Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 8 ze dne 05.04.2011

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena komise sportovní pana Antonína Kotlána.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2011/1.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem kotelen v budovách Kulturního střediska města Blanska za účelem jejich provozování od01.07.2011 a s podmínkami dle materiálu odboru ŠKOL.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek na uspořádání kulturních produkcí v rámci celostátního setkání ObRok 2011 v Blansku – Češkovicích ve dnech 04. – 08.05.2011 v době od 20:00 do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 5

Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků a ukládá odboru OKT předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje Provozní řád Blanenských farmářských trhů a zároveň pro tyto trhy souhlasí s udělením výjimky z čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2009.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1394/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 30 m2 v k. ú. Blansko, a to části, jak je vyznačena na snímku z mapy, a to za účelem scelení s pozemky parc. č. st. 1394/3, 1394/4,1395/5, vše zast. pl. v k. ú. Blansko a jejího zaplocení (u řeky Svitavy).

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 776 zahrada o výměře cca 100 m2 (cca 8x12 m) v k. ú. Blansko, za účelem zřízení a provozování letního posezení k restauraci „Sklípek Stará Fabrika“ na ulici Hybešova v Blansku, a to v období vždy duben až září roku. Rada bere na vědomí, že vstup na posezení může být vybudován jako schody z chodníku ulice Hybešova nebo probouráním dveří z restaurace Sklípek přímo na předmětnou část p. č. 776 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a po kolaudaci příslušných staveb odprodat část pozemků parc. č. 31/3 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1473 ostatní plocha o výměře celkem cca 570 m2, oba v k. ú. Blansko (tj. částí, jak jsou vyznačeny v přiložené situaci Ing. arch. Martina Habiny a tak, aby odprodávaná část p. č. 31/3 nezasahovala do původní parcely p.č. PK 31/1 v k. ú. Blansko), za účelem provedení rekonstrukce budovy Sýpky včetně souvisejících komunikací a parkovacích ploch.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 624/1, 1479/1, 1480/13, 1479/2, všechny v k. ú. Blansko (jak jsou vyobrazeny na snímku z mapy, bez části, zastavěné dvěma zařízeními ve vlastnictví fyzických osob), za účelem umístění reklamních zařízení – billboardů a jejich užívání pro reklamu.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby zasmyčkování podzemního kabelového vedení VN na části pozemku parc. č. 1750/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko v rámci stavby „Blansko – TS SKS“, a to ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby, příp. odstranění přípojky NN na částech obecních pozemků parc. č.319/8 a parc. č. 1334, oba v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 70 Kč/m + platná sazba DPH, ve prospěch Binky Josefa Ing. a Naděždy, Bieblova 166/26, Brno, jako vlastníků budovy čp. 125 a pozemků parc. č. 1328 zahrada a parc. č. 1326 zastavěná plocha, vše v k. ú. Těchov, ve prospěch Binky Jaromíra, Jircháře 201/21, Brno, JUDr. Langera Ivo, Minská 3173/38, Brno, Dittrichové Romany Ing., Rezkova 703/61, Brno, jako spoluvlastníků budovy č. ev. 196 a pozemků parc. č. 1332 zastavěná plocha a parc. č. 1333/1 zahrada, vše v k. ú. Těchov a ve prospěch Součka Aleše a Dagmar, Dvorská 1884/60, Blansko, jako vlastníků budovy č.p. 179 a pozemků parc. č. 1322/5 zastavěná plocha a parc. č. 1322/3 zahrada, vše v k. ú. Těchov a ve prospěch každého dalšího vlastníka uvedených nemovitostí.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby, příp. odstranění přípojky vody na částech obecních pozemků parc. č.319/8, parc. č. 1334 a části id. 1/6 parc. č. 1322/5, vše v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 70 Kč/m + platná sazba DPH, ve prospěch Binky Josefa Ing. a Naděždy, Bieblova 166/26, Brno, jako vlastníky budovy čp. 125 a pozemků parc. č. 1328 zahrada a parc. č. 1326 zastavěná plocha, vše v k. ú. Těchov, ve prospěch Binky Jaromíra, Jircháře 201/21, Brno, JUDr. Langera Ivo, Minská 3173/38, Brno, Dittrichové Romany Ing., Rezkova 703/61, Brno, jako spoluvlastníků budovy č. ev. 196 a pozemků parc. č. 1332 zastavěná plocha a parc. č. 1333/1 zahrada, vše v k. ú. Těchov a ve prospěch Součka Aleše a Dagmar, Dvorská 1884/60, Blansko, jako vlastníků budovy č. p. 179 a pozemků parc. č. 1322/5 zastavěná plocha a parc. č. 1322/3 zahrada, vše v k. ú. Těchov a ve prospěch každého dalšího vlastníka uvedených nemovitostí.

Usnesení č. 14

Rada projednala petici proti plánované výstavbě bytového domu HOPA Group, s. r. o., na ulici 9. května podanou 23.03.2011 a ukládá odboru INV uplatnit věcné připomínky uvedené v petici do řízení vedených k této stavbě.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s Potvrzením o přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje předložení žádosti o dotaci na akci Zámek Blansko.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Beljašce, Blansko, do 31.12.2011.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s přidělením bytu č. 8 v domě 9. května 3, Blansko mimo pořadí panu Kotoučkovi, Blansko za podmínky uzavření smlouvy na dobu určitou s notářským zápisem.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje novou směrnici o hospodaření s byty v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od 01.4.2011 do 30.06.2011.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s výpovědí mandátní smlouvy firmě Fipeg, a. s., Brno.

Usnesení č. 22

Rada nesouhlasí s žádostí o přepis bytu paní Musilové, Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta