Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 24 ze dne 20.12.2011

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za měsíce 01–09 roku 2011.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje 1. změnu rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2011.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2012.
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2012 z vlastního majetku Nemocnice Blansko.
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2012 z majetku Města Blansko svěřeného Nemocnici Blansko k hospodaření.
Rada schvaluje plán investic na rok 2012.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy a přijetím peněžitého daru od společnosti Amgen, s .r. o., IČ: 27117804, sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, na nákup přístrojové techniky pro oddělení jednodenní péče.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy a přijetím věcného daru od společnosti Nycomed, s. r. o., IČ: 60469803, sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138 na tři počítačové sestavy s tiskárnou a kopírkou  pro rentgenologické pracoviště nemocnice.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 10/11 „Dodávka a montáž vířivky pro rehabilitaci dolní končetiny na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2011.

Usnesení č. 8
Rada bere na vědomí výsledek akreditačního řízení, v němž Nemocnice Blansko získala akreditaci SAK ČR a akreditaci laboratoře NASKL.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí tvorbu nového loga nemocnice.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí výsledek celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2011“, v němž se Nemocnice Blansko v kategorii příspěvkových organizací umístila na 3. místě v rámci hodnocení Nejlepší nemocnice 2011 z pohledu FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o postupu zdravotních pojišťoven v úpravě smluvních vztahů.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 11/11 „Nákup MAIL SERVERU pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2011.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro provoz nestátního zdravotnického zařízení – gynekologické ambulance, místnosti č. 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 a 3.22 a podíl na společných prostorách o celkové výměře 77,01 m², ve III. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko,  společnosti BROGYN, s. r. o., se sídlem Blansko, zastoupené jednatelem MUDr. Břouškovou, bytem Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro provoz nestátního zdravotnického zařízení – kožní ambulance, místnosti č. 12, 13, 14, 15, 33 a 34 a podíl na společných prostorách o celkové výměře 77,67 m², ve III. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti DERMA PDH, s. r. o., se sídlem Blansko, zastoupené jednatelem MUDr. Horáčkovou, bytem Blansko.

Usnesení č. 15
Rada bere na vědomí informaci o soudním sporu s Mgr. Pavlem Kočkou.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2011/26 a RO 2011/27.

Usnesení č. 17
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2011/16 a ZPR 2011/17.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podala žádost o dotaci z rozpočtu mezinárodního fondu Visegrad na částečnou úhradu nákladů spojených s pobytem žáků školy v partnerském městě Komárno v dubnu 2012. 

