Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 15 ze dne 23.08.2011

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí roku 2011.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí přehled darů pro Nemocnici Blansko za 1. pololetí roku 2011.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s opakovaným zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory situované v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. 1596, Blansko na pozemku p. č. 2325 zast. pl., k. ú. Blansko, pro provoz novinového stánku.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 7/11 „Dodávka a montáž myčky endoskopů pro ambulanci gastroenterologie Nemocnice Blansko" do plánu investic pro rok 2011.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí s navrhovaným útlumem počtu 31 lůžek v Nemocnici Blansko a pověřuje starostu města a ředitelku nemocnice k dalším jednáním s VZP ČR a vedením JmK.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje Dodatek č. 6 Nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Blansko jako pronajímatelem nemovitostí – areálu nemocnice – a Nemocnicí Blansko jako nájemcem, kterým se v ustanovení článku VI. Doba nájmu – doba nájmu upravuje následovně: Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu Evropské Unie – „Úpravy zeleně v areálu Nemocnice Blansko, číslo 16117227" do 31.12.2022.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na projekt Hudba na blanenském zámku ve výši 15.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, na 16. ročník Půlmaratónu Moravským krasem dne 04.09.2011 na náměstí Republiky v době od 12:00 do 19:00 hodin.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 220.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 na financování akcí podle předložené žádosti.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje poskytnutí dotací na pronájem sportovišť podle předloženého návrhu a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli SDH Klepačov na uspořádání zábavy dne 10.09.2011 v rámci oslav 100. výročí založení sboru v době od 20:00 do 03:00 následujícího dne na louce za horní autobusovou zastávkou (v případě nepříznivého počasí v prostorách Dělnického domu Klepačov).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s partnerstvím města bez finanční účasti v projektu mateřského centra Dětský koutek Matýsek, o. s. Blansko „Pečujeme o děti a vzděláváme se".

Usnesení č. 15
Rada schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 800.000 Kč na projekt Kino Blansko – digitalizace za podmínek Smlouvy o poskytnutí účelové dotace a Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru komunální údržby.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s prominutím 50 % penále panu Borovkovi, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro pana Brichtu, Blansko za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou 1 rok s notářským zápisem.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se ukončením nájmu bytu pro manžele Nejezchlebovy, Blansko, dohodou ke dni 31.08.2011.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/1 o výměře 48,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 4835/48605 v pořadí:
1. Mgr. Kropáček, Rájec–Jestřebí, za kupní cenu 700.000 Kč
2. pan Paulus, Blansko, za kupní cenu 682.000 Kč
3. pan Nehyba, Blansko, za kupní cenu 669.000 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/1 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2895/68210 v pořadí:
1. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 531.500 Kč
2. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 502.000 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/7 o výměře 28,15 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2815/68210 paní Musilové, Blansko, za kupní cenu 515.031 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 5 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, Ing. arch. Řehůřkové, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem kotelny v krytých lázních čp. 1828 pro instalaci technologického zařízení na výrobu elektrické energie a tepla pro potřeby Sportovního ostrova vítězi veřejné soutěže na toto zařízení, kterým je společnost Zásobování teplem, s. r. o., Svitavská 10, Blansko; IČ: 60731800. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.06.2022 s účinností od 01.09.2011 s nájemným ve výši 1.538,46 Kč/m2/rok, tj. 200.000 Kč/rok s tím, že toto nájemné bude hrazeno od roku 2012 ve dvou pololetních splátkách.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení stavby v pozemku parc. č. 1047 a v budově krytých lázní dle materiálu odboru.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na bezplatnou výpůjčku částí pozemků p. č. 736/1 a 1017/3 v k. ú. Blansko pro přemístění kontejneru na sběr oděvů, bot a textilu.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru komunální údržby předložit jej ke schválení zastupitelstvu Města.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje Smlouvu o napojení na Pult centralizované ochrany „LATIS" Městské policie Blansko a zabezpečení služeb souvisejících s napojením objektu zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů v Blansku.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s navrženou změnou tarifu v blanenské MHD s platností od 01.01.2012 a se zavedením čtvrtletní a roční předplatní jízdenky a ukládá odboru komunální údržby předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Obnova zámeckého parku, náměstí Svobody a parčíku v Blansku.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje Smlouvu o souhlasu vlastníka pozemku s výsadbou a ošetřením dřevin na jeho pozemku v rámci realizace projektu „Regenerace vybraných ploch zeleně v Blansku".

