Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 23 ze dne 06.12.2011

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s formou úhrady ceny za využití sportovních zařízení od roku 2012 podle varianty B) předloženého materiálu.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje ceník za využití sportovišť v roce 2012 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 3
Rada neschvaluje přidělení dotace z rozpočtu města pro ASK Blansko ve výši 200.000 Kč jako zálohy na financování činnosti a sportovních akcí žadatele v 1. čtvrtletí roku 2012.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/16 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3870/244365 paní Matuškové, Blansko za kupní cenu 751.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s nákupem elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, kde bude Město Blansko vystupovat jako centrální zadavatel.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Městem Blansko (jako centrální zadavatel) a zadavateli: Nemocnice Blansko, Služby Blansko, s. r. o., ZŠ a MŠ Salmova, Salmova 17, ZŠ Dvorská, MŠ Dvorská, MŠ Divišova, MŠ Rodkovského 2a, ZŠ Rodkovského, ZŠ Erbenova, MŠ Těchov, MŠ Údolní, Kulturní středisko města Blanska, Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s rozšířením předmětu smlouvy ve smlouvě o výpůjčce č. 2005-KOM-S054/Pe s Úřadem práce České republiky o 4 kanceláře v budově na nám. Republiky 1, Blansko (specifikované v materiálu odboru).

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu hotelu Dukla čp. 1928 dle materiálu odboru.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením výpůjčky hotelu Dukla čp. 1928 se Službami Blansko, s. r. o. na dobu  určitou 29 dní, a to ode dne převzetí objektu.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 624/86 orná půda v k. ú. Těchov v rámci stavby „Žižlavice – rozšíření NN, Cup“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH“.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s prodloužením termínu uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S175/Ma-BKS ze dne 12.10.2006, a to nejpozději do 31.12.2012.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje po úpravě změny v rozpočtovém provizoriu Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2012 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s ponížením dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2012 následujícím organizacím:

Název organizace

Účel

ASK Blansko

pronájmy sportovních zařízení

250.000

HC Blansko

pronájmy sportovních zařízení

117.000

HK Dynamiters Blansko

pronájmy sportovních zařízení

90.000

FK APOS Blansko

pronájmy sportovních zařízení

280.000

TJ ČKD Blansko

pronájmy sportovních zařízení

400.000

Rada ukládá odboru FIN předložit poskytnutí dotací a příspěvků ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2012 Službám Blansko, s. r. o. na pronájmy sportovních zařízení ve výši 1.137.000 Kč a ukládá odboru FIN předložit poskytnutí dotací a příspěvků ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2011/25 a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2011/14 a č. ZPR 2011/15.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.