Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 14 ze dne 28.06.2011

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s odprodejem nepotřebného majetku Nemocnice Blansko z inventárního úseku 41 021 společnosti HIPPOKRATES BOSKOVICE a. s., IČ: 282 67 311, sídlem v Boskovicích, Lidická 935/10, za pořizovací cenu 3.466 Kč, na základě kupní smlouvy.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory situované v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. 1596, Blansko, na pozemku parc. č. 2325 zast. pl., k. ú. Blansko, pro provoz novinového stánku.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí materiál ekonomického úseku Nemocnice Blansko – Analýzu zřízení Mateřské školy v areálu Nemocnice Blansko a ukládá ředitelce nemocnice dopracovat finální finanční rozvahu na zřízení a provoz mateřské školy v návaznosti na demografickou statistiku dětí do 30.09.2011.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy a přijetím věcného daru – držáku na biopsii štítné žlázy od společnosti MERCK spol. s r. o., IČ: 18626971, se sídlem Na Hřebenech II, 1718/10, Praha 4, který bude využit v endokrinologické ambulanci nemocnice.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské služby první pomoci občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blansko v období od 01.07.2011 do 31.12.2011 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zabezpečení lékařské služby první pomoci na období od 01.07.2011 do 31.12.2011 mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce 2005-MP-S001/Ja ze dne 23.05.2005, ve znění dodatku č.1 ze dne 03.05.2006 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.05.2010.

Usnesení č. 8

Rada jmenuje komisi pro udělení Ceny města Blanska za kulturu 2012 ve složení: Ing. Lubomír Toufar, Mgr. Eva Nečasová, Jaroslav Jeřábek, Pavel Svoboda, Pavel Langr, Jan Popelka, Irma Charvátová.

Usnesení č. 9

Rada bere na vědomí informaci o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2011/12.

Usnesení č. 10

Rada bere na vědomí informaci o demografickém vývoji počtu dětí narozených na území města Blansko.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě č. 2003 – ŠKOL – S052/Ja uzavřené mezi Městem Blansko a Kulturním střediskem města Blanska podle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2011.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání filmových představení Kinematografu bratří Čadíků na náměstí Republiky ve dnech 28.-31.07.2011 v době od 21:00 do 23:30 hodin.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Bravin Group s .r .o. na uspořádání hudebních a tanečních večerů s živou a reprodukovanou hudbou v prostorách Restaurace U Zámečku (včetně letní zahrádky) v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli SDH Obůrka na uspořádání Hasičské taneční zábavy na výletišti Obůrka dne 09.07.2011 v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli MATRAS.CZ s. r. o., Blansko na uspořádání koncertu skupiny Tři sestry na stadionu TJ Olympia Blansko dne 10.09.2011 v době od 18:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Římskokatolická farnost Blansko na uspořádání 3. cyrilometodějské pouti v prostranství nad kaplí v městské části Lažánky dne 03.07.2011 v době od 14:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli Kulturní středisko města Blanska na akci Kinematograf bratří Čadíků na náměstí Republiky ve dnech 28. – 31.07.2011, vždy v době od 21:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, na zahájení výstavy Blansko – město květin dne 03.07.2011 na náměstí Svobody v době od 08:30 do 13:00 hodin.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 30.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko na spolufinancování vybavení její pobočky v městské části Dolní Lhota.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Město Blansko ve výši 15.000 Kč na náklady akce Blansko – město květin podle předloženého návrhu a pověřuje starostu Ing. Lubomíra Toufara podpisem smlouvy.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se změnou účelu použití dotace poskytnuté ASK Blansko z rozpočtu města na rok 2011 na základě Smlouvy č.2011/000172/ŠKOL/DS podle předložené písemné žádosti.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání na projekt s názvem Zlaté české ručičky, kde jste?