Usnesení č. 32
Rada schvaluje dokument Vize MěÚ Blansko.

Usnesení č. 33
Rada bere na vědomí informaci o připravovaných dotazníkových šetřeních spokojenosti veřejnosti.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2011 ve výši 47.000 Kč.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Blansko na projekt: Uspořádání 5. ročníku kulturně-společenské akce „Vítání svatého Martina" v Blansku ve výši 35.000 Kč.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s odpisem pohledávky p. Janespála ve výši 1.500 Kč za nezaplacený účastnický poplatek za pobyt ve Scandianu v červnu 2006.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje navýšení limitu zaměstnanců v Kulturním středisku města Blanska o 0,25 pracovního úvazku od 01.09.2011 na posílení pracovního místa redaktor Zpravodaje města Blanska.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje dodatek č. 2 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 39
Rada bere na vědomí předložení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na podporu procesů plánování sociálních služeb.

Usnesení č. 40
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2011.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2011/8 až RO 2011/14 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s převodem 4.150 tis. Kč z hlavní činnosti města do hospodářské činnosti města na revitalizaci bytových domů a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 43
Rada schvaluje ponížení příspěvků, a to: ASK Blansko na dokončení opravy sociálního zařízení o 25. tis. Kč, KSMB na provoz o 18,3 tis. Kč a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje povýšení příspěvků, a to: ASK Blansko na výměnu oken v suterénu sportovní haly o 25. tis. Kč, Muzeu Blansko na provoz o 8,3 tis. Kč, KSMB na mzdy včetně odvodů o 26 tis. Kč a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 45
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2011/4 a ZPR 2011/5.

Usnesení č. 46
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelové půjčky ve výši 35.000 Kč na výměnu oken panu Doskočilovi, Blansko a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 323/13 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k. ú. Hořice u Blanska, za účelem připojení k pozemku parc. č. 323/4 v k. ú. Hořice u Blanska.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 586/1 o výměře cca o výměře 36 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem případného přechodného uložení materiálu na prováděnou rekonstrukci a opravy nemovitostí a za účelem dočasného odstavení mechanizmů a aut, to vše pouze v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí na nemovitostech p. Tesáka.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/9/99/Ko ze dne 25.02.1999 na nájem pozemku parc. č. st. 1649/1 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni podpisu nové nájemní smlouvy na předmětný pozemek.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 1649/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící a jejího užívání pro garážování osobního automobilu (pozemek pod řadovou garáží, u vlakové zast. Blansko-město).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 304/48 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zahrada k rodinnému domu na ul. Pod Strání, Blansko (lokalita za RD Pod Strání).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 746/36 zahrada o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, k zahrádkářskému účelu (záhon u bytového domu Erbenova 19,21, Blansko po p. Vondrové).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 486/2 (dle EN) o výměře cca 400 m2 v k. ú. Blansko (část vyznačená v obrázku jako návrh INV), za účelem spojení s pozemky fyzické osoby a jejich užívání jako součást zahrady (Bačina, nad kompostárnou).

Usnesení č. 54
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 674/16 zahrada v k. ú. Blansko (u hřiště ZŠ Erbenova).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 49/1 ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Hořice u Blanska za účelem zpevnění plochy a vybudování dvou parkovacích míst a chodníku k domu č. p. 14 v Hořicích (u RD č. p. 14 v Hořicích).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 746/31 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko, za účelem provozování části stávající letní zahrádky na zpevněné ploše před restaurací „V Sídlišti", Leoše Janáčka 1269/9, Blansko.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 250 m2 (210 m2 a 40 m2 ) za účelem užívání jako dvě oplocené zahrádky ve svažitém a skalnatém terénu (nad RD č. p. 55 a č. p. 115 v Lažánkách).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 410 m2 (cca 220 m2 a cca 190 m2 ) za účelem majetkoprávního vypořádání a rozšíření pozemků ve vlastnictví fyzických osob (nad nemovitostmi a dvory za RD č. p. 56 a nad pozemky parc. č. st. 6,7, 8, 9, 10, vše zastavěná plocha, nádvoří
v k. ú. Lažánky u Blanska).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 168 m2 za účelem užívání oploceného pozemku k zahrádkaření a sečení trávy ve svažitém a skalnatém pozemku (nad nemovitostmi a dvorem za RD č. p. 56 v Lažánkách u Blanska).

