Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 5 ze dne 15.02.2011

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se změnou obsahu zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko s. r. o. spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. na sedm a doporučuje zastupitelstvu schválit v tomto smyslu změnu zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko s. r. o., navrhnout odvolání stávajících členů dozorčí rady, navrhnout nové členy dozorčí rady a pověřit starostu k podpisu příslušného notářského zápisu v dané věci.

Usnesení č. 2

Rada ukládá jednateli společnosti Služby Blansko, s. r. o., aby po schválení změny zakladatelské listiny společnosti zastupitelstvem města zajistil úkony spojené s provedením změny zakladatelské listiny formou notářského zápisu.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se změnou obsahu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. spočívající v navýšení počtu počtu členů dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. na sedm a doporučuje zastupitelstvu schválit v tomto smyslu změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., navrhnout odvolání stávajících členů dozorčí rady, navrhnout nové členy dozorčí rady a pověřit starostu k podpisu příslušného notářského zápisu v dané věci.

Usnesení č. 4

Rada ukládá jednateli společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., aby po schválení změny zakladatelské listiny společnosti zastupitelstvem města zajistil úkony spojené s provedením změny zakladatelské listiny formou notářského zápisu.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Muzea Blansko, Městské knihovny Blansko a Kulturního střediska města Blanska za rok 2010 a plány činnosti na rok 2011.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 na projekty podle předložené žádosti.

Usnesení č. 7

Rada projednalažádost Smíšeného pěveckého sboru Rastislav a souhlasí, aby v rozpočtu města na rok 2012 byla vyčleněna částka 150.000 Kč jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů projektu „Koncertní sezóna 2012 ke 150. výročí založení Smíšeného pěveckého sboru Rastislav“.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje odstoupení od realizace projektu „Opatření na úsporu energie školských zařízení v Blansku“.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s  řešením úspory nákladů na vytápění budov škol podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko prodloužilo s Moravským zemským muzeem Brno smlouvu o výpůjčce č. 7/2010 předmětu potápěčský skafandr Karla Divíška (inv. č. K 149) do 10.01.2012.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Sbor dobrovolných hasičů Klepačov na uspořádání Hasičského bálu v prostorách Dělnického domu Klepačov dne 26.02.2011 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2010) ve výši 33.308.337,67 Kč do rozpočtu města roku 2011 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se zapojením volných finančních prostředků ve výši 4.491.800 Kč ve správě Atlantik Asset Management investiční společnost, a. s., do rozpočtu města v roce 2011 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s dočasným použitím  finančních prostředků ve výši 7.412.197 Kč z prodeje městských bytů dle pravidel do rozpočtu města v roce 2011 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje po úpravách rozpočet Města Blansko na rok 2011 včetně finanční rozvahy o výnosech a nákladech na správu, provoz a údržbu bytového fondu v majetku Města Blansko na rok 2011 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s financováním výstavby komunikace v průmyslové zóně v roce 2011 prostřednictvím depozitního účtu města ve výši 1.800 tis. Kč a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí sposkytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2011 následujícím organizacím:

Účel

Příjemce

tis.  Kč

Provozní náklady útulku pro psy

Služby Blansko, s. r. o.

295,4

Provozní náklady malé vodní elektrárny

Služby Blansko, s. r. o.

220,0

Členství informační kanceláře BLANKA v A.T.I.C.

Asociace turistických informačních center ČR, Palackého nám. 160, Polička

4,0

Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS

KORDIS JMK, spol s r. o., Brno

2.067,0

Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa

ČAD Blansko, a. s.

60,0

Zajištění provozu MHD na území města

ČAD Blansko, a. s.

