Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 4 ze dne 01.02.2011

Usnesení č. 1

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2011-MP-S001/So.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím věcného daru – 1 ks Dávkovače inj. TECHNIC I v hodnotě 27.770 Kč od společnosti DN Formed Brno, s. r. o., se sídlem Brno, Hudcova 76a, IČ: 46982604, určeného pro interní oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí vypsání výběrového řízení na primáře neurologického oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím věcného daru – od Společnosti HENRY SCHEIN, s. r. o., IČ: 46977830, se sídlem Brno Medlánky, Palackého třída 537/163, přístroje pro svařování obalových materiálů s integrovanou tiskárnou – OPERA AUTOMATIC v pořizovací ceně 49.900 Kč včetně DPH, který bude využíván na oddělení jednodenní péče nemocnice.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 700.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na podporu jeho činnosti v roce 2011 za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podala žádost o dotaci z rozpočtu mezinárodního fondu Visegrad na částečnou úhradu nákladů spojených s pobytem žáků školy v partnerském městě Komárno v květnu 2011.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání Sousedského bálu v prostorách Dělnického domu Blansko dne 04.02.2011 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volného bytu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro nájemníky dle materiálu, a to za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou 1 rok, s notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a nájemným ve výši 56 Kč/m2.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s ponecháním nájemného za m2 ve výši roku 2010 po dobu 6 měsíců paní Čížkové, Blansko.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kostkové Blansko do 31.10.2011.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Smolíkové Blansko o šest měsíců.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v budově na K. J. Mašky 2, Blansko – nájemce Dětský koutek Matýsek, o. s. – pro pana Tomáše Küfhabera zastupujícího hudební školu Yamaha, IČ: 66563046, Vlčkova 3, Brno, za účelem hudební výuky po 3 h. týdně na dobu 1 roku.

Usnesení č. 15

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor v podzámčí dle materiálu odboru.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s pronájmem garáže č. e. 932 na pozemku parc. č. st. 2715 – zast. plocha a nádvoří v pořadí:

1. DDM Blansko, Údolní 2, 678 01 Blansko; IČ: 43420656, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok

2. Lenka Šustáčková, Blansko, za nájemné ve výši 430 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 17

Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek žádostí na pronájem nebytových prostor z pracovníků odboru KOM uvedených v materiálu.

Usnesení č. 18

Rada revokuje usnesení č. 39 ze 3. schůze konané dne 18.01.2011.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí se změnou smluv na pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 2, Blansko, č. 24/99/NP/Ku a 25/99/NP/Ku z doby určité na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 20

Rada města souhlasí s vyřazením parkovacího automatu MANNESMAN KIENZE PA2-CROSS ZLÍN z majetkové evidence.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2002-KOM-S51/Ví.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se změnou tarifu IDS JMK, která spočívá v poskytnutí bezplatné dopravy pro pracovníky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a ukládá odboru KOM předložit tuto změnu k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 1324/2 PK v k. ú. Blansko (taková část, která zůstane po oddělení pásu pozemku ve vzdálenosti 12 m od severní hranice pozemku parc. č. 1324/4 v k. ú. Blansko o výměře, odhadnuté z mapy cca 120 m2) za část pozemku parc. č. 1326 PK v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzické osoby (pás pozemku potřebný pro vybudování techn. infrastruktury, jak je zakreslen orientačně ve snímku z mapy), za účelem připojení k pozemku parc. č. 1326 PK v k. ú. Blansko pro výstavbu rodinného domku (pozemky při ul. Josefa Lady, v blízkosti bytových domů čp. 2167 a 2168 v Blansku).

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2770 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za účelem úpravy práv k tomuto pozemku (pozemek pod bytovým domem).

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměru převést (směnit) části pozemku parc.č. 746/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko, jak jsou vyznačena v projektové dokumentaci, která je přílohou materiálu odboru INV k této věci, za pozemek parc. č. 746/67 a části pozemků parc. č. 746/23, parc. č. 746/65, jak jsou vyznačeny ve výše uvedené projektové dokumentaci a doporučuje zastupitelstvu po zákonné lhůtě na zveřejnění projednat a schválit směnu výše uvedených pozemků, příp. jejich částí, a to bez finančního dorovnání (pozemky při ul. 9. května).

