Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 12 ze dne 24.05.2011

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s bezúplatným převodem objektů a sportovišť včetně příslušenství v majetku Asociace sportovních klubů Blansko uvedených v příloze č. 1 materiálu do majetku města Blansko s tím, že součástí bezúplatného převodu bude i movitý majetek Asociace sportovních klubů Blansko nezbytný k zabezpečení provozu těchto sportovišť uvedený v příloze č. 2 materiálu. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení tohoto bezúplatného převodu.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s bezúplatným převodem objektů a sportovišť včetně příslušenství v majetku Tělovýchovné jednoty ČKD Blansko uvedených v příloze č. 1 materiálu do majetku města Blansko s tím, že součástí bezúplatného převodu bude i movitý majetek Tělovýchovné jednoty ČKD Blansko nezbytný k zabezpečení provozu těchto sportovišť uvedený v příloze č. 2 materiálu. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení tohoto bezúplatného převodu.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s bezúplatným převodem rozpracované investice – rekonstrukce fotbalového stadionu (3,766 mil. Kč) a movitého majetku Fotbalového klubu APOS Blansko nezbytného k zabezpečení provozu sportovišť uvedeného v příloze č. 2 materiálu. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení tohoto bezúplatného převodu.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nově nabytý nemovitý majetek, jakož i další sportoviště a zařízení v majetku města doposud bezplatně provozovaná Asociací sportovních klubů Blansko, Tělovýchovnou jednotou ČKD Blansko a Fotbalovým klubem APOS Blansko uvedená v příloze č. 1 materiálu za účelem organizace jejich dalšího provozu, a to pouzeza předpokladu, že dojde ke schválení bezúplatného převodu nemovitého a movitého majetku těchto tří tělovýchovných subjektů do majetku města zastupitelstvem města.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 147 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Hořice u Blanska za účelem provozování telekomunikačního zařízení včetně technologického zděného domku společnosti JON.CZ, s. r. o., IČ: 27918076, se sídlem Na Neklance 3232/38, Praha 5, na dobu určitou 10 let od podpisu smlouvy, za nájemné ve výši 500 Kč/rok + každoroční zvyšování o míru inflace od 01.01.2012 (u místní komunikace k chatové lokalitě na Hořicích).

Ing. Lubomír Toufar

starosta