Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 3 ze dne 18.01.2011

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2006-MP-S013/Ša ze dne 29.11.2006.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje bezúplatný převod neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko na Město Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od společnosti Boehringer Ingelheim spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 48025976, účelově určeného na konání odborného semináře Nemocnice Blansko dne 19.01.2011 při příležitosti X. výročí iktové jednotky neurologického oddělení.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizační změně – rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče v Nemocnici Blansko o jednodenní péči na lůžku a vyhlášení výběrového řízení na vedoucí funkci – primáře oddělení jednodenní péče.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o provozu jednodenní péče.

Usnesení č. 6

Rada uděluje příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko předchozí souhlas k přijímání peněžitých darů účelově neurčených, podle ustanovení § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to společně pro více právních úkonů, do výše 100 tis. Kč v jednotlivém případě a ukládá příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko informovat radu 2× ročně o sumě takto získaných finančních prostředků. Rada ukládá kontrolnímu oddělení informovat ředitelku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko o stanovisku rady.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje poskytnutí daru specifikovaného v příloze tohoto materiálu v hodnotě  4.310 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko a ukládá kontrolnímu oddělení vypracovat darovací smlouvu mezi Městem Blansko a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Blansko.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo s Muzeem Boskovicka smlouvu o výpůjčce 16 sbírkových předmětů uvedených v předložené žádosti na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Městská knihovna Blansko uzavřela smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 27,30 m2 v pobočce na ulici 9. května 1174/3 s Ligou vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s udělením plné moci JUDr. Vlastě Němcové k vymáhání nákladů řízení v sporu vedeném u Okresního soudu v Blansku pod č. 4C 97/2001-47 ve spojení s č. j. Krajského soudu v Brně č. 37 Co 99/2010 proti žalovanému Mgr. Pavlu Kočkovi.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje a vydává nový Jednací řád Rady města Blansko.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s ukončením nájemních smluv číslo 2007-INV-Poz-S180/Ma-NS ze dne 10.12.2007 na nájem části p. č. 844/38 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko a číslo 2007-INV-Poz-S167/Ma-NS ze dne 10.12.2007 na nájem části p. č. 844/43 ost. pl. v k. ú. Blansko o výměře cca 5 m2, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření smluvního vztahu k pozemkům parc. č. st. 2794/2 a parc. č. st. 2794/3, oba v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemků parc. č. st. 2794/2 zastavěná plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání z důvodu zastavění bytovým domem čp. 1693 v Blansku a parc. č. st. 2794/3 zastavěná plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako vstup do bytového domu čp. 1693 v Blansku (u bytového domu Dvorská 1693/56a).

Usnesení č. 14

Rada bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S058/NS-Mu ze dne 30.01.2006 na nájem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko ze strany nájemce pana Radiče, Blansko, dle které skončí nájem dnem 31. ledna 2011 (pozemek pod prodejním stánkem v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská v Blansku).

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování umístěného prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby, k prodeji tiskovin, tabáku, nealkoholických nápojů, smíšeného a drogistického zboží (pozemek pod prodejním stánkem ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská v Blansku).

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1287 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 87 m2 (53 m2 a 34 m2) za účelem rozšíření zahrad ve vlastnictví fyzických osob a  jejich oplocení pletivem (u zahrad s rekreačními objekty v zahrádkářské a chatové lokalitě Těchov – Češkovice, za hotelem Vyhlídka).

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č.  242/1 ostatní plocha o výměře cca 2030 m2 v k. ú. Blansko, za účelem přístupu k budově čp. 2329 v Blansku, za účelem parkování vozidel, za účelem umístění, provozování, oprav a údržby inženýrských sítí na předmětu nájmu vybudovaných a sloužících budově č. p. 2329 v Blansku, a to paní Konečné, bytem Blansko, na dobu určitou do 31.10.2014, za nájemné ve výši 44.810 Kč/rok + platná sazba DPH, s tím že nájemné bude od 01.01.2011 pravidelně, každoročně zvyšováno o ofic. míru inflace.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 523/1 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 3 m2, za účelem umístění reklamního zařízení – upoutávky na firmu ALDO KRBY v průmyslové zóně v Blansku, o rozměrech reklamní plochy 5,1 × 2,4 m panu Pokladníkovi, IČ: 49471091 se sídlem Sadová 71, Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 10.000 Kč/rok + platná sazba DPH s tím, že nájemné bude zvyšováno o ofic. míru inflace od roku 2012 (u odbočky z komunikace Blansko-Rájec směrem k Horní Lhotě a Blansku.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem pozemků:

parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2,

části parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 78 m2,

části parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 33 m2,

parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2,

parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25m2,

všev k. ú. Blansko, panu Procházkovi, Petrovice, za účelem užívání pozemku zastavěného částí stavby garáže, za účelem užívání částečně zpevněné příjezdové a manipulační plochy před stavbou garáže a užívání části pozemku pod plechovým skladem, za dohodnuté nájemné 7.086 Kč/rok, každoročně zvyšované o míru inflace, s platností od 01.01.2011, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (v podnikatelském areálu na ul. Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s pronájmem id. 7/8 pozemku parc. č. st. 5161 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Blansko (o celkové výměře 31 m2) paní Zouharové, Blansko a s pronájmem id. 1/8 pozemku parc. č. st. 5161 zast. plocha v k. ú. Blansko panu Zouharovi, Skalice nad Svitavou, za účelem užívání garáže na pozemku se nacházející, za nájemné 20 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek pod garáží při ulici Úvoz v Blansku).

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s opravou usnesení č. 83 z 1. schůze Rady města Blansko dne 23.11.2010 tak, že jednorázová úplata dle tohoto usnesení činí 36.260 Kč + platná sazba DPH. Ostatní text usnesení zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Horní Lhota, 5RD za školou“ na pozemcích parc. č. 147/3, parc. č. 147/1, parc. č. 148 a parc. č. 130/1, všechny v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/bm + platná sazba DPH.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Blansko-přípojka NN, KLEMPO Kubica“ na pozemku parc. č. 240 ostatní plocha v k. ú. Blansko, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo INV-NS/18/2000/Ko, uzavřené mezi Městem Blansko a společností Zera Rájec, a. s. na nájem zemědělské půdy v k. ú. Blansko a k. ú. Klepačov, kterým bude snížena výměra pozemku parc. č. 364/1 orná půda v k. ú. Klepačov o 100 m2 (o část, jak je vyznačena na snímku z kat. mapy v tomto materiálu) a kterým bude upravena v souvislosti se snížením výměry předmětu nájmu i částka ročního nájemného. Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění a zůstávají platná.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 364/1 v k. ú. Klepačov o výměře cca 100 m2 (části, jak je vyznačena v materiálu odboru INV k této věci) za účelem rozšíření pozemku p. č.364/23 v k. ú. Klepačov pro výstavbu RD a vybudování jeho zázemí.

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 364/1 v k. ú. Klepačov o výměře cca 100 m2 (části, jak je vyznačena v materiálu odboru INV k této věci) za účelem rozšíření pozemku p. č.364/23 v k. ú. Klepačov pro výstavbu RD a vybudování jeho zázemí, manželům Musilovým, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku tržní v době prodeje s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené, znalečné a kupní cena bude zvýšena o částku daně z převodu nemovitosti. Prodej bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku INV k této věci.

Usnesení č. 26

Rada ruší usnesení č. 110 z 74. schůze rady dne 18.05.2010.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemků parc. č. 5092 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1.889 m2 v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení vlastnického a užívacího vztahu zastavěného pozemku a budovy čp. 2469 v Blansku na něm stojící a odprodej části pozemků parc. č. 1022 PK, 1023 PK, 1022/7 ost. pl., 1022/14, o výměře všech částí dohromady 2.751 m2 (v dosud nezapsaném GP číslo 3569-10374/2009 označeny jako pozemek parc. č. 1022/22 orná půda o vým. 2.751 m2), vše v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako manipulační a parkovací plochy k budově čp. 2469 v Blansku, Poříčí 21 a za účelem přístavby k této budově, za dohodnutou cenu 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude povýšena o částku odpovídající částce daně z převodu nemovitostí s tím, že pokud nebude uzavřena kupní smlouva do 1 roku od přijetí usnesení zastupitelstvem, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej již nemůže být dle tohoto usnesení realizován. Podmínkou předložení odprodeje dle tohoto usnesení do zastupitelstva je, že kupující nebude mít vůči městu žádné finanční závazky.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2002-INV-S005/Ko-NSR ze dne 31.10.2002 s panem Osičkou, Blansko-Obůrka dohodou obou smluvních stran k 31.01.2011 a s prominutím dlužného nájemného za rok 2009 a 2010 v celkové výši 9.612 Kč.