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 200.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace k posílení jejího investičního fondu.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 200.000 Kč z investičního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace na financování rekonstrukce školní zahrady na pracovišti Blansko, Dvorská 30.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 uzavřela smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 49,85 m2 v přízemí severního křídla budovy školy za účelem provozování zubní ordinace podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dar podle předložené žádosti.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje vyjmutí bytu v 1.NP budovy č. p. 2 na pozemku parc. č.st. 35/4, o výměře 196 m2, zastavěná plocha a nádvoří, z bytového fondu.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2003-ŠKOL-S053/Ja s účinností od 01.08.2011 a ukládá odboru ŠKOL ve smyslu předloženého písemného návrhu vypracovat dodatek k této smlouvě.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor o výměře 199,36 m2 v I.NP nemovitosti č. p. 127 v Horní Lhotě, na pozemku parc. č. 253, zastavěná plocha o výměře 434 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 248 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, s vlastníkem  B.O.I.S. – FILTRY, spol. s. r. o. se sídlem v Brně, tř. generála Píky 3, 613 00 Brno podle předloženého návrhu a pověřuje starostu Ing. Lubomíra Toufara podpisem smlouvy.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s pronájmem nově nabytého majetku, jakož i dalších sportovišť a zařízení v majetku města doposud bezplatně provozovaná Asociací sportovních klubů Blansko, Tělovýchovnou jednotou ČKD Blansko a Fotbalovým klubem APOS Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, IČ 65277333 za účelem obstarávání všech záležitostí týkajících se jejich správy a provozu, a to od 01.07.2011, a pověřuje odbor kancelář tajemníka připravit k uzavření nájemní smlouvu.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s formu úhrady ceny za pronájem sportovišť pro rok 2011 podle varianty A) s tím, že dotace bude vyúčtována k 31.12.2011 a na základě vyúčtování bude rozhodnuto o způsobu financování v následujícím období.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s ukončením smluv o výpůjčce pozemků č. SMM-Výp/2/98/Ne z 16.2.1998,  č. 2006-INV-Poz-S222/Mu-Výp z 18.12.2006, č. 2006-INV-Poz-S223/Mu-Výp z 18.12.2006, č. 2008-INV-Poz-S169/Výp-Ne z 29.10.2008 a č. 2009-INV-Poz-S009/Výp-Ne z 16.2.2009 ve znění platných dodatků a dále s ukončením smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Městem Blansko a TJ ČKD Blansko dne 20.06.2001, a to dohodou smluvních stran k 30.06.2011.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce č. SM-V/64/96/Ko ze dne 23.07.1996 ve znění dodatků.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje směrnici Smlouvy uzavírané Městem Blansko.

Usnesení č. 35

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání smluv o provizním prodeji vstupenek v Blanenské informační kanceláři Blanka.

Usnesení č. 36

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání smluv k zajištění technického vybavení na jednotlivých odborech Městského úřadu Blansko při výkonu státní správy v rámci výkonu přenesené působnosti.

Usnesení č. 37

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvám uzavřeným dle směrnice Veřejné zakázky.

Usnesení č. 38

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání sponzorských smluv spočívajících v přijetí daru městem Blansko pro účely podpory sportovních aktivit.

Usnesení č. 39

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání smluv o užívání telefonního volače pro přivolání pomoci v nouzi a smluv o instalaci telefonního volače pro přivolání pomoci v nouzi související s činností Městské policie Blansko.

Usnesení č. 40

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání smluv a dodatků ke smlouvám o pojištění majetku a zaměstnanců, smluv a dodatků ke smlouvám o běžném účtu a dodatků smlouvy s auditorskou společností.

Usnesení č. 41

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání dodatků k nájemním smlouvám na byty v případě, že nájemce plní své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a smluv s dodavateli energií (el. energie, plyn, voda, teplo).

Usnesení č. 42

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání licenčních smluv o poskytnutí digitálních dat (SÚ).

Usnesení č. 43

Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2011/3.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2011/7 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje odpis 24.325 předpisů pohledávky za svoz TDO – služby (účet 315 0250) za roky 1999 až 2001 v celkové výši 1.941.762 Kč (maximální výše dluhu jednoho dlužníka činí 840,00 Kč).