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s Obcí Senetářov smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů inv. číslo B 3548 a inv. číslo M 2096 pro stálou expozici Obecního muzea Senetářov na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 21
Rada bere na vědomí, že Kulturní středisko města Blansko provedlo technické zhodnocení majetku ve vlastnictví Města Blansko na budově Dělnický dům Blansko, Hybešova 1 (rekonstrukce jevištního zázemí) ve výši 100.000 Kč a schvaluje bezúplatný převod technického zhodnocení budovy Dělnického domu Blansko, Hybešova 1 ve výši 100.000 Kč na Město Blansko.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli BK CORP, s. r. o. na pořádání diskoték v prostorách DEMZADEM (pronajaté prostory části Restaurace U Zámečku), a to v pátek a v sobotu v době od 22:00 do 04:00 hodin následujícího dne od data schválení výjimky do 31.12.2012.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Škárkové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje Dodatek č. 2 směrnice č. 1/2011 Pravidla pro poskytování nájmu v bytech zvláštního určení – bezbariérové byty.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje projekt prevence kriminality pro rok 2012 „Dobrodružství 2012“.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí s vrácením propadlé jistiny panu Drahonskému, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Lipovské, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu uvedení nepravdivých údajů.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje po úpravách, dle materiálu odboru, pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.01.2012 do 31.03.2012.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu s paní Frintovou, Blansko dohodou k 31.12.2011.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Studnařové, Blansko, a to do 29.02.2012.
V případě uhrazení dluhu včetně celého penále a zaplacení řádného nájemného bude smlouva následně prodloužena do 31.12.2012.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Petlachové, Blansko, a to do 30.06.2012.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem, respektive na prodloužení nájemní smlouvy č. BNH-6/98/NEM/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, do r. 2044 s podmínkou, že veškerou údržbu, opravy a rekonstrukce předmětu nájmu bude nájemce provádět na své vlastní náklady a náklady na zhodnocení nebude požadovat po pronajímateli, a to ani v případě ukončení nájmu z jakéhokoliv důvodu.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout objekt novostavby zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů na pozemcích p. č. 461/4, 461/13, 461/14, 461/27, 461/28, 461/29, 461/30, 461/31, 461/36, 461/41, 464/3, 461/39, 461/19, 461/24, 461/25, 461/26, 461/20, 461/21, 461/22, 461/23,st. 5211, část pozemku parc. č. 461/17 o výměře 25,7 m2 , část pozemku parc. č. 461/18 o výměře 23,2 m2 , všechny v k. ú. Blansko včetně jeho příslušenství (traktor
s příslušenstvím, teleskopický nakladač, štěpkovač), za účelem jeho provozování, podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje koupi areálu pro Technické služby, s. r. o. v k. ú. Blansko na pozemcích
p. č. st. 2149, st. 2150, st. 2151, st. 4023, 1350/5 a 1350/124, tj. veškeré stavby bez čísla popisného se součástmi a příslušenstvím a uvedené pozemky a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemků parc. č. 99/4 zahrada o výměře 86 m2 , parc. č. 99/9 zastavěná plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 99/10 zastavěná plocha o výměře 2 m2 , vše v k. ú. Dolní Lhota, ani jejich částí.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby, případně odstranění nové regulační stanice plynu na části parc. č. 99/4 zahrada v k. ú. Dolní Lhota o výměře cca 9 m2 v rámci stavby „REKO STL RS Blansko-Dolní Lhota“, na dobu neurčitou, ve prospěch JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem v Brně, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH“.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout dvě části pozemku parc. č. 1346  pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, a to o výměře obou částí dohromady 30 m2 , za účelem užívání jako zahrada (Staré Blansko, nad areálem SÚS).

Usnesení č. 41
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 307/5 a parc. č. 304/12, oba trvalý travní porost o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko (ul. Pod Strání).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4464 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku, na kterém je postavena garáž ve vlastnictví fyzické osoby (v lokalitě Podlesí).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby
a) kabelového vedení NN pro provoz nové regulační stanice plynu pro město Blansko, název stavby: „Výstavba nové RS pro město Blansko, č. stavby 70094“ na částech pozemků parc. č. 954/2 ostatní plocha a parc. č. 1365/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko ve prospěch JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, se sídlem v Brně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/ m + platná sazba DPH a 
b) STL plynovodu DN 400, název stavby: „STL plynovod Blansko – Pražská – výstup z RS, č. stavby 34978“ na částech pozemků parc. č. 880/2, 985/1, 994/1, vše orná půda a parc. č. 1364/1, parc. č. 1365/2, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko ve prospěch JMP Net, s. r. o., IČ: 27689841, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m + platná sazba DPH.

Usnesení č. 44
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení výkup pozemků parc. č. 345/5, parc. č. 343/70 a parc. č. 343/69, vše v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků těchto pozemků za cenu 150 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené nese město a kupní cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí.

Usnesení č. 45
Rada nesouhlasí se zrušením energetické koncepce města Blanska, ukládá odboru KOM provést optimalizaci systému CZT spočívající v:
zajištění analytické činnosti provozování systému CZT
zlepšení systému přenosu dat
změně účtování ceně tepla
provedení kampaně s cílem sladit náběhy odběrů a tím směřovat k odstavení špičkových kotelen
provádět osvětové akce
dokončit aktualizaci energetické koncepce v logickém časovém horizontu
s cílem dosáhnout trvalé provozní úspory 4 % do roku 2015, jako nezbytné opatření k zajištění větší výhodnosti systému CZT po roce 2018 oproti decentralizovaným zdrojům tepla.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 2271 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání pozemku z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby, ke garážování osobního automobilu panu Dufkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 20 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH (ul. Vodní, Blansko).

