Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 18 ze dne 27.09.2011

Usnesení č. 1

Rada stanoví maximální cenu nemovitostí – pozemků st. p. č. 2840, p. č. 783/15, p. č. 783/16, p. č. 783/18, vše v k. ú. Blansko a budovy č. p. 1928 – obč. vybavenost na st. p. č. 2840 v k. ú. Blansko včetně příslušenství a věcí movitých, a to souboru hmotného majetku, jehož seznam je specifikován ve Vyhlášce o provedení veřejné dobrovolné dražby čj. 04/11 – Hotel Dukla Blansko dražbníka MORAVOLEN HOLDING, a. s., za kterou může město Blansko tyto věci nemovité a movité včetně příslušenství vydražit v dobrovolné dražbě dne 27.09.2011 na částku 100 mil. Kč.

Ing. Lubomír Toufar

starosta