Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 22 ze dne 15.11.2011

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí, že finanční prostředky ve výši 31.239.430,69 Kč a ve výši 554.699,70 Kč poskytnuté Městem Blansko v předchozích letech formou investičních dotací do investičního fondu Nemocnice Blansko budou použity jako uhrazené zálohy na nemocnicí fakturované technické zhodnocení pronajatého majetku a ukládá oddělení KON předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S008/NS-Mu ze dne 13.02.2008 na nájem pozemku parc. č. st. 2271 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětnému pozemku (ul. Vodní, Blansko).

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2271 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání pozemku z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby, ke garážování osobního automobilu (ul. Vodní, Blansko).

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 316/1 v k. ú. Horní Lhota v rámci stavby „Horní Lhota, DP p. Matuška Robin“, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 591 Kč + platná sazba DPH“.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s prodloužením termínu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene číslo 2008-INV-Poz-S060/Ma-BBř (2008/000047/INV/BF) ze dne 26.09.2008, a to do 31.12.2012.

Usnesení č. 6
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 486/2 (dle EN) o výměře 275 m2 v k. ú. Blansko (část označená v dosud nezapsaném geometrickém plánu č. 3882-10188/2011 ze dne 22.07.2011 jako pozemek parc. č. 486/7 orná půda v k. ú. Blansko) manželům Ťoupkovým, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku č. 4270-90/11 ze dne 23.10.2011 ve výši 4.290 Kč s tím, že kupní cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí a kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (správní poplatek za vklad smlouvy do KN + znalečné).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se znovu zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 1022 (dle PK), parc. č. 1022/22 ostatní plocha, parc. č. 1022/7 orná půda, parc. č. 1022/6 ostatní plocha a parc. č. 1022/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o odhadnuté výměře cca 300 m2 , (části, jak jsou vyznačeny ve snímku z kat. mapy),  za účelem rozšíření prostoru kolem budovy Poříčí 19, Blansko a jeho užívání jako zázemí budovy.

Usnesení č. 8
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej částí pozemků parc. č. 1022 (dle PK), parc. č. 1022/22 ostatní plocha, parc. č. 1022/7 orná půda, parc. č. 1022/6 ostatní plocha a parc. č. 1022/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o odhadnuté výměře cca 300 m2 (části, jak jsou vyznačeny ve snímku z kat. mapy), za účelem rozšíření prostoru kolem budovy Poříčí 19, Blansko a jeho užívání jako zázemí budovy vlastníkům budovy čp. 2263
v Blansku, Poříčí 19, za cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku, odpovídající dani z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 26 z 19. schůze Rady města Blansko dne 04.10.2011, a to tak, že kupní cena v usnesení uvedená se mění na částku 92.500 Kč s tím, že ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1352/12 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění dřevěných schodů, které slouží jako vstup do budovy č. p. 7, nám. Svobody 15, Blansko a za účelem vystavení květin vedle schodů tak, jak je zakresleno ve snímku z kat. mapy, společnosti Aconitum Trade, s. r. o., Jarní 396, Doubravice nad Svitavou, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 500 Kč/rok bez DPH + zvyšování o míru inflace od 01.01.2012.

Usnesení č. 11
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 61/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 13 m2 a části pozemku parc. č. 61/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2 , oba v k. ú. Těchov od spoluvlastníků těchto částí pozemků za cenu, jak je uvedena ve stanovisku odboru INV k této věci s tím, že náklady s převodem spojené, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí Město Blansko (před rodinným domem č. p. 5 v Těchově,  při komunikaci).

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí průběh přípravy komplexního materiálu řešící jednotlivé připomínky Petice s požadavkem na okamžité zrušení současné územně energetické koncepce města Blansko a ukládá odboru INV výsledek předložit na schůzi rady dne 20.12.2011 a informovat zástupce petičního výboru o tomto usnesení.

Usnesení č. 13
Rada nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu snížení kupní ceny za odprodej pozemků v průmyslové zóně společnosti VASCELLO, a. s. a Ing. Klepáčovi.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s projektem Regenerace panelového sídliště Blansko – Sever, II. etapa, souhlasí s předložením projektu na MMR ČR a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 15
Rada vzala na vědomí dosavadní výsledky projednání Návrhu ÚP Blansko a doporučuje zastupitelstvu jeho vydání.