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda o výměře cca 700 m2 v k. ú. Blansko paní Rajtšlégrové, bytem Blansko, za účelem údržby přístupové cesty na kynologické cvičiště AGILITY – Blansko a současně za účelem zřízení prostoru pro technické zázemí akcí – závodů, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (za baseballovým hřištěm a areálem pro biketrial a horská kola na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku).

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s prodloužením termínu pro předložení geometrických plánů na vyznačení věcných břemen dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen č. 2008-INV-Poz-S099/BS-Bř/Ma z 05.09.2008, a to do 31.12.2012.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zrušením věcného břemene, které bylo zřízeno smlouvou o zřízení úplatného práva věcného břemene ze dne 05.03.2010, jehož vklad byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko sp. zn. V-491/2010-701, váznoucího na částech pozemku parc. č. 373 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označených dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 393-211/2010 z 13.12.2010 jako pozemky parc. č. 373/2 a parc. č. 373/3  v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí
a) s ukončením nájemní smlouvy číslo 2011-INV-Poz-S093/R-NS/Ne ze dne 31.08.2011 na část pozemku parc. č. 1480/13 ost.pl. v k. ú. Blansko o výměře  cca 6 m2 , a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2011 (stráň naproti ředitelství ČKD),
b) se zrušením dodatku č. 2 ze dne 12.09.2011 k nájemní smlouvě č. 2006-INV-Poz-S062/R-NS/Ne ze dne 08.02.2006 ve znění dodatku č. 1 a souhlasí s tím, že předmět nájmu, nájemné
a další podmínky nájmu budou v platnosti od 01.01.2012 dle nájemní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S062/R-NS/Ne ze dne 08.02.2006 ve znění dodatku č. 1 (před oplocením HZS na Poříčí).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 09028966 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I. a II.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s posunutím termínu odstraňování vad „Oprava střechy“ do 31.05.2012 s tím, že dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vadami plnění uskutečněných v rámci investičních akcí „bytové domy Písečná – Blansko (90 bytových jednotek) a „Garáže – Písečná“ v Blansku ze dne 12.01.2011, upravující termíny odstranění vad „Oprava střechy“ a zohledňující odstranění poslední vady „Reklamace garáží“ k 30.09.2011 bude uzavřen  za předpokladu dodržení termínu odstranění poslední z těchto vad do 31.05.2012, včetně.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s dohodou o finanční pozastávce po dobu záručních lhůt ve smlouvách o dílo, v kterých bude institut jistin na splnění závazků použit, pokud výše finanční pozastávky na jedné stavební akci nepřekročí 100.000 Kč včetně DPH a současně si o tuto možnost dodavatel požádá, v opačném případě trvá na vystavení bankovních záruk.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2012.

Usnesení č. 55
Rada schvaluje Organizační řád Městského úřadu Blansko s účinností od 01.01.2012.

Usnesení č. 56
Rada odvolává z komisí rady následující členy:
Martin Kopecký, Alena Slováčková, Pavel Starý, Drahomíra Nečasová z komise pro občanské záležitosti, Lubomír Hlaváč z komise pro podporu cestovního ruchu, Václav Šebela, Mgr. Lenka Dražilová z komise sociální, Soňa Kubíková z komise pro zájmové činnosti, Mgr. Ivo Polák z komise pro školství a vzdělávání, Dan Konečný z komise pro životní prostředí, Ing. Zdeněk Kunc z komise pro prevenci kriminality, Zdeněk Hejč z komise dopravní.

Usnesení č. 57
Rada jmenuje za členky komise pro občanské záležitosti paní Marii Šebelovou a paní Ludmilu Kotlánovou.

Ing. Lubomír Toufar

starosta