Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 6 ze dne 08.03.2011

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/8 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2835/102325 v pořadí:

  1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu 661.000 Kč

  2. manželé Dobisovi, Blansko, za kupní cenu 628.751 Kč

  3. paní Švancarová, Blansko za kupní cenu 605.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/3 o výměře 31,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3135/116330 v pořadí:

  1. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu 615.000 Kč

  2. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 585.000 Kč

  3. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 565.000 Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parcela č. 620/66, 745/9, 1352/25, 847/2, 881/50 a 647/85 v k. ú. Blansko a pozemku č. 2 v k. ú. Horní Lhota firmě REVENGE, a. s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 – Stodůlky, s provozovnou na ul. Dřevařská 1418/7, Boskovice, IČ: 28101766, pro umístění 7 ks kontejnerů na sběr oděvů, bot a textilu.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Dodatek č. 9 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM předložit tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení směnu části pozemku parc. č. 1324/2 dle PK v k. ú. Blansko (taková část, která zůstane po oddělení pásu pozemku ve vzdálenosti 12 m od severní hranice pozemku parc. č. 1324/4 v k. ú. Blansko o výměře, odhadnuté z mapy cca 120 m2) za část pozemku parc. č. 1326 dle PK v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzické osoby (pás pozemku potřebný pro vybudování technické infrastruktury, jak je zakreslen orientačně ve snímku z mapy), za účelem připojení k pozemku parc .č. 1326 dle PK v k. ú. Blansko pro výstavbu rodinného domku s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude hrazen ve výši 1.500 Kč/m2 anáklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí budou hrazeny oběma účastníky rovným dílem (pozemky při ul. Josefa Lady, v blízkosti bytových domů čp. 2167 a čp. 2168 v Blansku).

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení výkup části pozemku p. č. 523/29 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 130 m2 (pouze takové části, která bude dotčena stavbou cyklostezky) od vlastníka pozemku, za dohodnutou cenu 240 Kč/m2 .

Usnesení č. 7

Rada souhlasíse zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby sdělovacího kabelu Telefónica O2 v rámci stavby „Regenerace veřejného prostranství mezi ul. Pekařská a Sloupečník v Blansku“ na částech obecních pozemků parc. č. 870/3, parc. č. 862/306, parc. č. 862/305, parc. č. 862/307 a parc. č. 862/304, všechny v k. ú. Blansko ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: 60193336, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč /m trasy kabelu + platná sazba DPH (lokalita sídliště Zborovce).

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení změnu usnesení č. 5 přijatého zastupitelstvem města dne 16.09.2008 tak, že usnesení nově zní:

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 438 (dle PK) o výměře 33 m2,části pozemku parc. č. 501/1 (dle PK) o výměře 26 m2, části pozemku parc. č. 501/2 (dle PK) o výměře 120 m2, části pozemku parc. č. 461/2 ostatní plocha o výměře 135 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků, za ceny dle znaleckého posudku číslo 3870-12/08 ze dne 09.02.2008 a dodatku znaleckého posudku číslo D1-3870-12/08 ze dne 09.07.2008 a dále souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 437 (dle PK) o výměře 29 m2 a části pozemku parc. č. 461/2 (dle PK) o výměře 2724 m2, oba v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu odpovídající ceně pozemku parc. č. 461/1 (dle PK) stanovené znaleckým posudkem číslo 3870-12/08 ze dne 09.02.2008.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 23 přijatého radou města dne 12.02.2008 tak, že znění druhé odrážky usnesení nově zní takto:

  • umístění, provozování, opravy a údržba dešťové kanalizace DN 300 na části pozemku parc. č. 437 (dle PK) v k. ú. Blansko, zábor velikosti: šířka 3,3 m, délka vedení 1 m (ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí) – vlastník pozemku: p. Hlavička, Blansko.

Zbývající část usnesení zůstává beze změny a platná.

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu podpořit co nejdřívější výstavbu silnice R43 a vyslovit podporu připravované petici na podporu výstavby R43 na území okresu Blansko, kterou bude koordinovat Jihomoravský kraj.

Usnesení č. 11

Rada revokuje usnesení č. 9 z 5. schůze rady města ze dne 15.02.2011.

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí informaci k připravované „Koncepci lůžkové péče v JMK“ a doporučuje projednat materiál na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Ing. Lubomír Toufar

starosta