Usnesení č. 16
Rada doporučuje zastupitelstvu vymezení částí města Blansko na k. ú. Těchov, pojmenovaných jako Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice a Skalní mlýn.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/21 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích ve výši 2875/68510 v pořadí:
1. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 532.300 Kč
2. pan Lacina, Blansko, za kupní cenu 522.000 Kč
3. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 512.512 Kč
4. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 506.300 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/8 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/90470 v pořadí:
1. pan M. Andrle, Blansko, za kupní cenu 582.000 Kč
2. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 572.572 Kč
3. pan Hradecký, Blansko, za kupní cenu 557.200 Kč
4. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 543.500 Kč
5. pan Z. Andrle, Blansko, za kupní cenu 542.000 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/9 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2860/68040 panu Mokrému, Blansko, za kupní cenu 550.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2925/68545 v pořadí:
1. pan M. Andrle, Blansko, za kupní cenu 543.000 Kč
2. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 532.300 Kč
3. pan Z. Andrle, Blansko, za kupní cenu 525.000 Kč
4. pan Lacina, Blansko, za kupní cenu 522.000 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/1 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/116330 v pořadí:
1. pan M. Andrle, Blansko, za kupní cenu 590.000 Kč
2. pan Z. Andrle, Blansko, za kupní cenu 561.000 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Beljaškou, Blansko dohodou k 15.11.2011.

Usnesení č. 23
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Řezníčkovou, Lipovec.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kostkové, Blansko do 30.04.2012.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje poskytnutí půjčky Společenství vlastníků domu Údolní 1162/17 v Blansku ve výši  257.384 Kč na finanční vyrovnání regenerace domu s pravidelnými ročními splátkami 15.600 Kč po dobu 20 let a doporučuje ke schválení zastupitelstvu.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi společnosti ESPERIENZA NP, s. r. o. v případě, že do 15.11.2011 budou uhrazeny veškeré pohledávky města.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na výpůjčku kanceláří č. 20 o výměře 17,10 m2 , č. 28 o výměře 15,60 m2 , č. 30 o výměře 18,20 m2 a č. 31 o výměře 18,90 m2   v přízemí budovy na nám. Republiky 1, Blansko za účelem za účelem zajištění výkonu státní správy.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko pro rok 2012.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s bezúplatným převodem nebytových jednotek č.  2184/105, 1271/103 a 1271/104 v bytovém domě na ul. L. Janáčka čp. 1269,  1270, 1271, 1678, 1679, 1680, 1681, 2184 na ulici  L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. st. 1261/1, 1261/3,1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 5529/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. st. 1262/4, 1263/1, 1263/2 a 1263/3 ve výši 5529/36346 a dále bezúplatného převodu pozemků parc. č. 746/44, 746/1 a 746/43 vše v k. ú. Blansko Hnutí humanitární pomoci, L. Janáčka 15, Blansko, IČ: 00545678 za podmínek, že bude po dobu 15 let zachován současný účel užívání a Hnutí humanitární pomoci uhradí náklady s převodem spojené a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Bezúplatný převod je podmíněn udělením výjimky od Evropské komise v případě, že bude překročeno poskytnutí podpory v rámci podpory de minimis.

Usnesení č. 30
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – komunikace a veřejného osvětlení na části pozemku parc. č. 1106/178 ostatní plocha v k. ú. Těchov (pozemek na Češkovicích) Městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s novým návrhem Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP, s. r. o. a pověřuje starostu Města Blansko podpisem smlouvy.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje Dodatek č. 11 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a doporučuje tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 66 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Mejzlíkovi, Blansko.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 67 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Slabému, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Strejčkové, Spešov.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem  bytu č. 68 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Skoupé, Svatá Kateřina.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 20 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manželům Bartošíkovým, Blansko.

Usnesení č. 38
Rada  souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Dvořáčkové, Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Zouharovi, Blansko.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje náhradníky na byty č. 66, 4, 68 a 22 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku  a byt č. 30 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: paní Libichová, Vilémovice, paní Poláková, Adamov, paní Šebelová, Rudice, paní Sedláková, Vilémovice a paní Fodorová, Doubravice nad Svitavou.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje náhradníky na byt č. 20 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku, a to: manžele Kocmanovy, Blansko a manžele Vybíhalovy, Ostrava.

