Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 7 ze dne 24.03.2011

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2010.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím věcného daru – 1 ks televizního přijímače značky SONY, typ Bravia 37EX402 v hodnotě 12.999 Kč od společnosti Technicare CZ, spol. s r. o., IČ: 26817802, sídlem Pod myslivnou 17/360, Ostrava, určeného pro oddělení jednodenní péče Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se záměrem Nemocnice Blansko rekultivovat a ozdravit zeleň v areálu a okolí nemocnice podle projektu „Rekultivace a ozdravení zeleně v okolí nemocnice“ a bere na vědomí, že nemocnice k realizaci tohoto záměru podá žádost o dotace z evropských fondů.

Usnesení č. 4

Rada jako Dozorčí rada Nemocnice Blansko jmenuje do pracovní skupiny, která se bude aktivně podílet na přípravě „Koncepce lůžkové péče v JMK“, za zřizovatele Nemocnice Blansko starostu města Ing. Lubomíra Toufara a za Nemocnici Blansko ředitelku MUDr. Vladimíru Danihelkovou, MBA.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje Dodatek č. 1 směrnice č. 4/2010 Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje předložený návrh směrnice Pravidla pro poskytování nájmu v bytech zvláštního určení – bezbariérové byty.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje návrh smlouvy o ubytování a ubytovací řád bytů určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s přestěhováním (přidělením bytu mimo pořadí) nájemce rodinného domu v Lažánkách čp. 33 do bytu na Klepačově čp. 29, z důvodů uvedených v materiálu odboru.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Kozákové, Blansko, dohodou ke dni 31.05.2011

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Selucké, Blansko, dohodou ke dni 31.03.2011

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Čechové, Blansko, do 31.05.2011. V případě uhrazení dluhu a řádného placení nájemného bude smlouva následně prosloužena o 1 rok.

Usnesení č. 12

Rada nesouhlasí s prodloužením nájmu bytu panu Olahovi, Blansko.

Usnesení č. 13

Rada nesouhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře s paní Vintrovou, Blansko a nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 14

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Jančíkovou, Blansko.

Usnesení č. 15

Rada nesouhlasí s pozastavením žaloby pro paní Prohászkovou, Blansko.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volného bytu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 17

Rada nesouhlasí s podáním výpovědi panu Braithutovi, Klepačov, ze smlouvy o nájmu ze dne 27.09.1995 s 3měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a následným užíváním prostor zadní kanceláře v budově čp. 166 na Klepačově o výměře 24,6 m2 Občanským aktivem Klepačovský výbor.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 2 o výměře 12 m2 ve II.PP budovy čp. 2385 na ul. Okružní 1b, Blansko, E. a M. Zukalovým, Blansko, za nájemné ve výši 440 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s pronájmem nebytové jednotky č.1157/101 v domě na ul. 9. května 14, Blansko, společnosti guape s. r. o., Sokolská 256, Ráječko; IČ: 26913178, za účelem užívání jako skladové a kancelářské prostory s tím, že náklady vložené na zprovoznění prostor (a to max. do 40.000 Kč) budou po předložení oprávněných dokladů umořeny na nájemném.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 178 v k. ú. Těchov stavbou veřejného osvětlení.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2011 a ponechává cenu za služby jako v roce 2010, tedy 20 Kč/m2.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s pronájmem novostavby objektu zařízení (včetně příslušenství) pro využívání biologicky rozložitelných odpadů Technickým službám Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 23

Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blansko: Městské knihovně, Muzeu a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2011 a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 7. schůzi rady města.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2011/1 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2011/12 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na základních školách v Blansku pro školní rok 2011/12.

Usnesení č. 27

Rada bere na vědomí přehled o využitíposkytnutých finančníchpříspěvků z rozpočtu města za rok 2010, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 42.000 Kč z rezervního fondu příspěvková organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 k posílení jejího investičního fondu.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 190.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 na financování nákupu konvektomatu Retigo D–1011ci.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Kulturou prostředí a digitalizací výchovného procesu za jeho větší efektivitu a kreativitu “ ve výši 185.000 Kč.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Kulturou prostředí a digitalizací výchovného procesu za jeho větší efektivitu a kreativitu “.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Městská knihovna Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Rozšíření knihovního fondu Městské knihovny Blansko“ ve výši 100.000 Kč.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala Městská knihovna Blansko dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Rozšíření knihovního fondu Městské knihovny Blansko“.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Městská knihovna Blansko nabyla do svého vlastnictví dar podle předložené žádosti.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce „12-ti hodinovka o pohár města Blansko“, a to dne 16.07.2011 v době od 12:00 do 01:30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.1/2009,o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli SFZ o. s. na část akce Den na Zemi, která se bude konat v prostorách zámeckého parku dne 16.04.2011 v době od 12:00 do 17:00 hodin.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o odvodu části výtěžku stanovenou dle § 4 odst.2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů s firmou ENDL + K a. s., Riegrova 25, Olomouc, část město, PSČ 772 00 podle předloženého návrhu a pověřuje starostu Ing. Lubomíra Toufara podpisem smlouvy.

