Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 9 ze dne 21.04.2011

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 4/11 „Nákup přístroje pro odstraňování měkkých tkání při artroskopii“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2011.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s vydáním Směrnice č. 15/2011 Organizační řád Nemocnice Blansko s přílohami:

Organizační struktura a organizační jednotky,

Vedoucí zaměstnanci, vztahy nadřízenosti a podřízenosti,

Schéma úseku léčebně preventivní péče,

Systém řízení kvality,

Formy komunikace v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 3

Rada nesouhlasí s podnájmem ordinace v Nemocnici Blansko, kterou v současné době užívá fyzická osoba k provozování lékařské praxe, nově vznikající společnosti Gynekologie Monomed s. r. o. se sídlem Boskovice.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb v roce 2011 podle předloženého materiálu a ukládá odboru SOC předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Jarošové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Venclové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Jordánové, Blansko.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 37 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Součkové, Blansko.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Benešové, Blansko.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 29 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Preisové, Blansko.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje náhradníky na výše uvedené byty v tomto pořadí: paní Adámková, Blansko, pan Ing. Gromeš, Blansko, paní Kocmanová, Blansko, paní Pupíková, Kulířov, paní Špiková, Blansko, paní Korcová, Blansko, pan Čepa, Blansko, paní Pavloušková Blansko a paní Vaňková, Blansko.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje Dodatek č. 1 směrnice č. 1/2011 Pravidla pro poskytování nájmu v bytech zvláštního určení – bezbariérové byty.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje návrh Kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2011 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Stálá expozice Bydlení na blanenském zámku – II.etapa“ ve výši 250.000 Kč.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blanskodotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Stálá expozice Bydlení na blanenském zámku – II.etapa“.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 120.000 Kč z rezervního fondu příspěvková organizace Muzeum Blansko k posílení jejího investičního fondu.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 120.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Blansko na financování nákupu sbírkových předmětů.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 120.000 Kč z rezervního fondu příspěvková organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 k posílení jejího investičního fondu.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí spoužitím částkyv maximální výši 120.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 na financování nákupu interaktivní tabule pro 1. třídu.

Usnesení č. 20

Rada povoluje s účinností od 01.04.2011 podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 3 žáků ve třídách a skupinách základní školy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s vyřazením a likvidacíneupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městských akcí: „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekreační oblasti Palava dne 30.04.2011 v době od 14:00 do 01:00 hodin následujícího dne a „Jarmark“ v prostorách zámeckého parku dne 28.05.2011 v době od 07:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Martinu Klíčovi, Žernovník na uspořádání 5 tanečních zábav ve venkovním  areálu restaurace „U Kaštánka“ v Horní Lhotě v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.1/2009,o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, žadateli Kulturní středisko města Blanska na městskou akci „Jarmark“, která se bude konat v prostorách zámeckého parku dne 28.05.2011 v době od 07:00 do 23:00 hodin.

Usnesení č. 25

Rada bere na vědomí informaci k probíhajícímu soudnímu řízení s Obcí Spešov a nesouhlasí se smírným řešením sporu. 

Usnesení č. 26

Rada nesouhlasí s uzavřenímveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s obcí Újezd u Černé Hory.

Usnesení č. 27

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc. č. 310/5 orná půda v k. ú. Blansko dle žádosti paní Celé (lokalita ulice Hořické).

Usnesení č. 28

Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit části obecního pozemku parc. č. 373 orná půda o výměře 6 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska označené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 393-211/2010 z 13.12.2010 jako parc. č. 373/2 a parc. č. 373/3 za části pozemku parc. č. 376/1 zahrada o výměře 5 m2 označené výše uvedeným geometrickým plánem jako parc. č. 376/3 a parc. č. 376/4 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, ve vlastnictví fyzických osob.

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit směnu částí obecního pozemku parc. č. 373 orná půda o výměře 6 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska označené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 393-211/2010 z 13.12.2010 jako parc. č. 373/2 a parc. č. 373/3 za části pozemku parc. č. 376/1 zahrada o výměře 5 m2 označené výše uvedeným geometrickým plánem jako parc. č. 376/3 a parc. č. 376/4 v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve vlastnictví fyzických osob, a to bez doplatku.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc.č. 1060/1 orná půda o výměře 800 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování a užívání RC dráhy pro off-roud modely aut (pozemek na Sportovním ostrově, mezi baseballovým hřištěm a dřevařským areálem).

Usnesení č. 31

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře 233 m2 v k. ú. Blansko za účelem zkulturnění pozemku, zahrádkářského využití a sečení trávy (pod zámeckou zdí, ul. Dolní Palava, Blansko).

