1.

Usnesení č. 43

Rada na základě doporučení komise souhlasí s poskytnutím účelových půjček v celkové výši 291.500 Kč na opravy, rekonstrukce bytového fondu na území Města Blansko, a to: „LÍPA, společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1267 Sadová 9 a č. p. 1266 Sladkovského 8, Blansko, společenství“ na opravu střechy včetně klempířských prvků a laťování ve výši 200.000 Kč a dále „Společenství vlastníků jednotek Sladkovského 1265/6, společenství“ sídlo Blansko, Sladkovského 1265/6, 678 01 na rekonstrukci společných rozvodů (ležaté rozvody, stoupačky) včetně příslušenství, opravu střechy včetně částečného zateplení ve výši 91.500 Kč.

Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 44

Rada odvolává členy komise pro poskytování půjček SFRB a FRB jmenované usnesením č. 16 na 7. schůzi rady města dne 28.01.2003 a jmenuje nové členy komise pro poskytování půjček SFRB  a FRB: Ing. Bc. Jiřího Crhu, RSDr. Milana Šebelu, Mgr. Miloslava Starého, Ing. Petra Riznera, Ing. Jana Šustáčka.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2010 tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 46

Rada v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2010 ve výši 972.698,45 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2010 tak, jak byla předložena a dále v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převodu celého čistého zisku ve výši 40.578 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let

Usnesení č. 49

Rada schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Graffyho, Blansko, dohodou ke dni 31.05.2011.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro pana Dobšíčka, Blansko, a to za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou 1 rok, s notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a nájemným ve výši 56 Kč/m2/měsíc.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Dvořákovi, Blansko ve výši 55.531 Kč za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Matušky, ve výši 13.058 Kč za nájemné a nedoplatek na vyúčtování služebz důvodu úmrtí.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Sigla, ve výši 77.940 Kč za nájemné a nedoplatky na vyúčtování služeb z důvodu úmrtí a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Řezníka, za nájemné z bytu na ul. Okružní 1, Blansko, ve výši 17.572 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s výpovědí z nájmu bytu pro manžele Danielovy, Blansko z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 1/1 v domě Jungmannova 10, Blansko jako přístřeší pro manžele Danielovy, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 58

Rada revokuje usnesení č. 33 ze 66. schůze RM konané dne 29.11.2005 z důvodů uvedených v materiálu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Petlachové, Blansko do 31.12.2011 za nájemné 56 Kč/m2/měsíc. V případě řádného hrazení nájemného a splácení penále bude smlouva prodloužena o další rok.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/4 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2870/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 ve výši 2870/68040 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

 1. paní Háková, Brno, za kupní cenu 571.000 Kč
 2. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 552.000 Kč
 3. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 541.000 Kč
 4. pan Dufek, Blansko, za kupní cenu 526.000 Kč
 5. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 525.000 Kč.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/12 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 ve výši 2840/68040 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

 1. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 603.000 Kč
 2. paní Háková, Brno, za kupní cenu 571.000 Kč (pořadí stanoveno losováním)
 3. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 571.000 Kč (pořadí stanoveno losováním)
 4. pan Dufek, Blansko, za kupní cenu 526.000 Kč
 5. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 525.000 Kč.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 14 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/14 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 ve výši 2840/68040 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

 1. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 631.100 Kč
 2. paní Háková, Brno, za kupní cenu 631.000 Kč
 3. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 612.000 Kč
 4. pan Dufek, Blansko, za kupní cenu 576.000 Kč
 5. manželé Eiglovi, Blansko, za kupní cenu 566.600 Kč.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/1 o výměře 48,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 4835/48605 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 v k. ú. Blansko v pořadí:

 1. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 678.000 Kč
 2. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 660.100 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 19 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/19 o výměře 28,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2805/112720 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1300 v k. ú. Blansko v pořadí:

 1. pan Jalový, Blansko, za kupní cenu 567.100 Kč
 2. paní Matušková, za kupní cenu 557.500 Kč
 3. pan Kubíček, Blansko, za kupní cenu 555.557 Kč
 4. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu 542.100 Kč
 5. pan Paulus, Blansko, za kupní cenu 538.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volného bytu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 66

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí v domě Jungmannova 10, Blansko pro paní Barkoczyovou.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2008/000055/KOM/O-Pe s Mgr. Lukášem, Blansko, dohodou k 31.05.2011.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 2 na ul. Mlýnská o výměře 15,70 m2 panu Šenkýřovi, Blansko, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok s účinností od 01.06.2011.

Usnesení č. 69

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2003-KOM-S012/Pe s panem Šenkýřem, Blansko, dohodou k 31.05.2011.

