Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 27 ze dne 14.02.2012

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí informace o činnosti a hospodaření Nemocnice Blansko a doporučuje předložit je na jednání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí zprávu o dodržování zákazu kouření v Nemocnici Blansko a doporučuje předložit tuto informaci na jednání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Muzea Blansko, Kulturního střediska města Blanska a Městské knihovny Blansko za rok 2011 a plány činnosti na rok 2012.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Sbor dobrovolných hasičů Klepačov na uspořádání Hasičského plesu v prostorách Dělnického domu Klepačov dne 25.02.2012 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí, aby Muzeum Blansko uzavřelo se Západočeskou galerií Plzeň smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů inv. číslo M 73, inv. číslo M 434, inv. číslo M 565 a inv. číslo M 858 pro výstavu „Člověk a stroj v českém výtvarném umění“ na dobu určitou do 06.06.2012.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na základních školách v Blansku pro školní rok 2012/13.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uzavřením dodatku k Dohodě o narovnání uzavřené mezi městem Blansko a spol. VRBA s. r. o. dne 02.06.2011, jehož obsahem bude stanovení nového termínu splatnosti závazku spol. VRBA s. r. o., nejpozději k 31.07.2012.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí s mimosoudním vyrovnáním v soudním sporu s Mgr. Pavlem Kočkou.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje zapracování finančních prostředků z  hospodaření minulých let (roku 2011) ve výši 40.904,20 tis. Kč do rozpočtu města roku 2012 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zapojením finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14, Praha do rozpočtu města v roce 2012 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje po úpravách rozpočet Města Blansko na rok 2012 včetně finanční rozvahy o výnosech a nákladech na správu, provoz a údržbu bytového fondu v majetku Města Blansko na rok 2012 a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2012 následujícím organizacím ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města:

Oddíl

Příjemce

Účel

tis. Kč

10

Služba Blansko, s.r.o.

Provozní náklady útulku pro psy

385,4

21

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady malé vodní elektrárny

220

21

Asociace turistických informačních center ČR, Palackého nám. 160, Polička

Členství informační kanceláře

BLANKA v A.T.I.C.

4,0

22

KORDIS JMK, spol s r.o., Brno

Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS

2.049,0

22

ČAD Blansko, a. s.

Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa

80,0

22

ČAD Blansko, a. s.

Zajištění provozu MHD na území města

4.344,0

23

Svazek vodovodů

a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17.listopadu 14

Členství ve Svazku vodovodů

a kanalizací

420,0

31

MŠ Těchov 124

Příspěvek na provoz

445,0

31

MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.270,0

31

MŠ Blansko, ul. Divišova 2a

Příspěvek na provoz

852,0

31

MŠ Blansko, ul. Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.170,0

31

MŠ Blansko, ul. Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.797,0

31

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.266,0

31

ZŠ TGM Bl., ul. Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2.322,0

31

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.061,0

31

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.478,0

31

ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

474,0

31

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ Erbenova

23,0

31

ZŠ TGM Blansko,

ul. Rodkovského 2

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ TGM

23,0

31

MŠ a ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ a MŠ Dvorská

23,0

33

KSMB Blansko

Příspěvek na provoz

1.600,0

33

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

4.727,0

33

Muzeum Blansko

Příspěvek na provoz

5.500,0

33

SPELEO 2013, Olšová 1, Brno

Příspěvek na speleologický kongres

50,0

33

Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko

Příspěvek ke 150. výročí založení

150,0

33

Římskokatolický farní úřad Blansko

Příspěvek na opravu schodiště věže kostela sv.Martina

150,0

33

KSMB Blansko

Příspěvek na provoz

6.169,0

33

KSMB Blansko

Příspěvek na uspořádání Historického jarmarku

120,0

33

KSMB Blansko

příspěvek na uspořádání osla nového roku na náměstí

50,0

33

KSMB Blansko

Příspěvek na akci Zlaté Slunce Blansko 2011

20,0

34

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady lázní a koupaliště

5030

34

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady zimního stadionu

2.235,0

34

Služby Blansko, s.r.o.