3.394,0

Členství ve Svazku vodovodů a kanalizací

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17.listopadu 14

430,0

Provoz a činnost

MŠ Těchov 124

327,0

Provoz a činnost

MŠ blansko, ul. Rodkovského 2a

927,0

Provoz a činnost

MŠ Blansko, ul. Divišova 2a

627,0

Provoz a činnost

MŠ Blansko, ul. Údolní 8

864,0

Provoz a činnost

MŠ Blansko, ul. Dvorská 96

1.321,0

Provoz a činnost

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

2.414,0

Provoz a činnost

ZŠ TGM Bl., ul. Rodkovského 2

1.698,0

Provoz a činnost

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Dvorská 26

2.136,0

Provoz a činnost

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17

3.302,0

Provoz a činnost

ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2

351,0

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ Blansko, ul. Erbenova

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

23,0

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

23,0

Provozní náklady veřejného hřiště při MŠ a ZŠ Blansko, ul. Dvorská

MŠ a ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26

23,0

Provoz a činnost kina

KSMB Blansko

1.269,0

Provoz a činnost

Městská knihovna Blansko

3.204,0

Provoz a činnost

Muzeum Blansko

3.468,0

Provoz a činnost Městského klubu, galerie, doplňkové činnosti

KSMB Blansko

4.529,0

Na uspořádání Historického jarmarku

KSMB Blansko

120,0

Na uspořádání oslav nového roku na náměstí

KSMB Blansko

50,0

Na akci Zlaté Slunce Blansko 2011

KSMB Blansko

20,0

Provozní náklady lázní a koupaliště

Služby Blansko, s. r. o.

3.325,7

Provozní náklady zimního stadiónu

Služby Blansko, s. r. o.

1.335,8

Provozní náklady rekreační oblasti Palava

Služby Blansko, s. r. o.

334,0

Provozní náklady dětského dopravního hřiště

Autoškola Pernica

47,0

Pronájmy sportovních zařízení města

ASK Blansko, plavecký oddíl

139,3

Pronájmy sportovních zařízení města

HC Blansko

338,6

Pronájmy sportovních zařízení města

HC Dynamiters Blansko

301,0

Pronájmy sportovních zařízení města

MS VZS ČČK Blansko

38,0

Pronájmy sportovních zařízení města

Kolpingova rodina

11,6

Pronájmy sportovních zařízení města

Sport club Mgr. Jany Kuncové, Blansko

29,3

Pronájmy sportovních zařízení města

Klub Matýsek Blansko

18,6

Výměna oken v suterénu a vchodových dveří

ASK Blansko

130,0

Dokončení oprav sociálního zařízení

ASK Blansko

50,0

ObRok11 – Celostátní skautské setkání

Blansko – Češkovice

Junák – svaz skautů a skautek ČR okres Frýdek-Místek, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek

50,0

Materiál na vybudování tribuny

RC Blansko

180,0

Úklid a udržování hřbitova

Pohřební ústav Boskovice

344,0

Provozní náklady veřejného WC

Služby Blansko, s. r. o.

240,0

Mzdové a provozní náklady – denní stacionáře

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Domov OLGA

220,0

Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Centrum VELAN

150,0

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

100,0

Mzdové a provozní náklady – terénní programy

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Víceúčelová drogová služba na Blanensku

80,0

Provozní náklady – pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko – Charitní pečovatelská služba

60,0

Mzdové a provozní náklady noclehárny, Luční 10

DCHB, OCH Blansko

407,0

Provoz a činnost

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Poříčí 22

200,0

Členství ve Svazu obcí a měst ČR

Svaz obcí a měst ČR, 5. května 65, Praha

45,0

Vydání almanachu k 60. výročí založení TJ ČKD Blansko

TJ ČKD Blansko

20,0

Výměna kuželkářského zařízení v souvislosti s konáním Mistrovství ČR v kuželkách

TJ ČKD Blansko

50,0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje vyřazení 37.133 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 37.133.000 Kč (á 1.000 Kč) společnosti ČKD Blansko, a. s., IČ: 00002208, ISIN CS0005002963 z majetku Města Blansko a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 2698/05/LCD ze dne 30.12.2005 s Českou spořitelnou, a. s., a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje prodloužení splatnosti půjčky ve výši 159.625 Kč do 30.11.2011 včetně úhrady úroku za dobu půjčky.

Usnesení č. 21

Rada nesouhlasí s pronájmem uvolněného bytu 1+0 č. 59 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Hebronové, Blansko.

Usnesení č. 22

Rada nesouhlasí s pronájmem uvolněného bytu 1+0 č. 59 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Štěrbáčkové, Blansko.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Ševčíkové, Blansko.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 37 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Opluštilové, Blansko.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Vernerové, Blansko.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Kutilové, Blansko.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 47 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Ševčíkové, Blansko.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 51 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Schmuckové, Blansko.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněných bytů č. 59 a 37 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku a uvolněných bytů č. 47 a 51 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku, a to v uvedeném pořadí: paní Horná, Blansko, pan Ondroušek, Blansko a paní Žilková, Blansko.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněných bytů č. 16 a 17 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku, a to v uvedeném pořadí: paní Horná, Blansko, pan Ondroušek, Blansko, paní Žilková, Blansko a manžele Kocmanovi, Blansko.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 411 na ulici Na Pískách 6 v Blansku panu Lipovskému, Blansko.