Usnesení č. 70

Rada souhlasí s odprodejem budovy bez č. p. na ul. Dvorská, Blansko (bývalá kotelna) na pozemcích parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2 včetně těchto pozemků v k. ú. Blansko paní Libuši Zedníčkové, Fleischnerova 5, 635 00 Brno, za kupní cenu 1.360.000 Kč s podmínkou odstranění komínu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 71

Rada odkládá rozhodnutí o instalaci kogeneračních jednotek v kotelnách Centrálního zásobování teplem v Blansku na základě žádosti Zásobování teplem s. r. o. Rada požaduje doplnění žádosti o podrobnou kalkulaci nákladů a výnosů a závazný návrh, jak se možné úspory promítnou do ceny odběratelům tepla z CZT.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí s podáním žádosti o připojení kogeneračních jednotek k distribuční soustavě E.ON podle materiálu předloženého společností Zásobování teplem, s. r. o.

Usnesení č. 73

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci a ukládá odboru KOM předložit tuto smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 74

Rada schvaluje smlouvu o dílo na provozování trafostanice 22/0,4 kV – Blansko, umístěné
v areálu Zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů, kompostárny, na pozemku PK 461/1 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc. č. 247/16 ostatní plocha, parc. č. 243/2 a 245/1, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, všechny v k. ú. Blansko o výměře všech částí cca 1.700 m2, za účelem provozování recyklace stavební suti s tím, že příjezd na pronajaté pozemky musí být zajištěn přes jiné pozemky než obecní (areál ELITA semenářská a. s. nebo Moravostav, a. s.), (lokalita Staré Blansko, v blízkosti trati ČD).

Usnesení č. 76

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemku parc. č. 1473 ostatní plocha a parc. č. 1469 ostatní plocha o výměře cca 120 m2, oba v k. ú. Blansko, tj. plochy, která slouží jako letní posezení u budovy č. p. 2388, Dvorská 4, Blansko (bowling).

Usnesení č. 77

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc. č. 881/52 a parc. č. 881/53, oba ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování nového vchodu do prodejny „Hruška“ v Blansku, Zborovce a jeho užívání.

Usnesení č. 78

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích města parc. č. 881/52 a parc. č. 881/53, oba v k. ú. Blansko za účelem vybudování nového vchodu do prodejny „Hruška“ v Blansku, Zborovce se stavebníkem panem Šafářem, místo podnikání Dobrovského 431/8, 682 01 Vyškov, IČ: 674 95 427, přičemž výše jistiny na splnění závazků stavebníka činí 10.000 Kč.

Usnesení č. 79

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 79 (dle PK) v k. ú. Blansko o výměře cca 20 m2 za účelem pěstování květin a zeleniny (za byt. domem Družstevní 2a, b, Blansko).

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S030/NS-Mu ze dne 26.03.2008 na nájem pozemku parc. č. st. 3973 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni přijetí tohoto usnesení s tím, že nájemce uhradí poměrnou část nájemného za období od 01.01.2011 do 30.04.2011.

Usnesení č. 81

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 3973 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko z důvodu zastavění budovou ve vlastnictví právnické osoby a jejího užívání k účelu, ke kterému je budova určena rozhodnutím stavebního úřadu a který je v souladu s územním plánem.

Usnesení č. 82

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodního řadu – výtlačného řadu Češkovice – Veselice v délce cca 664 m na částech obecních pozemků parc. č. 319/8, 469/21, 495/46, 481 v k. ú. Těchov a umístění provozování, oprav a údržby vodovodního řadu – zásobovacího řadu Obůrka – Těchov v délce cca 297 m na částech obecních pozemků parc. č. 68, 425/1, 425/3, 413, 318, 418, vše v k. ú. Těchov, to vše ve prospěch''Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IČ: 49468952, se sídlem Boskovice, 17.listopadu 14, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 83

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování stavby dešťové kanalizace-chodníku na pozemcích parc. č. 1071/1 vodní plocha a parc. č. 1105/2 ostatní plocha v k. ú. Těchov včetně práva přístupu a příjezdu za účelem údržby ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za cenu 33.790 Kč + platná sazba DPH (dešťová kanalizace v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 84

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda o výměře 800 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování a užívání RC dráhy pro off-roud modely panu Pernicovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek uvedených ve stanovisku odborů SÚ a KOM k této věci (pozemek na Sportovním ostrově, mezi baseballovým hřištěm a dřevařským areálem).

Usnesení č. 85

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře cca 233 m2 v k. ú Blansko manželům Krechlerovým, bytem Blansko, za účelem zkulturnění pozemku, zahrádkářského využití a sečení trávy, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 2 Kč/m2/rok bez DPH (pod zámeckou zdí, při ul. Dolní Palava, Blansko).

Usnesení č. 86

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodloužení termínů dleSmlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-Poz, PRÁV-S128/Ma, Ně-BKS ze dne 15.12.2008 takto:

 • termín pro uzavření kupní smlouvy dle článku IV. výše uvedené smlouvy prodloužit nejpozději do 30.6.2014

- termín realizace stavby a její kolaudace dle článku VI., odst. 4 výše uvedené smlouvy prodloužit do 31.12.2013 a nedodržení tohoto termínu sankcionovat smluvní pokutou ve výši 3.000.000 Kč.