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o dílo a o postoupení užívacích práv číslo S-3804/00/AKX s a.s. ASPI, Wolters Kluwer, U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3 IČO 63077639, pobočka Brno ASPI, a.s. Pechova 42, 615 00 Brno k 31.12.2011 a s vypsáním nového výběrového řízení na poskytování této služby.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s uzavíráním dohod o přistoupení u organizací zřízených a založených městem k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 004948.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na stejnokroje a na ostatní výstroj členů Klubu vojenství Blansko, o. s., IČO 22836047.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Novotné, Blansko.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1, Blansko v tomto pořadí: pan Ondroušek, Blansko, paní Nejezchlebová, Adamov, pan Kuchař, Blansko a paní Kohoutková, Blansko.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje pronájem uvolněných bytů č. 16, 29 a 1 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1, Blansko v pořadí dle evidence žadatelů v případě, že nebudou byty pronajaty schváleným náhradníkům.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 411 na ulici Na Pískách 6 v Blansku panu Chloupkovi, Valeč.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 111 na ulici Na Pískách 11 v Blansku paní Hladišové, Blansko.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje odpis čtyř pohledávek za vyplacené dávky sociální péče v celkové výši 6.652 Kč a odpis jedné pohledávky za poskytnutou bezúročnou půjčku v celkové výši 9.209 Kč dle materiálu odboru SOC z důvodu nedobytnosti pohledávek.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 95 tis. Kč na realizaci projektu „Dobrodružství 2011 - akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“.

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Marečka, Blansko za nájemné z bytu na ul. Dvorská 44, Blansko, ve výši 8.455 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Meluzína, Blansko, za nájemné z bytů na nám. Míru 5 a Jungmannova 10, Blansko, v celkové výši 35.228 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Winklerové, Blansko za nájemné z bytu na ul. Dvorská 20, Blansko, ve výši 8.095 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Novotného, Blansko, za nájemné z bytu na ul. Dvorská 38, Blansko, ve výši 64.465 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Nečasové, Blansko, za nájemné a vyúčtování služeb za rok 1994 z bytu na ul. 9. května 26, Blansko, v celkové výši 15.009 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Tetura, Blansko, za nájemné a vyúčtování služeb za rok 1998 z bytu na ul. Dvorská 44 a 9. května 16, Blansko, v celkové výši 18.694 Kč z důvodu úmrtí.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Lukášovi, Blansko ve výši 13.289 Kč za nájemné z bytů.

Usnesení č. 63

Rada bere na vědomí, že exekuce na peněžní plnění a vyklízení bytů budou řešeny prostřednictvím exekutorské kanceláře JUDr. Tomáše Vrány, Přerov.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci dle materiálu odboru.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu paní Romaňákové, Blansko do 30.9.2011. V  případě úhrady dluhu a pravidelného placení nájemného bude smlouva následně prodloužena o rok.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s výpovědí z nájmu bytu pro paní Urbánkovou, Blansko z důvodu dluhu na nájemném.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 7A v domě Jungmannova 10, Blansko se společným sociálním zařízením pro paní Urbánkovou, Blansko.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kroutilové, Blansko do 31.12.2011. V případě splácení dluhu a pravidelného placení nájemného bude smlouva následně prodloužena o rok.

Usnesení č. 69

Rada nesouhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu pro manžele Kubalovy, Blansko.

Usnesení č. 70

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro pana Drahonského, Blansko, a to za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou 1 rok, s notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a nájemným ve výši 56 Kč/m2.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Čverčko, Blansko z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 73

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.07.2011 do 30.09.2011.

Usnesení č. 74

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 6 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/6 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/102325 v pořadí:

1. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 555.000 Kč

2. paní Kalábová, Blansko, za kupní cenu 555.021 Kč

3. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 545.555 Kč

4. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 515.500 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2006-KOM-S075/Pe se společností Patrimon, s. r. o. dohodou k 30.06.2011.

Usnesení č. 76

Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 74 o výměře 10,15 m2 + ostatní (chodba, WC) o výměře 6,00 m2 ve II. nadzemním podlaží zadního křídla radnice na nám. Svobody 32/3, Blansko, společnosti Patrimon finance, s. r. o., zast. jednatelem Josefem Pokorným, Masarykova 412/32, 602 00 Brno; IČ: 276 69 351, za nájemné ve výši 1.000 Kč/m2/rok za účelem finanční a poradenské činnosti (zastoupení stavební spořitelny Wüstenrot).

Usnesení č. 77

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce teplé užitkové vody České republice - Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj dle materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 78

Rada ukončuje výběrové řízení na odprodej na budovy bez č. p. na ul. Dvorská, Blansko (bývalá kotelna) na pozemcích parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2 včetně těchto pozemků v k. ú. Blansko, zveřejněné na základě oznámení o odprodeji od 29.04.2011-16.05.2011 s tím, že nebyl vybrán žádný z žadatelů.

Usnesení č. 79

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej budovy bez č. p. na ul. Dvorská, Blansko (bývalá kotelna) na pozemcích parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2 včetně těchto pozemků v k. ú. Blansko, za minimální cenu 1.400.000 Kč s podmínkou zbourání komínu a doložení záměru využití nemovitosti.

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s ukončením výpůjčky kanceláře č. 414 (+ poměrné části soc. zařízení a chodby) dané do výpůjčky ČSÚ v rámci smlouvy č. 2005-KOM-S053/Pe dohodou k 30.06.2011.

Usnesení č. 81

Rada bere na vědomí, že vítězem veřejné soutěže na řešení zásobování elektřinou a teplem vybraných objektů v areálu Sportovního ostrova je Zásobování teplem s. r. o. Blansko.

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s instalací kogeneračních jednotek v kotelnách na ul. Dvorská, Smetanova, Pod Javory a Okružní na náklady Zásobování teplem s. r. o., Svitavská 10, Blansko, v rozsahu jimi předložené žádosti s tím, že k 07.11.2018 bude celé zařízení ve funkčním stavu převedeno do majetku města za 1000 Kč. Provoz kogeneračních jednotek sníží cenu tepla minimálně o 0,15 Kč/GJ po celou dobu provozování.

Usnesení č. 83

Rada schvaluje obě Smlouvy o výpůjčce k zajištění sběru vyseparovaných složek komunálních odpadů (papír, plast a bílé sklo) se společností EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701 a pověřuje starostu města Blanska jejími podpisy.

Usnesení č. 84

Rada schvaluje smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK a ukládá odboru KOM předložit tuto smlouvu na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/101/99/Ko ze dne 18.10.1999 na nájem části pozemku parc. č. 746/36 (dle PK) o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko (nyní v KN označen jako pozemek parc. č. 746/36 zahrada v k. ú. Blansko), a to ke dni 31.12.2011.

Usnesení č. 86

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout záhon na pozemku parc. č. 746/36 zahrada o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (lokalita záhonů u BD Erbenova 19 a 21, Blansko, po p. Benešovi).

Usnesení č. 87

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako součást zahrady parc. č. 674/106 orná půda v k. ú. Blansko, ve vlastnictví fyzické osoby (lokalita ul. Nad Žlíbkem).

Usnesení č. 88

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha o výměře celkem 4 m2 v k. ú Blansko za účelem provozování 1 ks umístěného reklamního zařízení o rozměrech reklamní plochy 2,5m x 5m (travnatá plocha před oplocením areálu HZS).

Usnesení č. 89

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/24/94/Ko ze dne 02.02.1994 ve znění dodatků na nájem pozemku parc. č. 1649/8 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran, ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětný pozemek (pozemek pod garáží ve vlastnictví fyz. osoby, u trati ČD, v blízkosti Salmova mlýna).

Usnesení č. 90

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1649/8 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící (u trati ČD, v blízkosti Salmova mlýna).

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S142/NS-Ne ze dne 12.09.2007 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2011 (záhon před BD Sadová 90-94, Blansko).

Usnesení č. 92

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zahrádkaření (záhon před BD Sadová 90-94, Blansko).

