Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 21 ze dne 01.11.2011

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky – gynekologické ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnosti č. 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 a 3.22, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 77,01 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve III. podlaží budovy polikliniky – kožní ambulance pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, místnosti č. 12, 13, 14, 15, 33 a 34, podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 77,67 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 3

Rada schvaluje výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 01.11.2004 mezi Městem Blansko jako nájemcem a Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1298, 1620, 1621, č. or. 2, 3, 4 na nám. Míru v Blansku, čís: 2004-MP-S009/Ša.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akcí: Vítání sv. Martina dne 12.11.2011 v zámeckém parku na dobu od 09:00 do 18:00 hodin, Farmářského trhu dne 24.11.2011 na náměstí Republiky na dobu od 09:00 do 16:00 hodin a Vánočního trhu s rozsvěcováním vánočního stromu dne 25.11.2011 na náměstí Republiky na dobu od 09:00 do 18:00 hodin.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na projekt „Výroční sborník Literární soutěže Františka Halase 2008–2012“ ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na projekt „Výroční sborník Literární soutěže Františka Halase 2008–2012“.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2011/19, č. RO 2011/20 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9

Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2011/10.

Usnesení č. 10

Rada nesouhlasí s poskytnutím mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2011 Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko na sociální služby – odlehčovací služba a krizová pomoc z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených na dotace v oblasti sociálních služeb.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 812/38 ostatní plocha o výměře 12 m2 a část pozemku parc. č. 812/4 ostatní plocha o výměře 6 m2 za účelem připojení k nemovitosti parc. č. 812/19 zahrada, vše v k. ú. Blansko (u RD Lesní 18 v Blansku).

Usnesení č. 12

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit obecní pozemky parc. č. 513/9, parc. č. 538/1, parc. č. 538/4 a parc. č. 542/18, vše k. ú. Dolní Lhota za pozemek parc. č. 1357/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko s tím, že při přípravě směny bude postupováno tak, jak je uvedeno ve stanovisku INV k této věci (obecní pozemky – les – v lokalitě Kopec k. ú. Dolní Lhota).

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2009-INV-Poz-S173/NS-Ne ze dne 07.10.2009 na nájem pozemku parc. č. 793 trvalý travní porost o výměře 1750 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, dohodou smluvních stran ke dni 01.11.2011.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout, popř. dát do výpůjčky pozemek parc. č. 793 trvalý travní porost o výměře 1750 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem užívání jako pastvina, za účelem sečení trávy a popř. za účelem zemědělského obhospodařování.

Usnesení č. 15

Rada ruší usnesení č. 18 z 19. rady města ze dne 04.10.2011.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1060/1 orná půda o výměře cca 700 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby přístupové cesty na kynologické cvičiště AGILITY – Blansko a současně za účelem zřízení prostoru pro technické zázemí akcí – závodů (za baseballovým hřištěm a areálem pro biketrial a horská kola na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku).

Usnesení č. 17

Rada souhlasí se změnou a doplněním usnesení č. 130 ze 48. schůze Rady města Blansko dne 24.03.2009 a to tak, že usnesení celé nově zní: „Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nadzemního vedení sítě VN, realizovaného vodiči AIFe v délce 72 m včetně jednoho podpůrného bodu na částech pozemků parc. č. 464/3, 438, 461/21, 461/26, 461/38, 461/39,461/40, 461/41, všechny ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu 5.040 Kč+platná sazba DPH“.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 40 m2 paní Vymazalové, bytem Brno, za účelem užívání oplocené zahrádky k zahrádkářským účelům ve svažitém a skalnatém terénu, za nájemné 2 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (nad RD č. p. 115 v Lažánkách).

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 543/2 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska s vlastníkem tohoto pozemku, za účelem povolení vybudování, provozování a údržby stavby „Řešení úseku Blansko-Ráječko, podél silnice II/374“ (cyklostezka), za nájemné 1.800 Kč/rok, na dobu určitou 20 let.

Ing. Lubomír Toufar

starosta