Usnesení č. 32

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Kalasovou, Brno.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/4 o výměře 50,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 5095/48605 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 v k. ú. Blansko v pořadí:

1. paní Meišnerová, Brno, za kupní cenu 660.000 Kč

2. paní Lesslová, Blansko, za kupní cenu 616.000 Kč

3. paní Švancarová, Blansko, za kupní cenu 602.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 32 o velikosti 1+1 v domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/5 o výměře 31,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. 4395 ve výši 312/7394 žadatelům v pořadí:

1. pan Doležel, Blansko, za kupní cenu 812.120 Kč

2. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 762.120 Kč

3. pan Abrahámek, Blansko, za kupní cenu 730.000 Kč

4. paní Weiterová, Rudice, za kupní cenu 705.000 Kč

5. paní Doleželová, Blansko, za kupní cenu 692.120 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Sklenářovou, Blansko a výší měsíční splátky 500 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 1 na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Hromkovi, Blansko, za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 106,09 m2 v I. nadzemním podlaží budovy na ul. Pod Javory 2243/32, Blansko, společnosti Unicospol s. r. o., Husova 12, Blansko, IČ: 47908734, za účelem užívání dle předložené žádosti za nájemné ve výši 550 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bývalé kotelny na ul. Dvorská 20, Blansko na pozemcích parc. č. st. 1817/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 166 m2 a parc. č. st. 1817/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 43 m2 včetně těchto pozemků.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytové jednotky č. 1157/101 (prostor bývalé kotelny) o celkové výměře 162,15 m2 v domě na ul. 9. května 14, Blansko.

Usnesení č. 40

Rada bere na vědomí oznámeníspolečnosti LBL TRADE a. s. ke kupní smlouvě na koupi výškové budovy Smetanova 3, Blansko, že časové prodlení s plánovanou výstavbou nebylo jimi zaviněno a doporučuje toto oznámení předložit na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 41

Rada města schvaluje novou Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru drobného elektrozařízení se společností ASEKOL s. r. o., Dobrušská 1/1797, Praha 4, IČ: 27373231 a pověřuje starostu Města Blanska jejím podpisem.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout objekt novostavby zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů na pozemcích parc. č. 3383, 3931, 461/2, 464/3, (438), (461/1),(501/1), (501/2) v k. ú. Blansko, včetně jeho příslušenství (traktor, teleskopický nakladač, štěpkovač), za účelem jeho provozování.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. st. 2794/2 zastavěná plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání z důvodu zastavění bytovým domem čp. 1693 v Blansku a parc. č. st. 2794/3 zastavěná plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako vstup do bytového domu čp. 1693 v Blansku, a to Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1693, se sídlem Blansko, Dvorská 1693/56a, IČ: 29198348, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok s tím, že nový nájemce vzhledem k faktickému stavu užívání obou pozemků uhradí nájemné již od roku 2010. Rada proto souhlasí s prominutím nájemného za rok 2010 dle nájemních smluv číslo 2007-INV-Poz-S180/Ma-NS ze dne 10.12.2007 a 2007-INV-Poz-S167/Ma-NS ze dne 10.12.2007.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko paní Marečkové, Blansko, za účelem provozování umístěného prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby, k prodeji tiskovin, tabáku, nealkoholických nápojů, smíšeného a drogistického zboží, za dohodnuté nájemné ve výši 20.508 Kč/rok zvýšené o míru inflace za rok 2010 bez DPH s tím, že toto nájemné bude pravidelně každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace, na dobu určitou 5 let (pozemek pod prodejním stánkem ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě Zborovce, na ulici Pekařská v Blansku).

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s pronájmem částí pozemku parc.č. 1287 ostatní plocha v k.ú. Těchov o výměře 53 m2 manželům Juránkovým, bytem Blansko-Těchov a panu Gašparovičovi a paní Hollósyové, oba bytem Brno o výměře 34 m2, za účelem rozšíření zahrad ve vlastnictví fyzických osob a jejich oplocení pletivem k jejich zahradám, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou (u zahrad s rekreačními objekty v zahrádkářské a chatové lokalitě Těchov – Češkovice, za hotelem Vyhlídka).