Usnesení č. 93

Rada souhlasí se zveřejněním záměru zrušení dosavadního podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. st. 2836 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a jeho vypořádání, a to tak, že v souvislosti se stavebními úpravami prováděnými v bytovém domě č. p. 1923 v Blansku bude nově založeno podílové spoluvlastnictví všech vlastníků tohoto pozemku, přičemž spoluvlastnický podíl Města Blansko bude nově činit id. 8734/18804 a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. st. 2836 zastavěná plocha v k. ú. Blansko tak, že spoluvlastnický podíl Města Blansko bude činit id. 8734/18804 (pozemek zastavěný bytovým domem Kamnářská 4).

Usnesení č. 94

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 69 m2 za účelem zahrádkaření paní Blatné, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3 Kč/m2/rok bez DPH s tím, že nájemce je povinen s ostatními členy BD Železničář, Křížkovského 29, Blansko provádět úklid, údržbu a sečení trávy na zbývající, zahrádkářsky neobdělávané části pozemku parc. č. 857/62 zahrada v k. ú. Blansko (v zaplocené zahradě kolem BD Křížkovského 29).

Usnesení č. 95

Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 548/1 zahrada o výměře 2.227 m2 v k. ú. Těchov společnosti S.M.K., a. s., IČ: 494 32 036, se sídlem Skalní mlýn 96, Blansko, za účelem vybudování nového dětského hřiště vlastním nákladem vypůjčitele, na dobu určitou 5 let s tím, že záměr vypůjčitele musí být realizován v souladu s územním plánem, stavebním zákonem a dle vyjádření Správy CHKO Moravský kras (naproti hotelu Skalní mlýn v Moravském krasu, vedle parkoviště).

Usnesení č. 96

Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 247/16 ostatní plocha, parc. č. 243/2 a 245/1, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, všechny v k. ú. Blansko o výměře všech částí cca 1700 m2, za účelem provozování recyklace stavební suti, a to společnosti Terra Service CZ s. r. o., IČ: 29249848, se sídlem Blansko, Komenského 83/5, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 61.166 Kč/rok bez DPH + každoroční zvyšování o míru inflace od roku 2012 s tím, že příjezd na pronajaté pozemky musí být zajištěn přes jiné pozemky než obecní (přes areál ELITA semenářská a.s. nebo Moravostav a. s.), a s tím, že nájemce je povinen opravit stávající oplocení na straně pozemků ve vlastnictví ELITA semenářská a. s. (lokalita Staré Blansko, v blízkosti trati ČD).

Usnesení č. 97

Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 881/52 a parc. č. 881/53, oba ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování nového vchodu do prodejny „Hruška“ v Blansku, Zborovce a jeho užívání, a to panu Šafářovi, bytem Litovel, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 30 Kč/m2/rok bez DPH + každoroční zvyšování o míru inflace od roku 2012 (ul. Okružní u OD Hruška).

Usnesení č. 98

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 79 (dle PK) v k. ú. Blansko o výměře cca 20 m2 za účelem pěstování květin a zeleniny paní Ohnoutkové, bytem Blansko, za nájemné 1 Kč/m2/rok bez DPH. Pronájem části pozemku bude realizován uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo INV-NS/147/99/Ne ze dne 16.11.1999, kterým bude rozšířen předmět nájmu a upraveno nájemné dle nové výměry předmětu nájmu (záhon za byt. domem Družstevní 2a, b, Blansko).

Usnesení č. 99

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 3973 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko společnosti Česká informatika s. r. o., Blansko, Sadová 694/42, IČ: 27720004, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 33 Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od roku, následujícího po roce, ve kterém bude budova uvedena do užívání s tím, že počátek placení nájemného je od 01.05.2011 za účelem užívání budovy ve vlastnictví právnické osoby na pozemku stojící a jejího užívání k účelu, ke kterému bude budova určena rozhodnutím stavebního úřadu a který bude v souladu s územním plánem.