Zimní stadion – odvlhčení haly

1.100,0

34

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady převzatých sportovišť

3.348,0

34

Sportuj s námi Boskovice, občanské sdružení, Sv.Čecha 17,Boskovice

Příspěvek na 17. ročník PMK

150,0

34

Klub Matýsek Blansko

Pronájmy sportovních zařízení

47,0

34

Kolpingova rodina

Pronájmy sportovních zařízení

15,6

34

MS VZS ČČK Blansko

Pronájmy sportovních zařízení

50,0

34

Sport club Mgr. Jany Kuncové, Blansko

Pronájmy sportovních zařízení

19,0

34

TJ Olympia

Pronájmy sportovních zařízení

8,8

34

SDH Těchov

Příspěvek ke 100. výročí založení

30,0

34

Zdeněk Pernica – Autoškola

Provozní náklady dětského dopravního hřiště

47,0

34

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady rekreační oblasti Palava

334,0

35

Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko

1.000,0

36

JUDr. Magdalena Raabová –

Pohřební ústav Boskovice

Příspěvek na údržbu a úklid hřbitova

345,0

36

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady veřejného WC

310,0

43

Česká asociace pečovatelské služby, Praha

Členský příspěvek

3,0

43

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko –

Domov OLGA

Mzdové a provozní náklady – denního stacionáře

230,0

43

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Centrum VELAN

Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

150,0

43

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Nízkoprahový klub

pro děti a mládež PVC Blansko

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

90,0

43

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Víceúčelová drogová služba

na Blanensku

Mzdové a provozní náklady – terénní programy

70,0

43

DCHB, Oblastní charita Blansko – Charitní pečovatelská služba

Provozní náklady – pečovatelská služba

60,0

43

DCHB, OCH Blansko

Mzdové a provozní náklady noclehárny,

Luční 10

584,0

52

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Poříčí 22

Příspěvek na provoz a činnost

200,0

61

Svaz obcí a měst ČR,

5. května 65, Praha

Členství ve SMO

45,0

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/1 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/116330 panu Horváthovi, Olomučany za kupní cenu 575.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s odprodejem volného bytu č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/15 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68660 panu Vrabelovi, Blansko za kupní cenu 682.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 16
Rada trvá na usnesení č. 32 z 24. schůze RM konané dne 20.12.2011.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Sekaninu, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s odložením podání žaloby na vyklizení bytu paní Horáčkové, Blansko do 31.03.2012.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu pana Rybáře, Blansko, a to do 30.04.2012. V případě doplacení dluhu a řádného placení nájemného bude smlouva následně prodloužena do 31.12.2012.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce mezi Městem Blansko a TJ ČKD Blansko ze dne 20.06.2011 dohodou.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem budovy bez čísla popisného – objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 4342 v k. ú. Blansko (naproti hlavnímu nádraží ČD).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou podnájemce uvedeného ve smlouvě č. 2003-KOM-S097/Pe, a to dle materiálu odboru.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nájem objektu zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů se společností Technické služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem objektu zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů se společností VIA ALTA a. s.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 2002-KOM-S122/Pk o zabezpečení veřejně prospěšných služeb s Technickými službami Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a po kolaudaci staveb odprodat dvě části pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře každé části cca 20 m2, tj. celkem 40 m2, za účelem výstavby dvou garáží s tím, že možnost výstavby bude teprve prověřena v územním řízení (lokalita ulice Větrné, Blansko).