Usnesení č. 41

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat či pronajmout části pozemků parc. č. 699, 689,688, vše dle PK v k. ú. Blansko o výměře cca 100 m2 za účelem zřízení a provozování letního posezení k restauraci v budově čp. 2419 v Blansku, a to s ohledem na stávající platný smluvní vztah na užívání uvedených pozemků.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/18/96/Ko ze dne 04.01.1996 na nájem pozemků parc. č. 12/4 zahrada a parc. č. 12/13 zahrada, oba v k. ú. Blansko o celkové výměře celkem 666 m2, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětné pozemky, nejpozději však k 31.05.2011.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 12/4 zahrada o výměře 363 m2 a parc. č. 12/13 zahrada o výměře 303 m2, oba v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zahrada (při ul. Horní Palava).

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2003-INV-Poz-S079/NS/Ne ze dne 14.07.2003 na nájem části pozemku parc. č. 174 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 15 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 25.03.2011 s tím, že nájemné za poměrnou část roku 2011 už nebude předepisováno.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S087/NS-Ne ze dne 29.09.2004 na nájem části pozemku parc. č. 674/16 zahrada o výměře 113 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 25.03.2011 s tím, že nájemné za rok 2011 už nebude předepisováno.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí se změnou usnesení č. 53 z 5. schůze rady města dne 15.02.2011 tak, že dohodnuté roční nájemné uvedené v usnesení činí částku 7.192 Kč/rok + zvyšování o míru inflace od 01.01.2012.... Ostatní text usnesení č. 53 zůstává beze změny a platný.

Usnesení č. 47

Rada bere na vědomí výpověď z výpůjčky části pozemků parc. č. 1316/2 a 1318, oba ost. plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 232 m2 a smlouvy o výpůjčce číslo 2009-INV-Poz-S223/Výp-Ne ze dne 09.12.2009. Smluvní vztah skončí dnem 31.03.2011.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s opravou průběhu vlastnické hranice pozemků parc. č. 901/3 zahrada a parc. č. 903/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko tak, jak je vyznačen v geometrickém plánu č. 3803-8/2010 ze dne 29.12.2010 zpracovaném Ing. Kurkou, Brno.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s prodloužením termínu kolaudace stavby garáže na pozemku parc. č. 85/7 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a to do 31.12.2013 a s uzavřením kupní smlouvy do 31.03.2014, což bude smluvně ošetřeno dodatky k nájemní smlouvě č. 2009-INV-Poz-S227/Ma-NS ze dne 03.02.2010 a kesmlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2005-INV-Poz-S150/Ma-BKS ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.02.2010.

Usnesení č. 50

Rada ukládá odboru INV požádat Jihomoravský kraj o darování části pozemku parc. č. 1364/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 620 m2 do vlastnictví Města Blansko s tím, že Jihomoravskému kraji budou nabídnuty k darování pozemky ve vlastnictví Města Blansko o přibližně stejné výměře.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 364/1 v k. ú. Klepačov o výměře cca 100 m2 (části, jak je vyznačena v materiálu odboru INV k této věci) za účelem rozšíření pozemku p. č.364/23 v k. ú. Klepačov pro výstavbu RD a vybudování jeho zázemí, manželům Musilovým, bytem Blansko, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok bez zvyšování o inflaci, na dobu určitou do doby uzavření kupní smlouvy na předmětnou část pozemku.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s úhradou částky za užívání pozemkůparc. č. 746/49, parc. č. 1662 a parc. č. 1665, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko spoluvlastníkům těchto pozemků za rok 2010 v celkové výši 3.600 Kč.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s úhradou částky za užívání pozemkůparc. č. 746/51 a parc. č. 1663, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko spoluvlastníkům těchto pozemků za rok 2010 v celkové výši 3.280 Kč.

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit výkup id. 1/10 pozemku. č. 543/7 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska od vlastníka této id. 1/10 pozemku, za dohodnutou kupní cenu 180 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 55

Rada odvolává s účinností od 01.04.2011 členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. Ing. Františka Ladiče, Ing. Eduarda Vávru, Mgr. Ivo Poláka, Ing. Josefa Hasoně a Ing. Stanislava Pelikána.

Usnesení č. 56

Rada jmenuje s účinností od 01.04.2011 za členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. Ing. Romana Špačka, Ing. Karla Krause, Ing. Miloše Poláka, Mgr. Bohumila Hlaváčka, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Stanislava Pelikána a Ing. Františka Ladiče.

Usnesení č. 57

Rada odvolává s účinností od 01.04.2011 členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. RSDr. Milana Šebelu, Ing. Vítězslava Nečase, Mgr. Michala Součka, Ing. Jana Pořízka a Ing. Petra Fialu.

Usnesení č. 58

Rada jmenuje s účinností od 01.04.2011 za členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. Michala Brázdu, Jindřicha Pelana, Ing. Vítězslava Nečase, Mgr. Bohumila Hlaváčka, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Ivo Dobiáška a RSDr. Milana Šebelu.

Usnesení č. 59

Rada jmenuje do komise pro podporu cestovního ruchu:

předseda: Ing. Ivo Dobiášek

místopředseda: Mgr. Jiří Kučera

členové: Martina Hejčová, František Dvořák, Lubomír Hlaváč, Petra Kupková, Michal Brázda, Bohuslav Jedinák, Ing. Michael Fistr, Iva Nečasová.

Ing. Lubomír Toufar

starosta