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup staveb – technické infrastruktury, tj. zejména komunikace, parkovací stání, chodníky, veřejné osvětlení včetně veřejné zeleně, tj. veřejných ploch na pozemcích parc. č. 746/23 a na částech pozemků parc. č. 746/24, parc. č. 746/25, parc. č. 746/55, parc. č. 746/67, parc. č. 755/99, parc. č. 746/65, jak jsou vyznačeny v projektové dokumentaci, která je přílohou materiálu odboru INV k této věci vyjma stavby opěrné zdi od vlastníka těchto staveb za cenu 1.000 Kč.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit úpravu usnesení č. 4 z 19.ZM dne 07.09.2010 tak, že bude nově znít:

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 746/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude zastavěna částí pětipodlažního bytového domu, který se bude nacházet se na části tohoto pozemku a na části pozemku parc. č. 746/65 v k. ú. Blansko dle předložené studie zpracované Ing. arch. Monikou Sirnou v červenci 2010, varianta „ X“, přičemž k odprodeji dojde po kolaudaci stavby bytového domu a souvisejících staveb (parkovací plochy, komunikace, chodníky apod.) za cenu 3.000 Kč/m2 společnosti HOPA Group, s. r. o., Blansko, Bezručova 632/46, IČ: 29213967 (pozemky při ul. 9. května).

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 148 ze 79. rady města dne 24.08.2010 tak, že bude znít:

Rada souhlasí s pronájmem pozemků, příp. jejich části parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem zastavění částí bytového domu dle předložené studie zpracované Ing. arch. Monikou Sirnou v červenci 2010, varianta „X“ a souvisejících staveb (parkovací plochy apod.) na těchto pozemcích a na pozemcích parc. č. 746/65 a parc. č. 746/67 v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za nájemné 30 Kč/m2/rok společnosti HOPA Group, s. r. o., Blansko, Bezručova 632/46, IČ: 29213967, za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválena změna usnesení č. 4 z 19.ZM dne 07.09.2010 (pozemky při ul. 9. května).

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 690/2 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko (pás podél budov – Autodílny Procházka, na ul. 9. května v Blansku, a to obdélník, jak je vyznačen v zákresu) za účelem užívání jako součást Autodílny Procházka, za účelem případného zastřešení či zastavění budovami – rozšířením stávajících budov, za účelem úklidu a údržby pozemků panu Procházkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace (při ul. 9.května, Blansko).

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 690/2 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko (pás podél budov – Autodílny Procházka, na ul. 9. května v Blansku, a to obdélník, jak je vyznačen v zákresu) za účelem užívání jako součást Autodílny Procházka, za účelem případného zastřešení či zastavění budovami – rozšířením stávajících budov panu Procházkovi, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku tržní v době odprodeje s tím, že kupní smlouva bude uzavřena až po realizaci záměru výstavby a veškeré náklady s převodem spojené uhradí kupující a kupní cena bude povýšena o částku daně z převodu nemovitostí. Odprodej bude realizován tak, jak je uvedeno ve stanovisku INV k této věci, včetně požadavku na další, s tím související stavby, uvedené v komentáři INV. V případě, že odprodej nebude realizován do 5 let ode dne přijetí usnesení zastupitelstva, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován (při ul. 9. května, Blansko).

Usnesení č. 31

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nadzemního kabelového vedení NN a přípojek NN v rámci stavby „Dolní Lhota – rekonstrukce NN z TS Obec“ na pozemcích parc. č. 394/1, 132, 159 a parc. č. 213, všechny v k. ú. Dolní Lhota, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/bm + platná sazba DPH.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí, že usnesení č. 23, 24, 25 z 3. schůze rady dne 18.01.2011 má na mysli snímek z mapy, předložený v materiálu do 4. schůze rady města.

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválitvýkup id. 1/8 pozemku parc. č. 903/4 trvalý travní porost v k. ú. Blansko za cenu 2.400 Kč (lokalita Zborovce).

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. st.1260/2 zastavěná plocha, parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, parc. č. 740/58 ost. plocha, parc. č. 740/59 ost. plocha, parc. č.1740/60 ost. plocha, parc. č. 740/61 ost. plocha, parc.č. 740/62 ost. plocha a parc.č. 740/63 ost. plocha v k. ú. Blansko za cenu 24.000 Kč od vlastníků těchto pozemků (lokalita při ul. Údolní).

Usnesení č. 35

Rada jmenuje za člena komise pro občanské aktivity pana Ing. Ivo Durníka.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje po úpravách Programové prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2010-2014.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.