Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 19 ze dne 04.10.2011

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s odprodejem dieselagregátu v rámci výběrového řízení na nový záložní zdroj minimálně za cenu určenou znaleckým posudkem.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro provoz novinového stánku, místnost č. 1 o výměře 9,29 m2 a společné prostory o výměře 2,79 m2 , v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, panu Ing. Oujeskému, bytem Blansko.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Kulturní středisko města Blanska na projekt Koncertní činnost a provoz Komorního orchestru města Blanska ve výši 45.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 4

Rada jmenuje podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školské rady na funkční období 2011-2014:

 • Školská rada při ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 :
  • Mgr. Eva Gregorová
  • Mgr. Michaela Dvořáčková
 • Školská rada při ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17:
  • Mgr. Miroslav Starý
  • Mgr. Lenka Klaibová
 • Školská rada při ZŠ Blansko, Erbenova 13:
  • Mgr. Ivo Polák
  • Jaroslava Musilová
 • Školská rada při ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2:
  • Mgr. František Alexa
  • Jana Galitová

Usnesení č. 5

Rada schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ze 75 žáků na 100 žáků, a to s účinností od 01.09.2011. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitele školy k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Zámecký vánoční koncert ve výši 20.000 Kč.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Zámecký vánoční koncert.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 150.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace na financování nových ochranných krytů na radiátory ve třídách a hernách mateřské školy.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2011/16 a č. RO 2011/17 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v roce 2011 Dynamiters Blansko HK, o. s. na pronájmy sportovních zařízení ve výši 100.000 Kč a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11

Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2011/8.

Usnesení č. 12

Rada doporučuje financování koupě hotelu Dukla formou úvěru ve výši 31.415,0 mil. Kč.

Usnesení č. 13

Rada ukládá odboru FIN ve spolupráci s odborem INV vypsat veřejnou zakázku na úvěr – nákup hotelu Dukla.

Usnesení č. 14

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání festivalu Rajbas*Outdoor* Kotlík 2011 v Blansku.

Usnesení č. 15

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Římskokatolickou farnost Blansko na vypracování projektu obnovy schodiště ve věži kostela sv. Martina.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s vypracováním Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 a schvaluje předložený harmonogram jeho tvorby.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 213 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 160 m2 za části pozemků parc. č. st. 212 zastavěná plocha, nádvoří a parc. č. 481 zahrada, oba v k. ú. Lažánky o celkové výměře cca 80 m2 , za účelem majetkoprávního vypořádání a za účelem rozšíření komunikace II/379 v k. ú. Lažánky u Blanska s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude ze strany vlastníka pozemků parc. č. st. 212 zastavěná plocha, nádvoří a parc. č. 481 zahrada, oba v k. ú. Lažánky doplacen (před RD č. p. 204 v Lažánkách u Blanska).

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1060/1 orná půda o výměře cca 700 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby přístupové cesty na kynologické cvičiště AGILITY – Blansko a současně za účelem zřízení prostoru pro technické zázemí akcí – závodů (za baseballovým hřištěm na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku).

Usnesení č. 19

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 36 orná půda o výměře 406 m2 v k. ú. Hořice u Blanska za účelem opravy a údržby příjezdové cesty (k pozemkům zahrádek a staveb v k. ú. Hořice u Blanska).

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 586/1 o výměře cca o výměře 36 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska panu Tesákovi, bytem Brno, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 20 Kč/m2/rok + včetně platné sazby DPH s tím, že případně zpevnění svahu může být provedeno jen odstranitelným materiálem(dřevěným tarasem), za účelem případného přechodného uložení materiálu na prováděnou rekonstrukci a opravy nemovitostí a za účelem dočasného odstavení mechanizmů a aut, to vše pouze v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí na nemovitostech nájemce.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 1649/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Kráčmarové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 360 Kč/rok včetně platné sazby DPH, za účelem užívání garáže v jejím vlastnictví na pozemku stojící a jejího užívání pro garážování osobního automobilu (pozemek pod řadovou garáží, u vlakové zast. Blansko-město).

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 746/36 zahrada o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko paní Havelkové, bytem Blansko, k zahrádkářskému účelu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 100 Kč/rok bez DPH (záhon u bytového domu Erbenova 19,21, Blansko po p. Vondrové).

