Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 26 ze dne 31.01.2012

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí přehled darů pro Nemocnici Blansko za rok 2011.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje organizační změny – úpravu Organizačního řádu Nemocnice Blansko.  

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s realizací záměru vybudování Firemní školky Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání Sousedského bálu v prostorách Dělnického domu Blansko dne 03.02.2012 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala peněžité dary specifikované v předložené žádosti.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí, aby Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví dary podle předložené žádosti.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podala žádost o dotaci z Česko – německého fondu budoucnosti na projekt „Pohádky našich sousedů“.

Usnesení č. 9
Rada doporučuje ZM schválit uzavření dodatků ke smlouvám o půjčce s TJ ČKD Blansko se splatností 10 let a pravidelnými ročními splátkami a ukládá finančnímu odboru předložit
k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Malachové, Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Kakáčové, Rájec-Jestřebí.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 321 na ulici Na Pískách 1 v Blansku panu Hrnčířovi, Přerov.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Kuderovou, Karviná dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu
v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro manžele Svanovských, Ostrava dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č.  INV-NS/55/99/Ko ze dne 15.09.1999 na nájem částí pozemků parc. č. 307/5 a parc. č. 304/12 o výměře 100 m2 v k. ú. Blansko s manžely Dragonovými, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (v lokalitě Staré Blansko, ul. Pod Strání).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 304/12 trvalý travní porost a parc. č. 307/5 trvalý travní porost, oba v k. ú. Blansko, o výměře cca 60 m2   za účelem vybudování parkovacího stání pro plánovanou novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 284/12 v k. ú. Blansko, za účelem parkování vozidel žadatelů a současně za účelem zajištění přístupu a vjezdu z veřejné komunikace k zadní straně rodinného domu Hořická 24, Blansko (v lokalitě Staré Blansko, ulice Pod Strání).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 523/103 zastavěná plocha, parc. č. 523/104 zastavěná plocha a části pozemků parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 523/23 orná půda, parc. č. 541/21 ostatní plocha o celkové výměře 3.626 m2 , vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označené dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 405-10339/2011 jako pozemky parc. č. 516/4 orná půda, parc. č. 541/61 ostatní plocha, parc. č. 523/108 ostatní plocha, parc. č. 523/109 ostatní plocha, parc. č. 523/111 ostatní plocha a parc. č. 523/112 ostatní plocha, za účelem užívání těchto pozemků, budov a staveb na pozemcích umístěných, a to
z důvodu změny – přečíslování původně zveřejněných pozemků a zvýšení výměry dotčených pozemků průmyslovým areálem (areál společnosti VASCELLO a. s. a Ing. Klepáče v průmyslové zóně).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 541/21 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označené dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 405-10339/2011 jako pozemek parc. č. 541/60 ostatní plocha o výměře 22 m2 , které spočívá v právu průchodu a průjezdu na pozemky parc. č. 523/103 zastavěná plocha, parc. č. 523/104 zastavěná plocha a na části pozemků parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 523/23 orná půda, parc. č. 541/21 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska označené dle dosud v katastru nemovitostí  nezapsaného geometrického plánu č. 405-10339/2011 jako pozemky parc. č. 516/4 orná půda, parc. č. 541/61 ostatní plocha, parc. č. 523/108 ostatní plocha, parc. č. 523/109 ostatní plocha, parc. č. 523/111 ostatní plocha a parc. č. 523/112 ostatní plocha, a to ve prospěch každého vlastníka nemovitostí – budovy čp. 2486 na pozemku parc. č. 523/103 zastavěná plocha, budovy čp. 2485 na pozemku parc. č. 523/104 zastavěná plocha a pozemků parc. č. 516/4 orná půda, parc. č. 541/61 ostatní plocha, parc. č. 523/108 ostatní plocha, parc. č. 523/109 ostatní plocha, parc. č. 523/111 ostatní plocha a parc. č. 523/112 ostatní plocha , vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska (označení dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 405-10339/2011), bezplatně, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezplatně převést – darovat pozemky parc. č. 1364/27, parc. č. 1429/3, parc. č. 1429/21, parc. č. 1429/27, parc. č. 1754/41, parc. č. 1754/42 a parc. č. 1754/73, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem bezplatného získání části pozemku parc. č. 1364/45 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko (pozemky zastavěné částmi komunikace).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s úhradou částky za užívání pozemků parc. č. 746/49, parc. č. 1662 a parc. č. 1665, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko p. Baďurové, Blansko, p. Šebkovi, Brno, p. Šebkovi, Olomučany a p. Šebkovi, Blansko za leden – listopad roku 2011 v celkové výši 3.300 Kč.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s úhradou částky za užívání pozemků parc. č. 746/51 a parc. č. 1663, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko p. Šebkovi, Blansko a p. Zavadilové, Blansko za rok leden – listopad roku 2011 v celkové výši 3.007 Kč.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce se společností ALLIB Leasing s. r. o., IČ: 25708376, se sídlem Praha, na výpůjčku části pozemku parc. č. 266/3 ostatní plocha o výměře cca 3.016 m2 Blansko, za účelem povolit (všemi způsoby a možnostmi dle platné legislativy, např. včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy), vybudovat, provozovat a udržovat stavbu cyklostezky pod názvem „Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy“ (dále jen cyklostezka) a za účelem údržby a úklidu zbývající části předmětu výpůjčky, nezastavěného cyklostezkou, na dobu určitou 20 let ode dne podpisu smlouvy.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje pro případy stanovení jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby inženýrských sítí na pozemcích města Blanska, mimo vyjmenovaných případů, uvedených jako výjimka v materiálu k této věci, jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/bm trasy sítě, nejméně však jednorázovou úplatu ve výši pro fyzické osoby 500 Kč za jedno břemeno,  pro právnické osoby 1.000 Kč za jedno břemeno, a to s platností od 01.02.2012.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění provozování, oprav a údržby, případně rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu na obecních pozemcích parc. č. 808/21, 815/9, 814/2, 812/4, 813/3, 812/38, 808/19, 812/20, 812/1, 813/4, 812/40,1373/9, vše v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, IČ: 49468952, se sídlem v Boskovicích, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věcných břemen spočívajících v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 523/92 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska strpět uložení, provozování, opravy a údržbu kanalizace (dešťové a splaškové), vodovodu, plynovodu (STL a VTL) a silnoproudých rozvodů VN na části pozemku parc. č. 523/92 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, včetně práva průchodu a průjezdu v souvislosti s provozováním předmětných inženýrských sítí, a to ve prospěch Města Blansko na dobu neurčitou (pozemek v průmyslové zóně).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s výpovědí z nájmu pozemků v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97/Ko ze dne 30.06.1998 ve znění čtyř dodatků (ze dne 05.04.2000, ze dne 14.06.2002, ze dne 20.06.2003, ze dne 04.05.2004) ze strany pronajímatele, s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet dnem 01.10.2012 (pozemky v oploceném areálu zahradnictví – skleníků na ulici Poříčí 5 v Blansku).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s prominutím pohledávky společnosti STAVPROGRES UB s. r. o., IČ: 25584235, vzniklé z titulu nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz-S031/Mu-NS na nájem části pozemku parc. č. 620/67 v k. ú. Blansko, a to ve výši 800 Kč.