Usnesení č. 42
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení Akční plán rozvoje sociálních služeb Města Blansko pro rok 2012. Rada ukládá odboru SOC předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli ČMMJ, revír Macocha na uspořádání Mysliveckého plesu v prostorách Dělnického domu Blansko dne 14.01.2012 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 300.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 na financování nákladů souvisejících s realizací další etapy projektu „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak“ podle schváleného harmonogramu s tím, že po obdržení finančních prostředků od řídícího orgánu projektu budou finanční prostředky v použité výši vráceny zpět do rezervního fondu příspěvkové organizace.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.09.2011 a ukládá odboru FIN předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů č. 104/01 MUNI AAPM ze dne 18.07.2001 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2012 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje výnosy a náklady účtované v hospodářské činnosti města na I. čtvrtletí roku 2012 v maximální výši 25% ročního rozpočtu roku 2011 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 52
Rada schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2012 následujícím organizacím:

Název organizaceÚčel

Služby Blansko, s. r. o.

provoz psího útulku

90.000

Členství informační kanceláře

BLANKA v A.T.I.C.

Asociace turistických

informačních center ČR,

Palackého nám. 160, Polička

4.000

ČAD, a. s.

provoz městské hromadné dopravy

1.200.000

ČAD, a. s.

provoz MHD za dobrovolné dárce krve

20.000

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

provoz

805.000

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

provoz

566.000

ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2

provoz

117.000

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Dvorská 26

provoz

753.000

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17

provoz

1.100.000

MŠ Blansko, ul. Údolní 8

provoz

288.000

MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a

provoz

309.000

MŠ Blansko, ul. Divišova 2a

provoz

210.000

MŠ Blansko, ul. Dvorská 96

provoz

441.000

MŠ Blansko, Těchov

provoz

110.000

KSMB Blansko, ul. Hybešova 1

provoz

1.900.000

Muzeum Blansko, Zámek 1

provoz

1.400.000

Městská knihovna Blansko, ul. Rožmitálova 4

provoz

1.200.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz městských lázní

1.600.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz zimního stadiónu

610.000

TJ Olympia Blansko

provoz

43.000

ASK Blansko

pronájmy sportovních zařízení

250.000

HC Blansko

pronájmy sportovních zařízení

117.000

MS VZS ČČK Blansko

pronájmy sportovních zařízení

12.000

Kolpingova rodina

pronájmy sportovních zařízení

4.000

Sport club Mgr. Jany Kuncové

pronájmy sportovních zařízení

5.000

Klub Matýsek

pronájmy sportovních zařízení

12.000

HK Dynamiters Blansko

pronájmy sportovních zařízení

90.000

FK APOS Blansko

pronájmy sportovních zařízení

280.000

TJ ČKD Blansko

pronájmy sportovních zařízení

400.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz veřejného WC

70.000

Technické služby Blansko, s. r. o.

provozní ztráta 2011

400.000

Oblastní charita Blansko,

ul. Komenského 19

provoz noclehárny

134.000

Sdružení tajemníků městských

a obecních úřadů ČR, o. s.,

Dlážděná 6, Praha 1

členství tajemníka v občanském sdružení

1.500

Společnost sociálních pracovníků ČR, Na Hranicích 674, Praha 8

členství sociálních pracovníků v neziskové organizaci

500


Rada ukládá odboru FIN předložit poskytnutí dotací a příspěvků ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 

Usnesení č. 54
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2011/21 až č. RO 2011/24 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 55
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2011/11 až č. ZPR 2011/13.

Usnesení č. 56
Rada nesouhlasí s prominutím půjček TJ ČKD Blansko v celkové výši 550 tis. Kč a ukládá odboru FIN a odboru ŠKOL, aby jednaly s TJ ČKD Blansko o transformaci půjček na více let a následně předložily návrh řešení.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s financováním nákupu hotelu Dukla formou úvěru a doporučuje zastupitelstvu přijetí úvěru ve výši 31.415.000 Kč dle vítězné nabídky, kterou doporučuje komise pro hodnocení veřejné zakázky a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 58
Rada schvaluje předložený návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města.

Ing. Lubomír Toufar

starosta