Usnesení č. 29

Rada bere na vědomí informaci o projednávané dokumentaci Konceptu územního plánu Blansko.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.01.2011 do 31.03.2011.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pro manžele Kubalovi, Blansko do 30.06.2011. Součástí dodatku bude zvýšení nájemného na částku 56 Kč/m2.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s přidělením volného bytu č. 10, Údolní 23, Blansko, mimo pořadí, paní Hovadíkové, Blansko.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro nájemníky dle materiálu, a to za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou 1 rok, s notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a nájemným ve výši 56 Kč/m2.

Usnesení č. 34

Rada revokuje usnesení č. 23 ze 2. schůze RM konané dne 14.12.2010.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pozastavením žaloby na vyklizení bytu z důvodu jednání o smíru s paní Blažkovou, Blansko do 31.03.2010 (v případě neuhrazení dlužného nájemného včetně penále a nákladů souvisejících se soudními spory bude pokračováno v žalobě).

Usnesení č. 36

Rada souhlasí v případě uhrazení dlužného nájemného včetně penále a nákladů souvisejících se soudními spory s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Blažkovou, Blansko, a to na dobu určitou 6 měsíců.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s dalším prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1164/20 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Musilové, Blansko, do 31.03.2011 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se změnou prostor (uvolnění kanceláře č. 16 v přízemí) užívaných Úřadem práce dle smlouvy č. 2005-KOM-S054/Pe, a to k 01.01.2011.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se změnou smluv na pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, č. 24/99/NP/Ku a 25/99/NP/Ku z doby neurčité na dobu určitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí se zpětvzetím odvolání, které město podalo proti rozsudku Okresního soudu ve sporu s paní Petlachovou, a to z důvodu uvedeného ve stanovisku právního oddělení.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi společnosti LARIX – zahradnické a sadovnické služby, s. r. o., z důvodu uhrazení veškerých pohledávek.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na bezplatnou výpůjčku částí pozemků p. č. 620/66, 745/9, 1352/25, 847/2, 881/50 a 647/85 v k. ú. Blansko a pozemek č. 2 v k. ú. Horní Lhota pro umístění kontejnerů na sběr oděvů, bot a textilu.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout objekt novostavby zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů na pozemcích p. č. 3383, 3931, 461/2, 464/3, (438), (461/1), (501/1), (501/2) v k. ú. Blansko včetně jeho příslušenství (traktor, teleskopický nakladač, štěpkovač) za účelem jeho provozování Technickým službám Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska se společností ČAD Blansko, a. s.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí se záměrem uzavřít se společností ČAD Blansko, a. s. dlouhodobou smlouvu na provozování městské autobusové dopravy a ukládá odboru KOM jednat se společností ČAD Blansko o přesném znění této smlouvy. Dále ukládá odboru KOM zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie informaci o záměru Města Blanska uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji“ ve výši 100 tis. Kč.

Usnesení č. 47

Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2010.

Usnesení č. 48

Rada jmenuje po úpravách do komisí rady následující předsedy, místopředsedy a členy:

Komise dopravní

předseda: Ing. Eduard Vávra

místopředseda: Milan Slouka

členové: Michal Brázda, Bohuslav Jedinák, Mgr. Stanislav Sotolář, Karel Vyskočil, Emil Pernica, Jiří Rybář, Zdeněk Hejč, Antonín Fajman, Miroslav Kopřiva

Komise pro investice a územní rozvoj

předseda: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

místopředseda: Ing. Marek Štefan

členové: Ing. Roman Špaček, Ing. arch. Daneš Hrdlička, Stanislav Navrkal, Ing. Jaromír Richterjörk, Mgr. Lukáš Koukal, Ing. Hynek Grünwald, Ing. Miloš Polák, Ing. Jan Pořízek, David Otýpka, Ing. arch. Jiří Kouřil, Ing. arch. Monika Sirná

Komise pro občanské záležitosti

předseda: PhDr. Jaroslava Králová

místopředseda: Bc. Yvona Havlíčková

členové: Martin Kopecký, Pavel Starý, Hedvika Švecová, Dobromila Vymazalová, Alena Krausová, Emilie Bojdová, Marie Exnerová, Ludmila Fatrová, Marta Gronová, Marie Koháčková, Zdenka Kostrejová, Ing. Bc. Dana Křenková, Alena Myslivečková, Jarmila Nováková, Alena Slováčková, Marie Trtílková, Marta Vykydalová, Ludmila Palátková, Alena Řičánková, Miloslava Kupková, Jana Sedláková, Marie Odehnalová, Bohumila Valentová, Jaromíra Hynková