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 746/31 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko panu Šilerovi, Blansko, za účelem provozování části stávající letní zahrádky na zpevněné ploše před restaurací „V Sídlišti“, ul. Leoše Janáčka, Blansko, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 260 Kč/m2/rok bez DPH, zvyšované každoročně od 01.01.2012 o míru inflace (zpevněná plocha před restaurací „V Sídlišti“, Leoše Janáčka 1269/9, Blansko)

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 168 m2 manželům Černochovým, Lažánky za účelem užívání oploceného svažitého a skalnatého pozemku k zahrádkaření a sečení trávy, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (nad nemovitostmi a dvorem za RD č. p. 56 v Lažánkách u Blanska).

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 323/13 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k. ú. Hořice u Blanska manželům Kuncovým, bytem Blansko, za účelem připojení k pozemku parc. č. 323/4 v k. ú. Hořice u Blanska, za cenu ve výši 160 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej pozemku parc. č. 304/48 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zahrada k rodinnému domu na ul. Pod Strání, Blansko manželům Janků, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku č. 4264-84/11 – obvyklou, tj. 105.000 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti (lokalita za RD Pod Strání).

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelové přípojky NN v rámci stavby: “Blansko – DP Horáček“, realizované kabelem NAYY-J 4x25 mm2, na částech obecních pozemků parc. č. 1378/7, 576/53, 576/22, vše v k. ú. Blansko ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 980 Kč+ platná sazba DPH.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení „Rozšíření STL plynovodu pro RD p. č. 345/3, Klepačov“ – SO 02 PLYNOVOD včetně jeho příslušenství na části pozemku parc. č. 346 ostatní plocha v k. ú. Klepačov a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 27689841, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/každý započatý běžný metr plynárenského zařízení (STL plynovodu) + platná sazba DPH, přičemž rozsah břemene bude specifikován geometrickým plánem.

Usnesení č. 29

Rada ukládá odboru INV zaslat spoluvlastníkovi pozemku parc. č. 404/7 ostatní plocha v k. ú. Blansko protinávrh ceny za vypořádání podílového spoluvlastnictví v celkové výši 13.000 Kč a v případě, že bude akceptována, doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit vypořádání spoluvlastnictví pozemku parc. č. 404/7 ostatní plocha v k. ú. Blansko tak, že Město Blansko se stane výlučným vlastníkem tohoto pozemku za tuto cenu.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Romaňákové do 31.12.2011. V případě splácení dluhu a řádného placení nájemného bude smlouva následně prodloužena o 1 rok.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro manžele Danielovy, Blansko na dobu určitou do 31.03.2012, a to formou notářského zápisu. V případě splácení dluhu a řádného placení nájemného bude smlouva následně prosloužena o 1 rok.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku pro manžele Danielovy, Blansko s výší splátky 1.500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje po úpravách dle materiálu odboru pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 1.10.2011 do 31.12.2011.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s podáním výpovědi společnosti ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko; IČ: 27741028 ze smlouvy č. 2010/000348/KOM/OS-Pe dle čl. VII.,odst. 3. z důvodu dluhu.

Usnesení č. 35

Rada ukončuje výběrové řízení na odprodej na budovy bez č. p. na ul. Dvorská, Blansko (bývalá kotelna) na pozemcích parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2 včetně těchto pozemků v k. ú. Blansko, zveřejněné na základě oznámení o odprodeji od 01.07.2011-21.07.2011 s tím, že nebyl vybrán žádný z žadatelů. Výše uvedené nemovitosti nebudou v současné době dále zveřejňovány k odprodeji.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s uzavřením smluv na odběr elektrické energie (včetně udělení plné moci) dle materiálu odboru.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu hotelu Dukla čp. 1928 za minimální nájemné ve výši 1.200.000 Kč/rok s podmínkou uvedenou v materiálu odboru.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje č.: 9572/11/OKH ve výši 105.000 Kč na pořízení PPS 12 pro JSDH Olešná.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje č.: 9573/11/OKH ve výši 70.000 Kč na nákup věcných prostředků a výzbroje pro JSDH Těchov.

Ing. Lubomír Toufar

starosta