Usnesení č. 27
Rada doporučuje zastupitelstvu města po zákonné lhůtě zveřejnění záměru dle předchozího usnesení projednání a schválení odprodeje části pozemku parc. č. 760/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře každé části cca 20 m2, tj. celkem 40 m2, za účelem výstavby dvou garáží paní Reichové a panu Mynaříkovi, bytem Blansko s tím, že odprodej pozemku bude realizován až po kolaudaci staveb, kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem v době prodeje na cenu již zastavěných pozemků s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené. V případě, že na stavby nebude vydáno územní rozhodnutí, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a prodej nebude realizován.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1117/1 trvalý travní porost v k. ú. Těchov o výměře 60 m2 (dle dosud nezapsaného geom. plánu č. 886-10302/2011 označena jako pozemek p. č. 1117/5 trvalý travní porost), za účelem majetkoprávního vypořádání užívané části pozemku fyzickými osobami, jakou součást zaplocené zahrady (zahrádkářská lokalita Českovice).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 1285 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 468 m2, parc. č. 1275 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 559 m2, parc. č. 1268 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 561 m2, parc. č 1300 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 561 m2, vše v k. ú. Blansko, zastavěných bytovými domy v Blansku, Chelčického 32, 48, 56 a 9. května 3, a to pronajmout id. části zastavěných pozemků vlastníkům bytových jednotek v uvedených domech v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S025/NS-Ko ze dne 07.03.2011 na nájem části pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko s paní Marečkovou, bytem Blansko, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (pozemek pod prodejním stánkem v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská v Blansku).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování umístěného prodejního stánku ve vlastnictví fyzických osob, k prodeji tiskovin, tabáku, nealkoholických nápojů, smíšeného a drogistického zboží, se zákazem prodeje alkoholických nápojů (pozemek pod prodejním stánkem v lokalitě Zborovce, ulice Pekařská v Blansku).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. 541/59, 541/23, 541/34, 541/31, 517/1, 514/5, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska v rámci stavby „Horní Lhota – rozšíření DS, PILART“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/ m trasy kabelu + platná sazba DPH.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 63 z 15. schůze Rady města Blansko ze dne 23.08.2011 tak, že do usnesení se doplňuje: „stavbou bude dotčena i část pozemku parc. č. st. 27/1 v k. ú. Blansko, avšak pouze ta část, která není předmětem budoucího prodeje dle smlouvy 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS“.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 39 z 24. schůze rady města dne 20.12.2011 tak, že do usnesení se doplňuje ještě pozemek parc. č. 99/10 zastavěná plocha v k. ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 35
Rada ruší usnesení č. 44 z 24. schůze rady města dne 20.12.2011.

Usnesení č. 36
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. st. 4464 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko paní Zouharové, bytem Blansko z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku, na kterém je postavena garáž v jejím vlastnictví za cenu 26.340 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a za podmínky, že kupující uhradí náhradu za užívání pozemku dva roky zpětně ve výši 760 Kč (zastavěný pozemek garáží v lokalitě Podlesí, Blansko).

Usnesení č. 37
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení bezúplatný převod pozemků parc. č. 598/27 ostatní plocha o výměře 27 m2, parc. č. 598/34 ostatní plocha o výměře 25 m2 a parc. č. 623/3 ostatní plocha o výměře 11 m2, všechny v k. ú. Blansko od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání s tím, že náklady s převodem pozemků spojené uhradí nabyvatel (chodník a travnatá plocha při komunikaci na ul. Svitavská v Blansku, za hotelem Macocha).

Usnesení č. 38
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 1 přijatého na 11. zasedání zastupitelstva města dne 16.09.2008 tak, že výměra odprodávané části pozemku parc. č. 310/10 zahrada v k. ú. Blansko bude činit 143 m2. Ostatní část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy dle článku V., odst. 1, třetí odrážky smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2010-INV-Poz-S233/Ma-BKS ze dne 03.11.2010, a to nejpozději do 30.06.2012.