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelové přípojky NN v rámci stavby: „Blansko – přípojka NN, Frühaufová" v délce cca 40 m na částech obecních pozemků parc. č. 688/1, 687/3 a 687/4, všechny v k. ú. Blansko ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m délky trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 82 z 11. schůze Rady města Blansko dne 19.05.2011 tak, že bude celé nově znít:
„Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby vodovodního řadu – výtlačného řadu Češkovice – Veselice na částech obecních pozemků parc. č. 319/8, 496/1, 495/46, 481 v k. ú. Těchov a umístění provozování, oprav a údržby vodovodního řadu – zásobovacího řadu Obůrka -Těchov na částech obecních pozemků parc. č. 68, 425/1, 425/3, 413, 318, 418, vše v k. ú. Těchov, to vše ve prospěch Svazku VaK měst a obcí, IČ: 49468952, se sídlem Boskovice, 17.listopadu 14, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH."

Usnesení č. 62
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby
a) nadzemního vedení sítě VN, realizovaného venkovním vedením A1Fe 3× 42/7 mm2, v délce cca 115 m včetně podpěrných bodů VN (betonových sloupů) a stožárové jednosloupové trafostanice a
b) podzemního vedení sítě NN, realizované zemním kabelem ŃAYY-J 4x95 mm2 v délce 235 m včetně pilířů NN,
to vše na obecních pozemcích parc. č. 1037/1 (dle PK), parc. č. 1359/2 ost. pl., parc. č. 1045/4 orná půda, parc. č. 1045/3 orná půda, parc. č. 1359/1 ost. pl., parc. č. 1070/1 zahrada, parc. č. 1360/1 ost. pl., vše k. ú. Blansko a parc. č. 586 ost. pl. v k. ú. Dolní Lhota, vše v rámci stavby pod názvem „Blansko-TS Chaty", na dobu neurčitou ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m trasy vedení (jak NN tak VN)+ 5.000 Kč/1ks betonového sloupu VN + platná sazba DPH.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (optického kabelu) v rámci stavby: „Blansko, 62001 Dvorská 62005, Svitavská – trasa1, IRN 109022/2011-109021/2011", na obecních pozemcích města Blansko v k. ú. Blansko, v trase označené jako „TRASA 1", a to na pozemcích uvedených v příloze č. 1 tohoto bodu materiálu , na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m délky trasy vedení sítě, ve prospěch T-Mobile Czech Republic a.s ., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 385 v k. ú. Klepačov v rámci stavby pod názvem „Klepačov-přepojení sítě NN na TS Příhon", délka trasy vedení sítě je 4 m, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí se změnou a doplněním usnesení č. 126 z 48. schůze Rady města Blansko dne 24.03.2009 tak, že celé nově zní:
„Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 385, 415/8, 415/22, 422 a 426/1, všechny v k. ú. Klepačov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 70 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, přičemž délka trasy umístění sítě činí celkem 218 m".

Usnesení č. 66
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby zemních kabelů VN a NN v rámci stavby „Dolní Lhota – TS Pod lesem", a to na části obecních pozemků parc. č. 607/1 a 607/8, oba v k. ú. Dolní Lhota, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za nabídnutou jednorázovou úplatu 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby příhradového stožáru venkovního vedení VN č. 58a v rámci stavby „Dolní Lhota – TS Pod lesem", a to na části obecního pozemku parc. č. 607/8 v k. ú. Dolní Lhota, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního vedení sítě NN, realizované kabelem NAYY-J 4x150 mm2 v délce cca 10 m na pozemku města parc. č. 147/3 v k. ú. Horní Lhota, v rámci stavby pod názvem: „Horní Lhota – DP Souček" ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m délky trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které bude spočívat v právu průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 55/2 zahrada v k. ú. Hořice u Blanska na pozemek parc. č. 55/1 zahrada v k. ú. Hořice u Blanska, a to ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 55/1 zahrada v k. ú. Hořice
u Blanska jako oprávněného, na dobu neurčitou, bezúplatně.

Usnesení č. 70
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 507/7, parc. č. 507/8, parc. č. 507/9, parc. č. 507/84, vše trvalý travní porost, pozemků parc. č. 507/47, parc. č. 507/48, parc. č. 507/49, vše orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska a pozemků parc. č. 92 a parc. č. 103, oba pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko za cenu 2.000.000 Kč od vlastníků těchto pozemků (lokalita Luhy).

