Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 20 ze dne 18.10.2011

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí pokračující informaci Nemocnice Blansko o záměru vybudování mateřské školky včetně variant řešení obsažené v projektu ekonomického úseku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč na základě darovací smlouvy od společnosti Novo Nordisk, s. r. o., IČ: 25097750, se sídlem Evropská 33c, Praha 6, pro interní oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 9/2011 „Dodávka a montáž navigační sondy“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2011.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje návrh sportovní komise na přidělení částky ve výši 9.762 Kč TJ ČKD Blansko na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí družstva kuželkářek na Poháru MBC v Makedonii a ukládá odboru ŠKOL předložit návrh na poskytnutí příspěvku pro TJ ČKD Blansko na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace podle předložených seznamů.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předložených seznamů.

Usnesení č. 8

Rada revokuje část usnesení č. 5 z 19. schůze rady města ze dne 04.10.2011 týkající se data účinnosti a nahrazuje je termínem 01.12.2011.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2011/18 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10

Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2011/9.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 71 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotka č. 2073/16 o celkové výměře 59,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 563/7394 manželům Doleželovým, Jedovnice za kupní cenu

1.012.120 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu nebytových jednotek č. 2184/105, 1271/103 a 1271/104 v bytovém domě na ul. L. Janáčka čp. 1269, 1270, 1271, 1678, 1679, 1680, 1681, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. st. 1261/1, 1261/3,1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 5529/36346

a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. st. 1262/4, 1263/1, 1263/2 a 1263/3 ve výši 5529/36346 a dále bezúplatného převodu pozemků parc. č. 746/44, 746/1 a 746/43 vše v k. ú. Blansko s podmínkami dle materiálu odboru.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 2 o výměře 12 m2 ve 2. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Novotnému, Dubňany, na dobu neurčitou za nájemné ve výši

400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parcely č. 736/1 a 1017/3 v k. ú. Blansko firmě REVENGE, a. s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 – Stodůlky, s provozovnou na ul. Dřevařská 1418/7, Boskovice, IČ: 28101766, pro umístění 1 ks kontejneru na sběr oděvů, bot a textilu.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje návrh cen na r. 2012 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004. Ceny se pro rok 2012 nenavyšují.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách předložený firmou .A.S.A., spol. s r. o. Ceny se pro rok 2012 nenavyšují.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje Ceníky za odložení některých druhů odpadů na jednotlivých sběrných střediscích odpadů s platností od 01.01.2012. Ceny se pro rok 2012 nenavyšují.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě předložený firmou SITA CZ, a. s. Ceny se pro rok 2012 nenavyšují.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy č. 2006-KOM-S062/Pl o provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě s firmou SITA CZ, a. s. dle materiálu odboru.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2011-INV-Poz-S076/NS-Ne ze dne 01.06.2011 na nájem pozemku parc. č. 12/4 zahrada o výměře 363 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran k 31.12.2011.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 12/4 zahrada o výměře

363 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrada (při ul. Horní Palava, Blansko).

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 28 ze 17. schůze rady města Blansko dne 20.09.2011 tak, že celé nově zní:

„Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1352/12 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění dřevěných schodů, které slouží jako vstup do budovy č. p. 7, nám. Svobody 15, Blansko a za účelem vystavení květin vedle schodů“.

Usnesení č. 23

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 177/5 ostatní plocha

o výměře cca 6 m2 v k. ú. Těchov, za účelem údržby zeleně a studny (část pozemku se nachází mezi pozemkem parc. č. 130/2 zahrada v k. ú. Těchov a parc. č. 127 zahrada v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej částí pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 220 m2 manželům Černochovým, bytem Lažánky a o výměře cca 190 m2 panu Černochovi, bytem Lažánky za účelem majetkoprávního vypořádání a rozšíření pozemků ve vlastnictví fyzických osob za cenu ve výši

40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitosti (nad nemovitostmi a dvory za RD č. p. 56 a nad pozemky parc. č. st. 6,7, 8, 9, 10, vše zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Lažánky u Blanska).

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 4688 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko Chráněné dílně TiRO Blansko, s. r. o., IČ: 27714357, se sídlem Havlíčkova 517/2, Blansko za účelem užívání budovy (ve vlastnictví právnické osoby) na pozemku postavené za nájemné 1.664 Kč/rok bez DPH, zvyšované každoročně od 01.01.2012 o roční míru inflace, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (vedle prodejny Jednoty-COOP na Náměstí Míru

v Blansku).

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky

u Blanska o výměře cca 210 m2 panu Kratochvílovi, Lažánky, za účelem užívání oplocené zahrádky ve svažitém a skalnatém terénu, za nájemné 2 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou,

s tříměsíční výpovědní lhůtou (nad RD č. p. 55 v Lažánkách).

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 49/1 ostatní plocha o výměře cca 58 m2

v k. ú. Hořice u Blanska paní Smrčkové, bytem Hořice u Blanska za účelem zpevnění plochy

a vybudování dvou parkovacích míst a chodníku k domu č. p. 14 v Hořicích, za nájemné

20 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou (u RD č. p. 14 v Hořicích).

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a odsouhlasit budoucí odprodej (po kolaudaci veškerých staveb) části pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude zastavěna bytovými domy společnosti Blansko na dlani, spol. s r. o., IČ: 29291844, se sídlem Bezručova 632/46, Blansko, za kupní cenu ve výši 3.813.600 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (lokalita Blansko, Sever III).

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko

o požadované výměře té společnosti, které zastupitelstvo města schválí odprodej části pozemku parc. č. 844/31 zastavěné bytovým domem (bytovými domy), za účelem výstavby bytového domu (bytových domů) a staveb s tím souvisejících za společností nabídnuté nájemné zvyšované každoročně od 01.01.2012 o roční míru inflace, na dobu neurčitou, za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválen budoucí odprodej části pozemku parc.č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko zastavěného bytovým domem (bytovými domy) (lokalita Blansko, Sever III).

Ing. Lubomír Toufar

starosta