Usnesení č. 28
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 175/11 zahrada v k. ú. Blansko schválený usnesením č. 1 z 19. zasedání zastupitelstva dne 07.09.2010, na cenu administrativní stanovenou znaleckým posudkem, tj. 118.950 Kč.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 06/2010, Veřejné zakázky.

Usnesení č. 30
Rada pověřuje starostu k uzavření smlouvy, ošetřující časovou a věcnou koordinaci výstavby staveb BLANSKO – REGENERACE SÍDLIŠTĚ SEVER – II. ETAPA ULICE ABSOLONOVA a BLANSKO ABSOLONOVA 5BJ se společností VRBA, s. r. o., Sukova 1052/6, Blansko, IČ: 46993223, která umožní zahájit řízení o umístění a povolení stavby a realizaci REGENERACE SÍDLIŠTĚ SEVER – II. ETAPA ULICE ABSOLONOVA.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prodej ideálního podílu bytového domu Údolní 1168/23 postaveného na pozemcích parc. č. st. 1260/1 o výměře 46 m2 , parc. č. st. 1260/2 o výměře 22 m2 (město je vlastníkem ½ pozemku) a parc. č. st. 1260/3 o výměře 305 m2 , a uvedených pozemků, vše v k. ú. Blansko za minimální cenu 1.250 tis. Kč s podmínkami dle materiálu odboru. Bude možná nástavba dvou podlaží s tím, že po dokončení stavby se předpokládá spoluvlastnictví bytového domu městem a jen jedním dalším subjektem.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s výměnou volného bytu č. 43 v domě Jasanová 24 (přidělením bytu mimo pořadí) paní Vobejdové, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Procházkové, Blansko z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Zuzáka, Blansko z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Pelíška, Blansko z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Kutilové, Blansko z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Hejdové, Blansko z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Zouhara, Blansko z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 39
Rada nesouhlasí se snížením nájemného ve smlouvě č. 2009/000217/KOM/OS s Ing. Fialou.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje předloženou smlouvu na pronájem hotelu Dukla s úpravou změny splatnosti nájemného pro měsíc únor 2012 dle dodatečné žádosti nájemce.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce se Službami Blansko, s. r. o. na výpůjčku hotelu     Dukla dohodou k 31.01.2012.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájemní smlouvy č. 2011/028/N-pe se společností guape s. r. o. z důvodu dluhu.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se stanovením limitní vyvolávací ceny silové energie na Českomoravskou komoditní burzu Kladno ve výši 1.350 Kč/MWh.

Ing. Lubomír Toufar

starosta