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1649/8 zastavěná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící panu Pokornému, bytem Blansko, za nájemné 20 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (u trati ČD, v blízkosti Salmova mlýna).

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko paní Krchňákové, bytem Blansko, za účelem užívání jako součást zahrady parc.č. 674/106 orná půda v k. ú. Blansko, ve vlastnictví nájemce, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 5 Kč/m2/rok bez DPH (lokalita ul. Nad Žlíbkem).

Usnesení č. 73
Rada souhlasí s pronájmem ještě části pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování 1 ks umístěného reklamního a informačního zařízení o rozměrech reklamní plochy 2,5 m x 5 m, a to společnosti Auto Activity s. r. o., Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou, IČ: 25589768, na dobu neurčitou a tak, že ke stávající nájemní smlouvě číslo 2006-INV-Poz-S062/R-NS/Ne ze dne 08.02.2006 bude uzavřen dodatek, kterým bude zvětšen předmět nájmu na celkem 5 m2 a nájemné bude zvýšeno od 01.01.2012 na částku 10.000 Kč/rok + platná sazba DPH + každoroční zvyšování o míru inflace (travnatá plocha před oplocením areálu HZS).

Usnesení č. 74
Rada souhlasí se změnou smlouvy číslo 2010-INV-Poz-S243/Výp-Ko ze dne 03.12.2010, a to v čl. II, odst. 1 této smlouvy tak, že bude zmenšen předmět výpůjčky o 45 m2 , tj. o část, jak je vyznačena na obrázku č. 2 v materiálu odboru INV k této věci. V souvislosti s touto změnou budou upravena ostatní ujednání smlouvy, kterých se dotýká zmenšení předmětu výpůjčky.

Usnesení č. 75
Rada nesouhlasí se změnou usnesení č. 55 a 56 ze 76. Rady města Blansko dne 03.09.2002, jak požaduje Lenka, bytové družstvo.

Usnesení č. 76
Rada souhlasí s uzavřením Dohody o uznání závazku a plnění dluhu ve splátkách mezi Městem Blansko, jako věřitelem a panem ILLEM, jako dlužníkem, na dlužné nájemné k 30.04.2011, vzniklé z nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S030/NS-Mu ze dne 26.03.2008 + úroků z prodlení, přičemž výše splátky je 2.500 Kč/měsíc.

Usnesení č. 77
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Zámek Blansko.

Usnesení č. 78
Rada projednala protest proti dočasnému dopravnímu značení na ulicích Rodkovského a Boženy Němcové. Nové dopravní řešení ošetřuje zvýšení bezpečnosti, zvýšení parkovacích kapacit a plynulost provozu a proto námitky nebudou zohledněny ze strany města do správního řízení, které vede k trvalému dopravnímu značení i za cenu prodloužení dojezdové vzdálenosti k cílovým objektům v dané lokalitě.

Usnesení č. 79
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu či opatření na pozemku (pozemcích) ve vlastnictví Města Blansko pro stavbu „Blansko 62001 Dvorská 62005 Svitavská – Trasa 1, IRN_109022/2011_109021/2011, napojení objektu optickým kabelem" se stavebníkem: T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 649 49 681, případně s jím písemně pověřeným zástupcem, přičemž výše jistiny na splnění závazků stavebníka činí 100.000 Kč.

Usnesení č. 80
Rada ukládá odboru investičního a územního rozvoje vypracovat komplexní materiál řešící jednotlivé připomínky Petice s požadavkem na okamžité zrušení současné územně energetické koncepce města Blansko a výsledek předložit na schůzi rady dne 15.11.2011.

Usnesení č. 81
Rada souhlasí s posunutím termínu odstraňování vad „Oprava střechy" do 30.11.2011 s tím, že dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vadami plnění uskutečněných v rámci investičních akcí „bytové domy Písečná – Blansko (90 bytových jednotek) a „Garáže – Písečná" v Blansku ze dne 12.01.2011, upravující termíny odstranění vad „Oprava střechy" bude uzavřen za předpokladu dodržení termínu odstranění těchto vad tedy do 30.11.2011, včetně.

Usnesení č. 82
Rada schvaluje předložený návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města.

Ing. Lubomír Toufar

starosta