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s opravou usnesení č. 13 z 50. schůze Rady města Blansko dne 22.02.2005 tak, že bude celé nově znít:

„Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 2, Praha 4, jako oprávněného, spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na částech pozemků parc. č. 620/5, 620/95, 620/96, 620/97, 639/22, 639/47, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, specifikovaných geom. plánem č. 3851-453/2010 ze dne 28.02.2011, za jednorázovou úplatu ve výši 2.800 Kč+ platná sazba DPH, na dobu neurčitou a souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě na bytových domech č.p. 2401, 2402, 2403 a 2404 v Blansku, za účelem umístění, provozování, oprav a údržby 12ti koncových bodů telekomunikační sítě na těchto budovách – bytových domech č. p. 2401, č. p. 2402, čp. 2403 a čp. 2404 v Blansku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 1.200 Kč,

to vše v rámci stavby "Blansko, Písečná, výstavba 180ti b. j. zřízení 12ti UR ÚPS".

Usnesení č. 33

Rada bere na vědomí výpověď z nájmu obecních pozemků dle nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S145/NS-Ma ze dne 26.09.2007 ve znění dodatků s tím, že nájem skončí dnem 30.04.2011.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s podáním žádosti Jihomoravskému kraji o darování částí pozemků parc. č. 177/1 a 177/9, oba ostatní plocha o výměře cca 210 m2 v k. ú. Těchov, za účelem vybudování chodníků a zároveň rada doporučuje k projednání v zastupitelstvu města bezúplatný převod částí pozemků parc.č. 177/1 a 177/9, oba ostatní plocha o výměře cca 210 m2 v k. ú. Těchov, a to částí pozemků zastavěných chodníky) z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Města Blansko (podél komunikace v Těchově).

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby na části pozemků města parc. č. 624/86 a 637 vše v k. ú. Těchov, se stavebníkem panem Cupem, Blansko za účelem vybudování komunikace, zpřístupňující pozemky stavebníka a města, přičemž výše jistiny na splnění závazků stavebníka, dle materiálu k této věci, činí 10.000 Kč.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s demolicí kůlen na části pozemku parc. č. st. 407 v k. ú. Blansko u budovy Luční č. p. 399 / č. o.10 a souhlasí s uzavřením Dohody o dočasném užití pozemku města k realizaci stavby „Přístavba montážní haly I“ se stavebníkem TRIDO, s. r. o., Na Brankách 3, 678 01 Blansko, IČ 652 78 151, přičemž výše jistiny na splnění závazků stavebníka, dle materiálu k této věci, činí 20.000 Kč.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/24 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68430 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 a 1324/3 ve výši 2840/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2840/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1, vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. pan Kučera, Blansko, za kupní cenu 620.000,- Kč

2. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 586.600,- Kč

3. paní Lesslová, Blansko, za kupní cenu 580.000,- Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/23 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1317/1 ve výši 2890/68550, vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 555.000,- Kč

2. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 542.600,- Kč

3. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 532.000,- Kč

a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volného bytu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Seemannové, Blansko, a to z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti a dluhů vůči městu.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Tomanové, Blansko, a to z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Alexové, Blansko, a to z důvodu spoluvlastnictví bytové jednotky.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Starové, Blansko, a to z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Večeři, Blansko, a to z důvodu dluhů vůči městu.

Usnesení č. 45

Rada ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na odprodej budovy bez čp. na ul. Dvorská, Blansko (bývalá kotelna) na pozemcích parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2 včetně těchto pozemků v k. ú. Blansko, s podmínkou zbourání komínu a doložení záměru využití nemovitosti.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 44/99/Ku s paní Kopřivovou dohodou k 30.04.2011.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 6 na ul. Mlýnská o výměře 15 m2 panu Krejčímu, Blansko, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok s účinností od 01.05.2011.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 39/99/Pe s panem Krejčím, Blansko, dohodou k 30.04.2011.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem Bytové družstvo Poříčí, družstvo, Poříčí 1534/10, IČO: 255 21 870, kterou město daruje 3 ks kovových sušáků na sušení prádla stojících na pozemku parc. č. 1017/90 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 75 o výměře 12,37 m2 + ostatní (chodba, WC) o výměře 7,30 m2 ve II. nadzemním podlaží zadního křídla radnice na nám. Svobody 32/3 panu Ing. Zemánkovi, Kořenec, IČ: 72075210, za nájemné ve výši 600,- Kč/ m2 /rok za kancelář a 400,- Kč/ m2 /rok za chodbu a WC za účelem užívání jako geodetická a znalecká kancelář.

Usnesení č. 51

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění služeb spojených s realizací tříděného sběru využitelných odpadů včetně obalové složky se společností ŠROT GEBESHUBER s. r. o. Dolní Lhota 200 67801 Blansko IČ: 49434004.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.