Usnesení č. 46

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nového nadzemního vedení VN a 3 podpěrných bodů VN na částech pozemků parc. č. 174/2 a parc. č. 289/2, oba v k. ú. Olešná u Blanska v rámci stavby „Olešná, rozšíření sítě VN Sluneta“, přičemž rozsah věcného břemene je specifikován geometrickým plánem číslo 373-779/2010 ze dne 12.01.2010, a to ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 17.340 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního vedení NN realizovaného kabelem NAYY-J 4x240 mm2 v délce 6 m a kabelem NAYY-J 4x150 mm2 v délce 130 m na částech pozemků parc. č. 1324/2 (dle PK), parc. č. 1337/22 ostatní plocha, parc. č. 1337/23 ostatní plocha a parc. č. 1327 (dle PK), všechny v k. ú. Blansko v rámci stavby: „Blansko-rozšíření NN, Reality Nezval“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 707/47 ostatní plocha, parc. č. 707/41 ostatní plocha, parc. č. 642/5 ostatní plocha, parc. č. 642/3 ostatní plocha, parc. č. 646 (dle PK), parc. č. 1376/4 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko, a to umístění, provozování, oprav a údržby přípojky NN v rámci stavby: Zemědělská rodinná farma Blansko – Úmorčí, ve prospěch vlastníka sítě, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene spočívajícího zejména v umožnění vstupu na pozemek parc. č. 1015/68 a v umožnění vstupu a vjezdu na pozemky parc. č 1015/59 a parc. č. 1015/29, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko ve prospěch Jihomoravského kraje, Brno,Žerotínovo náměstí 3/5, IČ: 70888337 jako oprávněného (pozemky u SOŠ a SOU při ul. Bezručova).

Usnesení č. 50

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umožnění umístění a provozování stavby komunikace – chodníku na pozemcích parc. č. 683/9, parc. č. 683/11, parc. č. 683/13 a parc. č. 683/15, vše ostatní plocha v k. ú. Těchov včetně práva přístupu a příjezdu za účelem údržby pro oprávněného Město Blansko a se zřízením věcného břemene spočívajícího v umožnění vedení a provozování osvětlení na částech pozemků parc. č. 683/1, parc. č. 683/2, parc. č. 683/6, parc. č. 683/8, parc. č. 683/9, parc. č. 683/13, parc. č. 683/15 a parc. č. 683/18 v k. ú. Těchov. včetně práva přístupu a příjezdu za účelem údržby pro oprávněného Město Blansko, přičemž rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 835-2267/2010 z 5.10.2010, za cenu 11.880 Kč + platná sazba DPH (chodník Blansko, Sever-Češkovice).

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup staveb – technické infrastruktury, tj. SO 01 vozidlová komunikace, SO 02 pěší komunikace, SO 03 dešťová kanalizace, SO 07 veřejné osvětlení v lokalitě Pod Sanatorkou od vlastníka těchto staveb, to každou za cenu 1.000 Kč, celkem tedy 4.000 Kč.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s uzavřením dohody o splátkách s panem ILLEM, bytem Ostrava tak, že dlužné nájemné dle nájemní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S030/NS-Mu ze dne 26.03.2008 na nájem pozemku parc. č. st. 3973 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko, v celkové výši 32.884 Kč je splatné v 18ti splátkách, přičemž 17 splátek je ve výši 1.826 Kč a 18. splátka je ve výši 1.842 Kč. Splátky nájemného budou zvýšeny o úrok z prodlení dle čl. IV, odst. 4 nájemní smlouvy (pozemek pod budovou čp. 2438 na ulici Sladkovského v Blansku).

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s opravou usnesení č. 18 ze 3. schůze rady ze dne 18.01.2011 tak, že nově zní: „Rada souhlasí s pronájmem pozemků:

  • parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2,
  • části parc.č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 78 m2,
  • části parc.č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 33 m2,
  • parc.č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2,
  • parc.č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25m2,

všev k. ú. Blansko, panu Procházkovi, Petrovice, za účelem užívání pozemku zastavěného částí stavby garáže, za účelem užívání částečně zpevněné příjezdové a manipulační plochy před stavbou garáže a užívání části pozemku pod plechovým skladem, za dohodnuté nájemné 7.086 Kč/rok + zvyšování o míru inflace od 01.01.2011 + zvýšení nájemného za výměru 46 m2 pozemku, zastavěného garáží (tj. parc. č. st. 4227/9), o platnou sazbu DPH, to vše na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (v podnikatelském areálu na ul. Pražská 3 v Blansku)“.

