Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 25 ze dne 17.01.2012

Usnesení č. 1

Rada odvolává z funkce místopředsedkyně komise sociální paní Soňu Löffelmannovou a jmenuje do této funkce paní Bc. Ivu Kouřilovou.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje bezúplatný převod neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko na Město Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zabezpečení lékařské služby první pomoci na období od 01.01.2012 do 31.12.2012 mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2003-INV-Poz/S128/NS/Ne uzavřené ze dne 15.10.2003 mezi Městem Blansko a Společenství pro dům Jasanová 1, 3, 5 se sídlem Jasanová 2031/5, Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 0082111700025 mezi Městem Blansko
a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 podala žádost o dotaci v rámci programu Comenius na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy Praha na projekt „Partnerství škol“.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s bezúplatným převodem topného tělesa inv. č. 1000134 z majetku Městské knihovny Blansko do majetku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor – 1 místnosti – v budově na K. J. Mašky 2, Blansko – nájemce dětský koutek Matýsek, o. s., Klemov 433, Doubravice – pro paní Lenku Csevárovou zastupující hudební školu Yamaha, IČ: 88142485, Vlčkova 3, Brno, za účelem hudební výuky od 01.02.2012 na dobu 1 roku.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v přízemí budovy na ul. Sadová 2, Blansko – nájemce GAME LAND, s. r. o., Sadová 2, Blansko – pro COLOSEUM NEMOVITOSTI s. r. o., zastoupenou jednatelem Davidem Ševčíkem, Květná 167/3, Brno, IČ: 27740935 na dobu 1 roku,
a to pouze v případě, že dlužné nájemné bude uhrazeno do konce ledna 2012. V případě neuhrazení pozbývá tento souhlas platnosti.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor vinárny v suterénu budovy na ul. Sadová 2, Blansko – nájemce GAME LAND, s. r. o., Sadová 2, Blansko – pro MaDoCompany, s. r. o., zast. jednatelem firmy panem Dvořáčkem, Horní Lhota 130, Blansko, IČ: 28269560 na dobu do 31.12.2013.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí předložený materiál týkající se prodloužení nájemní smlouvy č. BNH-6/98/NEM/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko do roku 2044 s tím, že Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko nemá o prodloužení smlouvy za městem stanovených podmínek zájem.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na výpůjčku kůlny bez čp. na pozemku parc. č. st. 40 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem nemovitosti – hotelu Dukla – paní Redzhepové, Blansko za částku 100.000 Kč/měsíc za účelem uvedeným v žádosti a za dodržení podmínek stanovených městem na zveřejněném záměru na pronájem.

Usnesení č. 15
Rada bere na vědomí informaci odboru KOM týkající se smlouvy o centralizovaném zadávání
č. 2012/000001/KOM/BF a souhlasí s postupem odboru KOM.

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí informace z jednání dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s dodatkem ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 2005-KOM-S026/Št spočívající v pronájmu a zajištění provozu a běžné údržby plynárenského zařízení.

Usnesení č. 18
Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvě o nájmu
a provozování plynárenského zařízení.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem dvou částí pozemku parc. č. 1346 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, a to o výměře obou částí dohromady 30 m2, za účelem užívání jako zahrada paní Vykoukalové, bytem Blansko, za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (Staré Blansko, nad areálem SÚS).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 310/5 orná půda v k. ú. Blansko v rámci stavby „Blansko – DP Celá“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH“.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení VN na částech pozemků parc. č. 1047 ostatní plocha a parc. č. st. 2334 zast. plocha, oba
v k. ú. Blansko v rámci stavby „Blansko, kab. sm. VN + rozvaděč, Zásobování teplem s. r. o.“, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/bm trasy kabelu + platná sazba DPH“.

Usnesení č. 22
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení směnu obecních pozemků parc. č. 513/9, parc. č. 538/1, parc. č. 538/4 a parc. č. 542/18, vše v k. ú. Dolní Lhota za pozemek parc. č. 1357/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko s tím, že každá strana hradí své náklady.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s posunutím počátku hrazení nájemného dle nájemní smlouvy č. 2010-INV-PRÁV-S236/NS-Ma,Mi z 29.06.2011 na den nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavby (nebo první stavbu), které budou na předmětu nájmu realizovány nebo na den faktického užívání pozemků nájemcem s tím, že nájemné bude od roku následujícího po roce, ve kterém nastane počátek hrazení nájemného, každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.

Usnesení č. 24
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 1396/1 ostatní plocha o výměře cca 2.945 m2 v k. ú. Blansko od spoluvlastníků tohoto pozemku za cenu 500 Kč/m2 s tím, že budou splněny podmínky spoluvlastníků pozemku uvedené v materiálu odboru INV k této věci.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s úhradou částky 15.000 Kč ročně za umístění a provozování kanalizace na částech pozemků parc. č. 519, parc. č. 522, parc. č. 524 a parc. č. 1396/1, vše ostatní plocha
v k. ú. Blansko manželům Hrazdirovým, Vysočany a manželům Strakovým, Olomučany.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s vyřazením majetku IČ: 8819, 8816, 8822, 6311, 5202, 1030, 5137, 6054, 8820, 8122, 4892, 8327 fyzickou likvidací.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na nové periodikum s názvem Listy regionů.

Ing. Lubomír Toufar

starosta