Usnesení č. 40
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení č. 4 z 6. zastupitelstva města dne 18.09.2007 tak, že bude nově znít: „Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 523/103 zastavěná plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti VASCELLO a. s., Brno, Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00, IČ: 28283520, s odprodejem pozemku parc. č. 523/104 zastavěná plocha Ing. Klepáčovi, Olomučany a s odprodejem částí pozemků parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 523/23 orná půda, parc. č. 541/21 ostatní plocha o celkové výměře 2934 m2, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 405-10339/2011 jako pozemky parc. č. 516/4 orná půda, parc. č. 541/61 ostatní plocha, parc. č. 523/108 ostatní plocha, parc. č. 523/111 ostatní plocha a parc. č. 523/112 ostatní plocha, do podílového spoluvlastnictví společnosti VASCELLO a. s., Brno, Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00, IČ: 28283520 a Ing. Lubomíra Klepáče, Olomučany, a to každému id. ½, za cenu 420 Kč/m2 a s odprodejem části pozemku parc. č. 523/23 orná půda o výměře 692 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označené dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 405-10339/2011 jako pozemek parc. č. 523/109 ostatní plocha, do podílového spoluvlastnictví společnosti VASCELLO a. s., Brno, Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00, IČ: 28283520 a Ing. Lubomíra Klepáče, Olomučany, a to každému id. ½, za cenu 42.000 Kč s tím, že využití nemovitostí (průmyslového areálu) musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro obsazování průmyslových zón“.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se změnou struktury úhrady ceny z prodeje pozemků města dle materiálu v této věci.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se změnou termínu zahájení úhrady nájemného za užívání pozemků města, které budou následně prodány.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně (po kolaudaci) odprodat pozemky příp. jejich části parc. č. 515/1 ostatní plocha, parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 516/2 orná půda, parc. č. 523/15 orná půda, parc. č. 523/23 orná půda, parc. č. 541/24 ostatní plocha, parc. č. 541/29 ostatní plocha, parc. č. 541/30 ostatní plocha a parc. č. 541/39 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 961/7 orná půda, parc. č. 961/8 orná půda, parc. č. 967/5 orná půda, parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/10 ostatní plocha, parc. č. 967/11 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 967/18 ostatní plocha, parc. č. 984/2 ostatní plocha, parc. č. 984/6 ostatní plocha, parc. č. 984/23 ostatní plocha, parc.č. 984/24 ostatní plocha, parc. č. 984/55 ostatní plocha a parc. č. 180, parc. č. 960, parc. č. 961/4, parc. č. 961/5, parc. č. 962, parc. č. 963, parc.č. 964, parc. č. 965/2, parc. č. 966, parc. č. 967/1, parc. č. 967/2 a parc. č. 998/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko
v průmyslové zóně o výměře cca 42.300 m2 za účelem zastavění průmyslovým areálem.

Usnesení č. 44
Rada ruší usnesení č. 28 z 20. schůze rady města dne 18.10.2011.

Usnesení č. 45
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a odsouhlasit odprodej části pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude zastavěna bytovými domy, a to po kolaudaci veškerých staveb, společnosti Blansko na dlani, spol. s r. o., IČ: 29291844, se sídlem Bezručova 632/46, Blansko, za kupní cenu ve výši 2.100 Kč/m2, z důvodu urbanisticky hodnotnějšího řešení stavby s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a s tím, že kupující bude respektovat ujednání, jak jsou uvedena pod body 1. až 5. ve stanovisku odboru INV k této věci. V případě, že dojde k odstoupení od záměru výstavby vybranou společností či dojde k ukončení již uzavřených smluvních vztahů jak ze strany města, tak vybrané společnosti nebo v případě, že nedojde k podpisu příslušných smluv, stává se nájemcem a kupujícím druhý žadatel, tzn. bude vyzvána
k uzavření příslušných smluv společnost FRESHLIVING s. r. o., IČ: 27735516, se sídlem Pražská 9, Blansko (lokalita Blansko, Sever III).

Usnesení č. 46
Rada ruší usnesení č. 29 z 20. schůze rady města dne 18.10.2011.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 3.000 m2 té společnosti, které zastupitelstvo města schválí odprodej části pozemku parc. č. 844/31 zastavěné bytovým domem (bytovými domy), za účelem výstavby bytového domu (bytových domů) a staveb s tím souvisejících za společností nabídnuté nájemné zvyšované každoročně od roku následujícího po roce, ve kterém nastane počátek hrazení nájemného o oficiální roční míru inflace, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, na dobu neurčitou, za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválen odprodej části pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko zastavěného bytovým domem (bytovými domy) (lokalita Blansko, Sever III).

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí dění o problematice „Územní energetické koncepce města Blanska“ s tím, že tento materiál bude předložen na vědomí zastupitelstvu města.

Usnesení č. 49
Rada doporučuje zastupitelstvu města odstoupení od realizace projektu sběrného střediska odpadů dle podané žádosti a rozhodnutí č. 10075534-SFŽP.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na propagační materiály, letáky, plakáty a pozvánky na akci “Burza volného času“, pro Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2, Blansko, IČ: 43420656.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje předložený návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města.

Ing. Lubomír Toufar

starosta