Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 17 ze dne 20.09.2011

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 8/11 „Dodávka a montáž drtiče odpadu do stravovacího provozu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2011.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – rádia s CD přehrávačem „JVC“ pro oddělení následné péče.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí zprávu ředitelky Nemocnice Blansko, souhlasí s organizační změnou spočívající v posílení ambulantní péče a zahájením činnosti denního stacionáře kožního oddělení a s ukončením lůžkové péče kožního oddělení.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč na 10 promenádních koncertů, které se konaly od 26.06.2011 do 28.08.2011 na náměstí Svobody.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 100.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko na nákup vybavení a financování úprav v prostorách knihovny podle předložené žádosti.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 9

Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2011/6 a č. ZPR 2011/7.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění dodávky obědů, uzavřené mezi Městem Blansko a p. Rudolfem Volfem dne 01.04.1999 ve znění dodatků č. 1, 2, a 4 a bere na vědomí cenovou kalkulaci dietní stravy.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Ratislavové, Blansko.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1, Blansko v tomto pořadí: paní Nejezchlebová, Adamov a manželé Sršňovi, Olomučany.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 411 na ulici Na Pískách 6 v Blansku panu Stloukalovi, Blansko.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 111 na ulici Na Pískách 11 v Blansku panu Možnarovi, Strážnice.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 211 na ulici Na Pískách 12 v Blansku paní Křížové, Blansko.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Mládkové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro manžele Vybíhalovi, Ostrava dle materiálu odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje účast města Blansko v dobrovolné dražbě věcí movitých, a to souboru hmotného majetku, jehož seznam je specifikován ve Vyhlášce o provedení veřejné dobrovolné dražby čj. 04/11 – Hotel Dukla Blansko dražebníka MORAVOLEN HOLDING, a. s. a tím i případné nabytí výše uvedených věcí movitých do vlastnictví města Blansko.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu roku 2012 na podporu realizace 16. Mezinárodního speleologického kongresu a to ve výši 50.000 Kč.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Daňkové, Blansko.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s vyjmutím prostor kotelny v krytých lázních čp. 1828 z nájemní smlouvy č. 2008/000070/KOM/O-Pe uzavřené se společností Služby Blansko, s. r. o. a ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek k nájemní smlouvě.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s provozováním tepelného a elektrického zdroje v objektu lázně Blansko a v objektech areálu Sportovního ostrova Blansko.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s vyjmutím místností č. 218 o výměře 3,95 m2 a č. 213 o výměře 3,45 m2 ze smlouvy s MUDr. Hlaváčovou z důvodu uvedeného v materiálu odboru a ukládá odboru KOM vypracovat v tomto smyslu dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, a to, vzhledem k již probíhající rekonstrukci, s účinností od 01.09.2011.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje předložené ceníky kompostovatelných odpadů a výsledného produktu kompostárny.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s poskytováním Blanenského kompostu občanům Města Blanska zdarma, a to v množství, které bude objemově odpovídat množství navezeného kompostovatelného odpadu.

Usnesení č. 27

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 4423 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 457 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1352/12 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění dřevěných schodů, které slouží jako vstup do budovy č. p. 7, nám. Svobody 15, Blansko.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 1022 (dle PK), parc. č. 1022/6 ost. plocha a parc. č. 1022/7 orná půda, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 300 m2 , (části, jak jsou vyznačeny ve snímku z kat. mapy), za účelem rozšíření prostoru kolem budovy Poříčí 19, Blansko a jejího užívání jako zázemí budovy.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz-S108/Mu-NS ze dne 20.06.2007 na nájem pozemku parc. č. st. 4688 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko s Ivonou Šašinkovou, bytem Rájec-Jestřebí, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (pozemek je zastavěn budovou bývalého průmyslového objektu – bývalé agregátní stanice vedle prodejny Jednoty na nám. Míru).

Usnesení č. 31

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 4688 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání budovy (ve vlastnictví právnické osoby) na pozemku postavené (vedle prodejny Jednoty na nám. Míru).

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN v rámci stavby :“Olešná, DP Lůdl“ na částech obecních pozemků parc. č. 278/10, 287/7, 287/8 a 287/9, vše v k. ú. Olešná u Blanska ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 4.371 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení „Rekonstrukce nadzemní části VTL plynovodu 150/40 Blansko – Bořitov“ včetně jeho příslušenství na části pozemku parc. č. 1860 vodní plocha v k. ú. Ráječko a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ 27 68 98 41, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/každý započatý běžný metr plynárenského zařízení (VTL plynovodu), min. však 500 Kč + platná sazba DPH, přičemž rozsah břemene bude specifikován geometrickým plánem.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které bude spočívat v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 55/2 zahrada v k. ú. Hořice u Blanska strpět vedení svodu dešťové vody přes pozemek parc. č. 55/2 zahrada v k. ú. Hořice u Blanska na pozemek parc. č. 55/1 zahrada v k. ú. Hořice u Blanska, a to ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 55/1 zahrada v k. ú. Hořice u Blanska jako oprávněného, na dobu neurčitou, bezúplatně.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 505 ostatní plocha v k. ú. Klepačov Městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 7.000 Kč bez DPH ročně, za účelem zajištění dopravní obslužnosti pozemků přiléhajících k rodinným domům, stávajících hospodářských staveb bez č. p., resp. pro vjezd a výjezd do garáží, skladů a přístřešků na pozemcích přiléhajících k rodinným domům, dále pro dopravní obslužnost a využívání hřiště na obecních pozemcích parc. č. 506/4 a parc. č. 506/5, k příjezdu na obecní cestu na pozemku parc. č. 506/3, k dopravní obslužnosti a údržbě lesních pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 506/2 a parc. č. 504/4 a pro dopravní obslužnost obecních pozemků parc. č. 506/6 a parc. č. 506/7, vše v k. ú. Klepačov.

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup id. 1/8 pozemku parc. č. 903/4 trvalý travní porost v k. ú. Blansko za cenu 9.780 Kč (lokalita Zborovce).

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na dresy basketbalového oddílu mužů ASK Blansko, Mlýnská 19, 678 01 Blansko, IČ: 43420567.

Usnesení č. 38

Rada jmenuje do funkce vedoucí finančního odboru MěÚ Blansko paní Ing. Alenu Skoupou s účinností od 01.01.2012.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s tím, že v rámci optimalizace středního školství v Jihomoravském kraji bude na Gymnáziu Blansko zrušena jedna třída osmiletého studia za podmínky, že dojde k rozšíření o jednu třídu čtyřletého studia.

Ing. Lubomír Toufar

starosta