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit odprodej pozemku parc. č. 406 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře 56 m2 panu Sehnalovi, bytem Blansko – Lažánky za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv za tržní cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady s převodem pozemku spojené a daň z převodu nemovitostí hradí kupující (u RD č. p. 148 v k. ú. Lažánky u Blanska).

Usnesení č. 55

Rada doporučuje zastupitelstvuodsouhlasit směnu části pozemku parc. č. 1213 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 7 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 829-10262/2010 ze dne 12.01.2011 označenou jako pozemek parc. č. 1213/2 ostatní plocha) ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 1291 zahrada o výměře 9 m2 v k. ú. Těchov (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 829-10262/2010 ze dne 12.01.2011 označenou jako pozemek parc. č. 1291/2 zahrada o výměře 9 m2) ve vlastnictví pana Nohela, Brno, za účelem sjednocení užívacích a vlastnických práv, a to bez finančního dorovnání, s tím, že náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí budou hrazeny společně oběma účastníky rovným dílem (zahrádkářská a chatová lokalitě Těchov – Češkovice, za hotelem Vyhlídka a Panorama).

Usnesení č. 56

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha o výměře cca 3.000 m2 v k. ú. Blansko (část pozemku, jak je zakreslena ve snímku z katastrální mapy) za účelem výstavby bytového domu (bytových domů) a souvisejících staveb a se zveřejněním záměru následně odprodat jen část pozemku zastavěnou bytovým domem (bytovými domy), a to po kolaudaci veškerých staveb – lokalita Blansko, Sever III. a pověřuje starostu Ing. Toufara stanovením podmínek pronájmu a prodeje pozemku či jeho části.

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit nejnižší nabídkovou cenu za budoucí odprodej části pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude zastavěna bytovým domem (bytovými domy) ve výši 2.000 Kč/m2 (lokalita Sever III., Blansko)

Usnesení č. 58

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit obecní pozemek parc. č. 18 zahrada v k. ú. Horní Lhota u Blanska za část pozemku parc. č. 523/79 orná půda o výměře cca 93 m2 (taková část, která bude dotčena stavbou cyklostezky) v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení směnu obecního pozemku parc. č. 18 zahrada v k. ú. Horní Lhota u Blanska za část pozemku parc. č. 523/79 orná půda o výměře cca 93 m2 (taková část, která bude dotčena stavbou cyklostezky) v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve vlastnictví fyzické osoby. V případě nesouhlasu vlastníka parc. č. 523/79 v k. ú. Horní Lhota u Blanska se směnou rada doporučuje k projednání a odsouhlasení výkup části pozemku parc. č. 523/79 orná půda o výměře cca 93 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska od vlastníka pozemku za cenu 200 Kč/m2

Usnesení č. 60

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit nové principy postupu v rámci přípravy projektu „II/379 Lažánky – průtah“ specifikované v Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 26.11.2007 a ve Smlouvě o sdružení zadavatelů a pověřit starostu města k uzavření těchto smluv.

Usnesení č. 61

Rada doporučuje zastupitelstvuschválit převod investorství stavby „Optimalizace autobusového nádraží Blansko včetně dalších dopravních funkcí“a to v rozsahu jejich stavebních celků SC 01 Optimalizace autobusového nádraží, SC 02 Záchytné parkoviště a SC 04 Vykládací a nakládací prostor včetně úschovny kol, vyplývající z vydaného právoplatného územního rozhodnutí SÚ ÚR 198/2010-46125/2010/Mt ze dne 20.10.2010 a schválit prodej projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu citovaných stavebních celků za cenu 191.400 Kč včetně DPH společnosti ČAD Blansko a. s., Nádražní 2369/10, 687 20 Blansko, IČ: 494 54 641, přičemž příslušná smlouva ošetří podmínky zachování koncepce řešení projektu, postup majetkového převodu pozemků a právo provedení SC 03 Cyklostezka, vše dle uvedeného materiálu k této věci.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje Dodatek č. 1 směrnice č. 7/2010 Komise rady města Blansko.

Usnesení č. 63

Rada ukládá tajemníkovi zaslat volebním stranám zastupitelstva a odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko výzvu k předložení návrhů na obsazení členů komise pro podporu cestovního ruchu.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje předložený návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blanska na 4. konferenci Blansko 2011 „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“.

Ing. Lubomír Toufar

starosta