Usnesení č. 100

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 21 z 10. schůze rady města dne 03.05.2011 tak, že celé nově zní:

„Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 624/1, 1479/1, 1480/13, 1479/2, všechny v k. ú. Blansko (částí pozemků, na kterých jsou umístěny 4 ks reklamních zařízení, pevně spojených se zemí, označených na přiloženém fotu čísly 2, 3, 4, 5 ) včetně těchto 4 ks zařízení, za účelem jejich provozování pro reklamu, dále rada souhlasí s pronájmem ještě případně dvou částí předmětných pozemků o výměře do 5 m2 každé části, za účelem případného umístění jednoho až dvou kusů nových reklamních zařízení, vybudovaných nákladem nájemce a jejich provozování, a to společnosti RESYS steel s. r. o., IČ: 28319419, se sídlem v Dolní Lhotě, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné:

- za pozemky ve výši 10.000 Kč/rok + platná sazba DPH za každou jednu část pozemku pod jedním reklamním zařízením a

- za každý jeden kus reklamního zařízení, které bude vlastnictvím města, ve výši 2.000 Kč/kus/rok + platná sazba DPH, to vše zvyšováno každoročně o míru inflace od roku 2012, s tím, že nájemce bude bezplatně pečovat a opravovat 1 ks reklamního zařízení, umístěného na předmětných pozemcích, které bude vlastnictvím města a které slouží pro propagaci města – na přiloženém fotu je označeno číslem 1“.

Usnesení č. 101

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 746/49, 1662, 1665, 746/51 a 1663, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem pozemků spojené.

Usnesení č. 102

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – části pozemku parc.č. 1106/178 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 1120 m2 Městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek na Češkovicích).

Usnesení č. 103

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S002/Ko-R-NS ze dne 28.01.2004 ve znění dodatků, a to dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2011, příp. výpovědí z nájmu dle čl. III, odst. 2 smlouvy, danou pronajímatelem s tím, že nájemné za rok 2011 už nebude požadováno.

Usnesení č. 104

Rada nedoporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 740/29, parc. č. 740/30, parc.č. 740/31, parc.č. 740/32 a parc.č. 755/98, vše ostatní plocha v k.ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko za požadovanou kupní cenu.

Usnesení č. 105

Rada souhlasí s úhradou částky za užívání pozemků parc. č. 740/29, parc.č. 740/30, parc. č. 740/31, parc. č. 740/32 a parc. č. 755/98, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za 2 roky zpětně ve výši 20 Kč/m2/rok, spoluvlastníkům těchto pozemků.

Usnesení č. 106

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 740/30 o výměře 7 m2 a pozemků parc. č. 740/29, parc. č. 740/31, parc. č. 740/32, parc. č. 755/98 , vše ostatní plocha v k. ú. Blansko Městem Blansko od spoluvlastníků těchto pozemků za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 107

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene uložení, provozování, oprav a údržby drenážního potrubí v délce cca 33 m na částech pozemků parc. č. 31/1 a parc. č. 31/3, oba ostatní plocha v k.ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko jako povinného ve prospěch vlastníka objektu č. p. 78 na pozemku parc. č. st. 58/2 zastavěná plocha a pozemku parc. č. st. 58/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m délky potrubí + platná sazba DPH.

Usnesení č. 108

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružení zadavatelů na zpracovatele projektové dokumentace stavby II/374 Blansko, průtah mezi Městem Blansko a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, dle materiálu k této věci.

Usnesení č. 109

Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání nezbytně nutných smluv pro realizaci přeložek a úprav inženýrských sítí a o připojení k distribučním soustavám s podmínkou, že tyto smlouvy nezakládají jiná věcná práva k pozemkům (např. věcná břemena, nájmy apod.).

Usnesení č. 110

Rada pověřuje starostu města Blansko k projednání a podpisu stanoviska pro SFŽP, vylučující komerční aktivity na okolních pozemcích nádrže Palava I, mající příčinnou souvislost s poskytnutím dotace v rámci projektu „Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II“, akceptační č. 09028966.

Usnesení č. 111

Rada bere na vědomí petici obyvatel domu Absolonova 5-8 Blansko proti vyjmenovaným opatřením v rámci projektu „Regenerace sídliště Sever“ s tím, že námitce proti rozšíření parkovacích stání podél ulice Absolonova nebude vyhověno a dále ukládá odboru investičního a územního rozvoje prověřit další námitky v rámci projekční přípravy jednotlivých etap regenerace sídliště Sever.

Ing. Lubomír Toufar

starosta