Komise pro občanské aktivity

předseda: Ing. Lubomír Toufar

místopředseda: Jaroslava Musilová

členové: Rostislav Kubica, Vítězslav Matuška, František Husák, Ing. Josef Moll, Ludmila Ševčíková, Bohumil Horský, Mgr. Kateřina Habinová

Komise bytová

předseda: Ing. Bc. Jiří Crha

místopředseda: Martina Kučerová

členové: Martin Kopecký, Břetislav Strážnický, Jaroslav Pokladník, Petra Kupková, Ing. Tereza Sedláková, MBA, Mgr. Tomáš Kryl, Josef Kupčík, Miloš Kaderka, JUDr. Miroslav Bojda

Komise sociální

předseda: Jana Kratochvílová

místopředseda: Soňa Löffelmannová

členové: Ing. Roman Špaček, Václav Šebela, Natálie Novotná, Ivana Bojdová, Mgr. Lenka Dražilová, Mgr. Věra Veselá, JUDr. Marta Šosová, Marie Hlaváčková, Vojtěch Máša, MUDr. Magda Krechlerová, Jiří Kučera

Komise pro zájmové činnosti

předseda: Ivo Fajman

místopředseda: Marcela Horáková

členové:Ing. Ondřej Dyčka, Soňa Kubíková, Mgr. Dušan Dvořáček, Mgr. Lenka Klaibová, Pavel Müller, RSDr. Milan Šebela, Martin Sládek, Blanka Kostková

Komise kulturní

předseda: Mgr. Eva Nečasová

místopředseda: Marcela Horáková

členové: Mgr. Naděžda Strážnická, Martin Kopecký, Zdeněk Michálek, Rostislav Boček, Jaroslav Jeřábek, MUDr. Irena Vrtělová, Ing. Luděk Skoták, Mgr. Pavel Přikryl

Komise sportovní

předseda: Mgr. Michal Souček

místopředseda: Ladislav Trubák

členové: Ing. Jaromír Novák, Mgr. Jaroslav Krejčíř, Karel Ťoupek, Michal Brázda, Mgr. Bohumil Hlaváček, Vladimír Petlach, Bc. Jakub Skoták, Ladislav Musil, Jiří Hasoň, Dagmar Kuncová, Pavel Hollmann

Komise pro školství a vzdělávání

předseda: Ing. Bc. Jiří Crha

místopředseda: Libuše Mandysová

členové: Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Dana Dražilová Fialová, RNDr. Pavel Nezval, Mgr. Věra Gottwaldová, Mgr. Michaela Dvořáčková, Mgr. Lenka Klaibová, Josef Jalový, Ing. Mojmír Horák, Ing. Karel Sochor, Ing. Anita Šindelářová, Mgr. Zuzana Bělíková, Mgr. Miroslav Starý, Mgr. Ivo Polák

Komise pro zahraniční styky

předseda: Ing. Josef Kupčík

místopředseda: Bc. Iva Kratochvílová

členové: Mgr. Marie Kučerová, Mgr. Tereza Kučerová, Jana Navrátilová, Ing. Roman Špaček, Michal Brázda, Miroslav Labuť, Ing. František Ladič, Ing. Roman Brodecký, Bc. Martina Šplíchalová, Radek Šinkora, PaedDr. Ivana Jakubcová, Karel Ťoupek

Komise pro životní prostředí

předseda: Ing. Jiří Rydval

místopředseda: PhDr. Jaroslav Konečný

členové: Ing. Milan Vítek, Mgr. Dušan Dvořáček, Mgr. Radka Sitarová, Zdeněk Procházka, Dan Konečný, Mgr. Aneta Mančíková, Mgr. Kristýna Kubicová

Komise pro prevenci kriminality

předseda: Mgr. Miroslav Starý

místopředseda: Mgr. Stanislav Sotolář

členové: Mgr. Ludmila Sedláková, Milan Daněk, MA. Jiří Valnoha, DiS., Mgr. Helena Kotová, npor. Mgr. Ivan Řehák, por. Mgr. Iva Šebková, Pavel Malysz, Jiří Rybář, Ing. Zdeněk Kunc, Mgr. Michaela Dvořáčková, Darja Sedláková

Ing. Lubomír Toufar

starosta