Usnesení č. 87

Rada souhlasí s prodloužením termínu realizace stavby a její kolaudace dle článkuV., odst. 1., písm. e) nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz, Práv -S181/NS-Ma,Něm ze dne 15.12.2008 ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 19.12.2008, a to do 31.12.2013 s tím, že nedodržení tohoto termínu bude sankcionováno smluvní pokutou ve výši 3.000.000 Kč., a to vše za podmínky, že zastupitelstvem města bude schváleno prodloužení termínů realizace stavby a její kolaudace a termínu pro uzavření kupní smlouvy dleSmlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-Poz, PRÁV-S128/Ma, Ně-BKS ze dne 15.12.2008.

Usnesení č. 88

Rada souhlasí s odkupem 5 ks reklamních zařízení z vlastnictví Prima Blansko, s. r. o. do vlastnictví Města Blansko, umístěných na pozemku 1479/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko za celkovou kupní cenu 100.000 Kč.

Usnesení č. 89

Rada souhlasí se vzájemným započtením pohledávek, a to pohledávky – kupní ceny za 5 ks rekl. zařízení a pohledávky – nájemného Primy Blansko s. r .o. za pozemky v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 90

Rada doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit uzavření Smlouvy o společném postupu při realizaci stavby „SANACE STŘECHY BD BLANSKO Na Pískách č. p. 2401“ mezi Městem Blanskem, společností GEOSAN GROUP, a. s., Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 256 71 464 a Bytovým družstvem Písečná – Blansko, družstvo, Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 268 91 140, a pověřuje starostu města k podpisu přijmutí plné moci na realizaci výběrového řízení na zhotovitele této stavby.

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s prodloužením termínu opravy střechy uvedeným pod tabulkou č. 1 „Oprava střechy“ v příloze č. 1Dohody o úpravě práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vadami plnění uskutečněných v rámci investičních akcí „bytové domy písečná – Blansko (90 bytových jednotek) a „Garáže – Písečná“ v Blansku uzavřené mezi Městem a Geosanem dne 12.01.2011 do termínu, který vyplyne z výběrového řízení na zhotovitele opravy střechy, nejpozději však do 15.09.2011.

Usnesení č. 92

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu či opatření na pozemku (cích) ve vlastnictví Města Blansko pro stavbu „Blansko–kabely NN ul. Hybešova, Masarykova“ se stavebníkem: E.ON DISTRIBUCE, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, případně s jím písemně pověřeným zástupcem, přičemž výše jistiny na splnění závazků stavebníka činí 20.000 Kč.

Usnesení č. 93

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů“, jehož předmětem bude navýšení ceny díla ke Smlouvě o dílo uzavřené s dodavatelem stavebních prací a pověřuje starostu podepsáním tohoto dodatku, dle materiálu k této věci.

Usnesení č. 94

Rada nesouhlasí s vyrovnáním sankcí za opožděné dodávky strojů a zařízení pro stavbu „Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů“ formou protiplnění dodavatele a ukládá odboru INV uplatnit u dodavatele strojů a zařízení zaplacení smluvní pokuty  v aktuální platné výši, dle materiálu k této věci.

Usnesení č. 95

Rada bere na vědomí další podpisy petice proti plánované výstavbě bytového domu HOPA Group, s. r. o., na ulici 9. května podanou 23.03.2011, přičemž usnesení č. 14 přijaté na 08. schůzi rady konané dne 05.04.2011 se nemění, a případná další změna v množství podpisů již nebude důvodem k opětovnému projednávání této petice Radou města Blansko.

Usnesení č. 96

Rada doporučuje k projednání zastupitelstvu výkup dešťové kanalizace za 50 % pořizovacích nákladů od RANČE SAMSARA s. r. o., Polní 202, 678 01 Blansko, Klepačov IČ: 283 01 994 s tím, že tento výkup bude předložen k projednání zastupitelstvu ve III. Q roku 2011 a souhlasí, za předpokladu schválení výkupu, jako budoucí oprávněný s bezplatným zřízením věcného břemene na provozování, údržbu a obnovu této dešťové kanalizace.

Usnesení č. 97

Rada nesouhlasí s ukončením smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene 2008-INV-Poz-S060/Ma/BBř, protože se jedná v současnosti o zachování jediného možného přístupu a příjezdu na plánovanou cyklostezku podél řeky Svitavy (části autobusové nádraží – LIDL– vlečkový most) mimo dopravní prostor současného autobusového nádraží.

Usnesení č. 98

Rada souhlasí se vznikem sdružení zadavatelů dle zákona o veřejných zakázkách na akci: „Rekonstrukce ulice Hybešova včetně sítí vodohospodářské infrastruktury“mezi “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí a Městem Blansko.

Usnesení č. 99

Rada projednala Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Blansko a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko jejich schválení.

Usnesení č. 100

Rada bere na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 101

Rada bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 102

Rada schvaluje předložený návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města.

Ing. Lubomír Toufar

starosta